Genomförd verksamhet 2022

Bengt Andersson uppmärksammad med unik utmärkelse

Frivilligförsvararen Bengt Andersson har under 2022 uppmärksammats och belönats med en hög och sällan utdelad utmärkelse nämligen Kronprinsessan Margaretas landstormsfond medalj för sina utomordentliga och långvariga insatser inom det frivilligförsvaret.

Förtjänstmedaljen utdelas i valörerna Silver i 8:e storleken och Guld som bordsmedalj i 13:e storleken. Förtjänstmedalj kan tilldelas enskilda för insatser inom eller för frivillig försvarsverksamhet enligt Landstormsfondens syften. Bengt Andersson har tilldelats medaljen i silvervalör.

Bengt Andersson mottar medaljen ur HKH Kronprinsessans hand. I bakgrunden förre rikshemvärnschefen Roland Ekenberg.

Bengt meritlista är lång och omfattande. Första kontakten med försvaret utgjordes av värnplikt som läkarsekreterare. Erfarenheterna därifrån medförde ett mycket lång engagemang inom hemvärnssjukvården först som hemvärnssjukvårdare och efter hand som sjukvårdsgruppchef. Till att börja med svarade Svenska Röda Korset för hemvärnssjukvården. Den koppling ledde därför till ett långvarigt engagemang som styrelseledamot i Skövde Rödakorskår och som första hjälpare i kårens första hjälpengrupp. Det engagemanget medförde ett antal kvällar som första hjälpare i beredskap vid Axevallatravet.

Utöver Röda Korset har Bengt Andersson under ett flertal år varit engagerad i Försvarsutbildarna Skaraborg. Han är alltjämt engagerad i förbundsstyrelsen och arbetar där främst med rekrytering till Försvarsutbildarnas avtalsuppdrag. Han medverkar även på olika sätt inom ungdomsverksamheten och är även informatör i kursen För Din Säkerhet. Han har vidare under drygt 20 år genomfört den 16 mil långa Nijmegenmarschen (undantaget pandemiåren).

Bengt Andersson är till professionen folkskollärare. Trots pensionering tjänstgör han alltjämt vid behov. Han har vidare ett engagemang i kyrkoråd och som kyrkvärd i Svenska Kyrkan.

Det som är mest kännetecknande för Bengt engagemang är viljan att alltid ställa upp för organisationen och dess medlemmar så fort hjälp efterfrågas. Under Nijmegenmarschen har det bl.a. inneburit frivillig medverkan i omhändertagande av skavsår och massage av trötta muskler. Lokalt har det långa engagemanget under ett stort antal år lett till uppdraget som ordförande i FOS Skaraborg (Frivilligorganisationernas samarbetskommitté), vilket hanterats på ett föredömligt och engagerat sätt.

Bengt Andersson är väl värd den höga utmärkelsen och Försvarsutbildarna sällar sig oförbehållsamt till gratulanterna!

Text: Hans Ingbert
Foto: Kungliga Hovstaterna

Höstövning v.45

Sex tappra ungdomar dök upp på övningen där minimalt med information hade delgivits. Så blev det även under resten av övningen. Minimalt med information som ungdomarna fick veta. Ofta ta er dit och gör si eller så, oftast aldrig varför.

Övningsdeltagare framför terrängbil.
Iordningställande av förläggning.

Kanske lite frustrerande men inte alltid man varken får eller har behov att veta allt.

Skjutning med ungdomsvapen 22 long.
Markering av träffbild

Helgen blev en blandning utav det mesta som dom lärt sig under året. Transport till övningsplatsen i tgb20, sova i tält och bivack, gevär22 long skytte, sjukvårdsmoment, spaning/o-plats, sambandstjänst och karta och kompass.

Materieltjänst – sjukbår 2
Omhändertagande av skadad vid trafikolycka.

Sedan på natten var där instruktörer med bildförstärkare som smög runt och försökte skrämmas.

Text och foto: Tobbe Månsson

Repetition av grunder i sjukvård

Försvarsutbildarna Skaraborg genomför årligen en allmän repetitionskurs i grundläggande omhändertagande av skadade. Årets kurs lockade huvudsakligen hemvärnspersonal även om den vänder sig till alla medlemmar i Försvarsutbildarna.

Glada kursdeltagare
Placering av medvetslös i stabilt sidoläge

Kursen omfattade förflyttning ur livsfarligt läge, behandling av katastrofblödning, hjärt-lunglivräddning, luftvägsstopp, åtgärder för att förebygga cirkulationssvikt, sårskador, fortsatt skadeundersökning samt förflyttning av skadad med bår.

Hjärt-lung-livräddning. 30 kompressioner, två inblåsningar.
Luftvägsstopp

Övningstillfället omfattade sex timmar. Samtliga deltagare var nöjda med momenten och var helt överens om nyttan av att årligen repetera dessa kunskaper.

Förebyggande av cirkulationssvikt med tryckförband och höjd fotända
Bårtransport av skadad

Text och foto: Hans Ingbert

Själavårdare i Försvarsmakten

Försvarsutbildarna har Skaraborg har tillsammans med företrädare för Svenska Kyrkan arrangerat försvarsupplysning på temat Att vara själavårdare i Försvarsmakten. Tre präster med lite olika arbetsuppgifter medverkade, garnisonsprästen i Skövde Eva Kaiser, fältpastor i hemvärnet Doris Danielsson och prästen Bengt Rosén med gedigna erfarenheter från själasörjare i utlandstjänst.

Fr.v. Eva Kaiser, Doris Danielsson och Bengt Rosén

Eva Kaiser inledde med kopplingen själavård – värdegrund som synnerligen betydelsefull för den moraliska kompassen hos alla som tjänstgör i Försvarsmakten. Hon bedömer att den allra största nyttan gör hon på kafferasterna där hon får tillfälle att samtal med många medarbetare. Samtalen kan kretsa kring livets svåra frågor som alla kan behöva resonera kring vid olika tillfällen i livet. Samtalen är öppna för alla oavsett religionstillhörighet (eller avsaknad av religion). Många samtal kretsar kring krisstöd, moral och etik. I alla dessa samtal råder en absolut tystnadsplikt. Härutöver tillkommer arbetsuppgifter som stödsamtal efter mission, anhörigstöd, stöd vid dödsbud, minnesstunder, korum och ceremonier samt kyrkliga förrättningar som dop vigslar och begravningar.. Soldathemmet i Skövde fyller en viktig funktion i dessa kontakter.

Doris Danielsson redovisar likartade uppgifter från tjänstgöring som fältpastor i Hemvärnet. Hon har stor nytta av sin tidigare tjänstgöring i hemvärnsförbandet som sjukvårdare och sjukvårdsbefäl. Som fältpastor tjänstgör hon åtta övningsdygn om året. Hon strävar efter att vara en rörlig funktions om finns ute bland soldaterna för att känna av läget bland dem och finnas till hands för samtal. För hantering av olika situationer kan uppföljande samtal genomföras även efter tjänstgöringens slut, men då i den vanliga rollen som församlingspräst.

Bertil Rosén har tjänstgjort vid ett flertal utlandsmissioner såväl under FN-flagg som i NATO-missioner sedan 1993. Han har bl.a. tjänstgjort Bosnien, Kosovo, Afghanistan. I uppdraget som själasörjare i utlandstjänstgöring ingår flera olika uppgifter från själavård och genomförande av gudstjänster till att vara chefens rådgivare i etik och andliga frågor. Bengt Rosén noterar återigen det angelägna att finnas ute hos soldaterna och att vara till hands för samtal. Samtalen kan röra allt möjligt med frågor kring döden är inte ovanliga. Bristen på kontakter med hemvärnet, livet nära andra människor bygger stress hos soldaterna. Under en mission uppstår oftast en konstant höjd stressnivå. Här kommer fältprästen in för att bryta stresstopparna och det främsta verktyget återigen är samtalet.

Fältprästen medverkar ofta i gruppsamtal och bidrar till att skapa en gemensam bild av vad som händer och har hänt. Bengt Rosén la mycket tid på att vara ute bland soldaterna och dela deras verksamhet för att finnas till hands för samtal. Utöver samtal kring döden kunde dessa kretsa kring samtal om ondskan, om hemlängtan och om kärleken. Önskemål om genomförande av gudstjänster är som starkast ju närmare man som soldat befinner sig till konfrontationslinje. Han konstaterar att den tilldelade väskan för nattvardskärlen slets ut under en tid av sex månader. I bland för prästen även medverka i rollen som samverkansofficer gentemot det civila samhället. En avslutande reflektion är att erfarenheterna från de prästerna som tjänstgjort utomlands bättre bör tas till vara i det dagliga arbetet på hemmaplan. Avslutningsvis konstaterar han att de verkliga hjältarna är de anhöriga som är kvar hemma.

Text och foto: Hans Ingbert

Konflikten i Ukraina

Major Lars Björk har hållit försvarsinformation för intresserade medlemmar och andra. Informationen kunde dels följas i Soldathemmet vid P4 och dels online via nätet. Lödningen fungerade bra och tio intresserade åhörare följde eventet.

Lars Björk började med att ge en kort tillbakablick på läget för den 24 februari i år. Bland annat noteras att Ryssland avträtt Genèvekonventionen om skydd för civila och krigsoffer 2019.

Lars Björk, kunnig och engagerad föredragshållare.

Den 24/2 2022 anfaller Ryssland på bred front Ukraina under beteckningen specialoperation. Det kan finnas ett antal olika skäl till det ryska agerandet, men ett kan vara återskapa de gränser som rådde under Sovjetunionen och under Peter den stores tid. Ett skäl kan vara att demokratiseringen av Ukraina inte ska spridas till Ryssland och slutligen att skapa en buffert i syfte att förhindra NATO:s EU:s utbredning.

