Genomförd verksamhet 2021

Avtackning av Generalsekreterare Bengt Sandström, 2021-12-17

Förbundssekreterare Fredrik Holmkvist uppvaktade Bengt Sandström med förbundets guldmedalj i anledning av att generalsekreteraren lämnar sin tjänst för pension vid årsskiftet 2021-2022. Bengt Sandström  har under sina tio år som Svenska Försvarsutbildningsförbundet generalsekreterare varit med om hur förbundet utvecklats med avseende dels på antalet avtalsuppdrag, men inte minst med avseende på regionaliseringen av verksamheten.

Förbundets guldmedalj jämte diplom överlämnas till Bengt Sandström.
Foto: Anki Köhler

Regionaliseringen innebär att ett större ansvar överförs till förbunden vad gäller planering och genomförande av utbildningsuppdrag. Bengt Sandström har också tagit initiativ till att förbund och föreningar kan erhålla ekonomisk ersättning utifrån genomförda uppdrag och tecknade avtal.

Skaraborgsförbundet tackar Bengt Sandström för väl utfört arbete under de gångna tio åren. Ny generalsekreterare är Bo Stennabb.

Marinens sjukvårdsorganisation

Erik Dahlén informerade intresserade åhörare dels om Marinens utveckling sedan det kalla dels om Marinens nuvarande och framtida sjukvårdsorganisation. Erik Dahlén är fanjunkare i Marinens reserv och i det civila ambulanschef och sjuksköterska. Han har vidare ett förflutet som reservofficer vid T2.

Marinens fartygsflotta har minskat sedan det kalla kriget. Men det kan också konstateras att återtagande av sjöstridsförmåga pågår dels genom nyproduktion av fartyg och dels genom aktivering av fartyg i så kallad malpåse. Utbildning av värnpliktiga i Marinen har också påbörjats.

Fanjunkare Erik Dahlén

Det kan också konstateras att Marinens sjukvårdsförmåga minskades under samma period som antalet fartyg minskades. Emellertid pågår nu en tillväxt även på detta område. Avsikten är att bl.a. korvetter ska sjukvårdskompetens som motsvarande lägst officer med sjuksköterskeutbildning. I vissa fall är avsikten att officer tillika läkare ska finnas på en del fartyg. Utbildning av reservofficerare i Marinens medicinalkår har också återupptagits (bl.a. sjuksköterskor och läkare).

I fartyg som inte är utrustade med särskilt behandlingsrum för skadade nyttjas oftast gunrummet (fartygets mäss). Strävan är att skadade ska kunna ges kvalificerad första hjälp och därefter avtransporteras till landbaserad vårdinrättning.

 

Militär insatschef

Försvarsutbildarna Skaraborg har på uppdrag av Militärregion Väst genomfört utbildning av hemvärnsbefäl för att kunna tjänstgöra i befattning som Militär insatschef (MIC) under fredsförhållanden. Kurschef var PA/mj Lars Björk, vilken har lång erfarenheter från insatser som just MIC. Han biträddes av Hans Ingbert ur Skaraborgsförbundet jämte en representant från polisen. Adjutant var Fredrik Holmkvist ur Skaraborgsförbundet. Hans Ingbert redogjorde för räddningstjänstens organisation med inriktning mot ledning på skadeplats.

Kursen var upplagd som en helgkurs med inryckning fredag kväll och utryckning söndag eftermiddag. Kursen var i sin helhet förlagd till Skaraborgs regemente. Deltagarna kom huvudsakligen från Militärregion Väst, men deltagare kom också från andra delar av södra Sverige. Det noteras särskilt att en insats genomförs med parallella lagstiftningar som stöd (polislagen, lag om skydd mot olyckor och hälso- och sjukvårdslagen för att nämna några exempel. För samtliga parter talas om initiativet att ange inriktning för insatsen. Initiativet utgår från aktör som i varje stund anses ha största förutsättningar för att påbörja och/eller genomföra en insats.

Kursdeltagare redogör för sin lösning av en grupparbetsuppgift.

Syftet med kursen är att deltagaren efter genomgången utbildning ska kunna tjänstgöra som Militär insatschef och leda en tillfälligt sammansatt militär styrka vid en civil insats under polischefs eller räddningsledares ledning. Fredagskvällen användes til orientering om uppdraget, lagstöd och samverkansformer. Lördagen hade huvudsaklig inriktning mot civila påfrestningar i samverkan med Polismyndigheten eller kommunala räddningstjänsten. Samverkan belystes genom ett antal exempel som stor skogsbrand, översvämningar med storomfattning, eftersök av försvunnen i terräng samt medverkan i utrymning. Ett grupparbete på temat översvämning genomfördes och berörda en  stor översvämning i Nissan.

