Genomförd verksamhet 2019

JULAVSLUTNING FÖR FÖRSVARSUNGDOM SKARABORG

Under helgen 14-15 hade Försvarsungdom Skaraborg sin traditionella julavslutning. Efter en kort marsch mot det egna förrådet togs tält och diverse utrustning fram för att sätta upp tält och iordningställa en lägerplats.

Tältslagning.

Under gruppchefens ledning kunde ledarna konstatera att kunskaperna hos de sex ungdomarna var det inga fel på. Trots ett duggande decemberregn fanns en godkänd baslägerplats med allt vad det innebär.

Därefter blev det transport till Klagstorp och där vidtog en spännande kubbmatch efter att sängarna bäddats enligt alla regler.

Avkoppling med sällskapsspel.

Matchen som spelades mellan killarna och tjejerna, försvagad av en äldre ledare. Domare var en från senaste kubb VM engagerad domare. Första matchen vanns av tjejerna medan killarna kvitterade snabbt vid den andra matchen. Sedan tog tjejerna över och killarna fick erkänna sig besegrade.

Därefter blev det inre tjänst med musikquiz och annan huvudbry.

Klurigt prov under ledning av Bengt Andersson.

Kvällen inleddes med en marsch mot Frivillighuset där bjöds det på jultallrik med julmust.

Julbord i Frivillighuset som avslutning.

Åter marsch till förläggningen och film och spel, sedan var det John Blund som tog över efter prisutdelning och som det hade utlovats, tomtebesök.

I arla morgonstund, i mörkret och med ljudet från forsen vid dammen tog gruppchefen sina kamrater åter till Frivillighuset för frukost och genomgång av För Din Säkerhet. Ett tre timmars pass med diskussioner och information om vad man bör tänka på vid olika typer av kriser i samhället.

Kurs För Din Säkerhet för ungdomsavdelningen. Bengt Andersson instruerar.

Efter städning kunde ungdomsledaren Sara Hardingz tacka deltagarna för mycket gott arbete under året och önska dem en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Text: Bengt Andersson
Foto: Sara Hardingz

Repetitionskurs sjukvård

Den årliga repetitionsdagen i första hjälpen – sjukvård för medlemmar och hemvärnspersonal har genomförts. Försvarsutbildarna har huvudmannaskapet för att rekrytera och utbilda personal till hemvärnsförbanden. Inom ramen för det åtagandet genomför Försvarsutbildarna Skaraborg årligen en repetitionskurs i sjukvård.

Montering av sjukbår 2 fordrar samarbete och tankemöda!
HLR är ett återkommande övningsmoment.

Inriktningen följer den vedertagna prioriteringen hjärtstopp – hjärtlunglivräddning, medvetslöshet – stabilt sidoläge, åtgärder vid luftvägshinder, omhändertagande av katastrofblödning, blodstillande förband, skyddsförband, helkroppsundersökning – fortsatta åtgärder samt sjuktransporttjänst med placering av skadad på bår.

Helkroppundersökning för ta reda på om det finns ytterligare skador.
En filt kan med fördel användas som improviserad bår.

Deltagarna var nöjda med dagen och ser fram emot en fortsättning kommande år. Ett antal av förbundets egna medlemmar fungerade som instruktörer under dagen. Deltagarna kom främst från hemvärnsorganisationen och försvarsungdom Skaraborg.

Text: Hans Ingbert
Foto: Sara Hardingz

FÖRSVARSFORUM

I samarbete med Kgl. Krigsvetenskapsakademien och Allmänna Försvarsföreningen har Försvarsforum genomförts i Skövde. Temat för kvällen var Återupprättandet av totalförsvaret. Representanterna från Krigsvetenskapsakademien utgjordes av överste Jan Mörtberg och Peter Lagerblad (tidigare bl.a. ÖCB). De båda tog sin utgångspunkt i Försvarsberedningens rapporter Motståndskraft och Värnkraft i sin redogörelse av återuppbyggandet av totalförsvaret. Sammanfattningsvis kan konstateras att det är mycket som ska göras och att det kommer att ta tid.

Jan Mörtberg utvecklar Försvarsberedningens syn på det militära försvaret.
Peter Lagerblad svarade för redovisningen av det civila totalförsvaret.

Efter anförandet genomfördes, under ledning av kommunalrådet Ulrica Johansson en paneldebatt som engagerade flera i publiken. I panelen ingick utöver de båda föredragshållarna representanter från skilda delar av totalförsvaret som Försvarsmakten, kommunal säkerhetssamordnare, räddningstjänstföreträdare och sakkunnig totalförsvarsfrågor. Ett samlat budskap under kvällen noterades ett samlat budskap: Börja med det vi har här och nu och anpassa planeringen efter hand som anvisningar och riktlinjer tillkommer.

Panelen utfrågas under ledning av kommunalrådet Ulrica Johansson.
Kyrksalen i Skövde Soldathem var i det närmaste fullsatt.

Text: Hans Ingbert
Foto: Leif Wetterlid

Stridsteknik – taktik kväll 1

Skaraborgsförbundet har lite på försök börjat med utbildningskvällar på olika teman inom området stridsteknik – taktik. Syftet med kvällarna är att kunna erbjuda våra medlemmar i hemvärnet och insatsorganisationen lite aktiviteter som har bäring på deras uppgifter.


