Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Vi utbildar för din och samhällets säkerhet. Vi utbildar bland annat inom kommunikation, hälsoskydd, farliga ämnen, sjukvård, matlagning och andra specialområden till myndigheter och Försvarsmakten för uppdrag i fred, kris och krig. Här hittar du utbildningar som riktar sig till dig som är medlem i en frivillig försvarsorganisation, men även till dig som som har ett anställningsavtal med Försvarsmakten.

Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

CBRN – civil fördjupningskurs

Kursen riktar sig till dig som har genomfört grundkursen och är i behov av en aktuell uppdatering för att fullfölja din uppgift som CBRN-specialist placerad vid civila myndigheter och organisationer.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

CBRN – civil introduktionskurs

Kursen ger dig grundläggande förståelse för följderna av en CBRN-händelse.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

CBRN – grundkurs

Du får grundläggande kunskaper i skydd mot olika stridsmedel.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

CBRN – gruppchef grundkurs

Kursen ger dig kompetens att verka som CBRN-gruppchef.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

CBRN – operatör

Under kursen erhåller du fördjupade kunskaper för lösande av uppgifter inom ramen för CBRN-pluton.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

CBRN – rekognosering/sanering

Kursen ger dig kunskaper för att kunna lösa uppgifter inom ramen för CBRN-pluton.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

CBRN – civil grundkurs

Du får kunskaper för att kunna bistå civila myndigheter avseende farliga ämnen.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Fältarbeten – grunder

Du får kunskap och förståelse för fältarbetenas specifika egenskaper, effekter och möjligheter.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Fältartist – fördjupningskurs

Syftet med kursen är att vidareutbilda fältartister för både nationella och internationella insatser.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Fältartist – grundkurs

Syftet med kursen är att utbilda nya fältartister som ska vara rustade för nationella insatser.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Fältartist – regissörskurs

Kursen syftar till att fortbilda och vidmakthålla kunskaper hos fältregissörer som ska leda fältartistgrupper i olika situationer inom ramen för Försvarsmaktens insatser, både nationellt och internationellt.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Fältartist – repetitionskurs

Kursen syftar till att fältartister får repetera tidigare kunskaper och färdigheter.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Fältkock – grundkurs

Kursen syftar till att ge dig en grundutbildning inför en kommande avtalsbefattning som fältkock i hemvärnet.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Försvarsmedicin – grundkurs 1

Kursen ger blivande sjukvårdare i Hemvärnet personlig färdighet och grundläggande kompetens inom området försvarsmedicin.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Försvarsmedicin – grundkurs 2

Kursen ger blivande sjukvårdare i Hemvärnet färdighet att tjänstgöra som sjukvårdare i en sjukvårdsgrupp.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Försvarsmedicin – sjukvårdsgruppchef grundkurs

Kursen ger dig kompetens att som gruppchef leda en sjukvårdsgrupp. Gruppchefens uppgift är att planera och leda insatser både under beredskapsuppdrag samt övningar.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

GU-F (grundläggande soldatutbildning)

Kursen riktar sig i första hand till dig som inte har genomfört militär grundutbildning och är rekryterad till en specialistbefattning i insatsorganisationen, t ex i hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Hv Infobefäl 1

Kursen är första steget i utbildningen till Hv infobefäl och syftar till att du ska få grundläggande kunskaper för att kunna inneha befattningen på bataljonsnivå inom hemvärnet.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Hv Infobefäl 2

Kursen är andra steget i utbildningen till Hv infobefäl och syftar till att du ska få grundläggande kunskaper för att kunna inneha befattningen på bataljonsnivå inom hemvärnet.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Hälso-, livsmedel- och miljöskydd – fördjupningskurs

Detta är en fördjupningskurs för dig som är en förstärkningsresurs inom området hälso-, livsmedel- och miljöskydd.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Hälso-, livsmedel- och miljöskydd – grundkurs

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper för att verka som förstärkningsresurs i en basorganisation med specialkompetens inom områdena hälsoskydd, livsmedel och miljöskydd.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Informatör – För din säkerhet!

För dig som är intresserad av att utbilda dig till informatör inom För din säkerhet! Syftet med För din säkerhet! är att informera medborgarna om hur de kan skapa en större förmåga att klara sig vid kriser och större samhällsstörningar.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Informatör – För din säkerhet!, repetition och fortbildning

Kursen syftar till att du ska bibehålla din kompetens som informatör inom För din säkerhet! samt ta del av uppdateringar inom ämnesområdena.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Informatör – introduktionsutbildning för nya medlemmar

Kursen ger dig grundlagd förmåga att kunna genomföra introduktionsutbildning för nya medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Informatör – baskurs folkförankring totalförsvar

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för att bli en certifierad informatör på baskursen avseende totalförsvarets folkförankringsprojekt.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Kommunikatör – fördjupningskurs

Kurser ger en uppdatering om en kommunikatörs uppdrag som förstärkningsresurs.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Kommunikatör – grundkurs

Kursen riktar sig till dig som ska bli förstärkningsresurs hos en myndighet som kommunikatör.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Krisberedskap – fördjupning för stabsbefattning

Kursen ger djupare förståelse för innebörd i begreppet motståndskraft i fred, höjd beredskap och krig.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Krisberedskap – grunder

Kursen ger grundläggande kunskap om svensk krisberedskap.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Media gaming

Kursen syftar till att du efter genomförd utbildning ska kunna delta i en Media Gaminggrupp i Försvarsmaktens övningar.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Personlig tränare – grupp

Kursen ger dig kunskaper för att kunna leda fysisk träning i grupp.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Samverkan och ledning

När samhället utsätts för störningar behöver organisationer och myndigheter arbeta tillsammans för att hantera konsekvenserna.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Sjukvårdskurs – FRG, MTE och RR-styrka

Kursen är avsedd för dig som ska bli en sjukvårdsförstärkning inom din egen organisation och ingår i en frivillig resursgrupp (FRG), motor- och transportenhet (MTE) eller en räddnings- och röjningsstyrka (RR-styrka).

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Skogsbrandsbekämpning – grundkurs

Kursen är för dig som ska bli en förstärkningsresurs inom räddnings- och röjningsstyrkor.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Skyddsvakt – civil

Kursen är avsedd för dig som ska bli en förstärkningsresurs som skyddsvakt.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Språkkurs för militärtolkar

Kursen syftar till att du som militärtolk ska vidmakthålla din förmåga i det aktuella språket, och därtill hörande färdighet.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Strålskydd – avsökning och dosimetri

Utbildningen ger dig kunskap om hur den svenska kärnenergiberedskapen är organiserad utifrån gällande lagstiftning.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Totalförsvarsinformation – fördjupningskurs

Fördjupningskursen ger dig kunskaper för att du ska kunna genomföra försvarsinformation inom din egen frivilliga försvarsorganisation.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Totalförsvarsinformation – grundkurs

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om totalförsvaret.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Verksamhetssäkerhet

Kursen syftar till att höja din kompetens och förståelse för vikten av ett aktivt och målmedvetet arbete med verksamhetssäkerhet och förebyggande åtgärder.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Vintertjänst – fördjupning

Du får fördjupade kunskaper för att du ska kunna lösa dina uppgifter i vintermiljö.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Vintertjänst – grunder

Du får grundläggande duglighet för att kunna lösa dina uppgifter i vintermiljö.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Överlevnad – barmark

Syftet med kursen är att du ska få grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om överlevnad under barmarksförhållanden.

Läs mer