Söndagen hade fokus mot IKFN (Ingripande vid Kränkningar i Fred och Neutralitet). Passet inleddes med genomgång av lagstöd och med utgångspunkt från inträffade eller övade händelser. Undervisningen fortsatte därefter med flera gruppuppgifter följda av redovisning. Att vara MIC vid en IKFN händelse ställer stora krav på chefen, dels för att främmande stat (fartyg, luftfarkost) är inblandade. Dels för att det är Försvarsmakten som leder en sådan insats och därmed också har initiativet.

Kursdeltagarna förklara vid slutgenomgången att de var nöjda med kursen som helhet.

Utmärkelse till hemvärnsveteraner

Aktiva hemvärnsveteraner i Skaraborg har vid en högtidlig ceremoni i Soldathemmet vid Skaraborgs regemente tilldelats Hemvärnets tjänstgöringsmedalj. Utmärkelsen finns i olika valörer beroende på antalet aktiva tjänstgöringsår. Bland de belönade återfinns flera nu aktiva medlemmar av Försvarsutbildarna och ytterligare flera som tidigare varit det. Försvarsutbildarna och Hemvärnet är två aktörer som lever i nära samklang med varandra. Bland annat har Försvarsutbildarna till uppgift att rekrytera och utbilda sjukvårdare till Hemvärnet.

Det ska särskilt noteras att två av de närvarande har kommit upp i sammanlagt 60 avtalsår i hemvärnet. Medaljer utdelades till totalt 28 närvarande hemvärnsveteraner. De som av olika skäl inte kunde närvara kommer att tilldelas medaljen vid ett senare tillfälle. Tjänstgöringsmedaljen räknas som en statlig utmärkelse och har bärandetillstånd till uniform.

Gemensam måltid föregick själva utdelandet.

Utdelningen förrättades Mats Berg vid Skaraborgsgruppen med benget bistånd av Mats Gustafsson och hans Ingbert. Från Hemvärnsföreningen i Skaraborg medverkade ordföranden Leif Wetterlid, vilken för övrigt tilldelades förtjänstmedalj i guld för 20 aktiva hemvärnsår. Hemvärnsföreningen hade åtagits sig att planlägga och genomföra ceremonin.

Livliga samtal under måltiden.
Kvällen förrättare av medaljutdelningen, övlt Mats berg vid Skaraborgsgruppen avslutade samlingen för information om aktuellt dagsläge i Hemvärnet och Försvarsmakten.

Som avslutning på ceremonin höll Mats Berg ett föredrag om dagens hemvärn och andra aktualiteter i Försvarsmakten. Medaljörernas tack framfördes av Bengt Andersson.

Foto: Mats Gustafsson

Kända försvarsutbildare medaljerade

Foto: Charlotta Edman

I samband med Chefens Skaraborgsgruppen ordergivning i anledning av Verksamhetsorder 2022 passade HBR Väst på att tilldela tre förtjänta hemvärnsbefäl Petrimedaljen i silver.

De tre var Hans Ingbert, tidigare stabschef vid 39 hemvärnsbataljonen, Mats Gustafsson, bataljonschef 39 hemvärnsbataljonen och Pär Bladh, kvartermästare vid 39 hemvärnsbataljonen. Samtliga har en lång karriär i hemvärnet på olika befattningar. Hans Ingbert är förbundsstyrelseordförande, Mats Gustafsson förbundsstyrelseledamot och Pär Bladh tidigare förbundssekreterare.

Hemvärnsföreningen Skaraborg handhar nomineringar till Petrimedaljen då det saknas HBR-förening i Skaraborg. Ordföranden i hemvärnsföreningen, Leif Wetterlid, läste upp motiveringarna och ordföranden i HBR Väst svarade för själva utdelningen.

Information nya medlemmar

Årets sista medlemsaktivitet utgjordes av information till nya medlemmar. Informationen syftar till att uppdatera nya medlemmar på hur det svenska krishanteringssystemet och totalförsvaret är uppbyggt. Informationen genomförs i fyra delpass; Internationell samverkan, Militära försvaret, Civilt krishanteringssystem och civilt försvar samt, avslutningsvis, orientering om frivilliga försvarsorganisationer.

Internationella nivån

Inbjudan hade, utöver till förbundets nyrekryterade medlemmar under 2020 och 2021 (via CRM), gått ut även till medlemsorganisationerna i Skaraborg. Intresset var inte dock inte allt för stort. Endast fem deltagare anmälde sig.

Flyg- armé- och sjöstridskrafter
De närvarande visade dock stort engagemang och hade helt rätt bakgrund för medlemskap i Försvarsutbildarna och i en del fall med sikte på avtalstäckning.

Förbundets informatör; Hans Ingbert, höll i evenemanget som genomfördes i Soldathemmet vid Skövde garnison.Avslutningsvis noteras att evenemanget regelbundet kommer att återkomma två gånger per år.

Hemvärnet

För Din Säkerhet för allmänhet och polisvolontärer i Skaraborg

Deltagarna på plats i Soldathemmet vid Skövde Garnison.

