Civila myndigheter

Myndigheter och länsstyrelser har behov av dig som frivillig för att förstärka sina organisationer vid kriser, höjd beredskap och krig. Du kan göra en insats som kommunikatör, CBRN-personal, hälsoskyddspersonal, förstärkningsresurs vid kärntekniska olyckor, skyddsvakt eller räddnings- och röjningsstyrkor.

CBRN-personal

Du som är intresserad av att som frivillig förstärka MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) samt transportsektorn med dina CBRN-kunskaper kan söka dessa funktionsutbildningar. Kurserna ger dig grundlagd förmåga att som stabsmedlem eller instruktör planlägga och genomföra verksamhet vid CBRN-hot eller beredskapshöjning i samverkan med myndigheter.

Läs mer

Frivillig förstärkning till kärnkraftslän

Vi stödjer länsstyrelserna i Halland och Uppsala med förstärkningsorganisationer som stödjer dem vid kärntekniska olyckor. Här behövs olika krafter för att exempelvis upprätta en utrymningsstation med service till polis och räddningspersonal. Du behöver inga särskilda kunskaper för ett avtal.

Läs mer

Hälsoskydd

Hälsoskyddspersonal bidrar bland annat till att förstärka länsstyrelsers staber vid kriser genom sin kunskap i miljö- och hälsoskyddsfrågor för exempelvis livsmedelssäkerhet och hygien. Vi ger kompletterande utbildning men du ska ha grundläggande kompetens för ett avtal.

Läs mer

Kommunikatör

Kommunikatörer bidrar med att förstärka civila myndigheters informationshantering genom bland annat omvärldsbevakning, uppdatering av sociala medier och stöd vid mediakontakter. Du ska ha grundläggande kommunikatörskompetens men får kompletterande utbildning för din befattning.

Läs mer

Räddnings- och röjningsstyrkor

Räddnings- och röjningsstyrkor är en resurs till länsstyrelsen som ska kunna förstärka räddningsledare i fredstid, men även vid höjd beredskap och krig. Styrkan ska bestå av 30 personer och vara uppbyggd länsvis.

Läs mer

Skyddsvakt

Skyddsvakterna är en förstärkningsresurs som behövs för att skydda viktiga skyddsobjekt mot exempelvis sabotage, terroristbrott och spioneri.

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Läs mer