HBR Värmlands historia

Hemvärnsbefälhavarnas Riksförbund konstituerades i Riksdagshuset i Stockholm 1942. Det skulle dröja ända till 1958 innan dess Värmlandssektion bildades. Då hade förbundets medlemsunderlag vidgats till allt hemvärnsbefäl. Från början var det – som namnet anger-bara öppet för ”befälhavare”, d.v.s. hemvärnschefer.

Förbundet ville vara ett forum där man – utan att följa vanliga regler för militär verksamhet – kunde diskutera alla problem som hänger samman med hemvärnets uppdrag. Det kunde gälla allt från utbildning och utrustning till rekrytering och arvoden. Många skrivelser och uppvaktningar kom till stånd.

I början av 1960-talet ändrades förbundets namn till Hemvärnsbefälets Riksförbund.

De första åren koncentrerades sektionens verksamhet till årsmöten som hölls i Gräsmakslägret i samband med de årliga kurserna för krets- och hemvärnschef. Mellan årsmötena arbetade styrelsen med de idéer och förslag som framlagts i Gräsmark. Många resulterade i motioner till förbundets riksstämma. Styrelsen verkade också för god sammanhållning bland befälet och en positiv inställning till försvaret.

År 1994 ändrades förutsättningarna för sektionens verksamhet då HBR – från att ha varit en intresseorganisation – blev en frivillig försvarsorganisation. Fokus försköts från sektionsstämmor till utbildning, rekrytering och försvarsupplysning.

Tiden som frivillig försvarsorganisation blev dock förhållandevis kort. Redan 2003 varslades HBR och övriga befälsorganisationer om att man fr.o.m. 2007 inte längre omfattas av frivilligförordningen.

Som frivillig försvarsorganisation hade sektionen dock genomfört flera regionala utbildningar bl.a. i ledarskap, folkrätt och krishantering. Ett antal studieresor hade genomförts i samverkan med FBU-Värmland. 

För att kunna bedriva utbildning även i fortsättningen ansökte HBR om medlemskap i Centralförbundet för Befälsutbildning (CFB) som ”rikstäckande förbund med särskild kompetensinriktning”.

CFB ändrade 2006 sitt namn till Försvarsutbildarna.

Från 2007 blev Värmlandssektionen ”Föreningen Försvarsutbildarna HBR Värmland”.

Efter namn- och uppdragsförändringen har HBR Värmland koncentrerat sig på regelbundna föreningskvällar med försvarsupplysning i vid bemärkelse kamratlig samvaro. Bland ämnena kan nämnas Militärattaché i Baltikum, Operation Kosovo, Försvaret idag, Tysklands hot mot Sverige under andra världskriget, Vett och etikett för hemvärnsbefäl, Som FN-soldat i Sharm el-Sheikh, Gazaunder åren 1959- 1961,samt en förhandstitt på den kommande boken om: ”Ekshärads HVO”, Försvarsbeslut 2015, Livregementets Husarer och Värmlands hemvärnsbataljon.  Vidare har HBR Värmland genom tiderna genomfört ett stort antal studieresor i både Sverige och Norge.

I och med utarrenderingen av Gräsmarkslägret året 2001 satsades det kapital på ett samarbete mellan Finlands försvarsförbund, MPK och Värmlands Befälsutbildningsförbund. MPK:s kontaktman var Distriktschefen för Nordkarelens nationella försvarskrets, Carl-Erik Spåre. Detta samarbete upplevdes som mycket positivt för att många av värmlänningarna är finnättlingar från de svedjefinnar som bosatte sig här i länet från slutet av 1500-talet och till 1600 talets början. Flera befäl från HBR Värmland deltog på MPK-kursveksamhet under de fyra år som detta samarbete varade. Undertecknad var kursdeltagare på en skjutsäkerhetskurs/vapenutbildning (AK-47). Utbildningsplatsen var förlagd till Sotinpuro ca 140 km bilväg nordväst om Joensuu år 2002, (9-10 augusti). Under min kursresa till Finland visade det sig att kapten Åke Finnpers var en av oss fyra deltagare, löjtnant Rune Johansson, sergant Hans Leibring samt undertecknad.  Finnpers var också medlem i HBR Värmland och doktorand i historia med ämnet ”Finska vinterkriget”. Under denna veckoresa var det helt naturligt att Finnpers blev vår ciceron. Vi hann beta av det mesta av Finlands händelser under andra världskriget och besöka flera museer och krigsplatser under vår vistelse där.

Alltsedan starten 1958 har HBR Värmland haft ett gott samarbete med Värmlands FBU-förbund, numera Försvarsutbildarna. I och med HBR anslutning till Svenska Försvarsutbildningsförbundet har detta samarbete fördjupats. HBR Värmland är numera en förening i Värmlands Försvarsutbildningsförbund och ingår även i Hemvärnsbefälets Riksförbund.

