Skriven information om totalförsvar, pdf m m

Här hittar du utredningar, rapporter m m med inriktning på totalförsvar.

Vi har också samlat på aktuella filmer som handlar om totalförsvar, du når dessa via den här länken.


Försvarsbeslutet

Den nya försvarsberedningen har under våren 2023 kommit med två rapporter.

Försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport 2023 – Allvarstid. Presenterades den 19 juni.
Länk till hela rapporten:
Allvarstid, Ds 2023:19 (pdf 1 MB)

Försvarsberedningen har lämnat en delrapport innehållande en utvärdering av förverkligandet av totalförsvarsbeslutet 2020 (kontrollstation 2023) samt förslag om planeringsram till och med 2030.

Länk till hela rapporten
Kontrollstation 2023, Ds 2023:12 (pdf 2 MB)


Försvarsbeslutet december 2020

Det historiska försvarsbeslutet från december 2020, har föregåtts av två utredningar från försvarsberedningen: Motståndskraft och Värnkraft. En enig riksdag har lagt inriktningen för totalförsvaret för de närmaste fem åren.

Nedan ser du två sammanfattningar av dessa utredningar:

Motståndskraft sammanfattning rapport

Värnkraft sammanfattning rapport


Försvarshögskolan -Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige

En rapport från Försvarshögskolan som bla annat innehåller en bra beskrivning av vårt totalförsvar under kalla kriget och även tiden innan.

FHS förutsättningar för totalförsvar i Sverige


FOI Utblick nr 9 – framtida hot

Strategisk utblick är en återkommande, framåtblickande samlingsrapport från FOI som belyser viktiga strategiska frågeställningar av strategisk betydelse för försvars-, utrikes-, och säkerhetspolitiken. Den första strategiska utblicken gavs ut 2009.

Temat för Strategisk utblick 9 är Framtida hot. Rapporten innehåller tretton artiklar. Forskare på FOI har genom artiklarna blickat framåt och analyserat tänkbara framtida hot. Rapporten ger ett mångfacetterat perspektiv på temat som tillsammans ger insikter inom såväl säkerhetspolitik och samhällsvetenskap som naturvetenskap och teknik. Läs rapporten här:

Utblick 9 FOI


 

Nationell säkerhetsstrategi

Ligger till grund för planeringen av totalförsvaret. Den gjordes på uppdrag av regeringen 2017. Läs den nationella säkerhetsstrategin via den här länken:

Nationell-sakerhetsstrategi


Utredning om ledning av Civilt försvar

– Det är med höga ambitioner som vi nu driver arbetet med att återuppbygga det civila försvaret. Utredningen har tillfört en viktig del i detta arbete genom sina förslag om en tydlig struktur som ska gälla för hela samhället, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Utredningen har bland annat lämnat följande förslag:

  • Tio nya beredskapssektorer och fyra särskilda beredskapsområden föreslås inrättas.
  • En indelning av landet i större geografiska områden för civil ledning och samordning.
  • MSB får ett övergripande ansvar för planeringen av civilt försvar och ska bland annat sammanställa resursbehov och inrätta ett centralt beredskapsråd.

Länk till utredningen: struktur-for-okad-motstandskraft-sou-2021-25


Kraftsamling för stärkt civil beredskap

Vartannat år lämnar MSB en nationell risk- och förmågebedömning (NRFB) till regeringen. Det är en analys som beskriver hot och risker samt utvecklingsbehov vad gäller samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och förmåga att stärka det civila försvaret. År 2021 lanserar MSB en populärversion av NRFB som heter ”Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap”.

Kraftsamling för civil bredskap


Rysk militär förmåga i ett tio års perspektiv

Har utretts av FOI. Här kan du läsa hela utredningen:

Ryssland militär förmåga 10 år


Västs militära kapacitet i norra europa

För att upprätthålla den politiska sammanhållningen i väst finns det ett behov att visa solidaritet i hanteringen av Ryssland så väl som av andra strategiska konkurrenter och icke-statliga aktörer. Nato medlemmar och partnerländer bör också planera för att kunna verka i mindre koalitioner för snabb respons. Vidare bör västlig strategi inkludera flexibla svar på en rad olika fientliga aktioner. Rysslands maktmedel är begränsade i jämförelse med en enad västlig allians, men landet kan utgöra ett allvarligt hot mot Natos östra flank. Givet trolig återhållsamhet med framtida försvarssatsningar bör förbättringar av försvaret av Nordeuropa fokusera på  närtid, med en samtidig blick på framtiden. Även relativt begränsade och mindre kostnadskrävande åtgärder kan göra stor skillnad.

Läs hela utredningen via den här länken: 

Tillbaka till huvudsidan