Under veckan har en andra För Din Säkerhet genomförts. Målgruppen denna gång utgjordes av allmänhet, frivilligmedlemmar och Polisvolontärer. FDS står för För din säkerhet och är en föreläsning om hur man skall vara förberedd när Krisen kommer och vad en Kris kan innebära för samhället och den enskilda individen. Informatörerna Margareta Molin och Bengt Andersson höll i passet.

Margareta Molin var en av kvällens två informatörer.

Informationspasset inne höll exempel på olika typer av kriser som samhället kan utsättas för. Ungdomarna ställdes inför frågor som: Vad man gör när det blir mörkt och elen försvinner och vattnet i kranen försvinner? Hur länge bör vi klara oss utan samhällets direkta hjälp?

När det oväntade händer…

Sammantaget lockade arrangemanget 17 deltagare. Uppfattningen var att informationen var bra och tankeväckande. En hel del av deltagarna visade det sig redan ha vidtagit åtgärder för att stärka sin egen beredskap för det oväntade.
Avslutningsvis visades exempel på vad som kan vara bra att ha i en krislåda: Ficklampor, extra batterier, ljus av olika slag, tändstickor, konserver, ris, pasta, mjöl, torrmjölk mm. Ungdomarna fick plocka bland sakerna i lådan och komma med egna idéer vad som skulle vara bra.

För Din Säkerhet med Försvarsungdom Skaraborg

I veckan träffades ungdomarna i Försvarsungdom Skaraborg för att lyssna på FDS-informatörerna Margareta Molin och Lars Klint.

FDS står för För din säkerhet och är en föreläsning om hur man skall vara förberedd när Krisen kommer och vad en Kris kan innebära för samhället och den enskilda individen.

Margareta Molin och Lars Klint är kvällens informatörer.
Det gavs exempel på olika typer av kriser som samhället kan utsättas för. Ungdomarna ställdes inför frågor som: Vad gör ni när det blir mörkt och elen försvinner och vattnet i kranen försvinner?
Hur länge bör vi klara oss utan samhällets direkta hjälp?

Ungdomarna diskuterade tillsammans med informatörerna fram många olika förslag som svar. Man kom fram till att en vecka borde man kunna klara sig även om man borde få hjälp av kommunen att få tillgång till vatten vid någon av de tillfälligt utställda vattentankarna. Varje person gör av med ca 5 liter per dygn och är det viktigaste livsmedlet. Här berättades om 3 regeln: Efter 3 minuter utan syre blir det kris för hjärnan, efter 3 dagar utan vatten kris och 3 veckor utan mat kan det vara kört.

Alla har behov av vatten på dygnsbasis!
Avslutningsvis visades exempel på vad som kan vara bra att ha i en krislåda: Ficklampor, extra batterier, ljus av olika slag, tändstickor, konserver, ris, pasta, mjöl, torrmjölk mm. Ungdomarna fick plocka bland sakerna i lådan och komma med egna idéer vad som skulle vara bra.
Några av kommentarerna efter föreläsningen:

Intressant, mycket givande, det här hade jag ingen aning om. Trodde att kommunen skulle ordna det på en gång när det blev mörkt, nu vet vi att vi måste vara förberedda om det händer den oväntade krisen.

Betydelsen av regelbunden tvagning betonas!

Avslutningsövning Försvarsungdom Skaraborg

Försvarsungdom Skaraborg har haft årets sista helgövning, vilken innehöll flera lärande moment. Bland dessa noteras att prova på att sova på logement och kopplat till det lära sig att bädda sin säng enligt konstens alla regler. Enligt instruktörerna genomfört på klart godkänt sätt.

Att bädda sängen är en konst.

Ytterligare färdighetsträning utgjordes av att deltagarna under hela helgen fick laga mat med hjälp av stormkök. Även här med godkänt resultat. Efter teoripass om karta och kompass fick de nyvunna kunskaperna ersättas med praktik i form av en orienteringsbana bestående va tio kontroller.

Lördagens pass inleddes med montering av bår, springa en sträcka och fylla två säckar med ved, ta isär båren och bunta den på rätt sätt, varefter skedd utbildning i handhavande av såg och yxa. Utbildningen avslutades med att göra upp eld med hjälp av enbart tändstål.

Ett pass handlade om det nya mönstringssystemet som en förberedelse inför vad som komma ska. Pass med olika former av fysisk träning i form av löpning två km träning vid utegym.

Morgongymnastik – ett bra sätt att starta dagen!
Träning på utegym

Avslutningsvis avtackades försvarsungdomarna för en väl genomförd utbildningshelg av förbundsungdomsledaren Tobbe Månsson.