Kväll 1 omfattade uppgiften störa med utgångspunkt denna gång från ett hemvärnsinsatskompani. Kväll 2 gneomförs i december och då är temat fördröjningsstrid, också inom kompanis ram.

Årets utbildningskvällar leds av kn Klaus Davet från Skaraborgsgruppen-p4.

Målgrupper primärt är hemvärnsbefäl, GSSK/KSSP befäl och medlemmar i SVEROF.

Inför 2020 är tanken att genomföra en heldag, alternativt kväll på temat lufthotet och en kväll på temat eldobservatör. Härutöver är tanken att genomföra ett tema kring påverkanoperationer och då i samverkan med PSYOPS-förbundet.

Text och foto: Hans Ingbert

Förbundsmästerskap luftgevär

Årets upplaga av förbundsmästerskap luftgevär är genomförd.

En minskning i antalet deltagare kan noteras, men deltagare i samtliga tävlingsklasser fanns.

Följande segrare, tvåor och treor noteras:

Klass 80 +
Harry Brandkvist
Solveig Lundqvist

Klass 70+
Valter Andersson
Karl-Erik Hansson
P-O Ljung

Senior
Elisabeth Pettersson
Sara Hardingz
Christoffer Jonson

Junior
Filip Rovaniemi
Felicia Dittmer
Katarina Floberg

Nio frivilligorganisationer deltog på möte med krishanteringsråd

Nyligen genomförde Krishanteringsrådet östra Skaraborg sitt andra möte för året. Rådet administreras av kommunerna Skövde, Falköping, Mariestad, Skara, Götene, Töreboda, Tibro, Hjo, Karlsborg och Gullspång. Räddningstjänsten Östra Skaraborg medverkar som sammanhållande.

FOS Skaraborg ordförande kunde notera att nio frivilligorganisationer hörsammat inbjudan till mötet.

Mötet inleddes med en genomgång vad olika frivilliga försvarsorganisationer redan gör och vad som kan göras mer med tonvikt på krishanteringssystemet och höjd beredskap. Härefter tog länsstyrelsen vid och redogjorde för olika aktiviteter inom det regionala krisberedskapsrådet, pågående planering för att skapa en krigsorganisation inom länsstyrelsen, samtal om stöd från frivilligorganisationer och pågående planeringsarbeten inför 2020 års kommande totalförsvarsövningar.

Skaraborgs regementes representant orienterade dels om omvärldsläget och dels om pågående verksamheter inom Försvarsmakten i stort. Han avslutade med en genomgång av aktualiteter inom Skaraborgs garnison.

Säkerhetssamordnarnas representant redogjorde om vad som pågår på den lokala nivån, d.v.s. på kommunal nivå. Risk- och sårbarhetsanalyser har färdigställts eller är under utarbetande. Uppdatering av krisberedskapsplaneringen har genomförts. Tillskapande av krigsorganisation på kommunal nivå pågår inklusive krigsplacering av egen personal. Dock återstår många frågor att hantera.

Slutligen redovisades kommunernas tankar kring beredskapsveckan 2020. En sammanställning av gemensamma aktiviteter bör utarbetas tidigt om stöd och medverkan från exempelvis räddningstjänst och frivilligorganisationer ska kunna hanteras enligt önskemål.

 

Central höstkonferens 2019 genomförd

Den årligen återkommande höstkonferensen för samtliga förbund i Svenska Försvarsutbildnings-förbundet har genomförts. Konferensen hade i år lokaliserats till Tylebäcks kursgård utanför Halmstad.

Huvudinriktningen för årets konferens utgjordes av målgruppen kurschefer och utbildningsledare och då med särskild inriktning mot redovisning och kursdeltagarhantering i Försvarsutbildarnas CRM-system. I syfte att förenkla förbundens hantering av kursadministrationen läggs större redovisningsansvar på kursledningen och då särskilt kurschefen.

Förbundets sekreterare leder tillsammans med Göteborgsförbundets representant mötet med regional utbildningsledare.

I övrigt var en stor fråga hur man kan underlätta för förbunden att hantera regionaliseringen av de utbildningsuppdrag som Försvarsutbildarna centralt och regionalt får. Regionaliseringen omfattar såväl uppdrag från Försvarsmakten som från det civila samhället. Bedömningen är att merparten av förbunden redan hanterar regionaliserade uppdrag och att ytterligare några kommer att kunna göra det från och med utbildningsåret 2020.

I övrigt lämnades försvarsinformation och Överstyrelsens ledamöter genomförde samverkan med de förbund som respektive ledamot är kontaktperson för.

En mycket viktig punkt utgjordes av de möten som hölls mellan Försvarsutbildarnas utbildningsledare och de förbund som ingår i vederbörandes region. Försvarsutbildarna Skaraborg tillhör region väst, vilken omfattar samma geografiska område som Militärregion väst. Inför framtiden fördes diskussioner om vad som är viktigt för förbunden för att fortsatt genomföra regionaliserade uppdrag och egne verksamhet. Det viktigaste är, inledningsvis, att förbunden har en fungerande organisation (styrelse) som kan ta emot uppdragen. Nästa del är att ha fungerande funktionärer och då inte minst tillgång till kvalificerade kurschefer och instruktörer. Det kan noteras att beroendet av en eller ett par personer är mycket stort i flera förbund. Kraftsamling till rekrytering av framtida funktionärer i stort bör därför vara en angelägen fråga.

