HBRs Kungliga förtjänstmedaljer

Stadgar till HBR:s Kungliga förtjänstmedaljer. Antagna 2018-09-30.

Hemvärnsbefälets Riksförbunds (HBR) Förtjänstmedaljer är instiftade att enl. H. M. Konungens bemyndigande i guld och silver. Guldmedaljen instiftades 1996 och silvermedaljen instiftades 2018.

Förtjänstmedaljerna, guld och silver av oval (elliptisk) form, är krönt med kunglig krona samt på tillsidan försedd med H. M. Konungens bild och texten CARL XVl GUSTAF SVERIGES KONUNG. På frånsidan upptagande sköld med trekronor och bokstaven H inom krans samt bokstäverna HBR (HBR:s logotyp). Runt detta texten HEMVÄRNSBEFÄLETS RIKSFÖRBUND. Medaljerna är HBR:s förnämsta medalj i guld och näst förnämsta medalj i silver.

Guldmedaljen präglas i guld (förgyllt silver) är av en storlek som motsvarar 8 storleken.

Silvermedaljen präglas i silver är av en storlek som motsvarar 8 storleken.

Medaljerna bärs i band av gul färg med fem lodräta gröna i två mm bredd. Ränderna är jämt fördelade på bandet. Till medaljen medföljer ett diplom. Förtjänstmedaljerna finns också i miniatyr. Bilden ovan visar förtjänstmedalj och miniatyr i guld samt släpspänne. För de som erhållit förtjänstmedaljen i guld tillkommer ett pins av HBRs förtjänsttecken att montera på släpspännet.

Man kan tilldelas HBR:s Kungliga Förtjänstmedalj i guld efter synnerligen förtjänstfull aktiv verksamhet för förbundet samt synnerligen berömlig gärning för förbundet.

Man kan tilldelas HBR:s Kungliga Förtjänstmedalj i silver efter mycket förtjänstfull verksamhet för förbundet samt mycket berömlig gärning för förbundet.

För att tilldelas förtjänstmedaljen i guld bör HBR:s förtjänsttecken har erhållits ca 3 år tidigare.

HBR:s förbundsstyrelse beslutar om utdelning, likaså beslutar man om antalet förtjänstmedaljer som årligen utdelas. Då medaljerna är HBR:s två högsta utmärkelser bör en restriktiv utdelningspolicy tillämpas. Över en tidsperiod på tio år kan ett genomsnitt på 5 st. guldmedaljer/år och 8 st. silvermedaljer/år vara ett riktvärde för utdelning.
Förslagsrätt tillkommer ledamöter i förbundsstyrelse och föreningsstyrelser.
Ansökan på fastställd blankett skall ställas till HBR:s förbundsstyrelse och insändas till förbundets medaljhandläggare. Föreslås flera personer från samma förening samtidigt skall prioritetsordning anges. Med ansökan skall följa en kopia av föreningsstyrelsens protokoll eller ett vidimerat protokollsutdrag av beslutet.

HBR:s förbundsstyrelse har av H.M. Konungen bemyndigats att besluta om tilldelningen. Beslutet går inte att överklaga.
Förtjänstmedalj överlämnas i under högtidliga former. Förbundsstyrelsen registrerar utdelade förtjänstmedaljer.

 

Kostnaderna för förtjänstmedaljen bestrids av förslagsställaren. Förbundsstyrelsen tillhandahåller medalj, släpspänne och miniatyr i etui och utskrivet diplom. Priser enligt fastställd prislista.


HBR FÖRTJÄNSTMEDALJ
VÄRDERINGSPRINCIPER ENLIGT BESLUT I FÖRBUNDSSTYRELSEN 2018-09-30

Enligt stadgarna för HBR’s förtjänstmedalj finns endast den bedömningsregeln att ”förtjänstmedaljen tilldelas försynnerligen förtjänstfull aktiv verksamhet samt för synnerligen berömlig gärning inom förbundet”.

Vad är då synnerligen förtjänstfull aktiv verksamhet och berömlig gärning insatser?  Någon kvantifierbar skala för detta torde vara svårt att konstruera. Vid bedömning av medaljkandidater finns därför stora möjligheter till skilda uppfattningar och värderingar.

För att i någon mån underlätta och styra värderingarna kan nedanstående vara till hjälp.

För att kunna tilldelas HBR’s förtjänstmedalj bör föreslagen kandidat uppnå summa 40 poäng för guld och 30 poäng för silver enligt nedanstående poängberäkningstabell.

 1. Förbundordförande, generalsekreterare och medlem i förbundsstyrelsens
  AU(i allmänhet styrelseordförande, sekreterare och kassör)                          4,0 poäng/år
 2. Övriga ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen, medaljhandläggare   2,5     -”-
 3. Suppleanter i förbundsstyrelsen, revisorer och valberedning   1,5     -”-
 4. Förenings-/sektionsordförande, sekreterare, kassör och utbildningsledare 3,0     -”-
 5. Övriga ordinarie förenings-/sektionsstyrelseledamöter och bataljon-och kompaniombud  1,5   -”-
 6. Suppleanter, revisorer och valberedning i föreningarna/sektionerna      1,0    -”-
 7. Deltagare i förbundsprojekt, utredningar samt övriga meriter och
  omdömen. Starta förening     0-10 poäng

 

Kommentar: Om HBR-medlem t ex är ledamot i förbundsstyrelsen och samtidigt funktionär i förenings-/sektionsstyrelse och/eller deltar i förbundsutredningar, projekt etc skall summan av poängberäkningen räknas in i värderingen