Ryssland lyckas inte inta Kiev utan drar sig tillbaka från norra och östra fronten för att kraftsamla området Donbass. Stridshandlingarna har lett till stora förluster för båda parterna, dock bedömt att Ryssland lidit de största förlusterna. Krigsbrott mot civila har identifierats där ryska förband dragit fram. Det beräknas att antalet människor på flykt i Ukraina i juni 2022 uppgick till ca sju miljoner. Merparten av flyktingarna finns i Ukraina. Beskjutning har skett mot civila bostäder, sjukhus, skolor och köpcentra.

Sverige och Nato har bidragit med materiel och förnödenheter. NATO har förstärkt sina förband i gränsområden till Ryssland. Ryssland har svarat med att visa närvaro bl.a. i närheten av Gotland.

Ukraina har efter hand kraftsamlat och tillfogat Ryssland förluster. Ryssland har vidare genomfört en partiell mobilisering genom inkallande av ca 300 000 reservister.

En försiktig bedömning av varför de ryska framgångarna uteblivit kan tänkas utgöras av:

 • Underskattning av Ukrainas militära styrka och motståndsvilja
 • Kommandostyrning
 • Undermålig underhållstjänst och logistik
 • Kraftsplittrad armé
 • Öppna radiosamband
 • Hopklumpade fordonskolonner
 • Flyg och flotta knappt använda
 • Omotiverade ryska soldater
 • Missbedömning av det stora internationella stödet till Ukraina

Ukrainas krav sammanfattas enligt följande:

 • Återställ gränserna
 • Respektera FN-stadgan
 • Betala skulderna
 • Straffa krigsförbrytare
 • Garantier för framtiden

Olika framtidsperspektiv

 • Förhandling/vapenvila (vinterstiltje)
 • Ryssland använder taktiska kärnvapen. Ukraina kapitulerar. Ryssvänlig regering tillsätts.
 • Ukraina lyckas besegra Ryssland
 • Palatskupp i Moskva. Ryssland splittras
 • Om Ryssland segrar och återupprustar stridskrafter – var kommer dess försvarslinje att gå i framtiden? Ny buffertzon? Och hamnar Sverige i ett sådant läge?

Förbundsmästerskap Luftgevär

Med god stöttning av Axvalls Skytteförening har årets förbundsmästerskap i luftgevärsskytte genomförts. Platsen var den anrika ”Skytteladan” där en stor del av byns unga har varit aktiva genom tiderna. Som gammal Axvallsbo och uppväxt ett par stenkast från skytteladan var besöket extra trevligt.Före skjutningen hälsade klubbens ordförande, Hans Eriksson, deltagarna välkomna och berättade om klubbens verksamhet och historia. Axvalls SKF har en aktiv medlemskår som omfattar ett stort åldersspann. Klubben har en 10m skyttehall för luftgevär och 50m kortbana för gevär .22.
Luftgevärshallen är modern med elektroniska måltavlor där man ser träffarna på en monitor.

Bäst resultat hade ungdomen Jakob Johansson (421,3) som besegrade veteranen Valter Andersson med minsta möjliga marginal: 0,1 poäng!

Medaljörerna kommer att uppmärksammas på årsstämman.

Ungdom
1. Jakob Johansson
2. Leo Bjurén

Senior (21-64)
1. Karin Sandén
2. Tobbe Månsson
3. Magnus Ingvarsson
4. Christoffer Olofsson

Veteran 65+
1. Valter Andersson

Veteran 80+
1. Harry Brandqvist
2. Uno Carlsson
3. Bengt Olsson

Text: Magnus Ingvarsson
Foto: Karin Sandén

Ungdomskurs tema armé

Under höstlovet genomförde Försvarsutbildarna Skaraborg det regionaliserade uppdraget Ungdomskurs tema armé. Antalet ansökningar var stort och vid kursstartens början kunde kurschefen Magnus Lundell hälsa 31 ungdomar (var av tio tjejer) välkomna. Kursen genomfördes i samverkan mellan Skaraborgs regemente (P4) och Livregementets Husarer (K3). Kursens längd omfattade fem dagar, vilket är ett av de längre uppdragen som Skaraborgsförbundet erhållit.

Grundläggande kunskap i bäddning av säng.
Förevisning av stridsfordon

Ur Försvarsutbildarna medverkade ytterligare två funktionärer som instruktör som instruktör respektive kursadjutant. Tre gruppchefer kom från P4 och var samtliga yrkesinformatörer. Vidare fanns specialområden sjukvårdsinstruktör och hundförare.

Kursen inleddes med inryckning, kursinformation och uthämtning av utrustning. Värdegrunden genomgicks också. Förmiddagen dag två ägnades åt stationssystem; förevisning av stridsfordon, sjukvård samt hundtjänst. Eftermiddagen ägnades K3 med hopp från hopptornet (fallskärmsträningsanläggning).

Genomgång inför hopp från torn
Information om utlandstjänst

Onsdagen ägnades åt fälttjänst och upprättande av tältförläggning. Hemvärnspersonal genomförde stridsförevisning. Under torsdagen gavs tillfälle till besök av anhöriga. Förbundet informerade vid detta tillfälle om Försvarsutbildarnas organisation och verksamhet. Fredagen ägnades åt vård av uthämtad utrustning och inlämning av densamma. Föredrag om utlandstjänstgöring med erfarenheter från Afghanistan genomfördes innan det var dags att påbörja resan hem.

Ungdomskurs Tema armé 2022 samlad

Av kursutvärderingen framgår att deltagarna var mycket nöjda med veckan, innehållet och instruktörerna.

Text:                   Hans Ingbert
Foto:                  Magnus Lundell

Tillsammans försvarar vi Sverige

Försvarsutbildarna har fått ett uppdrag från Försvarsmakten och MSB att stärka folkförsvarstanken. För att göra har utbildningen ”Tillsammans försvarar vi Sverige framtagits. Försvarsutbildarna Skaraborg har genomfört en första sådan föreläsning med elva intresserade åhörare. Informatör var Bertil Garpland från Göteborgsförbundet.

Utbildningen tar tre timmar i anspråk och behandlar följande områden:

 • Omvärldsläget
 • Försvarsvilja
 • Lagstiftning
 • Krishanteringssystemet
 • Civilt försvar
 • Militärt försvar

Syftet är att ge en djupare förståelse för behovet att bygga upp ett nytt totalförsvar i Sverige. Föreläsningen beskriver utifrån omvärldsläget vilka krav som ställs på svenskt totalförsvar.

Avsikten är att föreläsningen ska återkomma även under kommande år.

Text och foto: Hans Ingbert

Försvarsutbildarnas höstkonferens

Svenska Försvarsutbildningsförbundet har genomfört sin höstkonferens på Höllviksnäs möten, mat och logi. Konferensen handlade i huvudsak om Försvarsutbildarnas utbildningar och kurser, men även andra nyheter presenterades. Bland de nyheter som presenterades utgjorde uppdatering av intranät och Handbok en stor del. Konferensen inleddes dock med en genomgång förbundsvis av erfarenheterna från genomförda kurser och utbildningar och då inte minst erfarenheter från regionaliserade uppdrag. Inom Försvarsutbildarna läggs de allra flesta uppdragen ut på de olika medlemsförbunden för genomförande.

Frågeställningar inför grupparbete gås igenom.

Överstyrelsens arbetsgrupp för framtidsfrågor orienterade om en delredovisning. Ag framtid konstaterade för sin del att det svårt att spå om framtiden. Flera olika faktorer påverkar förbundet såsom NATO-anslutning, nuvarande och kommande försvarsbeslut, den pågående konflikten mellan Ukraina och Ryssland.

Efter ett grupparbete kunde ordföranden i Ag-framtid (styrelseordföranden i Skaraborgsförbundet) att det finns en samsyn kring fortsatt arbete med såväl militära som civila uppdrag, men också kring önskemålet om att kompletteringsutbildningar bör återkomma som uppdrag; såväl på den civila som den militära sidan. Slutligen ägnades ett pass åt nyheter avseende Försvarsutbildarnas uppdrag kring folkförankring och totalförsvarsupplysning.

Representanterna från Skaraborgsförbundet var nöjda med konferensen som helhet.

Text och foto: Hans Ingbert

Skolornas dag

Försvarsutbildarna tillsammans med Hemvärnet och flera andra frivilliga försvarsorganisationer medverkade vid Skolornas dag på garnisonen i Skövde. Syftet var att sprida information om det militära försvaret och dess möjligheter för skolelever i gymnasieålder.

Bilkåren och Försvarsutbildarna på plats för att informera.

Hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna fanns på plats under skolornas dag på heden, vid Skövde Garnison fredagen före gymnasieskolornas höstlov. Många elever passade på att lyssna till försvarsungdomarnas information om deras verksamhet.

Stort intresse bland ungdomarna.

Populärt var att krypa in i deras tolvmannatält och känna på duggregnet som smattrade på tältduken. Många gymnasielever frågade om det väntade brevet om mönstringsunderlaget och hur detta fungerar.

Förläggningstält fanns också till beskådande.
Förevisning av första hjälpen och patienttransport.

En annan fråga som dök upp var hur detta med totalförsvarsplikten fungerar, något som de flesta av besökarna var mycket ovetande om.  Deltagande frivilligorganisationer var mycket nöjda med dagen då de hade många nyfikna frågor från elever och lärare för vidare diskussioner i klassrummen.

Text:                   Bengt Andersson
Foto:                  Emma Johansson

Nyexaminerade informatörer

Under hösten har ytterligare sex informatörer utexaminerats och godkänts för att genomföra kursen Tillsammans försvarar vi Sverige.

Kursdeltagare med kursledare samlade efter examination.

Kursen genomfördes under en helg på Hallandsförbundets kurs- och konferensanläggning Tylebäck. Under fredag kväll förevisade kursledarna ett instruktionspass i sin helhet där de blivande informatörerna hade rollen som kursdeltagare. Under lördagen fick kursdeltagarna parvis planera och därefter genomföra två av de block som ingår i kursen. Söndagen användes till att deltagarna fick genomföra kursen i sin helhet. Samtliga blev godkända.