Text Bengt Andersson
Foto Tobbe Månsson

Försvarsforum i Skaraborg

Försvarsforum på temat säkerhetspolitik med inriktning dels mot relationen Ryssland- Kina-Väst, dels mot läget i Mellersta Östern har hållits på Soldathemmet i vid Skövde garnison. Föredragen kom från Kungliga Krigsvetenskapsakademien och utgjordes av ambassadörerna Michael Sahlin och Ingolf Kiesow.

Ingolf Kiesow redogjorde för läget Ryssland-Kina -Väst. Han konstaterade inledningsvis att den ekonomiska tyngdpunkten i världen rör sig öster ut (mot Kina) från att tidigare ha legat i Europa och USA. Kina har också en vilja att flytta den politiska tyngdpunkten. Ett sätt att öka det ekonomiska inflytandet utgörs av utlåningskonkurrens med Väst.

Ambassadör Ingolf Kiesow redogör för relationen Kina-Ryssland-Väst

Ryssland är utsatt för sanktioner från Väst sedan 2014, efter ockupationen av Krim. Väst genomför sanktioner mot Kina till följd av situationen i Hongkong och Xinjiang. Ryssland och Kina har etablerat gemensamma intressen bl.a. på biståndsområdet och även genomfört militära samövningar. På den militära sidan noteras en kapprustning i Stilla havet mellan Kina, Ryssland och USA. Upprustningen i Stilla havet kan komma att påverka Natos (främst USA:s närvaro i Europa och Atlanten.

Både Ryssland och Kina stramar åt individens rättigheter under parollen att dennes rättigheter måste vägas mot andra medborgares gemensamma rättigheter till utveckling av levnadsstandard och livskvalitet. Vidare upprepas mantrat att inblandning i andra staters inre angelägenheter måste upphöra.

Europas strategiska val utgörs av en anmodan att hjälpa USA att bevara demokratin i världen, men också att hejda Kinas och Rysslands ambitioner att expandera i Asien och Stilla havet samt själv få stöd mot rysk expansion.

Ambassadör Michel Sahlin redogör för läget i Mellersta Östern.

Ambassadör Michael Sahlin redogjorde för situationen i Turkiet, Mellersta Östern och Norra Afrika. Ett antal orosmoln och potentiella konflikthärdar finns i området. En utveckling av dessa bedöms i förlängningen kunna påverka stabiliteten i sydöstra Europa och medelhavsområdet. Härvid behandlas relationen Israel – Gulfstaterna, Turkiet – kurderna (Syrien, Irak och Iran) samt Turkiets relation med Grekland och den ännu olösta Cypernfrågan. I dessa potentiell konflikthärdar påverkas också USA:s roll och intressen. Men också Ryssland har intressen i området och en roll att spela och även Kina ökar sina intressen i området. Mot den bakgrunden kan Europas roll och intressen inte heller bortses från. Europa kommer att beröras vid en eskalerande utveckling.

Armékurs ungdom

Då de flesta restriktioner till följd av pandemin släppts kunde Försvarsutbildarna Skaraborg genomföra uppdraget Armékurs ungdom helt enligt plan. Uppdraget är att planera och genomföra en orienterande veckokurs för ungdomar över 15 år på temat armén.

Orientering om försvarsmaktens olika utbildningar och om värnplikt.

Deltagarna utrustas med överdragsklädsel (uniform) och ges därefter möjlighet att prova på olika  aktiviteter som förläggning på logement, exercis, besök vid olika förband i närområdet varvat med information om vilka möjligheter som erbjuds inom Försvarsmakten med huvudinriktning mot arméförband.

Förläggningstjänst i det fria. Här demonstreras ruska lång.
Konsten att överleva i naturen kräver viss grundkunskap.

Kurschefen, Magnus Lundell, kunde efteråt sammanfatta en mycket lyckad kurs och hand var särskilt glad över att deltagande tjejer var fler än deltagande killar denna gång. Sammanlagt genomförde 25 ungdomar kursen och utvärderingen efteråt ger högt betyg åt såväl kursinnehåll som medverkande funktionärer och instruktörer. Under en dag gavs föräldrar och anhöriga möjlighet att besöka kursen.

Orientering om tjänsten som fallskärmsjägare.
Känslan av att prova vardagen för en fallskärmsjägare var uppskattat.

Genomförandet skedde med stöd av gruppchefer och yrkesinformatörer från förbanden i Skaraborg. Samarbetet har varit mycket uppskattat från all håll.
I övrigt kom instruktörer och funktionärer från
Försvarsutbildarna
och Hemvärnet i Skaraborg.


Foto: Magnus Lundell

 

D-HLR utbildning

Utbildning i att genomföra Hjärt-lung livräddning med stöd av automatisk defibrillator har genomförts som medlemsaktivitet hos Försvarsutbildarna Skaraborg.