Representanterna från Skaraborgsförbundet

Skaraborgsförbundet representerades av förbundskassören och förbundssekretaren tillika förbundets utbildningsledare. Härutöver deltog ÖS-ledamoten från Skaraborg hans Ingbert.

Text och foto: Hans Ingbert

Samarbete under Garnisonsdagarna

Detta år genomförde Skaraborgs Regemente och Trängregementet tillsammans garnisonsdagarna (regementets dag) under en helg. Fredagen var huvudsakligen vikt för besök från skolorna i Skövde med omnejd. Medlemmar ur Försvarsungdom Skaraborg hade utverkat ledighet under dagen och medverkade med information om ungdomsverksamheten. Ungdomarna visade prov på professionalitet och fick många intresserade till sin monter.

Medlemmar ur ungdomsavdelningen informerar sina skolkamrater

Under lördag och söndag var det mer traditionellt förevisning för anhöriga till inneliggande värnpliktiga och anställda samt allmänhet. Flera frivilliga försvarsorganisationer medverkade tillsammans med hemvärnet. Försvarsutbildarna var representerade av såväl Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund som SVEROF Skaraborg.

Informationssamverkan mellan SVEROF Skaraborg och Försvarsutbildarna Skaraborg

Foto: Sara Hardingz (ungdom), Erik Larsson
Text: Hans Ingbert

 

Det fjärde Military Weekendsuppdraget är genomfört

Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund har avslutat sitt fjärde Military Weekendsuppdrag för året.

Genomgång inför skjutmoment
Fysiskt träning är ett viktigt inslag

Inriktningen denna gång var logistik, varför Trängregementet var samarbetspartner denna gång. Utöver sedvanliga moment som förläggningstjänst, prova på skjutning och sjukvård innehöll kursen ett längre pass med inriktning logistik (fordons- och transporttjänst). Deltagarna gavs möjlighet att studera flera av de fordon som trängförbandet nyttjar i sin verksamhet.

Foto: Sara Hardingz
Text: Hans Ingbert

Förbandsläggning ingick i sjukvårdsmomentet.Här ett skyddsförband på huvudskada.
Tryckförband är också bra att kunna.

Military Weekend för försvarsintresserade

Försvarsutbildarna Skaraborg har under en Weekend orienterat försvarsintresserade medborgare om vad det innebär att utbilda sig till en befattning inom Försvarsmakten. Flera ingångsvägar finns; allt ifrån utbildning till officer till att bli frivillig specialist i exempelvis ett hemvärnsförband.

Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund genomför årligen fyra sådana här helginformationer, ofta med olika inriktning. Under året har inriktningar utgjorts av två med allmän inriktning, en helg med särskild inriktning mot tjejer och hösten genomförs en Military Weekend med inriktning mot logistik.

Emma Johansson, Bilkåren, och Bengt Andersson, Försvarsutbildarna, lär deltagarna allt om att bli specialist i Hemvärnet.

-Att logistik blir en inriktning är ganska självklart då landets enda Trängregemente är placerat i Skövde, säger förbundets utbildningsledare Fredrik Holmkvist och fortsätter: -Vi har ett gott samarbete med förbanden i Skaraborg och lägger upp kurserna utifrån deras önskemål.

Bengt Andersson, Försvarsutbildarna, förevisar stabilt sidoläge för en grupp.

Kurserna har i huvudsak inriktningen prova på och flera moment som förläggning i kasern, prova olika handeldvapen, grundläggande sjukvårdsmoment, släckning av brand i kläder och fysisk träning ingår. Dessutom ges orienterande information om vad ett engagemang i Försvarsmakten innebär som anställd, värnpliktig, soldat och specialist i hemvärnet. När det gäller specialist utbildningarna för hemvärnet medverkar de frivilliga försvarsorganisationerna.

Deltagaren Lina under skjutmomentet under överinseende av kurschefen Johan Tempch.
Foto: Fredrik Holmkvist

Försvarsungdom Skaraborg deltog i fälttävlan

Medlemmar i Försvarsutbildarnas Skaraborg ungdomsavdelning deltog i den årliga rikstävlingen för hemvärns- och försvarsungdom som nyligen gick av stapeln på hemvärnets stridsskola i Vellinge utanför Södertälje.

Tävlingslaget från Skaraborg tillsammans med lagledaren Sara Hardingz.

Ungdomsavdelningen i Skaraborg är förhållandevis liten och ungdomsledarna få, så mot den bakgrunden får årets tävlingsresultat betraktas som gott. Skaraborgarna kämpade tappert och låg bra till i flera grenar. Tävlingen genomförs med flera moment där fältskytte visade sig vara Skarborgslagets bästa gren med en hedrande sjätteplacering av 53 lag. Bland övriga grenar märks biathlon och hinderbana, precisionskast med attrapp, orientering.

Laget i uniform

Syftet med helgen är inte bara att vinna heller placera sig bra. Deltagarna har fått nya upplevelser och nya bekantskaper från andra delar av landet då denna helg även handlar om gemenskap och att bygga broar.