Planering inför genomförande av egna block.

Kursen Tillsammans försvarar vi Sverige är en tretimmarskurs med en vid målgrupp. Allt från medlemmar i en frivillig försvarsorganisation till personal i en kommun, en region, länsstyrelse eller annan aktör. Under kursen betonas tydligt att, i stort sett, alla har en uppgift i totalförsvaret och att allt kan komma att tas i anspråk (materiel, fordon).

Leif Wetterlid sammanfattar sitt block.

Kursen behandlar hotbilder, samverkanskluster och inte minst det svenska totalförsvaret som består av både militärt och civilt försvar. Krishanteringssystemet behandlas också. I respektive förbundskort kommer uppdrag att läggas ut för genomförande.

Hans Ingbert orienterar om civilt försvar.

Från Skaraborgsförbundet deltog förbundsstyrelseordföranden Hans Ingbert och vice styrelseordföranden Leif Wetterlid. Avsikten är nu att de ska genomföra det antal kurser som framgår av förbundskortet för 2023 och andra uppdrag från externa aktörer.

Sambandsutbildning lördagen 15/10 för försvarsungdom Skaraborg

Ungdomarna fick börja med att lära sig hur man uttalar alfabetet samt siffror, för att sedan gå vidare med hur man pratar i radio, hur man tar emot/skriver meddelanden man mottar.

Sedan påbörjades utbildning i RA180. Ungdomarna fick prova på att sända samt ta emot meddelanden, både i lektionsmiljö men även utomhus.

Slutligen så fick de utbildning i hur man reser högantenn.

Fysisk träning för försvarsungdom lördag vecka 42

Efter en del sjukbortfall så blev det en grupp på fem tappra ungdomar som trotsade regnet för att delta i fanjunkarens fysövning. Det blev armhävningar, planka, situps, burpees, armhäng, stocklyft varvat med löpning för att hålla värmen. Passet avslutades med två km löpning.Ungdomarna presterade väldigt bra, men viktigaste av allt var att de gav allt de hade samt peppade varandra. Efter dusch så blev det påfyllning av energiförråden.
Dagen avslutades med en lektion i kallt väder inför den kommande vintern.

Nytt sammanträdesbord

Förbundet har genom gåva erhållit ett nytt sammanträdesbord till vår lokal. Bordet är av utmärkt kvalité och skänktes till förbundet genom förmedling till förbundssekreteraren som även ombesörjde lån av transportfordon för hämtning till möteslokalen. Han biträddes av förbundsstyrelsens ordförande, vice ordförande och vår äldste ledamot.

Sakkunnig isärtagning på hämtplatsen.
Återmontering i Försvarsutbildarlokalen.

Bordet är tungt och massivt varför det fick monteras isär på plats för att därefter återmonteras i sammanträdesrummet. Invigning kommer att ske vid nästa sammanträde.

Slutprodukt och klart för sammanträde.

Text och foto: Hans Ingbert

Regementets dag P4

Årets regementets dag vid P4 var särskilt högtidlig och omfattande då det samtidigt firades pansartruppernas 80 års dag. Det kan i sammanhanget särskilt noteras att Skaraborgs Regemente var det första regementet i Sverige som omstrukturerade från infanteriregemente till pansarregemente.

Hans Majestät konungen, förbundets ordförande tillika regementschefen P4 Stefan Pettersson jämte övriga delar av uppvaktningen följer engagerat fordonsparaden.
Försvarsutbildarnas grundbemanning för dagen styrelseordförande Hans Ingbert, rekryteringsansvarig Karin Sandén och styrelseledamoten Bengt Andersson

Under dagen överlämnade Hans Majestät konungen i ny fana till regementet under högtidliga former med storuppställning och under medverkan av Hemvärnets Musikkår Skaraborg.

Försvarsutbildarna Skaraborg medverkade med information och rekrytering på utställningsområdet mellan T2 och P4. Försvarsutbildarna var samgrupperade med Hemvärnet, Reservofficerssällskapet och Brukshundsklubben.

Bemanningen förstärkt med vice styrelseordföranden Leif Wetterlid och SVEROF Skaraborgs ordförande Erik Larsson.
Hundförare med hemvärnshund (Brukshundsklubben).

Arrangören beräknar att ca 6 000 besökare kom till regementets dag. Ett sort antal besökare noterades även vi Försvarsutbildarnas tält. I stort sett allt rekryteringsmateriel delades ut. Flera ungdomar visade intresse för att bli medlemmar i Försvarsungdom Skaraborg. Två utbildningsval för hemvärnssjukvårdare skrevs på under dagen. Försvarsutbildarnas medverkan kan betraktas som mycket givande då en hel del nya kontakter knöts.

Företrädarna för Försvarsungdom Skaraborg, Max och Lova, har anslutit och bemanningen är fulltalig.
Förbundsungdomsledare Tobbe Månsson besöker informationstältet.
Besök av Skövdes kommunalråd Ulrica Johansson.

Text och foto: Hans Ingbert

Kombattantutbildning

Civilanställd personal vid FMTS (Försvarsmaktens Tekniska skola) i Skövde har i Försvarsutbildarna regi genomgått en veckas kombattantutbildning. Under kombattantutbildningen ges deltagaren kunskap om svenskt totalförsvars, grundläggande sjukvård – första hjälpen samt militärt uppträdande i allmänhet.

Utbildning i handhavande av skyddsmask 90.
Skyddsmask på!

Deltagaren tilldelas också uniform. Ett större utbildningspass ägnas också åt skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel. Utbildningen genomförs för civilanställd personal inom Försvarsmakten, vars arbetsuppgifter i förutsätter genomförd värnplikt eller motsvarande.

Försvarsutbildarna Skaraborg genomför för närvarande ett antal sådan kurser per år. Kurserna genomförs också av andra förbund inom Svenska Försvarsutbildningsförbundet. Antalet deltagare uppgick till 20.

Text:                   Hans Ingbert
Foto:                  Suzanne Nilsson

Krisberedskapsveckan 2022

Krisberedskapsveckan är ett nationellt evenemang med lite olika tema och inriktning för varje år. För 2022 har livsmedelsförsörjning och hantering varit temat. I övrigt sprids information genom olika insatser och evenemang om det svenska krishanteringssystemet.

Informatörer på torget i Skövde Hans Ingbert och Bengt Andersson.
Röda korset med fordon inrättat för bl.a. utspisning.

Försvarsutbildarna Skaraborg medverkade i tre kommuner under veckan; Skövde, Grästorp och Hjo. I Skövde medverkade förbundet vid två event på Hertig Johans torg under onsdagen respektive lördagen. Arrangemangen skedde i samverkan med Skövde kommun. Kommunen passade på att visa sin kokvagn och lagade mat som kunde provsmakas av allmänheten. Utöver Försvarsutbildarna deltog Frivilliga Automobilkåren, Bilkåren och Röda Korset. Samtliga frivilliga försvarsorganisationer informerade en intresserad allmänhet om hur man förbereder sig för en kris genom att ha en krisberedskapslåda med bl.a. konserver, läkemedel för en tid, möjligheter att tillaga mat via fältkök eller liknande.

Bilkåren var också representerade på torget i Skövde.
Skövde kommuns kokvagn lagade utmärkt gryta.
På plats fanns Skövde kommuns säkerhetschef Markus Wästefors och säkerhetssamordnare Nicklas Muhrblom.

I Grästorp genomförde förbundets informatörer utbildning i krisberedskap för 50-talet intresserade åhörare. Också detta arrangemang skedde i samverkan med kommunen.

Bengt Andersson och Margareta Molin informerar i Grästorp hur man som enskild kan stärka sin krisberedskap.

I Hjo kommun medverkade förbundet under lördagen och söndagen och informerade om krisberedskap och hur man hanterar ett fältkök (spritkök) för matlagning. I Hjo skedde samverkan med Lottorna. Huvudarrangör var Hjo kommun.

Från förbundets sida var Bengt Andersson sammanhållande för planering och genomförande

Skjutövning lördag v38

Efter transport till skjutbanan genomfördes vapenkontroll innan skjutning, därefter övningar i ladda, patron ur, SARA, magasinsbyte och åtgärder vid eldavbrott.

Teoretisk genomgång av skjutbestämmelser med mera.
Klart för skjutning på 100 meters vallen.

När dessa grunder var intränade i muskelminnet så blev det genomgångar och skjutningar utav liggande, knästående och stående skjutställning.

Knästående skjutställning. Fanjunkaren ger eldkommando.
Visitation av vapen efter skarpskjutning.
”Fanjunkare. Ingen ammunition kvar! All materiel med!”

Efter all skjutning så var det dags för vapenkontroll efter skjutning, därefter återtransport till P 4 för vapenvård. En väldigt trevlig dag på skjutbanan med bra träffbilder.

Foto: Tobbe Månsson, Edwin Johansson, Tilda Rosenqvist

Military Weekend

Helgkursen Military Weekend har genomförts i Försvarsutbildarna Skaraborgs regi. Utbildningen innebär bl.a. att prova på olika övningsmoment med anknytning till Försvarsmaktens verksamhet. Kursen löpte över fredag till söndag. Syftet med kursen är bl.a. att deltagarna ska ges en sådan bild av Försvarsmakten att de blir på det klara med om de vill och har förutsättning för att gå vidare med värnplikt eller någon form av avtalsbefattning inom Försvarsmakten.

Skadad placerad på bårmatta

Under ledning av kurschefen Paul Urvall och hans instruktörer genomfördes de olika momenten till deltagarnas belåtenhet. Bland momenten noteras fysisk träning, förläggning i logement, prova på skjutning av olika eldhandvapen, och grundläggande sjukvård inklusive bårtjänst.

