Indikerare och indikeringssamordnare

Indikerare och indikeringssamordnare är en resurs hos Länsstyrelsen i Gotlands län som ska kunna genomföra indikering av joniserande strålning utifrån de uppdrag som de får av länsstyrelsens indikeringsledare - både i fredstid och under höjd beredskap. För tillfället rekryterar vi inga indikerare.

Uppdragen kan genomföras inom ramen för länsstyrelsens ansvar vid radioaktivt utsläpp från en kärnteknisk olycka, men även då länsstyrelsen stödjer andra aktörer både inom och utom Gotlands län.

Under höjd beredskap kan indikeringspersonalen få andra uppdrag att utföra om indikering inte behöver genomföras.

Indikerare ska nyttjas vid situationer där joniserande strålning behöver upptäckas och mätas. Indikerare samordnas av en indikeringssamordnare, som i sin tur leds av en indikeringsledare. Tillsammans utgör de en del av länets samlade indikeringsorganisation.

Efter genomförd grundutbildning kommer du att teckna avtal med länsstyrelsen för tjänstgöring vid samhällsstörningar och du kommer även att krigsplaceras hos länsstyrelsen (om du redan är krigsplacerad kan du inte antas).

Deltagande vid insats och övning ersätts enligt Sveriges kommuners och regioners avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

Vid insats och övning kommer du att tilldelas skyddsutrustning från länsstyrelsen. Du ansvarar själv för att lämna tillbaka tilldelad utrustning till länsstyrelsen när engagemanget i insatsen eller övningen upphör.

Det är viktigt att känna till att det här inte på något vis är en fast anställning utan det är en frivilligresurs som kan kallas in vid fredstida kriser när länsstyrelsens eller länets egna resurser inte räcker till samt vid höjd beredskap.

Läs mer detaljer på vår sida om frågor och svar kring frivilligavtal samt information till kursdeltagare.

LÄNSSTYRELSENS ROLL

Vid en allvarlig händelse som får stora konsekvenser på samhället är det Länsstyrelsens roll att samverka med och stödja de aktörer som berörs av händelsen, till exempel kommun, regionen, privata aktörer och representanter från civila samhället. Länsstyrelsen ansvarar för att vid behov samordna gemensamma åtgärder och resurser för att både skapa beredskap, begränsa konsekvenser och för att i största möjliga mån minimera påverkan på samhället.

Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvars­myndigheten och har därmed ansvar för att verka för att uppnå största möjliga försvarseffekt, bland annat genom att stödja kommuner och regioner i deras arbete med civilt försvar.

Vid ett radioaktivt utsläpp från en kärnteknisk olycka som drabbar Gotlands län, ska länsstyrelsen kunna bedriva statlig räddningstjänst och genomföra sanering. Länsstyrelsen ska också kunna stötta om andra län drabbas av detta. För att kunna fatta beslut om skyddsåtgärder måste länsstyrelsen kunna upptäcka och mäta joniserande strålning eller avsaknad av denna.

Vid en radiologisk olycka i länet kommer länsstyrelsen att understödja andra aktörer med indikeringsresurser vid behov.

ditt åtagande

Du ska tjänstgöra som indikerare eller indikeringssamordnare vid behov i samband med kris eller samhällsstörning i fredstid. Varje år förväntas du delta minst fyra dagar per år på utbildning eller övning som myndigheten kallar dig till. Vid höjd beredskap och krig kommer du med stöd av din krigsplacering att kallas in för tjänstgöring enligt Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

VAD KRÄVS AV DIG

 • Du ska vara stadigvarande bosatt i Sverige och vara mellan 17 och 60 år när utbildningen påbörjas
 • Du måste bo i länet vi rekryterar till
 • Ha minst B-körkort
 • Du behöver ha full arbetsförmåga, ha god hälsa samt vara i god psykisk balans. Det krävs även att du har god uthållighet och kan tjänstgöra även på obekväm arbetstid.
 • Kunna röra dig korta avstånd i lätt terräng för att kunna nå indikeringspunkter och kunna bära med dig indikeringsutrustningen
 • Du ska vara medlem i en frivillig försvarsorganisation, gärna i Försvarsutbildarna Gotland för att vara försäkrad under utbildning och övning
 • Efter utbildning teckna avtal enligt Förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet med krigsplacering hos länsstyrelsen
 • Inför avtalsskrivning med länsstyrelsen genomgå säkerhetsprövning och lämplighetsbedömning
 • Du får inte vara krigsplacerad på din arbetsplats, i Hemvärnet eller på annat frivilligavtal
 • Du får inte delta i insats under graviditet eller amning.

Det är meriterande om du har

 • Kunskap om joniserande strålning
 • Erfarenhet av indikering inom hela CBRNE-spektrat
 • Vana att arbetsleda andra människor

UTBILDNING

 • RN – Indikering grundkurs, 3 dagar
 • Rakel, utbildning via FRO
 • Befattningsutbildning hos länsstyrelsen
 • Utbildning eller övning hos länsstyrelsen 4 dagar per år

Rekommenderade kurser, ej obligatoriska

Intresseanmälan

Du som uppfyller kravprofilen kan klicka på länken till det län du tillhör och fyll i intresseanmälan så blir du kontaktad av en frivillig funktionär i ett av våra förbund.

Då intresset varit stort tar vi inte emot fler intresseanmälningar för nedanstående län.

Du är välkommen att återkomma vid ett annat tillfälle eller besök gärna vår hemsida och se om det finns någon annan befattning/förstärkningsresurs som kan vara av intresse.

 • Intresseanmälan – Gotlands län