Håll fanan högt!
Liggande fältskytte

Ungdomarna var helt eniga om att ladda inför kommande års tävling.

 

Nijmegenmarschen 2019

Pulsen höjs en aning när man åter ser den vita turistbussen. Väl ombord möts man av både gamla och nya bekantskaper som alla är på väg till Nijmegen.
Snart ska månader av förberedelser och träning sättas på prov – för min del blir det för fjärde gången.

Resan går längst den vackra västkusten och vidare genom Danmark. Efter en natt på Autobahn anländer vi Camp Heumensoord, vårt hem under den kommande veckan. Varje år byggs detta läger upp som huserar drygt 6000 soldater från ett 30-tal länder plus support i form av stab, sjukvård, musikkårer etc.

Entrén till Camp Heumenoord och start/mål under marschdagarna

När man installerat sig på sitt logement och borstat av resdammet börjar festligheterna. Vänner från tidigare år sammanstrålar och nya flätas in i den allt större och mer och mer internationella gemenskapen. Ett årligt inslag är sällskapet Viking Strollers ritual där trälar befordras till krigare och nya trälar invigs – allt under underhållande former.


Måndag morgon samlas hela den svenska delegationen för informationsmöte och presentation av den svenska ledningen som ideellt samordnar vårt deltagande genom Försvarsutbildarnas försorg. Hemvärnets musikkår från Gävleborg underhåller och det hela avslutas med nationalsången.

Resten av dagen är ledig. Några tar bussen in till staden för att ta del av festligheterna som pågår under hela veckan, andra vilar sig i form.

Tisdag morgon 04:2* – känslan är svår att beskriva. Rastlöshet blandat med trötthet och en gnutta oro hur det ska gå. Denna gång går jag enskilt utan vare sig marschgrupp eller partner. Sällskap får ordnas längst vägen. En stor lättnad är att temperaturen är på vår sida, ca 13 grader på morgonen och runt 25 som mest på eftermiddagen.

Marschdagarna går långt över förväntan. Sällskap är inte svårt att skaffa. Trevligt sällskap med militära och civila gångare från flera länder gör att kilometrar och timmar bara flyter förbi. Onsdagen är lite extra trevlig. Då är det Pink Wednesday, ett firande av kärlek, mångfald och allas lika rättigheter. Överallt hörs discomusik och det sjungs med i varierande form av falsksång och andfåddhet.

Tyskarna firar Pink Wednesday med stil

Torsdagen bjuder på de famösa ”Seven Hills” – de få höjderna man kan hitta i ett ett annars platt landskap. De var dock inte så höga och jobbiga som jag vill minnas och snart står man vid startplatsen tidig fredagsmorgon 03:30 och har bara att ”gå och hämta ut medaljen”.

Två gentlemän tar en paus med en svalkande dryck.

Benen känns pigga och vätskenivån är god så jag hoppar över andra rastplatsen och går vidare en halvmil till Beers där det blir en hamburgare och en kall Cola på en uteservering. Kul att själv vara åskådare en stund.

På sista rastplatsen träffar jag rikshemvärnschefen Stefan Sandborg och måste givetvis utmana honom att gå 2020. Han ser tveksam ut men lovar att slå följe en bit – ska påminna honom om detta nästa år.

Nu börjar den sista milen med efterföljande parad. Solen och värmen börjar ta lite på orken men supporten från den fantastiska publiken ger extra krafter. Det bjuds på kramar och kindpussar samt en och annan styrketår. Det är en häftig känsla att ta emot jublet från hundratusentals åskådare!

Paraden är något utöver det vanliga!
Äntligen i mål!

Så snart mållinjen passerats startar planerna inför nästa år…

Vid pennan: Magnus Ingvarsson

 

Kombattantkurs

Civilanställd personal vid har genomgått en veckolång kombattantutbildning för att lära sig grunderna i hur man uppträder och agrar som anställd med krigsplacering i Försvarsmakten. Kursen genomfördes av Försvarsutbildarna Skaraborg på uppdrag av Försvarsmakten.

Instruktör Sara Hardingz kontrollerar skyddsmaskens täthet.
Tät klädsel är bra även i regn

I huvudsak nyttjades Försvarsutbildarnas egna instruktörer även om kurschef och CBRN-instruktör inhyrdes från andra förbund inom Svenska Försvarsutbildningsförbundet. Kurschef var Michael Hvinlund Från Skaraborgsförbundet medverkade instruktörer och adjutant.

Teoretisk genomgång av skydd mot CBRN-stridsmedel.
Hjärt-lunglivräddning ingår som del av första hjälpen utbildningen
Grundläggande exercis ingår också. Takten verkar sitta!

Moment som ingår i utbildningen utgörs av exercis, första hjälpen vid omhändertagande av skadad, grundläggande skydd mot kemiska stridsmedel och en hel del annat. Den civilanställda personalens utbildning kompletteras härefter med vapentjänst. Denna del genomförs dock av Försvarsmaktens egen personal.

Foto: Mikael Hvinlund
Text: Hans Ingbert

Nationaldagsfirande i Skövde

Svettbanden i fältmössor och baskrar sattes på prov när det bjöds på riktig högsommarvärme, kvicksilvret visade strax under 30 grader. Fanbärare från Försvarsutbildarna, Hemvärnet, Bilkåren, Röda Korset och Lottakåren samlades i Helenaparken för en kort genomgång av det ceremoniella ledd av Hans Ingbert.

