HBR vision och målbild

Vår vision

HBR är den naturliga företrädaren för hemvärnsbefälets och soldatens intressen.

Stödjer – Bedriver – Informerar

Verksamhetsidé för HBR

HBR stödjer FM/HV i förbandsproduktion avseende kompetens- och förmågeutveckling inom följande områden:

Utveckling av chefer på gruppchefs- och plutchefs nivå

Utveckling av stabsmedlemmar på bataljons- och kompaninivå avseende stabsmetodik.

  • HBR bedriver aktiv rekrytering inom hemvärnsförbanden
  • HBR informerar hemvärnspersonalen om totalförsvar för att öka deras kunskaper.
  • HBR utövar aktiv medlems- och traditionsvård.
  • HBR tillvaratar Hemvärnspersonalens intresse rörande villkor.
  • Vi slår vakt om medlemmens värde i Hemvärnet.

Målbild 2025

HBR är en etablerad utförare av efterfrågade utbildningar inom Försvarsutbildarna med 10 % av Hemvärnets numerär som medlemmar och föreningar med hög aktivitets nivå.

  • Inledningsvis genomförs pilotutbildningar avseende pluton/gruppchefs kurs samt grundkurs stabsmedlen.
  • Kurschefer och instruktörer invalideras i försvarsutbildarnas CRM.
  • Därefter införande i Verksamhetsuppdrag
  • Senare införande i kurskatalogen