Gustaf Petrimedaljerna

Gustaf Petrimedaljen

Medaljen tillkom 1944 i samband med rikshemvärnschefen generalmajor Gustaf Petris 60-årsdag 1945.

Denna första medalj tillverkades icke bärbar gediget guld och överlämnades till Gustaf Petri som en hedersgåva från Hemvärnet.

Carl Lindberg HBRs förste förbundsordförande tilldelades en Petrimedalj i guld ( förgyllt silver) när han avgick som ordförande 1962.

Rikshemvärnschefen generalmajor Roland Ekenberg tilldelades den enda bärbara Petrimedaljen i gediget guld 2017. Se bilden ovan.


Stadgar för Petrimedaljerna antagna 2014

Medaljen tillkom 1944 i samband med rikshemvärnschefen generalmajor Gustaf Petris 60-årsdag 1945. Denna första medalj tillverkades i gediget guld och överlämnades till Gustaf Petri som en hedersgåva från Hemvärnet. Petrimedaljerna är därmed Hemvärnets – Nationella skyddsstyrkornas äldsta utmärkelse.

1972 antog förbundsstyrelsen nya stadgar där medaljen i fortsättningen skulle utdelas i två valörer – silver och brons. Till medaljen följde ett diplom. Medaljen var då inte bärbar.

1995 beslutade förbundsstyrelsen att ansöka hos Försvarsmakten att få göra medaljerna bärbara. 1996-01-05 meddelade Försvarsmakten att man medgivit att Petrimedaljen i silver får bäras till svensk militär uniform enl ÖB:s föreskrifter FFS 1996: 14 och Unibest 2015.

Försvarsmakten har även meddelat att Petrimedaljen i brons får bäras till svensk militär uniform

Fastställt av förbundsstyrelsen den 9 mars 1996.
Reviderad den 25 april 1998.
Nya stadgar antagna på Riksstämman i Kalmar 2002.
Reviderade stadgar antagna på Riksstämman i Solna 2011.
Reviderade och gällande stadgar antagna på Riksstämman på HvSS den 15 mars 2014.

Petrimedaljen i silver


Medaljen utdelas såsom erkänsla för synnerligen förtjänstfulla aktiva insatser för Hemvärnet och/eller Hemvärnsbefälets Riksförbund.

Då Petrimedaljerna är Hemvärnets – nationella skyddsstyrkornas äldsta utmärkelse (instiftad 1944) bör mottagaren i normalfallet ha erhållit någon av Hemvärnets – nationella skyddsstyrkornas högre utmärkelser (minst silvermedaljen) tidigast 3 år före tilldelning av Petrimedaljen i silver.

För denna medalj krävs synnerligen förtjänstfulla insatser med minimum 10 tjänsteår inom Hemvärnet – nationella skyddsstyrkorna. Man ska på ett synnerligen betydelsefullt sätt ha bidrag till Hemvärnets – nationella skyddsstyrkornas utveckling.

Den som erhållit Petrimedaljen i brons kan erhålla Petrimedaljen i silver tidigast 5 år efter detta. Då ska det tydligt av ansökan framgå att personen gjort ytterligare synnerligen betydelsefulla insatser utöver för dem man tilldelades bronsmedaljen för och som silvermedaljen kräver.

Petrimedaljen ska delas ut av HBR-funktionärer på riks- eller föreningsnivå. Om detta inte är möjligt kan det delegeras till högste närvarande förbandschef.


Petrimedaljen är av runt format och finns i två utförande dels i storleken 56 mm diameter (motsvarande tolfte storleken) och dels i 33 mm diameter (motsvarande åttonde storleken). Den senare är bärbar. Båda har på tillsidan en bild av genmj Gustaf Petri och inskriptionen ”Gustaf Petri Hemvärnets förste chef”. På frånsidan har medaljen en bild av en hemvärnsman med kpist i stående skjutställning och inskriptionen ”Av Sveriges hemvärn”. Båda varianterna har samma värde.


Den bärbara varianten bäres i band av grön färg och med en gul och två blå lodräta ränder i vardera ytterkant av bandet. De blå ränderna har 3 mm bredd och de gula 2 mm. Släpspänne får bäras till uniform oavsett vilken variant som tilldelats. På släpspännet skall anbringas en lagerkrans av silver. Till medaljen medföljer ett diplom. Medaljen kan också erhållas som miniatyr (16 mm diameter). Den som erhållit den större varianten äger också rätt att på egen bekostnad inköpa den bärbara varianten och miniatyren. Bilden ovan visar medaljernas respektive släpspännets utseende.


