Kursinformation

blanketter

Vid ansökan till ungdomskurser eller till kurser där det krävs förbandschefs underskrift (motsvarande) ska bilagor nedan bifogas ansökan.

Du måste göra ansökan via Mina sidor och komplettera ansökan genom att ladda upp en påskriven blankett från målsman eller förbandschef.

Att bara skicka in påskriven blankett är inte detsamma som en ansökan.

Specialkost under kurs

Vid våra kurser erbjuds följande alternativ i samband med måltiderna: vegetarisk och/eller glutenfri och laktosfri kost.

Önskemål om specialkost kan inte alltid garanteras.

Resa

Grundprincipen är fri resa mellan bostaden och utbildningsplatsen. Denna sker i första hand med tjänstebiljett. Om tjänstebiljett inte utnyttjas, kan man vid färd med egen bil få resekostnadsersättning med 18.50 kr/mil upp till 40 mil. Vid längre resor görs prisjämförelse med vad en 2.klass tågbiljett kostat.

Samåkning uppmuntras och ersättning utgår till bilägaren med 10 kr/mil (skattepliktigt) för varje medresenär.

OBS! Om biljett utfärdats, ersätts inte resa på annat sätt. Vid längre resa (>12 tim) får man måltidsersättning med ca 45 kronor.

Tillsammans med antagningsbeskedet följer en resebeställningsblankett som ifylls och insänds till angiven resebyrå. Senast en vecka före avresan får kursdeltagaren biljetten via e-post eller sms. Flygbiljett kan medges för längre resor, dock först efter särskilt medgivande från Försvarsutbildarnas Kansli. Om biljett inte erhållits senast 5 dagar före avresedagen, kontakta resebyrån.

Under färd till och från utbildningsplatsen erhåller kursdeltagare, om så erfordras (restid mellan 00.00 och 05.00), sovplats (tåg eller fartyg).

För mer information se ”Resebestämmelser centrala kurser” som skickas ut i samband med antagningsbesked till kurs.

Dagpenning/dagersättning

När en medlem deltar i den frivilliga försvarsverksamheten utbetalas dagpenning eller dagersättning (gäller ej ungdomskurser). Dagpenningen motsvarar 90% av SGI (sjukpenningsgrundande inkomst) delat med 365 dagar. Ersättningen bestäms av Försäkringskassan och för närvarande är den på maximalt 936 kr/dag och minimalt 130 kr/dag. Med antagningsbeskedet bifogas en blankett för inkomstuppgifter (ska vara årsaktuellt). Denna ska fyllas i och lämnas till skoladjutant (motsv) vid inryckning.

Dagpenning under kursen räknas ut enligt följande: SGI x 0.9/365 x antal dagar.

Dagpenning utbetalas inte för lördag och/eller söndag som inleder eller avslutar kurs. 30% av beloppet dras i preliminärskatt. Även semester och kompledighet berättigar till dagpenning.

Om underlag för dagpenning saknas utbetalas dagersättning för närvarande 146 kr/dag. Dagersättningen är skattefri.

Sjukvård

Kursdeltagare har rätt till sjukvårdsförmåner enligt samma grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, dock endast om utbildningen varar minst 2 dagar i följd. I övrigt gäller allmän sjukförsäkring.

Vid skada eller sjukdom till följd av olycksfall eller sjukdom som ådragits under utbildning gäller, liksom för totalförsvarspliktiga, lagen om personskadeskydd.

Försäkringar

Statliga försäkringar
Lagen om statligt personskadeskydd och lagen om statlig ersättning vid ideell skada gäller i tillämpliga delar vid skada eller sjukdom till följd av olycksfall eller sjukdom som ådragits under frivillig utbildning. Personskadeskyddet ersätter bl a den inkomstförlust som drabbar den skadade.

Grupplivförsäkring
Grupplivförsäkring gäller enligt samma grunder som för totalförsvarspliktiga.

Kollektiv olycksfallsförsäkring
Försäkringen, som är en kompletterande försäkring, omfattar olycksfallsskada som kan hända:

  • medlem under tjänstgöring eller deltagande i frivilligorganisations verksamhet som ej täcks av statliga försäkringar. Försäkring täcker även fritid under utbildning på kursgård.
  • instruktör vid frivillig utbildning.
  • medföljande familjemedlemmar mellan 20-67 år och ungdomar som inte fyllt 20 år, vare sig de tillhör aktiv medlems familj eller inte. Ingen anmälan till försäkringsbolaget om deltagande erfordras, men vid behov måste deltagande kunna verifieras.

Ansvarighetsförsäkring
Försäkringen gäller i första hand för övningsledare och instruktörer men omfattar även enskild medlems ansvarighet vid deltagande i utbildningsverksamheten.

Motorfordonsförsäkring
Vid direkt färd med egen bil till och från kurs är såväl medlemmen som hans fordon tilläggsförsäkrade genom vår försorg. Viss självrisk utgår.

Familjebidrag

Vid kurs kan man få familjebidrag, behovsprövat, enligt samma villkor som gäller för totalförsvarstjänstgöring.

Upplysningar kan erhållas hos Försäkringskassan i hemkommunen eller på förbandens personalsektioner (Förmåner till totalförsvarspliktiga, SFS 1995:239).

Övriga skador

Skador på personliga tillhörigheter, såsom glasögon, linser, klockor etc under kurs, övning (motsv) regleras enligt Försvarsmaktens bestämmelser FIB 1996:4. Ev skador måste anmälas under kursen. Hur anmälan går till finns beskrivet i H FRIV kap 7 sid 49. Gäller dock normalt inte för mobiltelefoner.