Gustaf Petrimedaljerna

Gustaf Petrimedaljen

Medaljen tillkom 1944 i samband med rikshemvärnschefen generalmajor Gustaf Petris 60-årsdag 1945.

Denna första medalj tillverkades icke bärbar gediget guld och överlämnades till Gustaf Petri som en hedersgåva från Hemvärnet.

Carl Lindberg HBRs förste förbundsordförande tilldelades en Petrimedalj i guld ( förgyllt silver) när han avgick som ordförande 1962.

Rikshemvärnschefen generalmajor Roland Ekenberg tilldelades den enda bärbara Petrimedaljen i gediget guld 2017. Se bilden ovan.


1972 antog förbundsstyrelsen nya stadgar där medaljen i fortsättningen skulle utdelas i två valörer – silver och brons. Till medaljen följde ett diplom. Medaljen var då inte bärbar. 1995 beslutade förbundsstyrelsen att ansöka hos Försvarsmakten att få göra medaljerna bärbara. 1996-01-05 meddelade Försvarsmakten att man medgivit att Petrimedaljen i silver får bäras till svensk militär uniform enl ÖB:s föreskrifter FFS 1996: 14 och UniR A. Försvarsmakten har även meddelat att Petrimedaljen i brons får bäras till svensk militär uniform


Stadgar för Petrimedaljerna
Nya Stadgar 2014.
Länk till gällande stadgar

 

Petrimedaljen i silver


Medaljen utdelas såsom erkänsla för synnerligen förtjänstfulla aktiva insatser för Hemvärnet och/eller Hemvärnsbefälets Riksförbund. Medaljen tilldelas Hemvärnets personal som tidigare tilldelats Hemvärnets eller HBR:s förtjänstmedalj eller i övrigt uppfyller fordringarna för dessa.


Petrimedaljen är av runt format och finns i två utförande dels i storleken 56 mm diameter (motsvarande tolfte storleken) och dels i 33 mm diameter (motsvarande åttonde storleken). Den senare är bärbar. Båda har på tillsidan en bild av genmj Gustaf Petri och inskriptionen ”Gustaf Petri Hemvärnets förste chef”. På frånsidan har medaljen en bild av en hemvärnsman med kpist i stående skjutställning och inskriptionen ”Av Sveriges hemvärn”. Båda varianterna har samma värde.


Den bärbara varianten bäres i band av grön färg och med en gul och två blå lodräta ränder i vardera ytterkant av bandet. De blå ränderna har 3 mm bredd och de gula 2 mm. Släpspänne får bäras till uniform oavsett vilken variant som tilldelats. På släpspännet skall anbringas en lagerkrans av silver. Till medaljen medföljer ett diplom. Medaljen kan också erhållas som miniatyr (16 mm diameter). Den som erhållit den större varianten äger också rätt att på egen bekostnad inköpa den bärbara varianten och miniatyren. Bilden ovan visar medaljernas resp släpspännets utseende.


Antalet medaljer som årligen får utdelas bestäms av förbundsstyrelsen. Om man ser över en tidsperiod på fem år kan ett genomsnitt på 15 st/år vara ett riktvärde. Förslagsrätten tillkommer Rikshemvärnsråd, HBR-förening, hemvärnsråd och hemvärnsråd inom hvbat och hvkompani.


Ansökan på fastställd blankett skall ställas till HBR:s förbundsstyrelse och vara tillstyrkt av den föreningsstyrelse inom vars område den föreslagne verkar. Med ansökan SKALL följa en kopia på föreningsstyrelsens protokoll eller ett vidimerat protokollsutdrag av beslutet. Av föreningsstyrelsen avstyrkt ansökan kan överklagas till förbundsstyrelsen.


Beslut om tilldelning tas av HBR:s förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsens beslut kan inte överklagas.
Förbundsstyrelsen registrerar utdelade medaljer. Den bärbara varianten numreras i löpande nummerordning. Numreringen inskrivs på diplomet med utdelningsår/löpande nr


Förbundsstyrelsen/medaljhandläggaren tillhandahåller medaljer i etuier, band med lagerkrans till släpspänne och utskrivet diplom. Miniatyrer kan inköpas hos medaljhandläggaren. Priser framgår av fastställd prislista

Petrimedaljen i brons


Medaljen utdelas för förtjänstfulla insatser inom hemvärnsrörelsen och/eller HBR. Medaljen tilldelas Hemvärnets personal, personal inom frivilligrörelsen och personal inom försvaret och övriga som på ett förtjänstfullt sätt främjat Hemvärnet eller HBR.


Medaljen har samma utformning som silvermedaljen. Den finns också i två varianter dvs 56 mm diameter icke bärbar och 33 mm diameter bärbar. Medaljen finns också som miniatyr. Den som tidigare erhållit den större varianten äger rätt att inköpa den bärbara. Släpspännet till medaljerna har INGEN lagerkrans.
Innehavare till både silver- och bronsmedaljen bär endast den högre valören på sin uniform. (medalj såväl som släpspänne).

10§
Förslagsrätt tillkommer förbundsstyrelsen, HBR-förening, Rikshemvärnsrådet, råd inom hvbat och hvkomp samt Försvarsmakten.

11§
Beslut om tilldelning tas av resp HBR-förenings styrelse. I vissa fall kan beslutet även tas i förbunds-styrelsen. Av föreningen avstyrkt ansökan kan överklagas till förbundsstyrelsen. Till medaljen hör också ett diplom.
Förteckning över utdelade bronsmedaljer SKALL föras av resp HBR-förening. Registret skall uppta namn, befattning, hvbat och komp samt utdelningsår.

12§
Ansökan på fastställd formulär ställs till den HBR-förening där den föreslagne verkar. Kostnaderna för medalj och diplom bestrids av förslagsställaren. Förbundsstyrelsen tillhandahåller medaljer, band till släpspänne och diplom. Priser enl fastställd prislista