Antalet medaljer som årligen får utdelas bestäms av förbundsstyrelsen. Om man ser över en tidsperiod på fem år kan ett genomsnitt på 15 st/år vara ett riktvärde. Förslagsrätten tillkommer förbundsstyrelsen, Rikshemvärnsråd, HBR-förening, hemvärnsråd samt råd inom hemvärnsbataljon och hemvärnskompani.


Ansökan på fastställd blankett skall ställas till HBR:s förbundsstyrelse och vara tillstyrkt av den föreningsstyrelse inom vars område den föreslagne verkar. Med ansökan SKALL följa en kopia på föreningsstyrelsens protokoll eller ett vidimerat protokollsutdrag av beslutet. Av föreningsstyrelsen avstyrkt ansökan kan överklagas till förbundsstyrelsen.


Beslut om tilldelning tas av HBR:s förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsens beslut kan inte överklagas.
Förbundsstyrelsen registrerar utdelade medaljer. Den bärbara varianten numreras i löpande nummerordning. Numreringen inskrivs på diplomet med utdelningsår/löpande nr


Förbundsstyrelsen/medaljhandläggaren tillhandahåller medaljer i etuier, band med lagerkrans till släpspänne, miniatyrmedalj och utskrivet diplom. Priser framgår av fastställd prislista

Petrimedaljen i brons


Medaljen utdelas för förtjänstfulla insatser inom hemvärnsrörelsen och/eller HBR. Medaljen tilldelas Hemvärnets personal, personal inom frivilligrörelsen och personal inom försvaret och övriga som på ett förtjänstfullt sätt främjat Hemvärnet eller HBR.

Då Petrimedaljerna är Hemvärnets – nationella skyddsstyrkornas äldsta utmärkelse (instiftad 1944) bör mottagaren i normalfallet ha erhållit någon av Hemvärnets – nationella skyddsstyrkornas högre utmärkelser (minst silvermedaljen) tidigast 3 år före tilldelning av Petrimedaljen i brons.

För att komma ifråga för Petrimedaljen i brons krävs minimum 5 tjänsteår inom Hemvärnet – nationella skyddsstyrkorna. Man ska på ett betydelsefullt och förtjänstfullt sätt bidragit till Hemvärnets – nationella skyddsstyrkornas utveckling.

Efter 5 tjänsteår i Hemvärnet – nationella skyddsstyrkorna ska föreningen, när ansökan kommer in tillsammans med meritförteckning, görs en bedömning om personen gjort de betydelsefulla och förtjänstfulla insatser som Petrimedaljen i brons kräver.

Petrimedaljen ska delas ut av HBR-funktionärer på riks- eller föreningsnivå. Om detta inte är möjligt kan det delegeras till högste närvarande förbandschef.


Medaljen har samma utformning som silvermedaljen. Den finns också i två varianter dvs 56 mm diameter icke bärbar och 33 mm diameter bärbar. Medaljen finns också som miniatyr. Den som tidigare erhållit den större varianten äger rätt att inköpa den bärbara. Släpspännet till medaljerna har INGEN lagerkrans.
Innehavare till både silver- och bronsmedaljen bär endast den högre valören på sin uniform. (medalj såväl som släpspänne).

10§
Förslagsrätt tillkommer förbundsstyrelsen, HBR-förening, Rikshemvärnsrådet, hemvärnsråd samt råd inom hemvärnsbataljon och hemvärnskompani samt Försvarsmakten.

11§
Beslut om tilldelning tas av respektive HBR-förenings styrelse. I vissa fall kan beslutet även tas i förbundsstyrelsen. Av föreningen avstyrkt ansökan kan överklagas till förbundsstyrelsen. Till medaljen hör också ett diplom.
Förteckning över utdelade bronsmedaljer SKALL föras av respektive HBR-förening. Registret skall uppta namn, befattning, hemvärnsbataljon och kompani samt utdelningsår.

12§
Ansökan på fastställt formulär ställs till den HBR-förening där den föreslagne verkar. Kostnaderna för medalj och diplom bestrids av förslagsställaren. Förbundsstyrelsen tillhandahåller medaljer, band till släpspänne, miniatyrmedalj och diplom. Priser enligt fastställd prislista.