Fokuserade deltagare under genomgång av teoridelen.
Omhändertagande av medvetslös genom påbörjad hjärt-lung livräddning

Utbildningen genomfördes av medlemmen Lars Carlsson som tillika är ambulanssjuksköterska. Passet började med en teoretisk genomgång, vilken tog sin början i att upptäcka en till synes livlös medmänniska, konstatera andnings och hjärtstopp, larma 112 (ambulans), påbörja HLR samt koppla upp en defibrillator och genomföra defibrillering. De tio deltagarna var nöjda med kursen och ansåg att det var en nyttig kunskap att ah med sig i vardagen och i sin ev. uppgift inom ramen för krisberedskap och totalförsvar. De två sistnämnda uppgifterna är de som Försvarsutbildarna rekryterar och utbildar för.

Fortsatta hjärtkompressioner

Sjukvårdsdag

Försvarsutbildarna Skaraborg har under en dag genomfört repetitionskurs sjukvård. De moment som övades var hjärt-lungräddning , åtgärder vid luftvägshinder, placering av skadad vid medvetslöshet, stoppa blödningar med tryckförband, olika former av skyddsförband och sjuktransport med bår på en enklare hindervana.

Deltagare utgjordes av hemvärnspersonal och medlemmar i Försvarsungdom Skaraborg. Kurschef och stationsinstruktörer utgjordes av medlemmar i Skaraborgsförbundet.

 

Rekrytering på Billingen

Frivilligorganisationer på både den ”gröna” och civila sidan samarbetade under en rekryteringsdag på Billingen. Trots tunga moln och sporadiskt regn var det många aktiva på plats.Förutom information om hur man kan engagera sig och bidra till totalförsvaret bjöds även nyfikna besökare på en tipspromenad på temat krisberedskap. Vinsterna gick i samma anda och var speciellt utvalda för den personliga beredskapen. På plats var Försvarsutbildarna, Bilkåren, Svenska Lottakåren, Civilförsvarsförbundet, Frivilliga Radioorganisationen, Svenska Brukshundklubben och Frivilliga Automobilkåren.

Kombattantutbildning

På uppdrag har Försvarsutbildarna Skaraborg genomfört utbildning för kombattanter i Försvarsmakten. Med kombattanter avses i detta sammanhang anställd personal som inte har en daglig militär befattning, men som förväntas bära militär uniform under höjd beredskap. Kombattantskapet har folkrättslig betydelse bl.a. avseende krigsfångestatus. Förståelse för de olika rollerna inom ramen för försvarsmaktsanställningen har under utbildningen klargjorts.
I övrigt har kursen gett deltagarna kunskap om totalförsvaret, Försvarsmaktens värdegrund, folkrätt och det egna förbandets uppgift och funktion i krigsorganisationen. Moment som enskilt uppträdande, sjukvård och skyddstjänst ingår också.

Kursen syftar vidare till att ge deltagaren sådan utbildning att denne kan på avsedd befattning i egen krigsorganisation. Den utbildning som Försvarsutbildarna genomförs kompletteras genom respektive förbands försorg vad gäller vapenhantering och vissa stridsmoment. Efter genomgången utbildning kan deltagaren placeras på obeväpnad befattning och efter särskild kompletterande utbildning tilldelas lättare beväpning.

Text: Hans Ingbert
Foto: arkiv

 

Hotbild och Folkrätt

Försvarsungdom Skaraborg har lyssnat på ett orienterande pass om tänkbar hotbild mot Sverige och Folkrätt. Föredraget leddes av förbundsstyrelsens ordförande hans Ingbert. Passet inleddes med marschträning från Soldathemmet varefter avlämning till fördragshållaren skedde.

Ett tänkbart hotbildsscenario gås igenom. I förgrunden Hvfu Bengt Andersson
Inledning på folkrättsavsnittet
Föredragshållaren engagerar förbundets Försvarsungdom.
Försvarsungdom utanför kanslihuset P4
Hotbildsanalysen tog sin utgångspunkt från ett scenario som Kungl. Krigsvetenskapsakademin utarbetat och som använts av olika aktörer i sin planering för höjd beredskap. Avsnittet om folkrätt tog sikte på den historiska utvecklingen och mot de grundläggande soldatreglerna och en redogörelse vad de olika skyddssymbolerna som finns.

Foto: Tobbe Månsson
Text: Hans Ingbert

Genomgång av tältutrustning

Trots saknade delar och delar till fel tält modell lyckades vi få i hop ett tält med delar ifrån både tält 20 och tält 12 idag. Tack för hjälpen ni som kunde vara med.

Personen som knappt har något skägg är då Tobias för er som inte känner igen honom utan sitt skägg.
Kaminröret börjar komma på plats.
Nöjda deltagare framför upprest tält
Återställning av tältduken
Ungdomsledare pekar ut rätt väg!

Text: Tobbe Månsson
Foto: Magnus Ingvarsson

Lufthot och motåtgärder

Lördagen den 11 september genomfördes medlemsaktiviteten Lufthot och motåtgärder under ledning av John Fûrstenbach från Luftvärnsförbundet. Målgrupp var primärt krigsplacerad personal med inriktning hemvärnet. Bland deltagarna återfanns såväl medlemmar från angränsande förbund som anställd personal.

