Krisberedskap

 

I Totalförsvarsbeslutet säger man

”Totalförsvaret utformas och dimensioneras för att kunna möta ett väpnat angrepp mot Sverige, inbegripet krigshandlingar på svenskt territorium. Totalförsvaret är krigsavhållande genom att ha en sådan styrka, sammansättning, ledning, beredskap och uthållighet att det avhåller från försök att anfalla, kontrollera eller på annat sätt utnyttja svenskt territorium.

Utgångspunkten för planeringen av totalförsvaret bör vara att under minst tre månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges närområde som innebär allvarliga störningar i samhällets funktionalitet samt krig under del av denna tid. Totalförsvarets förmåga behöver fortsätta att stärkas. ”

Under rubriken mål för det civila försvaret

”Målet för det civila försvaret ska vara att ha förmåga att:

– värna civilbefolkningen,
– säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,
– upprätthålla en nödvändig försörjning,
– bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld,
– upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan,
– bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred, och
– med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser. ”

EGET ANSVAR

Försvarsberedningen menar också att enskilda personer har ett ansvar och föreslår att individen ska ha en beredskap för att klara sin egen försörjning och omsorg under minst en vecka utan stöd från det offentliga.

VÅR UTBILDNING I KRISBEREDSKAP

Vi har uppdrag av MSB att utbilda allmänheten i hur man klarar minst en vecka utan el, vatten, värme och IT. Vi kallar aktiviteterna ”För din säkerhet”.

VÅR UTBILDNING INNEHÅLLER:
  • Krisberedskap – aktörernas roll och ansvar samt medborgarens ansvar 1 timme.
  • Kriskommunikation – var få bekräftad information, hur arbetar media samt grunder kring informationspåverkan 1 timme.
  • Överlevnad – med fokus på urban miljö, vad behöver du ha hemma, vad behöver du tänka på gällande vatten, mat, värme, kommunikation, 1 timme.
  • Informationssäkerhet – ett fritt tillval på 1 timme.

Här en länk till event ”för din säkerhet” som är öppet för allmänheten