Fantåget marscherade, ledd av en musikkår, mot Kyrkparken. Här hissades den svenska fanan under ackompanjemang från musikkåren.


Det bjöds på underhållning i form av sång från musikskolans kör, drilluppvisning samt klassiska marscher och mer moderna alster av musikkåren. Flera tal hölls och kulturstipendier delades ut. Programmet avslutades med nationalsången och därefter återmarsch mot Helenaparken.

När halt beordrats och fanor samlats in avnjöt deltagarna en välförtjänt fika i frimurarnas lokaler.

Skaraborgare på soldatprov

Försvarsutbildarna Skaraborg har genomfört årets soldatprov för medlemmar och hemvärnspersonal. Övningen lockade sammanlagt 19 deltagare, vilka genomförde den tre mil långa marschen. Provet var förlagt med start och mål vid Flämslätts kursgård. Marschen gick på berget Billingen med avstickare till Öglunda grottor och Höjentorp. I övningen deltog även medlemmar av ungdomsavdelningen. Ungdomarna genomför inte soldatprov utan hade en egen strapatsövning.

Kurschefen Bengt Andersson ger anvisningar före start

Marschen genomfördes i mindre grupper där en grupp utgjordes av den grupp som tränar inför årets utmaning, nämligen Nijmegenmarschen i Holland.

Funktionärer ur hemvärnet och Försvarsutbildarna såg till att det fanns bemannade kontroller med vätska och enklare mat. Vid kontrollerna fanns även tillgång till sjukvårdsmateriel för behandling av ev. skavsår.

Att bevara vätskebalansen är viktigt för deltagarna

Riksstämma

Försvarsutbildarna Skaraborg var representerade vid Försvarsutbildarnas riksstämma, vilken genomfördes på Tylebäck Hotell och Konferensanläggning. Skaraborgsförbundet representerades av förbundssekreterare Fredrik Holmkvist och förbundsstyrelseledamoten Sara Hardingz.

Fr v ledamoten i överstyrelsen Hans Ingbert och delegaterna från Skaraborg Sara Hardingz och Fredrik Holmkvist.

Vid stämman invaldes Johan René som ny ordförande i Överstyrelsen. Johan René kommer närmast från Stockholmsförbundet, men har ett förflutet som överste i Försvarsmakten. Hans Ingbert från Skaraborg omvaldes som ledamot i Överstyrelsen. Till överstyrelsen invaldes Arasteh Heinemann, Västmanland, och Kristoffer Hellström, Jämtland.

i samband med stämman orienterade försvarsberedningens huvudsekreterare Tommy Åkesson om försvarsberedningens arbete, Värnkraft, som nyligen presenterats. Vidare informerade Charlott Thyrén och Sara Zamore Asada från Myndigheten Samhällsskydd och Beredskap om pågående arbete. Under punkten utskottsarbete var föremål för delegaternas analys av vad rapportens innehåll kan komma att få för påverkan för de frivilliga försvarsorganisationerna i allmänhet och för Försvarsutbildarna i synnerhet. I övrigt antogs en ny valberedningsinstruktion som innebär att antalet mandatperioder som en överstyrelseledamot kan omväljas till uppgår till fyra, vilket sammantaget maximalt ger åtta år.

Förbundsmästerskap

Försvarsutbildarna i Skaraborg har genomfört sitt årliga förbundsmästerskap i pistol, kal 22 long.

Resultatkontroll medelsvårt fältskyttemål.

Tävlingen genomfördes i två grenar; duellskytte och fältskytte. Båda grenarna avgjordes i tre klasser nämligen senior, veteran 70+ och 80+.

Segrare i båda klasserna blev:
Duell senior, Hans Ingbert
Fält senior, Fredrik Holmkvist
Duell 70+, Valter Andersson
Fält 70+, Valter Andersson
Duell 80+, Solweig Lundquist
Fält 80 +, Solweig Lundquist

Fokusering på målområdet.

 

Military Weekend för tjejer

Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund har genomfört en prova på helg med inriktning endast tjejer som elever. Utbildningen var mycket uppskattad och möjligheter gavs att bekanta sig med materiel i form av stridsfordon och personlig utrustning. Möjlighet att prova på logementsboende, grundläggande exercis, sjukvård och brandsläckning gavs också. Frivilliga försvarsorganisationer informerade om sin verksamhet och företrädare för Försvarsmakten orienterade om de de olika vägarna in dit.

 

Arméns insatsorganisation

Arméns operative chef, överste Rickard Johansson, orienterade ett 60-tal intresserade åhörare från Försvarsutbildarna med flera organisationer

Stor publik hade samlats i Skövde garnisons Soldathem.

