Skyddsvakt

Skyddsvakterna är en förstärkningsresurs som behövs för att skydda viktiga skyddsobjekt mot exempelvis sabotage, terroristbrott och spioneri.

Det kan vara byggnader eller andra anläggningar viktiga för totalförsvaret och rikets säkerhet, höjd beredskap eller krig.

Utbildningen kommer att genomföras som en vidareutbildning av förordnade ordningsvakter samt godkända och utbildade väktare och omfatta en förkortad grundutbildning för att bli förordnad skyddsvakt. För vissa kan det även tillkomma utbildning på förstärkningsvapen samt repetitionsutbildning enligt gällande föreskrifter.

Försvarsutbildarna söker just nu frivilliga till frivilliga förstärkningsresurser hos Länsstyrelsen Västra Götaland och Trafikverket.

De frivilliga som rekryteras kommer att genomföra en eller flera utbildningar hos Försvarsutbildarna och när alla utbildningar är genomförda söker man en intermittent anställning hos den myndighet som man har utbildats för och även krigsplaceras där (det går inte att kombinera med avtal med någon del av Försvarsmakten eller annan krigsplacering).

För att en myndighet inom staten ska kunna kalla in en frivilligresurs vid stora fredstida kriser krävs en anställning i staten. Urvalet görs utifrån uppställda krav och anställningen är en så kallad intermittent anställning, dvs en ramanställning där arbetstillfällena kan överenskommas vid behov. Det är viktigt att känna till att det här inte på något vis är en fast anställning utan det är en frivilligresurs som kan kallas in vid stora fredstida kriser när myndighetens egna resurser för skydd inte räcker till samt vid höjd beredskap eller krig.

LÄNSSTYRELSENS ROLL

Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet med ett samordningsansvar i regionen vid samhällskriser. Under höjd beredskap är Länsstyrelsen högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet. Det innebär att vi ska se till att det finns en gemensam inriktning och samordning i arbetet med det civila försvaret i länet. Tillsammans med Försvarsmakten, via militärregion Väst, ska Länsstyrelsen samordna det civila och det militära försvaret.

Trafikverkets roll

Trafikverket underhåller och sköter driften inklusive trafikledning av de statliga väg- och järnvägsnäten. Vidare har man vissa samordningsuppgifter av samtliga trafikslag (mark, luft och sjö) vid stora kriser och höjd beredskap samt ansvaret för långsiktig strategisk planering av hela transportsystemet. Detta innebär att det finns skyddsvärd verksamhet och anläggningar inom myndigheten.

DITT ÅTAGANDE

Du åtar dig att söka anställning hos den myndighet som du utbildas för och under förutsättning att du blir anställd kommer du att tjänstgöra vid behov av förstärkningsresurs i samband med kris eller samhällsstörning i fredstid samt vid övningar av myndighetens krisorganisation och krigsorganisation vid något tillfälle årligen. Vid höjd beredskap kommer du med stöd av din krigsplacering att kallas in för tjänstgöring.

Ersättning utgår enligt centrala statliga avtal samt lokala avtal hos myndigheten.

För att kunna genomföra utbildningen hos Försvarsutbildarna måste du vara medlem i en frivillig försvarsorganisation när utbildningen påbörjas.

BEFATTNINGEN

Försvarsutbildarna söker frivilliga för befattningen skyddsvakt hos Länsstyrelsen Västra Götaland, Trafikverket och Tullverket. I befattningen ingår att skydda myndighetens skyddsobjekt. Det är ett krav att du är förordnad ordningsvakt eller utbildad och godkänd som väktare (fullständig utbildning, VU 1 och VU 2) samt har arbetslivserfarenhet som väktare eller ordningsvakt. B-körkort är ett krav.

Det är meriterande att ha genomfört militär grundutbildning samt att ha sjukvårdsutbildning utöver den som ingår i väktar- eller ordningsvaktsutbildningen.

På grund av sekretess kan vi inte svara på om du kommer att få utbildning på förstärkningsvapen. Om det blir aktuellt informeras du om det efter genomförd säkerhetsprövning.

 • Läs mer om Länsstyrelsen Västra Götaland här
 • Läs mer om Trafikverket här

VAD KRÄVS AV DIG

 • Du ska vara svensk medborgare
 • Du ska vara förordnad ordningsvakt eller utbildad och godkänd väktare
 • Ha god hälsa, psykisk balans och en god fysik
 • Du ska vara eller bli medlem i en frivillig försvarsorganisation

Övriga förutsättningar

 • Du behöver kunna bära en vuxen på bår, dvs klara av tunga lyft
 • Du får inte ha dålig rygg eller knän som påverkar fysiskt krävande uppgifter
 • Om du anställs av myndigheten kommer du att krigsplaceras hos myndigheten
 • B-körkort

DIN UTBILDNING

I samband med rekryteringen till Försvarsutbildarna får du en utbildningsplan som gäller för det uppdrag du sökt. Därefter kan du söka skyddsvaktsutbildningen. När säkerhetsprövningen är klar upprättas ett utbildningsavtal mellan dig och myndigheten som godkänner att du får påbörja utbildningen.

UTBILDNINGSSTEGE FÖR SKYDDSVAKTER

 • Skyddsvakt – civil (obligatorisk)
 • Introduktionsutbildning hos Länsstyrelsen Västra Götaland (obligatorisk)
 • Skyddsvakt – förstärkningsvapen (för vissa, beroende på avtalsmyndighet)
 • Skyddsvakt – förstärkningsvapen repetition, (obligatorisk om man utbildats på förstärkningsvapen)
 • Skyddsvakt – repetition efter 5 år (obligatorisk)

Intresseanmälan

Här kan du fylla i en intresseanmälan så blir du kontaktad av en handläggare.