Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplan för 2023 är fastställd. Uppdragen är sammanställda i ett förbundskort och presenteras översiktligt nedan.

Svenska CBRN-förbundet arbetar för att stärka försvarsviljan och CBRN-kompetensen i Sverige. Förbundet ska vara en kompetent och kvalificerad utbildningsorganisation.
CBRN-förbundet skall
  • Rekrytera CBRN soldater för placering i hemvärnets CBRN plutoner.
  • Rekrytera CBRN specialister för civila myndigheter (f n transportmyndigheter och vissa länsstyrelser.
  • Kontinuerligt ge medlemmarna aktuell Försvarsinformation.
  • Vidmakthålla och vidareutveckla/fortsatt utbilda förbundets personal som stabsstöd och instruktörer för uppgifter inom CBRN-området för olika myndigheter.
Prioriteringar

Under 2023 prioriteras rekrytering och utbildning av instruktörer, rekrytering och utbildning av personal till Hv CBRN-plutoner.

Målsättningar
  • Stödja genomförandet av funktionsutbildning för CBRN plutonerna.
  • Genomföra funktionsutbildning vid GU-F och vid FM kombatantutbildningar.
  • Rekrytering prioriteras till GU-F, möjligheter att rekrytera vid GMU skall beaktas.
  • Kvällsaktiviteter i form av Webinarier för förbundetsmedlemmar skall fortsätta.
  • Förbättra metodiken för att bidra till samhällets krishanteringsförmåga
Ledning

CBRN-förbundet leds av förbundsstyrelsen som till sin hjälp knutit ett utbildningsutskott och regionala företrädare. Avtalshandläggare finns vid varje pluton och för civila avtal adjungerad till styrelsen.