HBR Medaljansökan

Ansökan om tilldelning av utmärkelser sker på blanketten "Medaljansökan" som är gemensam för samtliga medaljer och förtjänsttecken

Det är viktigt att ansökningarna är fullständigt och korrekt ifyllda. Det underlättar behandlingen av ansökningarna om en fyllig motivering är angiven i ansökan.
Ansökan ska vara tillstyrkt av föreningsordförande eller annan av styrelsen utsedd styrelseledamot. Beslutet om tillstyrkan skall fattas på ett protokollfört styrelsesammanträde. Med ansökan skall följa en kopia på justerat protokoll eller ett vidimerat utdrag av beslutet.
Ansökningarna ska vara förbundsstyrelsen och/eller medaljhandläggaren tillhanda senast DEN 1 april för våromgången och DEN 1 oktober för höstomgången.
Gången i behandlingen av ansökningarna från och med att medaljhandläggaren får in ansökningshandlingarna tills meddelande om beslut skickas till förslagsställaren är följande:
  1. Ansökningar inkommer till förbundsstyrelsen/medaljhandläggaren.
  2. Ansökningar granskas och värderas. Eventuella kompletteringar genom info från olika personer, myndigheter etc. Allt för att få en så fullständig bild av de sökande. Du dubbelklickar på ”Anvisningar Medaljansökan HBR” nedan. Filen öppnas på din skärm och kan sparas sedan i din egen dator.
  3. Ansökningar sammanställs och en preliminär prioritering görs.
  4. Föredragning i förbundsstyrelsen eller dess arbetsutskott (AU). Förbundsstyrelsen (AU) beslutar om tilldelning respektive avslag. Om AU tar beslutet skall det konfirmeras av styrelsen vid närmaste följande förbundsstyrelsemöte.
  5. Medaljhandläggaren expedierar besluten.

 

Blanketten för medaljansökan är en Word-fil som kräver att du har tillgång till Word via din dator eller nätverket.
När du klickar på HBR Medaljansökan laddas den ner till din dator och du hittar filen på din egen dator i biblioteket ”HÄMTADE FILER”