Vanliga frågor och svar

Vilka krav ställs för att skriva ett avtal?

Du måste vara över 18 år, lämplig och medlem i en frivillig försvarsorganisation.

Blir man anställd av en civil myndighet?

Nej. Att delta som frivillig förstärkningsresurs är inget jobb. Du skriver ett avtal med myndigheten när du är färdig med din utbildning. Du tjänstgör vid sidan av ditt ordinarie arbete eller studier vid händelse av kris eller höjd beredskap.

Vad är ditt åtagande som frivillig?

Den frivillige åtar sig att tjänstgöra som förstärkningsresurs under högst sju dygn om hinder inte föreligger. Som förhinder att delta räknas egen eller anhörigs sjukdom, krav från arbetsgivare, att barnpassning saknas eller andra liknande omständigheter.

Den frivillige ansvarar för att myndigheten har aktuella kontaktuppgifter till den frivillige.

Den frivillige åtar sig att en gång per år delta minst en dag i utbildning alternativt övning som myndigheten kallar till om inte förhinder enligt ovan föreligger.

Den frivillige ansvarar för att informera sin arbetsgivare om engagemang.

Den frivillige ansvarar för att lämna tillbaka tilldelad utrustning (beroende på typ av förstärkningsresurs) till Försvarsutbildarna när engagemanget upphör. Utrustningen får bara användas när man tjänstgör och inte privat.

Får man ledigt från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Detta är en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare.

Hur fungerar det med resor, mat och betalning under utbildningen?

Du får mat och boende när du går kurs eller är med på övning. Du har rätt till fria resor till och från kursen eller övningen.

Ekonomisk ersättning under utbildning

Försvarsutbildarna ansvarar för att betala ut arvoden, ersättningar och ha relevanta försäkringar under utbildningar som den frivillige genomför inom Försvarsutbildarna med undantag för utbildning som genomförs av myndigheten.

Myndigheten ansvarar för att betala ut arvoden, ersättningar och ha relevanta försäkringar under utbildningar som den frivillige genomför hos myndigheten.

Är man försäkrad under utbildningen?

Som medlem i Försvarsutbildarna är du försäkrad. Därför är det viktigt att du har betalat medlemsavgiften.

Hur länge gäller avtalet med myndigheten?

Avtal gäller under en tid av 4 år från det att det undertecknats av båda parter. Avtalet kan sägas upp av båda parter med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Om avtalet inte sagts upp senast tre månader före avtalstidens utgång sker en automatisk förlängning av avtalet med en avtalsperiod.

Ekonomisk ersättning vid tjänstgöring

Ersättning för tjänstgöring som utbildning och övning betalas av myndigheten enligt Sveriges kommuners och regioners avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) med en ersättningsnivå enligt §5 mom 1. Tjänstgöring som föranletts av larm ersätts enligt §5 mom 2 eller annat relevant avtal med minst motsvarande aktuella beloppsnivåer.

Läs mer här