Föreningsordförande genom tiderna.

HEMVÄRNSBEFÄLHAVARNAS RIKSFÖRBUND: Värmlandssektionen.

Gustav Berggren 1958-1959

HEMVÄRNSBEFÄLENS RIKSFÖRBUND: Värmlandssektionen.

John Thörnstrand 1960-1966

Henning Örtendahl 1967-1969

G-A Hjortsberg 1970-1976

Harald Person 1977-1983

Per Lutto 1984-1991

Bengt Wikstrand 1992-1995

Charlie Skoghäll 1996-2005

Andy Hällström 2006

Föreningen FÖRSVARSUTBILDARNA HBR VÄRMLAND.

Andy Hällström 2007

Stig Nilsson 2008-2009

Tony Sandström 2010-2017

B. Roger Strömborg 2018-2020

Rickard Skutnäs 2021-2022

Mariette Eriksson 2023-

oOo

Gräsmarkslägret 1951-2001

Gräsmarkslägret stod klart den 23 september år 1951. Lägret invigdes då av ställföreträdande militärområdesbefälhavaren, överste Fernando Odenrick, Förbundsordförande överste Fredrik Grevellius, musikkår, manskören Svit jod och 2000 människor och två sällskapshundar.

Lägerplatsen är belägen på en vacker naturskön tallhed med en närhet till Lillsjön, där Gräsmarks kyrka speglar sig i dess vatten. ”Uddheden 1:97” hade inköpts av lantbrukaren OJ Larsson för 4000 SEK något år innan.

Detta läger är vida känt runt om i vårt land bland de olika frivilligorganisationerna. Men bland oss värmlänningar tickar det lite extra inombords när det kommer på tal. Själv hade undertecknad förmånen att vara där för första gången som 16-åring, under ett av mina fyra februarilov som FBU-ungdom inom Bohusläns FBU-förbund.  Efter mitt inträde i Ekshärads HVO år 1993 genomfördes därefter ett flertal utbildningar och FBU-kurser där.

Det var här på lägret år 1997 som undertecknad vart rekryterad till HBR Värmland.

Gräsmarkslägret är en del av de utbildningsplatser här i landet som kom till under det s.k. ”Kalla kriget”. Tusentals frivilliga, kvinnor, män och ungdomar, har under årens lopp utbildats och trivts i Gräsmarkslägret. För Gräsmarksbygden har den militära närvaron betytt en del arbetstillfällen.I april 2001 utarrenderades lägret helt till Gräsmarkslägret AB, en civil verksamhet för att helt och hållet säljas till privata intressen 2006. Försvarsutbildarna hyrde in sig på lägret för kursverksamhet fram till detta år. 

För att hedra detta läger lade undertecknad in en motion till HBR Värmland år 2013. Där den också bifölls. Mitt förslag var att fästa en minnesplatta eller liknande på något av benen på klockstapeln som finns kvar på platsen och genomföra någon slags ceremoni där för att bevara minnet av lägret. Under Försvarsutbildarnas jubileumsstämma den 7 mars 2015 som hölls på sina forna domäner Gräsmarkslägret, då hölls en enkel ceremoni enligt motionens hemställan.Påpekas bör att denna jubileumsstämma var den 100:e årsstämman som genomfördes av Försvarsutbildarna i Värmland.

Förutan en minnesplatta på klockstapeln ena ben sattes det upp en info tavla på platsen som ger en historik om verksamheten som funnits här under de 50 år när det hela begav sig.

Lägret är sedan försäljningen 2006 numera i privat ägo, nu som ett vandrarhem för turister med ett intresse för den värmländska naturen som är känd för sina goda rekreationsmöjligheter. Numera heter lägret Gräsmarksgården.

Näst intill allt material angående HBR Värmlands historia är hämtat ur den förre ordföranden Tony Sandströms manuskript från år 2015-06-18 till jubileumsboken ”Försvarsutbildarna Värmland 100 år: 1915-2015”. Vidare har undertecknad tagit sig friheten att komplettera med händelser efter detta datum och några självupplevda händelser som HBR medlem.

http://perberggren.one/onewebmedia/160203%20Fo%CC%88rsvarsutbildarna%20L.pdf

All historiken om Gräsmarkslägret har undertecknad själv samlat in från tidningsartiklar,muntliga intervjuer och böcker m.m. Samt från egna samlade anteckningar.

Det kändes extra hedrade att få skriva ned vår historia år 2018, nu när HBR Värmland firar 60 år.

Med vänlig hälsning

B. Roger Strömborg