Utbildningsledaren i Skaraborgsförbundet, Fredrik Holmkvist, var nöjd med utfallet när summerade kursen och konstaterade: – Skaraborgsförbundet har goda förutsättningar att genomföra denna typ kurser tack vare en god samverkan med Försvarsmakten i Skövde.

Text: Hans Ingbert
Foto: Anders Fastesson och Paul Urvall

Extra insatt skjutövning med Försvarsungdom Skaraborg lördagen vecka 37.

Vid dagens skytte medverkade två av de ungdomar som är behöriga att delta.Dagen bjöd på fint väder och ungdomarna fick prova på att skjuta sina första skott med Ungdomsvapen Gevär .22.

Förberedelser för liggande skjutning
Liggande skjutställning utan stöd

Utmanarens och förbundsungdomsledarens träffbild

De lyckades få till bra träffbilder, så bra att ena vågade utmana ungdomsledaren. Vinsten gick dock till ungdomsledaren, trots att han börjar bli till åren, synproblem m.m. och som dessutom sköt med ett för honom nytt och ej inskjutet gevär.

Sammanfattningsvis en väldigt lyckad och uppskattad extra övning.

Text och foto: Tobbe Månsson

Vapenutbildning gevär .22 och sjukvård

Försvarsungdom Skaraborg samlades lördagen vecka 36 med totalt 13 ungdomar för utbildning i två parallella spår. Tät 1 (äldre ungdomar) började dagen med teoretisk genomgång av Ungdomsvapen Gevär .22 med tonvikt på säkerhet kring vapnet och dess hantering. Eftermiddagen för tät 1 utgjordes av teoretiskt prov, där samtliga blev godkända. Härefter följde utbildning i ladda och patron ur i form av praktiska övningar.

Teoretisk genomgång av kommandon på skjutbana.
Teoretiskt prov. Alla godkända.
Förberedelser inför skjutmoment.
Deltagarna inväntar skjutkommandon.

Tät 2 ägnade dagen åt grundläggande sjukvårdsutbildning enligt flödesschemat Lc-ABCDE med såväl teoretiska genomgångar som praktiska övningar. Efter att tät 2 godkänts i sjukvårdsmomenten är de redo att få genomgå vapenutbildning vid senare tillfälle.

Hantering av fältkök inför lunch.
Uppställning inför slutgenomgång och hemgång.

Text och foto: Tobbe Månsson

Eldobservatör

Försvarsutbildarna Skaraborg har som ambition att genomföra minst en medlemsaktivitet riktad främst mot de medlemmar som har uppdra för Försvarsmakten. En lördagsövning med inriktning ökad och befäst förmåga att kunna verka som eldobservatör i eget förband. Som kurschef anlitades befäl från Skaraborgs regemente. Adjutant ur förbundets egna funktionärer.

Kurschefen under förmiddagens teoretiska genomgång.
Kursens teoretiska och kvalitetssäkrade underlag.

Totalt deltog 13 elever ur närliggande hemvärnsförband. Kursen inleddes med grundläggande teoretiskt pass under förmiddagen varvat med praktiska övningar i lektionssal. Eftermiddagen ägnades åt praktiska övningar i terrängen.

Kursdeltagarna utgångsgrupperas i terrängen.
Nedslagsmarkering i terrängen. Rapport till kurschefen och vid behov korrigering.

Deltagarna fördelades på fyra grupper. Övningarna gick till så att sammanlagt fyra mål togs ut i terrängen. En deltagare per mål fick simulera nedslagsplats. Markering av simulerad nedslagsplats skedde via utlöst pulverbrandsläckare. Övriga deltagare övade på att reglera nedslagsplatsen genom eldsignalering till kurschefen. Markören röde sig i terrängen utifrån deltagarnas eldreglering.

Vid genomgången efteråt uttryckte engagerade deltagare att utbildningen varit nyttig och tillfört positiv kunskap.

Foto: Leif Wetterlid

Överstyrelsens ordförande besökte Skaraborgsförbundet

Överstyrelsens ordförande, Johan René, besökte Skaraborgsförbundet i samband med förbundsstyrelsemöte den 5 september. Johan René är överstyrelsen kontaktperson gentemot förbundet.

Johan René anlände redan under förmiddagen och mottogs av förbundsstyrelsen ordförande. Under dagen bjöds bland annat på stadsrundtur och besök i Frivillighuset i Klagstorp. Tillgången till ett Frivillighus imponerade. Under eftermiddagen följde överläggningar mellan förbundsstyrelsens ordförande och Johan René, där utmaningar och verksamhet diskuterade och vidare samtalades om framtidens utmaningar för Försvarsutbildarna i stort.

Överstyrelsens ordförande, Johan René, flankerad av bl.a. förbundskassören Magnus Ingvarsson och Carina Kilström.

Under kvällen deltog Johan René vid förbundsstyrelsen ordinarie möte i förbundslokalen i Skövde. Mötet var mycket välbesökt och kunde genomföras i god ordning med stringenta föredragningar, överläggningar och beslut.

Bland besluten noteras godkännande av förbundsungdomsledare som skjutledare och godkännande av ytterligare biträdande instruktörer i ungdomsavdelningen. I övrigt ägnades en stor del av mötet åt att gå igenom höstens inplanerade aktiviteter.

Företrädare för Försvarsungdom Skaraborg

Glädjande nog deltog de båda valda företrädarna för Försvarsungdom i mötet. De har nu blivit adjungerade till förbundsstyrelsen med yttrande- och förslagsrätt.

Avslutningsord

Avslutningsvis initierade Johan René en överläggning kring nuvarande och framtida tillgångar till kurschefen, instruktörer och adjutanter inför regionaliserade uppdrag. Förbundsstyrelsen konstaterade att förbundet endast har en godkänd kurschef, några få som kan vara adjutanter samt att tillgången till instruktörer är något bättre. Förbundsstyrelsen konstaterade att det i dagsläget knappast är möjligt att åta sig fler regionaliserade uppdrag utöver de som är inplanerade för 2023. Förbundet är hänvisade till att anlita kurschefer från angränsande förbund, men konstaterar samtidigt att det finns ett antal upparbetade kontakter.

På andra sidan av styrelsebordet ses bland andra vice styrelseordföranden som för kvällen svarade för tekniken, förbundsungdomsledare, företrädarna för försvarsungdom Skaraborg och rekryteringsansvarige. På distans deltog förbundssekreterare/utbildningsledaren.

Sammanfattningsvis gjorde Johan René bedömningen att förbundet är ett väl fungerande förbund med förbundsstyrelse som har samsyn kring verksamheten.

Text och foto: Hans Ingbert

Försvarsungdom genomförde Rookiehelg med höstupptakt

Rookie weekend

Helgens övning för de nya ungdomarna började med information om Försvarsutbildarna, Försvarsungdom samt Försvarsmakten. Därefter följde utbildning i Försvarsutbildarnas och Försvarsmaktens värdegrund och vikten av samsyn gällande värdegrund. Sedan påbörjades packning av den gemensamma utrustningen, såsom tält, yxa, såg mm, som skulle användas under helgen och därefter transporterades ungdomar och utrustning till övningsplatsen. Efter genomgång av utrymningsregler vid brandtillbud så fortsatte teoretisk genomgång av kommandon under exercis, personlig utrustning samt Försvarsmaktens olika gradbeteckningar.

Nya och äldre deltagare under lektion

Under lördagen påbörjades praktisk utbildning i exercis och teambuildingövningar. Lagom till lunch anslöt de äldre ungdomarna från sin övning. Utbildning i soldatköket samt i hantering av vassa verktyg, påbörjades med stöd av de äldre ungdomarna.

Terrängorientering

Utbildning genomfördes även i uppsättning och nedtagning utav tält, under eftermiddagen. Som traditionen bjuder, genomfördes en uppskattad grillning under lördagskvällen. Därefter vidare transport till området där förläggningen skulle upprättas för natten. En annan rookie-tradition är filmvisning. Efter omröstning enades ungdomarna om att kvällens film skulle bli Repmånad.

Förevisning av instruktör i fältmässig tvagning.

Söndagen innebar rivning av förläggning, samt besök av tre bandvagnar med tillhörande personal från Hemvärnet, som ungdomarna fick möjlighet att ställa frågor till. Ungdomsavdelningen fick även celebert besök av Försvarsutbildarna Skaraborgs förbundsstyrelseordförande, kapten Hans Ingbert, som informerade om verksamheten och var i samspråk med ungdomarna. Man utförde därefter bårutbildning och materiel- och fordonsvård, för att sedan avsluta helgen med höger vänster om-marsch vid Skövde Soldathem.

Förläggningstjänstens ädla konst.
Ugglor i mossen

Helgens övning för de äldre ungdomarna börjar på fredagseftermiddagen, när de tas emot av instruktörerna vid Källedalsbäcken.

Där får de en snabb genomgång på vad som kommer ske under fredagskvällen samt natten till lördagen. Vilket är att de kommer upprätta en gruppbivack som de kommer att tillbringa natten i. Därefter tilldelas det en packlista på den materiel som ska medföras och de själva får packa och lasta i fordonet för att sedan göra uppsittning och transporteras ut till nattens förläggningsplats.

Bandvagnsförarkursen förevisar bandvagnarna för intresserade ungdomar.

Väl på plats ute i terrängen så tilldelas de en plats och får en genomgång på hur en gruppbivack kan byggas och arbetet sätts igång. De börjar med att bygga en bas av pinnar till taket och fäster presenningen som tak. Sedan samlas det granris att ha på marken, framför allt för att komma upp från markkylan men även för att få ett mjukare underlag att sova på.

Det börjas även att förbereda ved för att kunna elda under natten, även om det kanske inte är så kallt att det behövs. Elden minskar antalet mygg, som annars är ganska många till numerären. Efter att allting är förberett så avnjuts mat i form av frystorkad ration. Under tiden som det utspisas så spekulerar ungdomarna kring vad morgondagen kommer att erbjuda. Sedan är det är dags för samtliga att gå och lägga sig utom eldposten, som får stanna uppe ytterligare någon timme innan det är dags för nästa att ta över.

