HBR Utmärkelser

HBR-utmärkelser, allmänt

Av tradition inom frivilligrörelserna är medaljer, förtjänsttecken, plaketter och diplom det mest förekommande uttrycksmedlet för detta. Andra gåvor förekommer men är då mer individuellt utformande efter mottagaren.

HBR har i likhet med de övriga frivilligorganisationerna utvecklat ett belöningssystem med förtjänstmedaljer, förtjänsttecken och plaketter med tillhörande diplom. Utöver dessa har förbundsstyrelsen tagit fram speciella presentartiklar av mer påkostat slag och där medaljer inte är tillämpbara.


Utmärkelser som administreras och utdelas av HBR är följande:

Gustaf Petrimedaljerna

HBR Kungliga Förtjänsmedaljer

HBR Förtjänsttecken

HBR Medaljansökan

HBR plakett monterad på träplatta

HBR vapensköld


Gustaf Petrimedaljerna har en särställning. De tilldelas för insatser inom hela hemvärnsrörelsen. Enligt direktiv Hemvärn kan tilldelning av Petrimedaljen bekostas av förbandsmedel under förutsättning att beslut om nominering skett via medinflytandet, det vill säga i kompani och bataljonsråd, för senare verkställande av MR-grupp.

HBR:s förtjänstecken och kungliga förtjänsmedaljer i guld eller silver tilldelas däremot för insatser inom eller gentemot HBR, oavsett andra prestationer inom hemvärnet.

Det är en viktig och ansvarsfull uppgift att bedöma och rangordna de som ansöker om utmärkelser. Vi baserar våra bedömningar delvis på ansökningar och delvis på information från personer som känner den nominerade. För att kunna göra en korrekt bedömning behöver ansökningarna vara fullständiga och korrekta. Förslagsställaren måste också ge en detaljerad och ärlig motivering för nomineringen.