Genomförd verksamhet 2020

Försvarsutbildarna Skaraborgs nyhetsbrev och julhälsning

Armékurs Ungdom V44 i Skaraborg

Trettio ungdomar från Stockholm i norr och Karlskrona i söder ”ryckte in” på P4 på måndagsförmiddagen och möttes av kurschefen lt Magnus Lundell.

Utprovning av utrustning

Efter att fått ut sin utrustning kom uniformerna på och logementsängarna bäddades enligt alla regler. Därefter blev det genomgångar av värdegrund och information om Försvarsmakten och dess uppbyggnad. Efter myckenhet av teori avslutades dagen efter god middag med exercis på kaserngården.
Kursen var indelad i fyra grupper som leddes av fyra yrkesinformatörer från Trängregementet och K3, Karlsborg.

Morgonuppställning

Varje morgon väcktes ungdomarna 06.00 och sedan var det full fart hela dagen. Tisdagen startades upp med stationssystem då man fick träna på sjukvård, se hundar i aktion, studera stridsfordon av olika slag. På tisdagseftermiddagen blev det studiebesök till K3 Karlsborg där blev det lektion hur man kan göra eld på olika sätt ledd av Försvarets överlevnadsskola. Vidare fick eleverna en genomgång av Fallskärmsjägarskolan hur man lär sig att hoppa fallskärm. Alla fick sedan göra ett träningshopp vid den 17 meterhöga träningstornet. En av veckans höjdpunkter. Dagen som nu övergått till kväll avslutades i en lektionssal inne i den vackra fästningen. Eleverna fick en genomgång av fästningen och dess historia.

Förevisning av stridsfordon
Träning fallskärmshoppning

Programmet under resten av veckan bestod av iordningställande av förläggningsplats, uppsättning av olika typer av tält mm. Tyvärr kunde de p.g.a. pandemin ej få sova över i tälten, till mångas besvikelse. Vid förläggningsplatsen fick man prova på lite jägartjänst och spaning. Helt plötsligt dök det upp en Hemvärnsgrupp som förevisade ett stridsmoment.


Under onsdagen bjöds föräldrar in för att besöka sina ungdomar och se vad de fick göra under veckan. De fick också information om Försvarsmakten och frivilligrörelsen innan de gick ut till sina ungdomar och åt av den goda lunchen. Observera ingen av ungdomarna ville följa med sina föräldrar hem!
En längre fotmarsch hanns också med, en marsch med matstopp där eleverna fick testa på att laga sin lunch i form av ”påse”. Här fick man testa på att fixa fötter inför marsch för att slippa skavsår.

Överlevnad i terräng och tillagning av matpåse

På fredagsmorgonen lämnades sedan utrustningen in och ungdomarna fick lyssna på en intressant föreläsning om utlandstjänst i Kosovo och Afghanistan.
Efter lunch samlades hela gruppen i kasernen och en mycket nöjd kurschef kunde dela ut trettio kursintyg till mycket duktiga och intresserade ungdomar. Han tackade de fyra gruppcheferna och sin övriga kursledning.

Hela kursen uppställd utanför kanslihuset
Kursens instruktörer om givna av adjutant Bengt Andersson och kurschef Magnus Lundell

Text: Bengt Andersson
Foto: Magnus Lundell

Funktionärskurs Allmän linje
på Tylebäck

I anslutning till höstkonferensen och utbildningslinjen genomfördes funktionärskurs Allmän linje under sex dagar. Under dagarna varvades föreläsningar om ex. föreningsjuridik och styrelsearbete med grupparbeten.
Kurschef var Bertil Garpland.

Bland föreläsningarna kan nämnas förbundets generalsekreterare Bengt Sandström som höll en föreläsning på temat ´Den breddade rörelsen till nytta för medlemmen´. Kommunikationschef Kristoffer Bäckström pratade om kommunikation, försvarsinformation och civila uppdrag.
Valberedningen berättade om sitt arbete och Lars Björk höll en intressant försvarsinformation om säkerhetsläget i världen med en djupdykning i Rysslands upprustning och hur detta påverkar Sverige.

Undertecknad utanför Tylebäck Hotell & Konferens som drivs av Försvarsutbildarna.

Grupparbetena handlade till stor del om styrelsearbete på förenings- och förbundsnivå. Det mesta utgick från förbundskortet och stadgarna som styr vårt arbete. En röd tråd genom utbildningen var diskussioner om hur vi ska utveckla och förbättra verksamheten, rekrytering, folkförankring samt att skapa mervärde för våra medlemmar. Något som poängterades var vikten att rekrytera rätt personer mot både civila och militära avtal.

Kay Rönn föreläser om förbundsstämma inför grupparbete.

Vi har ett uppdrag från MSB att stärka både myndigheters och enskilda medborgares förmåga i kris och krig. Detta kräver större fokus på våra civila uppdrag, ex. kommunikatörer, CBRN-personal, räddnings- och röjningsstyrkor, skyddsvakter m.m. Försvarsutbildarna tilldelas idag ca 25% av statsstöden till de frivilliga försvarsorganisationerna (FFO).

Utöver utbildningar, ungdomsverksamhet och medlemsaktiviteter ska vi arrangera totalförsvarsinformation för att bredda kunskapen hos både allmänheten och egna medlemmar.

Text: Magnus Ingvarsson

Kurschef Bertil Garpland delar ut diplom till godkänd deltagare.

Höstkonferensen 2020 genomförd

Den centrala årliga Höstkonferensen för Försvarsutbildarna är genomförd i god ordning på Tylebäck Hotell och Konferens (Tidigare Tylebäck Kursgård).

