Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Vi utbildar för din och samhällets säkerhet. Vi utbildar bland annat inom kommunikation, hälsoskydd, farliga ämnen, sjukvård, matlagning och andra specialområden till myndigheter och Försvarsmakten för uppdrag i fred, kris och krig. Här hittar du utbildningar som riktar sig till dig som är medlem i en frivillig försvarsorganisation, men även till dig som som har ett anställningsavtal med Försvarsmakten.

Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

CBRN – civil fördjupningskurs

Kursen riktar sig till dig som har genomfört grundkursen och är i behov av en aktuell uppdatering för att fullfölja din uppgift som CBRN-specialist placerad vid civila myndigheter och organisationer.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

CBRN – civil introduktionskurs

Kursen syftar till att du ska erhålla grundläggande CBRN-kunskap i skydd mot stridsmedel (kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära stridsmedel) eller en olycka med giftiga kemikalier och förstå följderna av en sådan händelse.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

CBRN – grundkurs

Kursen syftar till att du ska erhålla grundläggande kunskaper i skydd mot olika stridsmedel för att kunna överleva CBRN-anfall och för att kunna bidra till förbandets överlevnadsförmåga och operationsduglighet i CBRN-miljö.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

CBRN – gruppchef grundkurs

Kursen syftar till att ge dig kompetens att som gruppchef leda och rekognoserings- eller saneringsgrupp bestående av stf gruppchef samt 8-1 rekognoserings- eller saneringssoldater.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

CBRN – operatör

Kursen syftar till att du ska erhålla fördjupade kunskaper för lösande av uppgifter inom ramen för CBRN-pluton.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

CBRN – rekognosering/sanering

Kursen syftar till att förbereda och träna soldater och chefer att lösa CBRN-plutonens uppgifter enligt krigsförbansspecifikationen. Under utbildningen tränas både enskild färdighet samt gruppens metodik och organisation i lösande av plutonens huvuduppgifter.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

CBRN – civil grundkurs

Kursen syftar till att du ska erhålla kunskaper för att kunna bistå civila myndigheter med dina CBRN-kunskaper.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Fysiskt stridsvärde

Kursen syftar till att ge dig kunskaper om behovet av konditions- och styrketräning samt näringslära, i syfte att bibehålla stridsvärdet.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Fältarbeten – grunder

Kursen syftar till att ge dig en grundläggande kunskap och förståelse för fältarbetenas specifika egenskaper, effekter och möjligheter. Målet med utbildningen är att du efter genomförd utbildning ska kunna placeras som hemvärnspionjärsoldat.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Fältartist – fördjupningskurs

Kursen syftar till att fortbilda och uppdatera de fältartister som redan har en grundläggande kompetens som fältartister. Kursen ska höja nivån på din kompetens när det gäller tjänstgöring i nationella och internationella fältartistuppdrag.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Fältartist – grundkurs

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kompetens för att kunna tjänstgöra i en fältartistbefattning och delta i fältartistuppdrag, framförallt nationellt.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Fältartist – regissörskurs

Kursen syftar till att fortbilda och vidmakthålla kunskaper hos fältregissörer som ska leda fältartistgrupper i olika situationer inom ramen för Försvarsmaktens insatser, både nationellt och internationellt.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Fältartist – repetitionskurs

Kursen syftar till att du repeterar dina kunskaper från grund- och fördjupningskursen för att kunna tjänstgöra i en fältartistbefattning och delta i fältartistuppdrag både nationellt och internationellt.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Fältkock – grundkurs

Kursen syftar till att ge dig en grundutbildning inför en kommande avtalsbefattning som fältkock i hemvärnet.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Försvarsmedicin – grundkurs 1

För dig som ska ha en befattning som sjukvårdare i hemvärnet är denna kurs första steget i utbildningen som syftar till att ge dig grundläggande kompetens inom försvarsmedicin.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Försvarsmedicin – grundkurs 2

För dig som ska ha en befattning som sjukvårdare i hemvärnet är denna kurs andra steget i utbildningen som syftar till att ge dig grundläggande kompetens inom försvarsmedicin.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Försvarsmedicin – sjukvårdsgruppchef grundkurs

Kursen syftar till att ge dig kompetens att som gruppchef leda en sjukvårdsgrupp. Gruppchefens uppgift är att planera och leda insatser både under beredskapsuppdrag samt övningar.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

GU-F (grundläggande soldatutbildning)

Kursen riktar sig i första hand till dig som inte har genomfört militär grundutbildning och är rekryterad till en specialistbefattning i insatsorganisationen, t ex i hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Hv Infobefäl 1

Kursen är första steget i utbildningen till Hv infobefäl och syftar till att du ska få grundläggande kunskaper för att kunna inneha befattningen på bataljonsnivå inom hemvärnet.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Hv Infobefäl 2

Kursen är andra steget i utbildningen till Hv infobefäl och syftar till att du ska få grundläggande kunskaper för att kunna inneha befattningen på bataljonsnivå inom hemvärnet.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Hälso-, livsmedel- och miljöskydd – grundkurs

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper för att verka som förstärkningsresurs i en basorganisation med specialkompetens inom områdena hälsoskydd, livsmedel och miljöskydd.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Informatör – För din säkerhet!

