HBR Utmärkelser

HBR-utmärkelser, allmänt

Av tradition inom frivilligrörelserna är medaljer, förtjänsttecken, plaketter och diplom det mest förekommande uttrycksmedlet för detta. Andra gåvor förekommer men är då mer individuellt utformande efter mottagaren.

HBR har i likhet med de övriga frivilligorganisationerna utvecklat ett belöningssystem med förtjänstmedaljer, förtjänsttecken och plaketter med tillhörande diplom. Utöver dessa har förbundsstyrelsen tagit fram speciella presentartiklar av mer påkostat slag och där medaljer inte är tillämpbara.


Utmärkelser som administreras och utdelas av HBR är följande:

Gustaf Petrimedaljema

HBR Kungliga Förtjänsmedaljer

HBR Förtjänsttecken

HBR Medaljansökan

HBR-plakett monterad på träplatta

HBR-vapensköld


Det förtjänar att här peka på Gustaf Petrimedaljernas särställning. De utdelas för förtjänster inom hela hemvärnsrörelsen, medan HBRs förtjänsttecken och HBRs Kungliga förtjänstmedalj i guld och i silver utdelas för förtjänster inom och mot HBR oavsett vad vederbörande i övrigt har uträttat inom hemvärnet.

En grannlaga uppgift är att rätt bedöma och rangordna de sökande. Vi bygger bedömningen dels på vad som anges i ansökan och dels på information som vi kan få från olika personer som känner den föreslagne medaljören. För att vi skall kunna göra en så korrekt värdering som möjligt av de föreslagna måste ansökningarna vara fullständigt och korrekt ifyllda. Förslagsställaren MÅSTE också skriva en fyllig men sanningsenlig motivering för tilldelningen.

Förbundsstyrelsens förhoppning är att Informationen om våra utmärkelser skall vara föreningarna/förslagsställarna till hjälp vid medaljhandläggningen.

Stockholm 2016-09-08
Förbundsstyrelsen