HBR Förtjänsttecken

HBR Förtjänsttecken

Inför HBR:s 50-årsjubileum 1991 beslutade förbundsstyrelsen att instifta ett förtjänsttecken. Tillstånd inhämtades från Försvarsmakten att få bära det till uniform. Ett sådant medgivande erhölls under 1991. Förtjänsttecknet får bäras till svensk uniform enl ÖB’ s föreskrifter FFS 1996: 14 och UniR A.

STADGAR
Fastställd av förbundsstyrelsen 1991-08-24


Reviderad 11§
Förtjänsttecknet utdelas till medlemmar för förtjänstfulla aktiva insatser inom HBR:s verksamhetsområde. Förtjänsttecknet kan även tilldelas personal inom försvarsmakten och frivilligorganisationerna samt övriga som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till förbundets utveckling.2§
Förtjänsttecknet är av elliptisk form och upptar på tillsidan sköld med tre kronor och bokstaven H. Allt inom krans samt bokstäverna HBR. Frånsidan är blank. Förtjänsttecknet präglas i förgylld oxiderad brons. Förtjänsttecknet bärs i band av grön färg med fem jämnt fördelade lodräta gula ränder i l mm bredd. Till medaljen följer ett utskrivet diplom. Förtjänsttecknet finns också i miniatyr. Bilden t.h. visar förtjänsttecknet och släpspännets utseende.3§
Antalet förtjänsttecken som årligen utdelas bestäms av HBR:s förbundsstyrelse. Om man ser över en tidsperiod på 5 år kan ett genomsnitt på 15 st/år vara ett riktvärde.4§
Förslagsrätt tillkommer förbundsstyrelsen och föreningarnas styrelser.
Ansökan på fastställt formulär ställs till förbundsstyrelsen och insänds till förbundets medaljhandläggare. Föreslås flera personer från samma förening samtidigt skall prioritering anges. Med ansökan SKALL följa en kopia av föreningsstyrelsens protokoll eller ett vidimerat protokollsutdrag av beslutet.
Av föreningsstyrelsen avstyrkt ansökan kan överklagas hos förbundet.5§
Till hjälp vid värderingen av de sökande har förbundsstyrelsen beslutat tillämpa en fastställd värderingsskala. Enligt denna skall föreslagen kandidat uppnå minst 20 poäng.6§
Beslut om tilldelning tas av HBR:s förbundsstyrelse eller dess AU. Beslutet kan inte överklagas.
Förtjänsttecknet med diplom bör utdelas under högtidliga former t ex föreningsårsmöte etc. Förbundsstyrelsen registrerar utdelade förtjänsttecken. De numreras i löpande nummerordning. Numreringen inskrivs på diplomet med utdelningsår/ löpnr.7§
Genom förslagsställarens försorg ingraveras Nr, Namn och Utdelningsår på förtjänsttecknets frånsida.


Kostnaderna för förtjänsttecknet bestrids av förslagsställaren (föreningsstyrelsen). Förbundsstyrelsen tillhandahåller förtjänsttecken i etui, medaljband till släpspänne miniatyrer och utskrivna diplom. Priser enligt fastställd prislista.


HBR FÖRTJÄNSTTECKEN
VÄRDERINGSPRINCIPER ENLIGT BESLUT I FÖRBUNDSSTYRELSEN 2014-10-26

Enligt stadgarna för HBR’s förtjänsttecken finns endast den bedömningsregeln att ”förtjänsttecknet tilldelas för förtjänstfulla inom Hemvärnsbefälets Riksförbunds verksamhet”.

Vad är då förtjänstfulla insatser? Någon kvantifierbar skala för detta torde vara svårt att konstruera. Vid bedömningar finns därför stora möjligheter till skilda uppfattningar och värderingar.

För att i någon mån underlätta och styra värderingarna kan nedanstående vara till hjälp.

För att kunna tilldelas HBR’s förtjänsttecken bör föreslagen kandidat uppnå summa 20 poäng enligt nedanstående poängberäkningstabell.

 1. Förbundordförande, generalsekreterare och medlem i förbundsstyrelsens
  AU(i allmänhet styrelseordförande, sekreterare och kassör)   4,0 poäng/år
 2. Övriga ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen, medaljhandläggare 2,5     -”-
 3. Suppleanter i förbundsstyrelsen, revisorer och valberedning  1,5     -”-
 4. Förenings-/sektionsordförande, sekreterare, kassör och utbildningsledar 3,0     -”-
 5. Övriga ordinarie förenings-/sektionsstyrelseledamöter och bataljon-
  och kompaniombud  1,5    -”-
 6. Suppleanter, revisorer och valberedning i föreningarn/sektionerna 1,0    -”-
 7. Deltagare i förbundsprojekt, utredningar samt övriga meriter och
  omdömen. Starta förening  0-5 poäng

 

Kommentar: Om HBR-medlem t ex är ledamot i förbundsstyrelsen och samtidigt funktionär i förenings-/sektionsstyrelse och/eller deltar i förbundsutredningar, projekt etc skall summan av poängberäkningen räknas in i värderingen.