Civila myndigheter

Myndigheter och länsstyrelser har behov av dig som frivillig för att förstärka sina organisationer vid kriser, höjd beredskap och krig. Du kan göra en insats som kommunikatör, CBRN-personal, hälsoskyddspersonal, förstärkningsresurs vid kärntekniska olyckor, skyddsvakt eller räddnings- och röjningsstyrkor.

CBRN-personal

Du som är intresserad av att som frivillig förstärka MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) samt transportsektorn med dina CBRN-kunskaper kan söka dessa funktionsutbildningar. Kurserna ger dig grundlagd förmåga att som stabsmedlem eller instruktör planlägga och genomföra verksamhet vid CBRN-hot eller beredskapshöjning i samverkan med myndigheter.

Läs mer

Förstärkningsresurs kärnteknisk olycka Hallands län

Den frivilliga regionala resursgruppen i Halland (RRG Halland), nedan kallad regional resursgrupp, är en strukturerad form av samarbete mellan frivilligorganisationer och Länsstyrelsen i Hallands län.

Läs mer

Förstärkningsresurs kärnteknisk olycka Uppsala län

Försvarsutbildarna Uppland ansvarar för att rekrytera och utbilda en särskild styrka på 20 personer med utbildning i inom dosimetri och avsökning så att den kärntekniska beredskapen upprätthålls.

Läs mer

Kommunikatör

Kommunikatörerna är en frivillig förstärkningsresurs som behövs för att förstärka myndigheterna vid kriser, höjd beredskap och krig när myndighetens egna resurser inom kommunikation inte räcker till för att bemanna sju dagar i veckan och kanske dygnet runt.

Läs mer

Räddnings- och röjningsstyrkor

Räddnings- och röjningsstyrkor är en resurs till länsstyrelsen som ska kunna förstärka räddningsledare i fredstid, men även vid höjd beredskap och krig. Styrkan ska bestå av 30 personer och vara uppbyggd länsvis.

Läs mer

Sakkunnig miljö- och hälsoskydd

Kunskap inom miljö och hälsoskydd är en av de resurser som behövs för att förstärka myndigheternas uthållighet i första hand vid kriser, men även vid höjd beredskap och krig. Myndighetens egna resurser inom miljö och hälsoskyddsområde räcker i många fall inte till för att bemanna sju dagar i veckan och vissa fall dygnet runt.

Läs mer

Skyddsvakt

Skyddsvakterna är en förstärkningsresurs som behövs för att skydda viktiga skyddsobjekt mot exempelvis sabotage, terroristbrott och spioneri.

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Läs mer