Denna kurs är för dig som är intresserad av att utbilda dig till informatör inom vårt koncept För din säkerhet! Syftet med För din säkerhet! är att informera medborgarna om hur de kan skapa en större förmåga att klara sig vid kriser och större samhällsstörningar.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Informatör – För din säkerhet!, repetition och fortbildning

Kursen syftar till att du ska upprätthålla din kompetens av tidigare genomförd grundkurs Informatör - För din säkerhet! samt ta del av uppdateringar inom ämnesområdena.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Informatör – introduktionsutbildning för nya medlemmar

Kursen ger dig grundlagd förmåga att kunna genomföra introduktionsutbildning för nya medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Krisberedskap – fördjupning mot stab

Kursen ger djupare förståelse för innebörd i begreppet Motståndskraft i fred och under höjd beredskap.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Krisberedskap – grunder

Detta är en grundläggande kurs på två dagar med genomgång av roller och ansvar inom krisberedskapen.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Kriskommunikatörer basorganisation – fördjupningskurs

Kursen riktar sig till alla kommunikatörer som ingår i basorganisationen hos Criscom och den ger dig aktuell uppdatering för att fullfölja uppgiften som kommunikatör och omvärldsbevakare placerad vid civila myndigheter.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Kriskommunikatörer basorganisation – grundkurs

Kursen riktar sig till kommunikatörer som har blivit rekryterade till Criscom Basorganisation. I kursen ingår bland annat kommunikation i offentlig förvaltning, verktyg, analys, genomförande av kommunikation vid kriser samt information om vad din roll som frivillig med ett civilt avtal innebär.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Media gaming

Kursen syftar till att du efter genomförd utbildning ska kunna delta i en Media Gaminggrupp i Försvarsmaktens övningar.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Miljö och hälsa basorganisation – fördjupningskurs

Kursen riktar sig till dig med miljö- och hälsoskyddskompetens som ingår i basorganisationen hos Försvarsutbildarna Miljö och hälsa med placering vid länsstyrelsen som förstärkningsresurs.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Personlig tränare – grupp

Kursen syftar till att ge dig kunskaper för att kunna leda fysisk träning i grupp.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Samverkan och ledning

När samhället utsätts för störningar behöver organisationer och myndigheter arbeta tillsammans för att hantera konsekvenserna.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Sjukvårdskurs – FRG, MTE och RR-styrka

Kursen är avsedd för dig som ska bli en sjukvårdsförstärkning inom din egen organisation och ingår i en frivillig resursgrupp (FRG), motor- och transportenhet (MTE) eller en räddnings- och röjningsstyrka (RR-styrka).

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Skogsbrandsbekämpning – grundkurs

Fokus på grundkursen är utbildning på materiel för skogsbrandsbekämpning samt risker vid skogsbränder. Syftet är att påbörja uppbyggnaden av regionala pooler med utbildade frivilliga för den fredstida krisberedskapen samt befolkningsskydd för totalförsvaret.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Skyddsvakt – civil

Kursen är avsedd för dig som ska bli en förstärkningsresurs som skyddsvakt.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Språkkurs för militärtolkar

Kursen syftar till att du ska vidmakthålla din förmåga i det aktuella språket, och därtill hörande färdighet.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Stridsutbildning för specialister i Hemvärnet

Under denna kurs får du som specialist (avtalspersonal) i Hemvärnet en möjlighet att fördjupa dina kunskaper i stridsutbildning, bland annat i grunder för uppträdande inom stridspar.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Strålskydd – avsökning och dosimetri

Kursen syftar till att du ska få förutsättningar för förståelse hur den svenska kärnenergiberedskapen är organiserad utifrån gällande lagstiftning.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Totalförsvarsinformation – fördjupningskurs

Detta är en fördjupad veckokurs som syftar till att du ska kunna driva försvarsinformationsfrågor i eget förbund/organisation.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Totalförsvarsinformation – grundkurs

Detta är en helgkurs som syftar till att du ska få såna kunskaper om totalförsvarsinformation att du själv kan genomföra introduktion till nya medlemmar.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Totalförsvarsinformation – grundkurs, nätbaserad utbildning

Kursen syftar till att du ska få grundläggande kunskaper om totalförsvaret.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Verksamhetssäkerhet

Kursen syftar till att höja din kompetens och förståelse för vikten av ett aktivt och målmedvetet arbete med verksamhetssäkerhet och förebyggande åtgärder.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Vintertjänst – fördjupning

Kursen syftar till att du ska erhålla, bibehålla och utveckla din förmåga att lösa uppgifter i vintermiljö. Målet med kursen är att du, efter genomförd utbildning, ska ha grundlagd duglighet i vintertjänst i fjällmiljö, både teoretiskt och praktiskt.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Vintertjänst – grunder

Kursen syftar till att du ska erhålla, bibehålla och utveckla din förmåga att lösa dina uppgifter i vintermiljö. Du ska få en grundlagd duglighet i vintertjänst, både teoretiskt och praktiskt.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Överlevnad – barmark

Syftet med kursen är att du ska få grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om överlevnad under barmarksförhållanden.

Läs mer
Kurser för dig i frivillig försvarsorganisation och Försvarsmakten

Överlevnad – barmark introduktion

Syftet med kursen är att du ska få grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om överlevnad under barmarksförhållanden.

Läs mer