Standardövning att rätt montera bår under tidspress.

Lördagsmorgonen startar strax efter kl 05 och genast sätts det i gång att riva förläggning. Efter att den är riven och avlämning skett till morgonens instruktör, så påbörjas utbildningspass i Försvarsmaktens standardmall för rapportskrivning, 7s rapport. När det har nåtts en grundlagd förståelse i 7s så får ungdomarna lära sig att maskera sig med hjälp av maskeringsfärg, samt vikten av att bryta av mönster och att smälta in i miljön.

Förbundsstyrelsens ordförande besöker övningarna och följer en del övningsmoment.

Nu är det dags att väva ihop dessa två kunskaper och bedriva spaning mot Jägarbostället där de nya ungdomarna genomför första delen av sin rookie weekend. Denna spaning genomförs i stridspar och stridsparen ska svara på ett antal spaningsfrågor, samt skriva 7s rapporter på det som sker utan att själva bli upptäckta. Inledningsvis är det mycket tät dimma så det krävs tålamod och en stor försiktighet att ta sig tillräckligt långt fram för att kunna observera något alls. Som tur är lättar dimman under förmiddagen vilket underlättar spaningen. Efter ett par timmar så återsamlas ungdomarna och delger vad de kunnat observera.

Lagom till lunch så ansluter de sedan till deras nya kamrater som genomför rookie weekend för att bedriva resten av helgen tillsammans med dem.

Text och foto: Tobbe Månsson

 

NIJMEGENMARSCHEN 2022

Text: Magnus Ingvarsson

Efter två inställda år var det äntligen dags för den 104:e upplagan av Nijmeegse Vierdaagse och mitt femte deltagande.

SÖNDAG, halvklart 20-25´C
Vid 09:30 anlände bussen Camp Heumensoord, vår förläggning under veckan. Campen huserar ca 6000 soldater från ett 30-tal länder. Man bor i stora tält som är uppdelade i logement. På campen finns en stor matsal, mäss, sjukvård och partytält.

När resdammet borstats av och man installerat sig på sitt logement var det dags för den sedvanliga festen. Det var kul att återse gamla vänner och möta flera nya. Ett trevligt inslag är sällskapet Viking Strollers cermoni där erfarna vandrare befordras till ”krigare” och nya ”trälar” invigs. Jag fick äran att gå in som träl under min gode vän och Försvarsutbildarkamrat Bengt Andersson.

Viking Stroller
Tillsammans med en tysk viking

Under kvällen meddelades det ut via campens radiosystem att tisdagens marsch ställs in.

MÅNDAG, soligt >30´C
Vaknade tidigt och tog en promenad runt campen. Det var en viss kontrast mot gårdagens festligheter, nu var det är närmast öde. Några morgonpigga var ute på en löprunda och servicepersonal förberedde dagens verksamhet.

Bengt har det bra i morgonsolen

Klockan 09:00 samlades de svenska deltagarna för informationsmöte. Praktisk information varvades med underhållning framförd av Hemvärnets Musikkår Kalmar. Årets delegation visade sig vara mindre än tidigare och överraskande många var debutanter. Detta år var det nästan hälften mot en fjärdedel ett vanligt marschår.

Hemvärnets Musikkår Kalmar underhåller

Det bekräftades att marschdag 1 (tisdag) ställs in pga de tuffa väderförhållanden med extrem hetta och luftfuktighet samt kapaciteten hos sjukvården i staden. Redan hårt belastade av den senaste covidvågen fanns inte möjligheten att ta emot uppskattningsvis >1000 vandrare som inte skulle klara av värmen.

Resten av dagen var fri och många passade på att åka in till staden för att shoppa, besöka sevärdheter eller bada.

TISDAG, soligt 38´C
Den tänkta första marschdagen gick i vilans tecken. Man sökte skugga där det gick och umgicks. Flera tog till kreativa metoder för att kyla ner sig. Den lokala bowlinghallen fylldes med deltagare från flera länder som sökte både trevlig aktivitet och svalka nere i källaren.

Tisdagen spenderades till största delen i skuggan
Kreativt sätt att få både skugga och avkylning

För egen del förberedde jag uniform och ryggsäck inför morgondagens marsch. För herrar 18-49 skall minst 10kg (exkl. vatten) bäras. Planering krävs för nyttolast, ren barlast och hur det skall placeras för bästa komfort. Min ryggsäck vägdes in på 10,01 kg så ingen större övervikt att tala om.

Det är onödigt att bära för mycket

Sängläge 20:00 men det var svårt att sova pga värmen, anspänning inför marschen och det faktum att partytältet var öppet till 23:00.

ONSDAG, soligt >30´C
Som enskild gångare var det revelj 03:00; gruppdeltagare kunde ligga kvar en stund till. Som vanligt var det febril aktivitet på morgonen. Uniform och kängor ska på, vattenflaskor fyllas och stabil frukost intagas före incheckning och start 04:30.

Marschdagen var tuffare än vanligt. Troligtvis fanns det en ”skuld” i kroppen gällande vätska och salt som orsakade krampkänning i ena vaden. Men det var bara att kämpa på. Organiserade rastplatser och många lokala försäljare längst vägen erbjuder lättare förplägnad och kylda drycker. Denna support, tillsammans med publikens entusiasm, underlättar marschdagarna. Ett klassiskt stopp är bowlinghallen ca 2km från målet. Här samlas hundratals militära deltagare för att avnjuta kalla drycker och hamburgare.

Nordiskt samarbete på rastplatserna

Väl tillbaka på campen fick vi information om att vara extra vaksamma på covidsymptom, bl.a. nämndes ömma leder och utmattning vilket orsakade viss munterhet.

Johannes Harg, Hemvärnets Musikkår Uppsala, framförde ett stycke av Bellman på fältpipa.

TORSDAG, regn 14-20´C
Regn under föregående kväll och natten dämpade temperaturen rejält men gjorde också allt på campen blött och lerigt. Likt föregående dag var det start 04:30 och det till en början ingen större nederbörd att tala om. Vid första rastplatsen besökte jag sjukvårdstältet för att se över en blåsa. Fick god hjälp med dränering och tryckavlastade kompress av en trevlig finsk sjukvårdare.

Sjukvården gör ett toppenjobb för att så många som möjligt ska kunna ta sig i mål.

Efter lunch var det ihållande regn som krävde regnkläder; det var som att vandra i en ångbastu. Åskådarna som vanligtvis brukar stå längst vägkanten höll sig nu i skydd under parasoller, busskurer, barer etc. vilket dämpade den annars härliga stämningen en aning.

God kamratanda på logementet. Hjälp med stretching och massage.

FREDAG, halvklart 20-25´C
Sista dagen! Revelj och start är tidigarelagt en timme för att tid ska finnas för paraden genom staden efter avslutad marsch. Efter en blöt torsdag var det ”lyx” att kunna plocka fram torra kläder ur packningen. Tidigare dagas skavanker och sömnbrist påverkade givetvis men nu skulle medaljen erövras…
Smärtan är tillfällig – Äran är evig!

Sista dagen i sällskap med dessa trevliga herrar

Dagens sällskap var två lokala försvarsutbildarkamrater, Sven och Bengt (bilden ovan), som båda gått marschen drygt 20 gånger! Trevligt sällskap och god rastdisciplin gjorde prövningen enklare, speciellt när skavankerna började göra sig till känna på allvar.

Äntligen i mål för femte gången!

Längst vägen går man genom flera mindre samhällen och stämningen växer under dagen. Man passerar även över broar som bär namn efter de soldater som erövrade dem under Operation Market Garden 1944. Vid staden Cuijk går man över en tillfällig pontonbro och efter denna är det inte långt kvar. Känslan när man kom fram till målet i Charlemagne och fick ta emot silvermedaljen för fem genomförda marscher var underbar!

Silvermedaljen tilldelas efter fem genomförda marscher

Den fantastiska feststämningen och supporten från publiken är svår att beskriva och blir dessutom bara bättre ju närmare målet man kommer för att övergå till ren magi vid målgång och efterföljande parad. Viss reservation jämfört med tidigare år var dock påtaglig. Vanligtvis brukar det vara betydligt fler handklapp, kramar och även några pussar. Det var säkert pandemin som agerade sordin.

Marschen är en fantastisk upplevelse som med deltagare från drygt 70 nationer verkligen lever upp till sitt motto:
The Walk of the World

Presentationsvideo för marschen.
https://www.youtube.com/watch?v=Jil9j_2wsNg

Eindaagse Vristulven

Under helgen genomförde några marschkamrater och Försvarsutbildare, den numera traditionsenliga, Eindaagse Vristulven (en vinkning till Vierdaagse Nijmegen, fyradagars Nijmegen).Likt tidigare år gick vandringen runt sjön Vristulven med start och mål i Århult. Rutten var snarlik tidigare år men viss variation uppstod då kortare delar var igenväxta och nybyggnation gjorde det nödvändigt att hitta alternativ rutt. Vädret var närmast perfekt för vandring; runt 18-20 grader och halvklart.

Efter marschen tändes grillen och i väntan på en fin glöd passade flera på att svalka av sig i sjön. Kvällen fortsatte med grillning och många skratt.

Eric flippar burgare som ett proffs.

Eindaagse Vristulven var från början ett substitut för den då inställda Nijmegenmarschen. Nu med en resa till Nederländerna mindre än två veckor bort har den istället blivit en del av uppladdningen.Tillsammans har deltagarna genomfört Nijmegenmarschen över 60 gånger!