Rickard Johansson tog sin utgångspunkt i det historiska skeendet från avveckling till utveckling i takt med Sveriges position i det föränderliga strategiska landskapet. Sverige har en liten armé, men det kan konstateras att även omvärlden har genomgått motsvarande avveckling av försvarsstridskrafter. Det som delvis skiljer Sverige från omvärlden är att landet bevarat en stor förmågebredd (exempelvis luftvärn, artilleri och ubåtsvapen), vilket kommer att underlätta ett återtagande och en utvecklad förmåga. I framtidskonceptet ingår vidare att återskapa beredskap över ytan, vilket kan komma att innebära grupperingar på fler orter än dagens. Sverige deltar i flera stora samverkansövningar inom ramen för devisen: ”Inte förlora enskilt – Vinna tillsammans med andra”.

Rickard Johansson orienterar om den nya armén.

Som ett led i det pågående förändringsarbetet har bl.a. de centrala staberna utlokaliserats från Stockholm till andra orter. För arméns del till Enköping. En grund i den nya armén kommer att utgöras av totalförsvarspliktiga (värnpliktiga) soldater och befäl. Återtagandet kräver stora utbildningsinsatser. En begränsning i möjligheterna till snabb omställning är den rådande officersbristen, vilket dessutom ska ses i perspektivet att pågående internationella insatser ytterligare bidrar till bristen på officerare för utbildning på hemmaplan.

Den nya armén ska kunna hantera väpnad strid på hög teknisk nivå. Motståndarförband ska kunna nedkämpas. Stridsvagnar och artilleri ska kunna samordnas. Den tekniska utvecklingen kräver också moderna skyddsåtgärder i syfte att bl.a. kunna undgå att bli upptäckt. Strålning från exempelvis radiosändare och mobiltelefoner kan detekteras på stora avstånd.

Den traditionellt försvarsviktiga områden i Sverige är alltjämt desamma; nordkalotten, Stockholm-Mälardalen, Västsverige, Gotland och Sydsverige. Avsikten är att armén i framtiden ska utvecklas mot en divisionsledning (leder och samordnar brigader), två stridsgrupper (Gotland och Stockholm) samt tre brigader. Syftet är att med alla stridsfunktioner kunna uppta strid mot kvalificerad motståndare. Som exempel kan nämnas att robot 70/90 återvänder som brigadluftvärn.

Avslutningsvis behandlade Rickard Johansson gråzonsproblematiken och de metoder som kan antas föregå ett mera militärt operationssätt samt det pågående svensk.-finska samarbetet.

Fr.v. ordföranden i SVEROF Skaraborg Erik Larsson, Rickard Johansson och Försvarsutbildarna Skaraborgs förbundsstyrelseordförande Hans Ingbert

Förstärkningsräddningsvärnet övade inför skogsbrandsäsongen

Räddningstjänstens förstärkningsräddningsvärn övade under lördagen på sina uppgifter i samband med en större brand i skog och mark. Förstärkningsvärnet ska kunna upprätta och betjäna en begränsningslinje i samband med detta kunna ta hjälp av frivilliga resurser. Under dagen utgjordes de frivilliga av ett antal personer ur hemvärnet.

Orientering och ordergivning till personalen.
Uppgiften klargörs. Försvars av begränsningslinje mellan Ösan och Kemladan!

Styrkan ska vidare kunna lasta och transportera ut ett lastväxlarflak som är lastat med utrustning för skogsbrandsläckning. Lastning och lossning övades liksom grundläggande första hjälpen vid skada.

Utläggning av slang för försvar av begränsningslinje.
Frivilliga biträder motorsprutskötaren med slangutläggning.

 

Krisberedskap – en viktig kunskap för alla

Försvarsutbildarna Skaraborg har informerat allmänheten i Gullspång om det angelägna i att ha en god egen krisberedskap i händelse av långvarig störning i samhällets funktionalitet. Exempel på sådan tillfällen kan utgöras av långvariga elavbrott, störning i färskvattenförsörjningen, brister på livsmedel, svåra väderhändelser som torka och pågående skogsbränder.

Margareta Molin och Bengt Andersson informerar om krisberedskap på Vadsbogymnasiet.

Från Försvarsutbildarna medverkade förbundets båda informatörer Bengt Andersson och Margareta Molin. Ett av informationstillfällena utgjordes av besök på en högstadieskola. I samtliga fall ställdes många engagerade frågor till informatörerna.

I samarbete med flera andra frivilliga försvarsorganisationer avslutades krisberedskapsveckan med ett informationstillfälle på ett köpcentra i Skövde. Även här rönte informationen stor intresse.

Flera frivilligorganisationer i samarbete med krisberedskapsinformation.

Vid samtliga tillfällen presenterades en krislåda med allt vad som var och en bör ha i sin bostad. Ur innehållet kan märkas, läkemedel, vattenbehållare, konserver, torrskaffning, enklare sjukvårdsutrustning, ficklampa, batteriradio, kontanter, telefonlista och mycket mer.

Försvarsutbildarna kommer att följa upp informationstillfällena med att erbjuda utbildningen För Din Säkerhet under hösten.

Margareta Molin, Försvarsutbildarna, och Ulrika Johansson, Bilkåren, informerar om krisberedskap för alla.

 

Fältsjukhus i Afghanisatn

Försvarsutbildarna Skaraborg har arrangerat en föreläsning om en läkares erfarenheter från sin tjänstgöring som kirurg vid ett fältsjukhus. Föredraget hölls av läkaren Anders Nissborg.

Läkaren Anders Nissborg redogör för sina erfarenheter från ett fältsjukhus i Afghanistan.