Förmiddagen ägnades åt genomgång av en grundlig orientering om lufthot och luftlandsättning ur ett motståndarperspektiv. Särskilt belystes den under de senaste fem åren utvecklade förmågan att använda enkla och kvalificerade drönare för underrättelseinhämtning om svenska förband. Även andra metoder för underrättelse inhämtning redovisade som signalspaning, inhämtning från människor, satellitspaning, fotospaning, studier av öppna medier samt uppsnappande av rykten.
Vapenbärare i dag kan utgöras av obemannade farkoster. Flygspaning kan ske dels från flygplan, dels via obemannade farkoster. Lufthotet utgörs dels av konventionell bekämpning från flygplan, dels av avfyrade robotar och missiler. Där det noteras att de sistnämnda kan avfyras på förhållandevis långa avstånd.

Taktiskt lufthot bedöms inriktas mot ledningssystem, broar, hamnar och flygbaser. Ett alternativ till förstörande lufthot utgörs av luftlandsättning från en motståndares sida.

Svenskt luftförsvar utgörs primärt av fjärrbekämpningssystem, luftburna sensorer, närskydd, markbaserade sensorer, ytbaserade bekämpningssystem samt offensiva bekämpningssystem. Då missiler och kryssningsrobotar bedöms ha korta anflygningstider bedöms potentiell mål för dessa typer av lufthot utgöras av på förhand genomförda utrymning av människor som inte nödvändigtvis behöver finnas i närområdet.

För markförband som saknar tillgång till luftvärnsförband utgörs skyddsåtgärderna i första hand av att inte synas genom maskering, skenmål, skensignalering, observation av normalbilden spårdisciplin och signaldisciplin samt rätt nyttjande av terrängen.

Eftermiddagen ägnades åt lösande av gruppvisa lösande av fyra applikationer med inriktning luft och luftlandsättning. Applikationerna var geografiskt placerade inom länet, vilket bidrog till ökat engagemang och förståelse för uppgiften.

Sammanfattande omdöme om kursen var att den var givande och pedagogiskt upplagd med ett fördjupande teoriavsnitt följt av terränganpassade applikationer.

Text och foto: Hans Ingbert

SOLDATPROVET 2021

I lördags genomförde Försvarsutbildarna Skaraborg sitt traditionella Soldatprov. På plats vid startplatsen Flämslätts stiftgård fanns trettiofyra taggade vandrare med sin packning. Deltagarna var i åldersspannet femton till åttio år. Bestående av hemvärnssoldater, hemvärnsveteraner, medlemmar från frivilliga organisationer samt Försvarsungdom Skaraborg.
I den kyliga morgonen kunde marschledaren Bengt Andersson skicka iväg gruppen som delats upp i smågrupper med karta och vägbeskrivning. Nu väntade trettio kilometer för marschdeltagarna. Uppför Billingen och sedan ner mot Öglunda vid Jättadalen, där väntade den första kontrollen med godis och saltgurka, efter vattenpåfyllning åter upp på Billingen vid Öglunda grottor och sedan ner mot Höjentorp och den sägenomspunna slottsruinen. Där det åter vankades godis,saltgurka mm. Nu hade den kyliga morgonen övergått till en härlig varm solig höstdag och nästa etapp var stigarna mot Eahagens kontroll och vidare mot Skogssällskapets arboretum där många olika träd från alla jordens hörn kunde beskådas, om man nu orkade. Nu började man skönja slutet på provet och snart kunde Flämsjöns blanka spegelyta åter dyka upp bland träden. Här passade några av deltagarna på att ta sig ett dopp.
Vid målgång togs de pigga deltagarna emot av förbundsstyrelseordföranden Hans Ingbert som tillsammans med funktionärerna delade ut årets soldatprovsmärken och inbjöd till en välförtjänt middag på stiftsgården. Marschledaren kunde lyckligt konstatera att alla startande gick i mål, några skavsår men inget allvarligt, ett sagolikt väder och framförallt ett stort deltagande. Ett stort tack riktades till alla funktionärer som funnits utefter banan vid middagen efter målgången.

Fler bilder finns på vår Facebooksida.

