Genomförd verksamhet 2024

Belönade Försvarsutbildare

Frivilliga Automobilkåren (FAK) bytte vid sin kårstämma namn från FAK Skaraborg till FAK Väst. Skälet till namnbytet är att de tidtagare kårerna i Älvsborg och Bohuslän-Dal valt att samarbeta med Skaraborgskåren under namnet FAK Väst. Kåren kommer alltjämt att ha sitt säte i Skövde.Utöver en bredare samverkan i Västra Götalands län uppmärksammades även ett antal förtjänta medlemmar och andra genom tilldelning av förtjänstmedalj respektive förtjänsttecken. Utdelning av dessa skedde genom rikskårchefens, Curt-Ove Jakobssons försorg.  Förbundsstyrelseledamoten m.m. Bengt Andersson tilldelades förtjänsttecken i guld för utomordentliga förtjänster i flera frivilliga försvarsorganisationer jämte mångårigt engagemang som ordförande i Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté i Skaraborg (FOS). Förbundsstyrelsens ordförande Hans Ingbert tilldelades samma utmärkelse för mångårig verksamhet i flera frivilligorganisationer, hemvärnet och som samordnare av Krishanteringsrådet Skaraborg under många år.

Försvarsupplysning

För medlemmar i Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund har chefen P4, Stefan Pettersson, hållit ett intressant föredrag om Försvarsmakten efter Sveriges anslutande till Nato. Återigen inpräntades att det inte är Försvarsmakten som blivit medlem i Nato, utan Sverige som nation. En effekt är att nationella svenska resurser ställs under Natoflagg. Nato bildades som ett fredsprojekt 1949 och bestod då av tio Europeiska stater jämte USA och Kanada. Artikel 5 reglerar det kollektiva försvaret medan artikel 3 reglerar kraven på varje nations eget robusta försvar. Medverkan ställer stora krav på det civila samhällets robusthet för att stödja Försvarsmakten och skydda medborgarna. Hel avsikten är att avskräcka en motståndare från att anfall mot en eller flera Natomedlemmar.

Sveriges och Finlands

Chefen P4, Stefan Pettersson, håller föredrag o Sveriges roll i Nato.

medlemskap kan ses som effekt av Rysslands förklaring om det utvidgade intresseområdet, vilket i allt väsentligt motsvarar det område och de stater som ingick i Warszavapakten.

Sverige ska organisera två brigader, vilka leds av Nato. Bedömningen är att förbanden till huvuddelen kommer att bestå av värnpliktiga. P4 kommer att sätta upp en av dessa brigader. Härutöver ingår enheter från flygvapnet och flottan för lösande av uppgifter inom ramen för Nato. Sverige bedöms i huvudsak ha uppgifter i Östersjöområdet och kring Arktis. Gränsen mot Ryssland går längs Finland och Baltikum, varför tanken är att Sverige i huvudsak ska utgöra uppmarschområde och logistikområde. För hantering av dessa uppgifter har tecknats avtal med USA (DCA-avtalet) om ett antal platser som amerikanska förband ska få tillgång till. Härutöver tillkommer olika uppgifter avseende värdlandsstöd till olika Natoförband.

Stefan Pettersson fick svara på många frågor.

Norden ska i ett Naturperspektiv ses som ett sammanhållet område bestående av Östersjöländerna samt området kring Arktis. Sverige ska härutöver ha försvarsförmåga inom landet. För närvarande utgör denna förmåga huvudsakligen av hemvärnsförband, territorialbataljoner samt militärbaser. Alltjämt kommer det att finnas ett antal militärt intressanta geografiska områden som ska hävdas och försvaras; ett sådant utgör Gotland.

Efter anförandet följde en frågestund där deltagarna fick möjlighet att ställa frågor.

Förbundsstämma

Försvarsutbildarna Skaraborg har genomfört förbundsstämma. Förbundsstämman inleddes med införandet av en fanborg förd av medlemmar i Försvarsungdom Skaraborg. Förbundsordföranden Stefan Pettersson hälsade gäster och övriga varmt välkomna, varefter stämma öppnades.

Välfylld kyrksal följer stämmoförhandlingarna.

Förbundsstyrelsens ordförande, Hans Ingbert redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året. Av verksamhetsberättelsens måluppfyllelse kan noteras att samtliga mål utom beträffande information nya medlemmar och information allmänheten uppfyllts. Såväl antalet aktiviteter som antalet deltagare har ökat gentemot föregående år. De uppdrag som ställts till förbundet har genomförts i följande delar; Military Weekend (helgkurs), Grundläggande utbildning för frivilliga (två veckor), Kombattantutbildning för civilanställd personal, regional ungdomsutbildning samt försvarsupplysning. Härutöver har genomförts ett antal medlemsaktiviteter som D-HLR, soldatprov, träningskurs Nijmegen, repetitionskurs sjukvård, styrelseutveckling samt förbundsmästerskap pistol .22 long och luftgevär.

Pristagare i förbundsmästerskap luftgevär.
Pristagare i förbundsmästerskap pistol .22 long (duell och fält).

På valberedningens förslag ser förbundets funktionärer ut enligt följande: Förbundsordförande Stefan Pettersson, Förbundsstyrelseordförande Hans Ingbert, Förbundssekreterare Fredrik Holmkvist, vice styrelseordförande Leif Wetterlid, ledamöter Mats Gustavsson, Tobbe Månsson och Karin Sandén. Ersättare är Magnus Lundell, Bengt Andersson, Tilda Rosenqvist och Max Ekänge.