Intresset för försvars medicin väcktes då han deltog i projekt kring uppbyggnad av ett container system för ett första akutmedicinskt omhändertagande av skadade. Systemet upprättades i Afghanistan och samarbete för fortsatt vård med ett tyskt fältsjukhus.

Orientering om förutsättningarna för uppdraget.

Under hans tjänstgöring omhändertogs flera olika stridsskador som skottskador, amputerade extremiteter och andra former av splitterskador. Skadepanorama redovisade med bilder och åhörarna fick en god orientering om de vårdåtgärder som insattes akut för att omhänderta de skadade. Öppna skador behandlades i många fall öppet efter rengöring och behandling med antibiotika i syfte att inte kapsla in infektioner.

Avslutningsvis redogjordes för olika former av transportresurser för transport av skadade, allt från militärambulanser till flygande enheter som helikopter.

Försvarsutbildarna kunde notera att ett en delvis ny målgrupp nåddes vid föreläsning då en stor del andel av åhörarna utgjordes av anställda sjukvårdssoldater, reservofficerare i medicinalkåren och andra med anknytning till försvarssjukvården.

Läkaren Anders Nissborg redogör för en inkommen stridsskada.

Vristulven runt

Medlemmar i Försvarsungdom Skaraborg (Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund) har genomfört sin årliga vårövning Vristulven runt. Sammanlagt deltog tio ungdomar; fem killar och fem tjejer. Efter inryckning och utrustning förlitade sig ungdomarna lunder ledning av ungdomsledaren och för tjänstgörande instruktör till terrängen vid Århult, Vristulven. På grund av rådande eldningsförbud beslutades att förläggning under helgen skulle genomföras i vindskydd, vilket upprättades gemensamt av deltagarna. Utspisning skedde i from portionspåse, vilken inte fordrar uppvärmning över öppen eld eller motsvarande. Kamratmarschen runt Vristulven genomfördes i två grupper. Utsedda gruppchefer ledda marschen runt sjön och hanterade på ett utmärkt sätt behovet av raster och statuskontroll hos deltagarna. Ett uppkommet skoskav kunde hanteras med materiel från medförd sjukvårdsväska (instruktören är hemvärnssjukvårdare).

För resten av våren återstår för ungdomarna genomförande av strapatsövning, deltagande i en stor vårövning på F7 Såtenäs samt medverkan i nationaldagsfirandet i Skövde kommun.

Foto: Sara HardingzRast under kamratmarschen med behövlig fotomsorg.

I vindskydd sover man gott även när det blåser!
Portionspåse går utmärkt när det råder eldningsförbud i skog och mark.

Försvarsutbildarna visade upp sig på Försvarskonferens 2019 i Skövde

Försvarsmaktsråd Skaraborg har genomfört sin årliga Försvarskonferens. Antalet deltagarna var i år rekordstort. En nyhet för året var att i stort sett samtliga frivilliga försvarsorganisationer var på plats och visade upp sig. Försvarsutbildarna deltog med Anna Thornblad från det centrala kansliet och förbundssekreterare Fredrik Holmkvist och förbundskassör Leif Wetterlid från skaraborgsförbundet.

Under konferensen avhandlades en stor bredd av ämnen varvid kan nämnas gråzonsproblematik och hotbild, säkerhetsskydd, stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap och stöd från Försvarsmakten under andra kriser, information om totalförsvarsövning 2020, pågående verksamhet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, framtidsorientering om Försvarsmakten, näringslivets roll inom totalförsvaret. Inte minst uppskattning rönte förre ordförandens för skaraborgsförbundet, Fredrik Ståhlberg, anförande om dagsaktuellt läge inom Försvarsmakten med redovisning av överväganden, hotbild och strategier. Det stöd som Försvarsmakten behöver det civila samhället berördes också. Brandchefen i Brandkåren Norra dalarna redogjorde för sommaren 2018 skogsbränder och hur olika förstärkningsresurser kan nyttjas, samt inte minst vilket planeringsbehov som förväntas inför sommaren 2019. Västerås stad redovisade vilka lösningar de utarbetat för att påbörja arbetet med återtagande av förmåga till civilt försvar.

Avslutningsvis genomfördes en debatt med företrädare för riksdagens försvarsberedning, varad de olika partiernas syn på utvecklingen av det framtida totalförsvaret redovisades. Alla partier förefaller överens om att resurser och förmågor behöver tillföras – frågan är väl närmast i vilken omfattning.

Försvarsutbildarna kunde notera ett sort antal intresserade besökare vid den nyanskaffade informationsdisken.

Fr. v. förbundssekreterare Fredrik Holmkvist och förbundskassör Leif wetterlid vid den nyanskaffade informationsdisken.
Text och foto hans Ingbert

Nytt rekryteringsbord

Ett nytt rekryteringsbord har anskaffats genom förbundssekreterarens försorg. Bordet är tänkt att användas vid olika rekryteringsevent och informationstillfällen. Bordet ger ett mycket proffsigt intryck genom de väl valda bilderna samtidigt som det ger informatörerna goda möjligheter att föra fram vårt budskap.

