Bli instruktör

För att bedriva vår verksamhet har vi ett stort behov av frivilliga instruktörer.

Försvarsutbildarnas utbildningsuppdrag åt Försvarsmakten (FM), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt ett antal totalförsvarsmyndigheter på central, regional och lokal nivå innebär att vi har ett kontinuerligt behov av att tillföra nya instruktörer till vår organisation.

Vi är alltså intresserade av att dig som vill bidra till uppbyggnaden av det nya totalförsvaret genom att vara med och tjänstgöra som instruktör när vi genomför våra olika utbildningar av olika befattningshavare inom totalförsvaret. Vi har också en omfattande ungdomsverksamhet där vi behöver fler instruktörer.

Till Försvarsmakten utbildar vi främst specialister till deras 40 hemvärnsbataljoner. Dessa specialister både grundutbildas och befattningsutbildas hos oss. Exempel på områden där vi behöver fler instruktörer är vapentjänst (automatkarbin 4 eller 5 och pistol), markstrid, sjukvård, informationsbefäl, fältarbeten, fältartister och CBRN. Vi genomför även kombattantutbildning och grundläggande soldatutbildning av Försvarsmaktens anställda personal och här behövs instruktörer även inom folkrätt.

Till ett antal myndigheter inom den civila delen av totalförsvaret utbildar vi skyddsvakter, räddnings- och röjningsstyrkor, kommunikatörer, hälsoskydd, CBRN-personal och förstärkningsresurser vid kärnteknisk olycka. Vi utbildar även inom sjukvård, krisberedskap och skogsbrandsbekämpning.

Vad förväntas av dig i instruktörsrollen

Utbildningen vid våra kurser leds av en kurschef och genomförs enligt fastställda kursplaner. Utbildningstiden varierar beroende på typ av kurs och förutsätter att våra instruktörer har en modern syn på utbildning och undervisning samt präglas av synsättet att pedagogik är en relation.

Utbildning till instruktör

Första steget för att bli instruktör innebär att man genomför en grundläggande instruktörsutbildning. Efter den grundläggande instruktörsutbildningen genomför man utbildning inom de specialområden man är intresserad av. Om man redan är utbildad som lärare, pedagog, utbildare eller instruktör inom någon annan organisation eller verksamhet kan den utbildningen valideras och i så fall kan man direkt påbörja utbildningen inom sina specialområden. Efter genomförd utbildning förväntas man normalt tjänstgöra vid minst två kurser per utbildningsår.

Boende, resor och ersättningar

När man tjänstgör som instruktör får man dagarvode alternativt timarvode, beroende på tjänstgöring. Vidare får man ersättning för förlorad arbetsförtjänst (EFA) som motsvarar 90% av SGI (sjukpenningsgrundande inkomst) för vardagar samt för helger om man kan intyga att man tagit ledigt från ett ordinarie arbete. Som instruktör har man fri resa till och från kursplats samt fritt boende.

Intresseanmälan

Här kan du fylla i en intresseanmälan så blir du kontaktad av en handläggare.