FÖRBUNDSMÄSTERSKAP I PISTOL 2021

Lördagen den 28 augusti hölls förbundsmästerskap i Pistol .22, Duell och Fält. Arbetsgruppen Falköping fick i uppdrag av förbundet att anordna denna tävling som skulle ha genomförts under maj månad. Restriktioner p.g.a. pandemin gjorde då att tävlingen sköts på framtiden. AG Falköping bistod med två funktionärer att sätta upp mål, föra skjutprotokoll m.m. Tävlingen genomfördes i två skjutlag med sammanlagt elva skyttar. Augusti bjöd på sitt sedvanliga sura väder trots det var humöret soligt hos deltagarna.
Duellskjutning
Seniorer
1. Leif Wetterlid
2. Magnus Ingvarsson
3. Tobbe Månsson
4. Karin Sandén
5. Magnus Fredriksson
6. Christoffer Olofsson
7. Felicia Dittmer
55+
1. Hans Ingbert

70+
1. Valter Andersson
2. Leif Andersson
3. Göran Helmersson
Fälttävlan
Seniorer
1. Magnus Ingvarsson
2. Magnus Fredriksson
3. Christoffer Olofsson
4. Karin Sandén
5. Felicia Dittmer
55+
1. Hans Ingbert
70+
1. Leif Andersson
2. Valter Andersson
3. Göran Helmersson
Ett mästerskap i mästerskapet”
Internt var det kamp inom förbundsstyrelsen, inte mindre än fem styrelsemedlemmar deltog. Båda klasserna var jämna, i Duell skiljde det bara 8 poäng (av 250 möjliga) mellan ettan och tvåan. Fältskyttet avgjordes med bara en ynka poäng (av 48 möjliga) mellan styrelseordförande Hans Ingbert och kassören Magnus Ingvarsson.

Nedan är resultatet internt för förbundsstyrelsen, klasserna Senior och 55+ hopslaget.

Duell
1. Leif Wetterlid
2. Hans Ingbert
3. Magnus Ingvarsson
4. Tobbe Månsson
5. Karin Sandén

Fält
1. Hans Ingbert
2. Magnus Ingvarsson
3. Karin Sandén

Text och foto: Magnus Ingvarsson

 

Nyhetsbrev Juli -21

 

Eindaagse Vristulven

Några lokala marschvänner och Försvarsutbildare i Skaraborg genomförde Eindaagse Vristulven (en vinkning till Vierdaagse Nijmegen, fyradagars Nijmegen) – en tur i den vackra omgivningen runt sjön Vristulven.Dagen började med fika innan ryggsäckarna hängdes på. Marschvägen var snarlik fjolårets och underlaget var varierande men till största delen naturstigar. Det fanns gott om blåbär längst marschvägen så deltagarna hade inga problem att inta sin dagliga dos av C-vitamin. Vädret var varmt och skönt med välbehövlig bris emellanåt.Efter målgång tändes grillen och deltagarna kunde kyla ner sig med ett dopp i sjön. Pigga och glada efter det uppfriskande badet höggs det in på korv och hamburgare. Det föll lite regn senare under kvällen men det dämpade inte den goda stämningen.Detta var andra genomförandet och förhoppningen är att detta blir ett inslag under nästa års träningssäsong då deltagarna hoppas få kröna marschsäsongen med en resa till Nijmegen efter två års uppehåll.

Vid pennan: Magnus Ingvarsson

Försvarsungdom återupptar verksamheten

Ungdomsverksamheten hos Försvarsutbildarna Skaraborg har efter i det närmaste ett års Covidrelaterat uppehåll återstartat med iakttagande av de restriktioner som råder. Årets första övningstillfälle syftade i första hand till att träffa varandra och lära känna nya medlemmar.

Utbildning i handhavande av fältkök
Att göra upp eld är en konst i sig

Verksamheten genomfördes i sin helhet utomhus och omfattade bl.a. grundläggande exercis, genomgång av fältköket, montering av Försvarsmakten sjukbår omedelbart följt av sjuktransportövning i terräng.

Montering av bår är en ständigt återkommande uppgift
Bårtransport av figurant

Härutöver genomfördes en grundläggande sjukvårdspass där deltagarna fick öva i hjärt-lung livräddning.

Marschträning hör till de grundläggande momenten

Efter de praktiska momenten följde en tipspromenad med varierande innehåll.

Avslutningsvis orienteras om höstens planerade verksamhet följt av korvgrillning.

Foto: Tobbe Månsson

Riksstämma 2020 och 2021 genomförd

Svenska Försvarsutbildningsförbundets Riksstämma för 202 och 2021 är nu genomförd. Anledningen till att riksstämman 2021 blev en dubbelstämma är helt att hänföra till att stämman 202 fick ställas in till följd av pågående pandemi.Stämman genomfördes i sin helhet digitalt över Teams.

Förbundets representanter deltog i Riksstämman från kansliet i Frivillighuset. På bilden syns förbundssekreterare Fredrik Holmkvist
Förbundsstyrelsens vice ordförande utgjorde förbundets andra valda representant

Upplägget visade sig fungera väl. Det gavs också möjlighet för medlemmar som inte ingick i riksstämman att följa den digitalt.Bland ledamöterna i Överstyrelsen skedde invaldes en del nya ledamöter. Det kan dock noteras Försvarsutbildarnas Skaraborg styrelseordförande fick förnyat förtroende som ledamot av Överstyrelsen.