Mottagare av utmärkelser vid förbundsstämman

Vid stämman erhöll följande förbundets utmärkelser; Leif Wetterlid och Bengt Andersson förbundets guldmedalj, förbundet silvermedalj tilldelades Stefan Pettersson, Eva Gustavsson, Linda-Marie Johansson-Spaak, Karin Sandén och Tobbe Månsson. Härefter skedde utdelning av priser i förbundsmästerskapen i pistol och luftgevär.

Försvarsungdom Skaraborg

Till en lördagsövning kunde Försvarsutbildarna Skaraborg hälsa sju nya medlemmar välkomna till Försvarsungdom Skaraborg. Härutöver deltog tidigare aktiva ungdomar, vilket innebär att det nu finns ungefär 20 aktiva killar och tjejer i verksamheten.

Genomgång inför övning

Övningen genomfördes som fotmarsch mellan övningsterrängen och Soldathemmet vid P4 (samlingspunkt.). Väl på plats bedrevs utbildning i sjukvård med de ingående momenten flödesschemat, förbandsläggning, försvarsmaktens sjukbår samt bårtransport av skadad (figurant). Vidare ingick moment som demonstration av fältkök, och övning i matlagning med hjälp av fältköket. Dagen avslutades med ett träningspass i exercis.

Bårtransport av skadad

Försvarsutbildarna bedriver ungdomsverksamhet i åldersspannet 15 – 20 år med fortsatt verksamhet till och med 20-årsåldern. Uppdraget är ställt av Försvarsmakten och följer fastställda utbildnings- och övningsplaner. Verksamheten syftar inte till utbildning militära stridsmoment, utan ska orientera om värnplikt, anställningar i Försvarsmakten och totalförsvaret i övrigt samt vilka utbildnings- och avtalsvägar som finns bland de samlade Frivilliga försvarsorganisationerna.

Text: Hans Ingbert
Foto: Tilda Rosenqvist

Försvarsungdom

Försvarsungdom Skaraborg har haft uppstartsmöte för medlemmarna i ungdomsavdelningen. Utöver tidigare medlemmar kunde sex nya ungdomar hälsas välkomna; tre killar och tre tjejer. Vid introduktionen gick företrädare för ungdomsinstruktörer igenom vilka bestämmelser som gäller för Försvarsungdom och vilka aktiviteter som genomförs. Genomgången gav upphov till många frågor och engagerade diskussioner.Efter introduktionspasset skedde en genomgång om hur man klarar sig i kallt väder. Som avslutning på dagen togs mått på de nyrekryterade ungdomarna inför lån av överdragskläder från Försvarsmakten. Närmast planeras en marschövning med ingående moment kring matlagning i terräng. Såväl nya som äldre medlemmar i Försvarsungdom Skaraborg såg positivt på fortsatt engagemang i verksamheten.
Försvarsutbildarna bedriver orienterande verksamhet för ungdomar mellan 15 och 18 år med en möjlighet till fortsättning fram till 20-årsåldern. I utbildningen ingår information om det svenska totalförsvaret, grundläggande kunskaper i militärt uppträdande, förläggningstjänst, sjukvård och mycket annat som är bra att känna till. Verksamheten ska också vara förberedande för kommande uppgifter i totalförsvaret.
Text: Hans Ingbert
Foto: Tilda Rosenqvist

 

För Din Säkerhet

Försvarsutbildarna Skaraborg kan konstatera att intresset för krisberedskap har ökat markant. Vid den nyligen genomförda kvällskursen deltog 48 engagerade personer från flera orter i Skaraborg. Deltagarantalet får betraktas som Skaraborgsrekord i sammanhanget.

Deltagarna fick lära sig många enkla saker som skapar uthållighet genom att själv bygga upp en egen krislåda med livsmedel med lång hållbarhet och tänka framåt beträffande egna läkemedel och det lämpliga i att ha kontanter i små valörer hemma för den händelse att det elektroniska betalningssystemet upphör.

Soldathemmet i Skövde i det närmaste fullsatt.

Kurschef var B-O Svensson från Norra Smålands Försvarsutbildningsförbund, biträdd av Bengt Andersson från Skaraborgsförbundet. Närvarande var också två förbundsfunktionärer som planerar sig att under våren utbilda sig till nya informatörer för konceptet För Din Säkerhet.

Avslutningsvis kan konstateras att det redan inkommit förfrågan om ytterligare utbildningar under året och minst en till planeras för genomförande. Informationerna är ett uppdrag till Försvarsutbildarna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Text: Hans Ingbert
Foto: Tilda Rosenqvist

Program för 2024 under distribution

Verksamhetsprogrammet för Försvarsutbildarna Skaraborg är under distribution till medlemmarna. Programmet jämte lite annan information bör vara medlemmarna tillhanda inom någon vecka.

Av programmet framkommer att de statliga utbildningsuppdragen minskat något medan förbundets medlemsaktiviteter har ökat något. Vidare kan noteras att förbundet har fått uppdraget att genomföra Försvarsforum under hösten 2024.

Programpackning en lördag i frivillighuset.

För medlemmen kända och återkommande aktiviteter utgörs av soldatprov, repetitionskurs sjukvård samt förbundsmästerskap luftgevär och pistol 22 long. Vidare planeras ett antal försvarsupplysningsaktiviteter, information nya medlemmar och konceptet tillsammans försvarar vi Sverige.

Försvarsungdom genomför verksamhet utifrån eget program.

Välkommen att bli en aktiv medlem 2024!