Vid pennan: Magnus Ingvarsson


Riksstämma 2022 PÅ FÅRÖ med utdelning av förtjänstmedalj

Vid Försvarsutbildarnas riksstämma på Fårö tilldelades Skaraborgsförbundets förbundssekreterare Svenska Försvarsutbildningsförbundets Kungliga guldmedalj för förtjänstfullt arbete. För tilldelning fordras minst 20 års oegennyttigt arbete på ansvarsfulla poster.

Gotlands och Försvarsutbildarnas fanor
Kvällssolen lyser över ”Skaraborgskontingenten” – Hans Ingbert, Fredrik Holmkvist, Leif Wetterlid och Magnus Ingvarsson.
Fredrik Holmkvist har varit förbundssekreterare i såväl Hallandsförbundet som Skaraborgsförbundet under flera år. Han är dessutom förbundet utbildningsledare och ansvarig för de militära uppdragen till förbundet.
Fredrik Holmkvist mottagare av Försvarsutbildarnas Kgl. Guldmedalj.

Vid riksstämman valdes Försvarsmaktens kommunikationsdirektör, Mats Ström, till ny ordförande för Svenska Försvarsutbildningsförbundet. Mats Ström har ett förflutet i Skövde som chef för dåvarande Trängregementet (T2).

Lars Frisk överlämnar ordförandeklubban till den nytillträdde ordföranden Mats Ström.

En stor del av stämmans arbete ägnades åt att verka fram underlag till framtidsarbetsgruppen (Ag framtid). Flera olika tankar och synpunkter redovisades. Ag framtid arbetar med två perspektiv; ett här och nu med att omhänderta effekter och erfarenheter från det pågående kriget i Ukraina och ett längre perspektiv omfattande tiden motsvarande två försvarsbeslut med syfte att kunna anpassa efter den planerade uppbyggnaden av såväl den militära som den civila delen av totalförsvaret.

Stämmoförhandlingarna följde upplägget. Överstyrelsen beviljade ansvarsfrihet och några ledamöter hade valt att lämna överstyrelsen varför en del val genomfördes.


Årets föredrag berörda det gemensamma planeringsarbete som länsstyrelsen på Gotland och Gotlands regemente (P18) arbetat fram. Rapporten benämns Totalförsvar för ett starkare Gotland. Arbetet tog bl.a. sin utgångspunkt i identifiering av samhällsviktig verksamhet. Arbetet mynnade ut olika spår syftande till en samlad förmågehöjning och ökar säkerhetsskydd.
Föredragshållare från Gotlands regemente respektive länsstyrelse.
 Vidare har planering av samverkan och ledning utgjort planeringsspår. Gemensamma ledningsövningar har också gjort. Ömsesidigt har man anpassat stabsuppbyggnaden till NATO-modellen, vilken alltmer nyttjas av olika myndigheter. Ju fler som använder den desto mer underlättas samverkan i ledningsarbetet då olika aktörer lätt kan identifiera sig.

Grundläggande inriktning har utgjorts av planeringsförutsättningarna ”ö-drift” under 90 dagar och FOI typfall 4.

Lars Frisk och generalsekreterare Bo Stennabb

Nationaldagsfirande i Skövde 2022

Efter två års uppehåll till följd av pandemin kunde återigen Skövdeborna samlas på Hertig Johans torg för firande av Sveriges nationaldag.

Förbundets fanbärare åtföljda av flagghissare ur Försvarsungdom.
Del av fanborgen uppställd på torget. Här med de svenska fanorna samlade.

Traditionsenligt deltog en fanborg som marscherade från Kulturhusplatsen till torget. Lika traditionsenligt deltog Hemvärnet och flera frivilligorganisationer i samverkan; Försvarsutbildarna, Reservofficerssällskapet, Lottorna Frivilliga Automobilkåren och Röda Korset. Musikskolans paradorkester svarade för musiken.

Förbundsstyrelsen vice ordförande med Hemvärnets fana och förbundsungdomsledaren med Försvarsutbildarnas förbundsfana
Årets flagghissare ut Försvarsutbildarna.

Försvarsungdom hade det hedersamma uppdraget att under spel hissa tre flaggor på torget. Uppgiften löstes med bravur.

Lottorna, Reservofficerssällskapet och Försvarsutbildarna med respektive föreningsfana. I bakre ledet Röda Korset.
SVEROF representant som åkt från Stockholm för att delta.

Det noteras vidare reservofficerssällskapet representant åkt från Stockholm enbart för att delta i fanborgen på torget. Mycket glädjande initiativ.

Välförtjänt fika efteråt på Resecentrum i Skövde.
Förbundsstyrelsens ordförande tillika ansvarig för fanborgen på uppdrag av Skövde kommun.

 

Förbundsmästerskap Pistol

Söndagen den 29 maj hölls förbundsmästerskap i Pistol .22, Duell och Fält.

Grenen ”Duell” genomfördes enligt Svenska Pistolskytteförbundets regelverk för snabbskytte med en svängande måltavla på 25 meters avstånd som visades 3 sekunder mot skytten och 7 sekunder frånvänd. Det var lurigt att hinna lyfta pistolen, sikta och avfyra skotten i tid.Fältskyttet bestod av en stor variation av mål – både fasta och svängande – i olika former, färger, och storlekar. Skjutavstånd, tid och handfattning skapade olika svårighetsgrader beroende på station och åldersklass.Jämnaste klassen var 55+ där de tävlande tog varsin seger med bara två poängs skillnad i båda grenarna. Mest framgångsrik alla klasser sammanräknat var Tobbe Månsson.P4 IF bistod på ett mycket förtjänstfullt sätt med funktionärer att sätta upp mål, föra skjutprotokoll m.m. Förbundet är mycket nöjda med arrangemanget och återkommer gärna.

DUELL (Snabbskytte)
Senior
1. Tobbe Månsson
2. Magnus Ingvarsson

55+
1. Hans Ingbert
2. Lars Jansson

70+
1. Valter Andersson

80+
1. Harry Brandqvist
2. Uno Carlsson

FÄLT
Senior
1. Tobbe Månsson
2. Magnus Ingvarsson

55+
1. Lars Jansson
2. Hans Ingbert

70+
1. Valter Andersson

80+
1. Harry Brandqvist
2. Uno Carlsson

Försvarsutbildarna stödjer veteranverksamheten

Veterandagen uppmärksammades även i Skövde med en ceremoni vid minnesstenen i Garpaparken. Högtidstalet hölls Theres Sahlström från kommunstyrelsen. Hon nämnde i sitt tal att det inte bara är den i relation som genomför missionen utan hela familjen påverkas.

Bland deltagarna sågs flera utlandsveteraner som är eller har varit aktiva i någons av de frivilliga försvarsorganisationerna.

Fanbärarna med FN-fanan, svenska fanan och Fredsbaskrarnas fana.
På bilden ses bl.a. högtidstalaren Theres Sahlström och förra distriktsordföranden i Bilkåren Margareta Molin.

 

Soldatprov 2022

Soldatprovet för Försvarsutbildarna lockade rekordstort antal deltagare. Totalt genomförde 44 deltagare den tre mil långa fotmarschen på godkänd tid och under delvis ansträngande terräng. Av de 44 deltagarna deltog tio medlemmar ur Försvarsungdom, vilka genomförde fotmarschen som strapatsövning. Endast två deltagare bröt marschen (inga ur Försvarsungdom).

Ungdomsavdelningen med ledare efter väl genomförd strapatsövning
Första patrullen i mål

Övningen planerades och genomfördes av Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund med Bengt Andersson som kurschef och Magnus Ingvarsson som biträdande. Härutöver gick det sju funktionärer för att bemanna mat och vätskekontroller samt målgång. Soldatprovet genomfördes i terrängen kring Flämslätts kursgård i Skara kommun.

Tre glada marschdeltagare som efter målgång tog ett dopp i Flämsjön. Kallt!
Fler glada marschdeltagare med förbundskassören tillika biträdande kurschef i mitten.

Vädret var gott för aktiviteten. Runt 10-15 grader och lätt regn som svalkade deltagarna. Själva rutten var utmanade med två upp- och nedstigningar på Billingen. Delvis var vandringsleden lerig och upptrampad av betande kor.
Man fick tänka på var man satte sina fötter. Deltagarna bjöds på vackra vyer, både från Billingen och det kuperade landskapet runt naturreservatet Höjentorp-Drottningkullen med sin rika flora och doft av ramslök.

Några civila deltagare efter väl genomfört prov
Deltagare från Skaraborgsgruppen; Mats Berg, John Gunnarsson och Charlotta Edman.

Noteras att äldste deltagaren, 83 år, också genomförde provet på den i särklass kortaste tiden.

Äldste deltagare, 83 år, snabbaste tiden
Målgångsfunktionärerna Valegård och Månsson
Återhämtning och energitillskott på rastplatsen

Skövde Outdoor festival

Helgen 21 till 22 maj arrangerades Skövde Outdoor Festival med en stor mängd aktiviteter på Billinges friluftsområde i Skövde. En stor mässa arrangerades på den numera överbyggda bandybanan. Genom FOS-samverkan (Frivilligorganisationernas samarbetskommitté i Skaraborg) deltog Försvarsutbildarna Skaraborg, Bilkåren, Frivilliga Automobilkåren, Lottakåren Brukshundsklubben och Frivilliga Motorcykelkåren med att strida informationen om respektive verksamhet för totalförsvaret samt rekrytera nya medlemmar bl.a. med inriktning mot att bli specialist i hemvärnet eller ha ett avtal för den civila delen av totalförsvaret.

Hela gänget som tjänstgjorde under lördagen

Ett stort antal civila och militära fordon visades upp och Försvarsutbildarna bidrag med att förevisning av sjukvårdsutrustning. I anslutning till frivilligorganisationerna fanns såväl polismyndigheten som representanter för Försvarsmaktens rekryteringsfunktion.