Riksstämmans sekretariat; Kristoffer Bäckström och Ulf Hammarlund

Från närområdet blev Lars Åhlander, Bohuslän-Dal vice ordförande i Överstyrelsen och från Älvsborgsförbundet tog Leif Isberg plats och från Norra Smålandsförbundet invaldes Krister Rydholm, båda som ersättare.Bland riksstämmobesluten i övrigt kan noteras att Överstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för åren 2020 och 2021.

Valberedningens ordförande Kjell Mäki tillsammans med Svenska Försvarsutbildarrnas ordförande Lars Frisk och generalsekreterare Bengt Sandström

Vidare antogs en stadgeförändring i det avseendet att det i framtiden ska gå att genomföra årsstämmor genom teknisk hopkoppling. Frågan om ersättning till funktionärer i ungdomsavdelningarna behandlades och det konstaterades att ersättning under vissa förutsättningar kan utbetalas. Dock ska det rymmas inom befintlig ram från statens sida.

ÖS-ledamoten Anders Gummesson avtackas av ÖS-ordförande Johan René

Projektet Medlemmen centrum redovisades av Anders Gummesson. Det absolut viktigaste är att förbunden tar kontakt med nya medlemmar och har förmåga att omhänderta dessa utifrån deras intresse av de skilda delarna inom krisberedskap och totalförsvar.Framtiden för Försvarsutbildarnas kursgårdar ur ett långsiktigt perspektiv ska utredas med beslutsförslag vid riksstämman 2023. Överstyrelsen fick också ett utredningsuppdrag i form av en stadgeöversyn.

Text och foto: Hans Ingbert

Digital förbundsstämma

Försvarsutbildarna Skaraborg har genomfört förbundsstämma. För första gången genomfördes stämman helt digitalt med såväl förbundsordförande som medlemmar vid sin dator, Ipad eller mobiltelefon. Med väl planerade förberedelser kunde stämman genomföras under ordnade förhållanden. Verksamhetsberättelse med ekonomiska redogörelse kunde föredras synligt för alla helt digitalt. Förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Sekretariatet kunde med lätthet följa såväl förbundsordföranden som stämmodeltagarna på bildskärm.

Förbundsstyrelsen kunde i sin tillbakablick notera att 2020 inte blev som det var tänkt. Ett antal planerade utbildningar föreläsningar och tävlingar fick till följd av pandemin ställas in helt. Av de uppdrag som förbundet erhållit från myndigheter kunde i alla fall ungdomsverksamheten till delar hållas i gång och särskilt glädjande var att uppdraget Armékurs ungdom tema armén kunde genomföras med 30 förväntansfulla ungdomar. I övrigt genomfördes en helgkurs – Military Weekend och kombattantutbildning för civilanställd personal vid Skövde garnison.

Tolv medlemmar deltog i olika centrala och regionala kurser. Av kategorin medlemsaktivitet kunde förbundsmästerskap i pistolskytte och Soldatprovet planenligt genomföras. Noteras särskilt stort deltagande på soldatprovet då 30 medlemmar ställde upp och genomförde fotmarsch om tre mil. Aktiviteter som inte kunnat genomföras har överförts till årets och kommande års verksamhetsplaner.

Sekretariatet fanns samlat i Soldathemmet för att hantera tekniken.

Efter genomförda val, där stämman helt gick på valberedningens linje har förbundets ledning och förbundsstyrelse följande sammansättning: Förbundsordförande Bengt Alexandersson, vice förbundsordförande Hans Ingbert, förbundstyrelseordföranden Hans Ingbert, förbundssekreterare Fredrik Holmkvist, förbundskassör Magnus Ingvarsson, ledamöter Karin Sandén, Leif Wetterlid, Tobbe Månsson och Sara Hardingz, ersättare i förbundsstyrelsen är Magnus Lundell. Eva Lovén, Bengt Andersson och Mats Gustavsson.

Utdelning av priser och utmärkelser kommer att ske vid senare tillfälle då pandemirestriktioner medför att flera kan samlas. Dock uppmärksammades Bengt Andersson för mångårigt nedlagt arbete till frivilligförsvarets fromma genom att han tilldelades Försvarsutbildarnas hedersstandar.

Förbundets vice ordförande överlämnar Försvarsutbildarnas hedersstandar till Bengt Andersson.

Avslutningsvis höll förbundsordföranden försvarsupplysning på temat aktualiteter internationellt, nationellt och vid Skaraborgs Regemente. Särskild uppmärksamhet ägnades åt den utvecklingen avseende antalet värnpliktiga som de närmaste åren ska komma att utbildas vid regementena i Skövde. Orientering om de nya regementen som ska sättas upp i enlighet med försvarsbeslutet redovisades avslutningsvis.

Text: Hans Ingbert
Foto: Magnus Ingvarsson

 

Årsprogram Försvarsutbildarna Skaraborg 2021