 

Förbundsstämma med Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund

Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund kunde vid sin årsstämma summa ett väl genomfört 2018. Uppsatta verksamhetsmål bedömdes av förbundsstyrelsen ha nåtts. Årets resultat avseende egna medel förhöll sig väl till budget. Särskilt noteras att de uppdrag som tilldelats av staten kunnat genomföras.

Förbundets uppdrag har utgjorts av fyra Military Weekend för de som vill prova på Försvarsmaktens olika yrken och avtal. Härutöver har genomförts en kombattantutbildning för civilanställd personal vid P4 samt en totalförsvarskurs.

På den civila uppdragssidan har genomförts utbildningsuppdraget För Din Säkerhet samt medverkan i Krisberedskapsveckan. Ett antal medlemsaktiviteter kan nämnas som träningskurs inför Nijmegenmarschen, soldatprov, repetitionskurs sjukvård och skytte. Ett antal försvarsupplysningskvällar har också genomförts.

Vid stämman höll chefen Skaraborgsgruppen, Mats Berg, ett anförande om aktualiteter inom hemvärnet och stödet till de frivilliga försvarsorganisationerna.

Vid stämman utdelades utmärkelser för goda insatser för det frivilliga försvarsarbetet. Hedersstandar Nils-Erik Nilsson, Lennart Stenström och Leif Andersson. Förbundets guldmedalj Linda Vonstad. Förbundets silvermedalj Niclas Sköld, Johan Tempsch, Sara Hardings samt Erik Larsson. Förbundets hederssköld tilldelades Göran Helmersson, Lennart Torstensson, Per-Olof Ljung och Emelie Broo.

Förbundsstyrelsen erhöll följande sammansättning:

Förbundsordförande Bengt Alexandersson, vice förbundsordförande Hans Ingbert, förbundsstyrelseordförande Hans Ingbert, förbundssekreterare Fredrik Holmkvist, förbundskassör Leif Wetterlid, ledamöter Eleonora Ingmarsson, Bengt Andersson, Magnus Ingvarsson och Sara Hardingz och ersättare i förbundsstyrelsen utgörs av Magnus Lundell, Christoffer Olofsson, Mats Gustafsson samt Jörgen Öberg.

Årets medaljörer f.v. Linda Vonstad, Erik Larsson, Niclas Sköld, Johan Tempsch, Sara Hardingz. T.h. förbundets vice ordförande Hans Ingbert.
Förbundssekreteraren går igenom stämmohandlingarna
Förbundets vice ordförande leder förhandlingarna
Stämmodeltagarna samlade i Kyrksalen på soldathemmet.
Linda Vonstad tilldelas förbundets guldmedalj.
Mottagare av Hedersstandar. F.v. Leif Andersson, Lennart Stenström och Nils-Erik Nilsson
Niclas sköld tilldelas förbundets silvermedalj.
Sara Hardingz tilldelas förbundets silvermedalj.
Mottagare av förbundets hederssköld, f.v. Göran Helmersson, Emelie Broo och Per-Olof Ljung.
Prisbordet i förbundsmästerskapen 2019.

 

Försvarsungdom på skyttehelg

Försvarsungdomar från Bohuslän-Dal och Skaraborg har under en helg erhållit grundläggande respektive befäst kunskap i hantering av ungdomsgevär 22-long. Från Skaraborg deltog sex ungdomar. Det som särskilt prioriterades och stod i fokus under hela övningen var säkerhet i uppträdande på skjutbana och hantering av geväret. Helgen innehöll inte bara skjutning, utan även fysisk träning ingick.

Försvarsungdom är benämningen på försvarsintresserade ungdomar mellan 15 och 19 år som genom ett försvarsmaktsuppdrag till Försvarsutbildarna att genomföra orienterande utbildningar med inriktning mot totalförsvaret. I Skaraborg finns för närvarande ca 20 aktiva ungdomar.

Resultatet kontrolleras noggrant.
Foto: Sara Hardingz
Rätt skjutställning är en förutsättning.
Fullt fokus på måltavlan!

 

D-HLR-utbildning för Försvarsungdom

Sju ungdomar ur Försvarsutbildarna Skaraborgs ungdomsavdelning har genomgått utbildning i Hjärt-lung-livräddning med defibrillator (D-HLR). Samtliga deltagare blev godkända under kursen. Instruktör av Lars Carlsson, till vardags ambulanssjuksköterska.

Som avslutning på kursen förevisades ambulansstationen och all den kvalificerade utrustning som numra finns inom ambulanssjukvården. Instruktören redogjorde också för hur ambulansorganisationen och akutsjukvården är organiserad i regionen.

Övning i hjärt-lung-livräddning under överinseende av instruktören i bakgrunden.
Foto: Johannes Akersten

 

Vinterutbildning för Försvarsungdom

Medlemmar ur Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet har deltagit i en vinterövning arrangerad av Bohuslän-Dal förbundet och genomförd på skredsviksbasen. Från Skaraborg deltog åtta ungdomar.

Utöver sjukvårdsutbildning med inriktning på förebyggande av och behandlande av köldskador genomfördes ett antal olika moment som boende på logement, exercis och liknande militära prova på aktiviteter av orienterande karaktär. De äldre ungdomarna gavs möjlighet till banskjutning med ungdomsgevär 22 long.

De riktigt djärva gavs också möjlighet att praktiskt öva sig på att ta sig upp ur en isvak.