Frivilliga Automobilkåren med fordon och skogsbrandsmateriel samt MC ur Frivilliga motorcykelkåren
Hemvärnshund med hundförare ur Brukshundsklubben

 

Ungdomsövning – Vristulven runt

Skaraborgs Försvarsungdoms traditionella marsch Vristulven runt genomfördes i helgen. Efter samling vid Soldathemmet marscherade de åtta närvarande ungdomarna till förrådet för att packa all personlig utrustning och grupp materiel för transport till Århult vid Vristulven.

Kläder efter väder

Innan vandringen startade så blev det lite energi påfyllning i form av årliga fikabjudningen av Gunnel Andersson.

Sedan fram med kartan och ryggsäck på och efter en skön vandring i det fina vädret var man framme vid Vristulvenbadet där köken togs fram och en enklare lunch kunde tillagas. Ingen tog tillfället i akt att göra premiärdoppet i det tolvgradiga vattnet.

Utspisning av frukost

Nästa etapp var mot Dyrenäs i norra änden av sjön. Här kunde gruppen studera flera vackra stenmurar och kontrollera om de var ”ormasäkra”. En härlig paus togs när högsta punkten besegrats. Där var det genomgång av första förbandet och hur man använder detta. Ett tranpar kunde höra från mossen.

När gruppen kom fram till den vackra tänkta lägerplatsen där upprättades tältförläggning. Kaminen skulle på plats, en eldpostlista skulle diskuteras fram och sovplatserna skulle göra i ordning. När alla förberedelser var klara vidtog korvgrillning samt grillning av marshmallows. Mätta ungdomar kunde sedan krypa ner i sina sovsäckar.

Förläggningstält rest.

Under den kalla natten, 2-5 grader, kunde höras underliga ljud. Var det månne tjyvåmmens rövarhövding Thor i Fjället som gick igen och skulle bevaka sitt område? Nej det var bara en rejäl störtskur med inslag av snö. Söndagen började med regnställ på för att ordna en god och energigivande frukost. Därefter revs förläggningen och vandringen kunde fortsätta mot målet vid Århult. Ute från sjön kunde höras att storlomspar och stigen gick förbi ett par bäverhyddor.

På spaning efter storlommen

Väl framme så togs åter köken fram för att laga till lunch i form av makaroner och köttbullar och då kom åter den värmande solen fram bakom molnen. Sedan var det dags att packa trossen för avtransport mot ungdomsförrådet i Skövde och vård av gruppens materiel. Materiel som var blöt av nattens regnande. Innan övningen avslutades så blev det ett kortare pass av excercis och gemensam marsch till Soldathemmet.

Ledarna Tobbe Månsson och Bengt Andersson tackade ungdomarna för en mycket väl genom förd övning!

Text och foto: Tobbe Månsson

 

För Din Säkerhet

Skaraborgs försvarsutbildningsförbund har under ledning av våra två informatörer, Bengt Andersson och Margareta Molin hållit två informationstillfällen för allmänheten i För Din Säkerhet. Det motsvarar förbundets två uppdrag för året. Dock kommer ett informationstillfälle ytterligare att hållas i Grästorps kommun under Krisberedskapsveckan samt ett för Försvarsungdom.

Informationstillfällen genomfördes med ett i Ullervad i Mariestads kommun och ett Lavads bygdegård i Lidköpings kommun. Tillsammans nåddes över 30 personer av den viktiga informationen hur man klarar sig under en kris. Uppdraget är givet från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap till Försvarsutbildarna centralt. Därefter fördelas uppdragen på de olika medlemsförbunden.

Informatörer och deltagare vid informationstillfället i Ullervad

Vid informationstillfällen får man bl.a. lära sig vilka förberedelser som bör vidtas och ständigt finna redo. Det rekommenderas att en krislåda finns i varje hushåll innehållande campingkök med bränsle, sjukvårdsmateriel konserver och torkad mat samt batteriradio med vev för att kunna avlyssna aktuell information.

 

Information nya medlemmar

Årets första medlemsintroduktion för nya medlemmar genomfördes den 21 april. Från förbundet medverkade förbundsstyrelseordföranden tillika informatör och rekryterings- och avtalshandläggaren. Sex ny rekryterade medlemmar dök upp och fick information om säkerhetspolitik, internationella relationer, det militära försvaret och civilt försvar samt frivilliga försvarsorganisationer.

Det noteras att två av deltagarna redan tecknat utbildningsavtal.

Lite få deltagare med hänsyn tagen till ökningen i antalet nya medlemmar samt att medlemsorganisationerna i FOS Skaraborg också var inbjudna.

 

Kombattantubildning

Under kurschefens Kenneth Lundqvists ledning och tillsammans med Susanne Nilsson, sjukvårdsinstruktör har utbildningsuppdraget för FMTS (Försvarsmaktens Tekniska skola genomförts).

Kursdeltagare mottar sitt diplom efter genomförd utbildning ur kurschefens hand med biträde sjukvårdsinstruktören och kursadjutanten

Utbildning avser grundläggande militärt uppträdande, utom vapenhantering, för civilanställd personal. Utbildningen omfattar en vecka och innehåller moment som enskilt uppträdande, sjukvård, värdegrund och folkrätt i krig.Adjutant ur förbundet Bengt Andersson.

 

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga

Försvarsutbildarna Skaraborg har genomfört uppdragsutbildningen Grundläggande soldatutbildning för frivilliga. Kursen omfattar två veckor och syftar till att ge specialister inom hemvärnet grundläggande soldatutbildning. Utbildningen omfattar exercis, förläggning i tält och logement, grundläggande skjututbildning på Ak-4 eller Pistol 88, skydd mot CBRN-stridsmedel, omhändertagande av skadad samt värdegrund och folkrätt i krig.

Pistolskyttarna gör sig klara
Markering efter genomfört skjutmoment

Sammanlagt genomförde 20 elever kursen med betyget godkänt och de går nu vidare med specialistutbildning inom någon av flera tjänstegrenar. Försvarsutbildarna svarar för fortsatt utbildning bl.a. till sjukvårdare i hemvärnet.

Skyttekolonn framåt!

 

Rookiehelg för Försvarsungdom

Lördagen 26 mars genomfördes årets första Rookiehelg för Försvarsungdom med åtta deltagare och två instruktörer. För komplettering har ytterligare en helgövning genomförts för att kunna ta emot nya sökande till Försvarsungdom.

Grundläggande förläggningstjänst

Förmiddagen ägnades åt genomgångar för nya och repetition av tältförläggning för de som varit med tidigare. Vidare övade några att upprätta provisorisk förläggning. Lättare lunch tillagades med använda av spritkök.

Provisorisk förläggning

Under helgen ingick också grundläggande kunskap kring karta och kompass.
Hela utbildningen avslutades med grundläggande exercisutbildning.
Försvarsutbildarna Skaraborg kan notera ett ökat intresse för Försvarsungdom, försiktigtvis bedöm som en följd av den pågående konflikten i Ukraina.

 

Rekrytering och information på Garnisonens dag

Försvarsutbildarna tillsammans med Hemvärnet, Hemvärnsmusikkåren, Bilkåren, Reservofficerssällskapet, Frivilliga Automobilkåren, Brukshundsklubben med flera bidrog till att sprida information om den frivilliga försvarsverksamheten.

Garnisonens dag anordnas gemensamt av Göta trängregemente och Skaraborgs regemente. Ett mycket stort antal besökare hade trotsat det lite kyliga vädret och mött upp för information och förevisningar. På plats fanns Markstridsskolan och Militärregeringen samt flera andra stödfunktioner inom Försvarsmakten.

Förbundsungdomsledaren (t.h.) och biträdande ungdomsinstruktören informerar om försvarsungdom.

Intresset för att vilja göra en insats för försvaret märktes tydligt av alla intresserade som besökte hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna. Här ska särskilt nämnas alla ungdomar som intresserade sig för Försvarsungdom och Ungdomskurs Tema Armén. Bland besökarna noterades två till tre som önskar genomgå GU-F i syfte att bli hemvärnssjukvårdare.

Samverkan

Under dagen samverkade Försvarsutbildarna med flera aktörer. Särskilt bör nämnas SVEROF (reservofficerarna) där vi gemensamt kan konstatera att det finns intresse för ett fördjupat samarbete syftande till att yngre reservofficerare ska engageras för att verka som allmäninstruktörer och kurschefer inom frivilligrörelsen.  Det kan vidare konstateras att Försvarsutbildarna bör vara det naturliga valet för de som vill bli hemvärnspersonal, men som alltjämt är värnpliktiga i Försvarsmakten.

Från förbundsstyrelsen syns Bengt Andersson och Hans Ingbert.

I övrigt samverkades det med garnisonsprästen om en försvarsupplysningskväll, med företrädare för Militärregionen om fortsatt samarbete framåt samt med hemvärnsmusikkåren och företrädare för Skövde kommun om årets nationaldagsfirande.

Från förbundsstyrelsen medverkade två ledamöter med inriktning för ungdomsverksamheten och tre med inriktning för avtalsrekrytering och allmän rekrytering/information.

Sammanfattningsvis kan konstateras att utfallet av dagen varit över förväntan.

Text: Hans Ingbert

 

Information om Markstridsskolan i Skövde med utblick mot kriget i Ukraina

Chefen markstridsskolan, överste Rickard Johansson, orienterade en stor skara frivilligförsvarare om aktuellt läge och med utblickar mot kriget i Ukraina.

Ny doktrin

Inledningsvis konstateras att Försvarsmakten sedan några år befinner sig i en omställningsprocess från internationella insatser till nationellt försvar mot en högteknologisk motståndare. En följd av den förändrade inriktningen utgörs av Försvarsmakten nya doktrin sammanfattat i:
Vi ska inte förlora enskilt
Vi ska segra tillsammans med andra
Vi ska aldrig ge upp

Ytterligare en följd av den nya inriktningen är att behov av ett nytt taktikreglemente för armén föreligger. Den viktigaste förändringen är förmågan att genomföra  gemensamma aktioner Flyg-marin-Armé.

