Vanliga frågor och svar

Vilka krav ställs för att skriva ett avtal?

Du måste vara över 18 år, lämplig och medlem i en frivillig försvarsorganisation.

Blir man anställd av en civil myndighet?

Att delta som frivillig förstärkningsresurs är inget jobb. Du skriver ett avtal med myndigheten när du är färdig med din utbildning. Du tjänstgör vid sidan av ditt ordinarie arbete eller studier vid händelse av kris eller höjd beredskap.

Vad är ditt åtagande som frivillig?

För att en myndighet inom staten ska kunna kalla in en frivilligresurs vid stora fredstida kriser krävs en anställning i staten. Urvalet görs utifrån uppställda krav och anställningen är en så kallad intermittent anställning, dvs en ramanställning där arbetstillfällena kan överenskommas vid behov. Det är viktigt att känna till att det här inte på något vis är en fast anställning utan det är en frivilligresurs som kan kallas in vid stora fredstida kriser när myndighetens egna resurser för skydd inte räcker till samt vid höjd beredskap eller krig.

När alla utbildningar som ingår för den aktuella befattningen (exempelvis skyddsvakt, kommunikatör m.m.) är genomförda söker du som frivillig en intermittent anställning hos den myndighet som du har utbildats för och du krigsplaceras även där. Det går inte att kombinera detta med avtal med någon del av Försvarsmakten eller annan krigsplacering.

  • Du ansvarar för att myndigheten har aktuella kontaktuppgifter till dig.
  • Du åtar dig att en gång per år delta minst en dag i utbildning alternativt övning som myndigheten kallar till.
  • Du ansvarar för att informera din arbetsgivare om ditt engagemang.
  • Du ansvarar för att lämna tillbaka tilldelad utrustning (beroende på typ av förstärkningsresurs) till Försvarsutbildarna när engagemanget upphör. Utrustningen får bara användas när du tjänstgör och inte privat.
Får man ledigt från jobbet för att utbilda sig?

Det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Detta är en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare.

Hur fungerar det med resor, mat och boende under utbildningen?

Du får mat och boende när du går kurs eller är med på övning. Du har rätt till fria resor till och från kursen eller övningen.

Ekonomisk ersättning under utbildning

Försvarsutbildarna ansvarar för att betala ut arvoden, ersättningar och ha relevanta försäkringar under utbildningar som den frivillige genomför inom Försvarsutbildarna med undantag för utbildning som genomförs av myndigheten.
Information om nivåer för ersättningar och arvoden hittar du här.

Myndigheten ansvarar för att betala ut arvoden, ersättningar och ha relevanta försäkringar under utbildningar som den frivillige genomför hos myndigheten.

Är man försäkrad under utbildningen?

Som medlem i Försvarsutbildarna är du försäkrad. Därför är det viktigt att du har betalat medlemsavgiften.

Hur länge gäller avtalet med myndigheten?

Avtal gäller under en tid av 4 år från det att det undertecknats av båda parter. Avtalet kan sägas upp av båda parter med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Om avtalet inte sagts upp senast tre månader före avtalstidens utgång sker en automatisk förlängning av avtalet med en avtalsperiod.

Ekonomisk ersättning vid tjänstgöring

Vid tjänstgöring hos statlig myndighet betalas lön ut i enlighet med gällande kollektivavtal.

Vid tjänstgöring i räddnings – och röjningsstyrkor samt förstärkningsresurs för kärnteknisk olycka i Uppsala län är den ekonomiska ersättningen enligt nedan. Denna modell används även för kriser där arbetet eld leds av en räddningsledare.

Ersättning för tjänstgöring under utbildning och övning betalas av myndigheten enligt Sveriges kommuners och regioners avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) med en ersättningsnivå enligt §5 mom. 1. Tjänstgöring som föranletts av larm ersätts enligt §5 mom. 2 eller annat relevant avtal med minst motsvarande aktuella beloppsnivåer.