Chefen MSS redogör för inriktningsförändringen från internationella insatser till nationellt försvar.
Verkligheten

Omvärlden påverkar anpassningen så tillvida att alla ledtider i planeringen måste kortas så långt det går. Från förvaltningslogik till konfliktlogik. Parallellitet i planarbetet beaktas så att planarbetet i närtid hela tiden taktar med plan arbetet på lång sikt.

Markstridsskolan uppgifter

Vid Markstridsskolan i Skövde utbildas specialistofficerare, genomförs kaptenskurser, utbildning av reservofficerare, ledningsträning, planering och genomförande av övningar samt utvecklande av förmåga till brigadledning – brigadstab.

Utbildarna syftar till utvecklande av typförband kopplat till de fastställda taktiska målsättningarna med utformande av utbildningsuppdrag ställda till förbanden. Arbetet måste ha ett perspektiv som spänner över flera försvarsbeslut framåt. Armén ska kunna återta förmåga att strida med brigader i divisions ram.

Frågestund i välbesökt Kyrksal
Omvärldsläget

Rådande omvärldsläge påverkar arbetet. Strategiskt påverkande faktorer utgörs av:

 • Svenskt eventuellt medlemskap i NATO
 • Uttalad hotbild mot Sverige
 • Samhällets/medborgarens medvetenhet om läget.

Operativt påverkande faktorer utgörs av:

 • För närvarande begränsade resurser hos motståndaren för insats i Sverige med markförband, luftlandsättningsförband och landstigningsförband
 • Sverige följer utvecklingen och anpassar verksamhet och beredskap

Bedömningen är att ryska förband normalt utgångsgrupperade i Baltikum nu är insatta i Ukraina. Bedömningen är dock att långräckviddiga vapen system som kryssningsrobotar kvarstår.

Omvärldsläget bidrar till att flertalet totalförsvarsaktörer har påbörjat översyn av planverk, intensifierat samverkan mellan myndigheter samt har Försvarsmakten ingett beslutsunderlag till regeringen främst avseende verksamhetsanpassningar. Det noteras slutligen att det finns ett stort intresse för att ansluta sig till hemvärnet; både som soldat och som specialist.

Beroenden

Sveriges geografiska läge i kombination ett mer omfattande närområde medför att det har identifierats fyra områden som är av strategisk betydelse, bl.a. Gotland, vilket tillsammans utgör inriktning för de närmaste årens övningsplanering.

Besökare från gästande förbund

Förbundsstämma med ordförandebyte och försvarsupplysning

Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund har genomfört sin årsstämma med god uppslutning. Förbundet kan konstatera att det sedan kriget i Ukraina startade har skett en markant medlemsökning såväl bland vuxna medlemmar som till ungdomsverksamheten.

Trots den påverkan som pandemin haft rörande möjligheterna att genomföra verksamhet kan förbundsstyrelsen konstatera att målen för verksamheten helt eller delvis kunnat uppfyllas. I huvudsak har planerade uppdragsutbildningar kunnat genomföras. I några fall har kurser ställts in till följd av för få ansökningar. Även den egenfinansierade utbildning har till stora delar kunnat genomföras. Viss eftersläpning i rekrytering och utbildning av sjukvårdare till hemvärnet noteras. Några egenfinansierade utbildningar som inställts kommer att genomföras under 2022 i stället.

Mötet leddes exemplariskt av förbundets styrelseordförande och sekreterare.

I ordförandens frånvaro leddes förbundsstämman av förbundets vice ordförande, Hans Ingbert. Efter förbundsstyrelsens redogörelse för verksamhet och ekonomi och med revisorernas yttrande beslutade förbundsstämman enhälligt att fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Chefen P4 Stefan Pettersson

Förbundsstyrelsen

Vid de efterföljande valen beslutade stämman helt i enlighet med valberedningens förslag, varför förbundets styrelse och funktionärer fram till nästa årsstämma har följande sammansättning: förbundsordförande Stefan Pettersson, vice förbundsordförande Hans Ingbert, förbundsstyrelseordförande Hans Ingbert, förbundssekreterare Fredrik Holmkvist, förbundskassör Magnus Ingvarsson, ledamöter Leif Wetterlid, Mats Gustafsson, Tobbe Månsson, Karin Sandén samt ersättare Magnus Lundell, Bengt Andersson, Tilda Rosenqvist, Carina Kilström.
Valberedningen utgörs av Bengt Andersson, Jens Söder och Emma Johansson.

Utmärkelser

Utmärkelser

Efter stämman följde utdelning av utmärkelser för de två senaste åren (då stämman genomförts digitalt till följd av pandemin). Följande personer uppmärksammades: Fredrik Holmkvist Svenska Försvarsutbildningsförbundets Kungliga guldmedalj (utdelas vid riksstämman), Leif Wetterlid Svenska Försvarsutbildningsförbundets Kungliga silvermedalj. Skaraborgs Försvarsutbildningsförbunds silvermedalj tilldelades Peter Hederstedt C MRV, Mats Berg, C Skaraborgsgruppen, Charlotta Edman Skaraborgsgruppen, Klaus Davet tidigare Skaraborgsgruppen, Mats Gustafsson förbundet, Pia Hakala förbundet, Magnus Ingvarsson förbundet.
Skaraborgs Försvarsutbildningsförbunds hederssköld tilldelades Eleonora Ingmarsson och Susanne Klaar.

Mottagare av förbundets förtjänstmedaljer

Försvarsupplysning

Traditionsenligt åtföljs förbundsstämman av försvarsupplysning. Detta år hölls tre korta anföranden; Peter Hederstedt chef Militärregion Väst, Stefan Pettersson chef P4 samt Mats Berg chef Skaraborgsgruppen. Stefan Pettersson uppehöll sig kring försvarsbeslutet i ett omvärldsperspektiv och redogjorde för förmågor som under perioden ska tillskapas bland arméstridskrafterna. Det noteras att vissa materielinköp kan komma att tidigareläggas och försvaret av Gotland förstärks under hösten. Antalet värnpliktiga som årligen utbildas i Skövde kommer att öka liksom att ett antal förmågor kommer att tillföras det brigadförband som utbildas. Krigsplacering sker av alla personal (även civilanställda).

Peter Hederstedt redogjorde i stort för skyddsvärda funktioner inom militärregionens geografiska område. Militärregionen ansvarar för säkerhets- och underhållstjänst och samverkan med civila aktörer. Krigsplanläggning är genomförd över ytan. Militärregionen har planerings, utbildnings- och genomförandeansvar för och med de hemvärnsförband som finn inom regionen. Sannolikt kommer funktionerna civilområdesbefälhavare och militärområdesbefälhavare att inrättas. Slutligen noterade Peter Hederstedt att han en gång om året avser att bjuda in frivilligorganisationerna till informationsmöte.
Mats Berg informerade om att nuvarande rikshemvärnschefen erhållit annan anställning inom Försvarsmakten och att en ny rikshemvärnschef kommer att tillsättas. Rikshemvärnschefens prioriteringar för hemvärnsförbanden utgörs av: fylla upp vakanser, kompetensförsörjning samt utbildnings- och övningsverksamhet. I sammanhanget gäller att inom en timme från hemvärnslarm ska samband med bataljonsledningarna ha upprättats, efter sex timmar ska förbanden med del lösa tilldelade uppgifter, efter 24 timmar ska huvuddelen av förbandet finnas på plats och slutligen ska uppgifterna kunna lösas under 90 dygn. Hemvärnets grunduppgifter utgörs av bevaka, skydds, ytövervaka, skydds transporter samt störa. Utbildningssystemet är delvis förändrat till det avseendet att det nu talas om utbildningsår endast och respektive utbildningsgrupp därmed ges möjlighet att optimera övningsverksamheten utifrån behoven. Hemvärnsförbanden ska vidare interagera med andra förband inom övningarna och utbildas på ny materiel. Hemvärnets stridsskola ges också ökat ansvar inom övningsverksamheten. Slutligen konstateras stort inflöde av intressenter till hemvärnsförbanden som en följd av Ukrainakonflikten.

Vårupptakt för Försvarsungdom Skaraborg

Upptakten var upplagd utifrån två spår; dels ett för nya medlemmar, dels ett för medlemmar som deltagit i verksamheten ett tag. Vissa moment var samordnade för de båda spåren.

Spåret för nya medlemmar fokuserade mot information om syfte och verksamhet med Försvarsungdom. Syftet är information om Försvaret, värnplikt, frivilligorganisationer och totalförsvaret i övrigt. Grundläggande delar är kamratskap, ordning och reda och att vara på sig själv. Sjukvård och förläggningstjänst är självklara delar.

Marschen kunde gått åt h……. men våra ungdomar har huvudet på skaft och låter sig inte luras.

De äldre ungdomarna hade kommit så långt i sin utbildningsstege att tilldelats överdragskläder (uniform utan militära märken) och genomförde ett delvis eget program med bl.a. marschträning.

Träning i användning av bår och transport av ved till kaminen.

Försvarsutbildarna noterar ett ökat intresse för såväl ungdomsverksamheten som ett ökande intresse hos vuxna för att utbilda sig mot avtal inom Försvarsmakten och övriga delar i totalförsvaret.

Förbundsmästerskap Luftgevär 2021

Det av pandemin uppskjutna förbundsmästerskapet gick av stapeln 9 mars med god hjälp av Tibro-Ransberg Skytteförening.Klass Senior
1. Tobbe Månsson
2. Magnus Ingvarsson

Klass 70+
1. Valter Andersson

Klass 80+
2. Ragnar Samuelsson
3. Harry Brandqvist

Bästa resultat alla klasser hopslaget fick Valter Andersson.
Förbundsmästerskap 2022 planeras senare i höst.

Inbjudan skickas ut till de medlemmar som registrerat sig på Mina sidor.
Kontrollera gärna att dina kontaktuppgifter är aktuella.