Med hänsyn till den pågående pandemin var antalet deltagare begränsat till en (utbildningsledare) per förbund samt Överstyrelsen. Avstånd och god handhygien bör ha bidragit till att minimera risken för smittspridning under konferensen.

Fokusfrågorna under konferensen har varit utbildningsplanering utifrån tidigare fattat regionaliseringsbeslut. Ett område utgjordes av kurschefens ansvar för rapportering och ekonomi. I vissa ekonomiska frågor kommer förbundssekreteraren att vara attestant och förbundskassören kontrollant. Ny attestordning kommer att utskickas. All redovisning kommer att ske digitalt via CRM och alla utbetalningar av statsmedel kommer att hanteras av kansliet. Inga förskott kommer att skickas ut, utan samtliga statsanslag kommer att hanteras centralt vad avser utbetalning. Redovisning och attestering sker digitalt även beträffande organisationsanslag. Alla originalverifikat ska alltjämt förvaras hos förbunden och skickas in vid olika tillfällen. Digitala kvitton är inte godkända enligt bokföringslagen.

Central utbildningsledare Ulf Hammarlund, Hans Ingbert och Krister Rydholm benar ut ett administiv-taktiskt problem.

Konferensen avslutades med att Norra Smålandsförbundet redovisade ett Excell ark som kvalitetssäkrar planering och genomförande av uppdragen. Förbundet har inrättat ett antal arbetsgrupper under förbundsstyrelsen som hanterar utbildning, ungdomsverksamhet, rekrytering, och försvarsupplysning. Halmstadföreningen genomförde ett pass kring frågan hur man kan aktivera de ca 90 % medlemmar som inte deltar aktivt i någon del av verksamheten. Flera intressanta frågeställningar belystes och tips utbytes.

Central utbildningsledare redovisade uppdragsprocessen och avsikten med de regionala samordningsmötena. Arvodeshanteringen i framtiden utgjorde en annan viktig fråga.

Från Högkvarterets frivilliga funktion deltog ungdomshandläggare Jennie Ivarsson. Ho redogjorde för en del nyheter som är på gång. Bland annat berörs ungdomsverksamheten i vissa avseenden som deltagarålder och skytteutbildningen. Anpassning kommer att ske till Barnkonventionen som numera är lag i Sverige. Skjutning kommer sannolikt endast att ska med ungdomsgevär 22 long. Ålderns för ungdomsverksamhet anpassas till kalender år 15 till 18 år. Handbok ungdomsverksamhet är under utarbetande.

Delar av ag Framtid slutjusterar dokumentet inför komman ÖS-möte. Anders Gummesson och Johan Nydén.

Per Nygren från Högkvarteret orienterade om vad som är under bearbetning i övrigt. Bland annat är en ny utgåva av H Friv under framtagande. Fokus går mot redovisning av det stöd som Försvarsmakten ska ge till frivilligverksamheten. Översyn av värdegrundsarbetet sker också. Uppdrag till frivilligorganisationen kalla i framtiden beställning. Stöd som ska ges omfattar infrastruktur, materiel och fordon samt personal. Bättre synkronisering med PRIO ska ske.

Skaraborgsförbundet representerades denna gång av ÖS-ledamoten Hans Ingbert.

Krister Rydholm, Norra Smålandsförbundet, Hans Ingbert Överstyrelsen och Jennie Ivarsson Högkvarteret.

Avslutningsvis sammanfattade generalsekreterare Bengt Sandström konferensen i fyra punkter:

 1. Medlemsaktiviteter är viktiga. Bjud in medlemmar i olika närliggande förbund till dessa aktiviteter. Gäller det centralt finansierade egna aktiviteter är detta ett krav. Alla ska känna sig välkomna. Till alla medlemsaktiviteter som det är möjligt ska medlemmar i ungdomsavdelningarna inbjudas.
 2. Årligen rekryteras ca 10 % nya medlemmar (i relation till den totala medlemsstocken). Samtliga dessa ska mötas med medlemsinformation i olika former. Inbjudas till informationsmötet för nya medlemmar. Vidare noteras att det kommer att öppnas många nya avtal på den civila sidan.
 3. På förekommen anledning meddelas vidare att det inte finns någon avsikt att nya rikstäckande förbund ska överta medlemmar från regionala förbunden som en primär uppgift. Som exempel redovisades det nya sjukvårdsförbundet, vars huvuduppgift är att inrikta instruktörer och kurschefer samt svara för regionaliseringen av sjukvårdsutbildningarna. Rekryteringsuppdraget åvilar fortfarande primärt de regional förbunden. Sammanfattningsvis bedöms det bara finnas synergieffekter.
 4. De kommande ÖS-anvisningar är nu under slutredigering. Det är ett uppdrag att samtliga styrelsefunktionärer orienteras om innehåller i dessa.

Under konferensen slutjusterade arbetsgrupp Framtid sina slutsatser. Dessa kommer att närmare presenteras vid Överstyrelsens sammanträde i december.

Generalsekreteraren sammanfattar höstkonferensen 2020.

 

Första hjälpen under covidsäkra former

Försvarsutbildarna Skaraborg har under en dag genomfört repetitionskurs sjukvård allmän. Kursen planerades utifrån förutsättningarna att följa både Folkhälsomyndighetens anvisningar och Försvarsmaktens anvisningar för genomförande av övningsverksamhet med sjukvårdsmoment. Tillkommande delar utgjordes av att så många moment som möjligt genomfördes utomhus och såväl deltagare som momentinstruktörer bar skydd i form av munskydd, handskar och engångsförkläde.

Provisoriskt första förband och förebyggande av cirkulationssvikt.
Montera bår kräver tankemöda.
Fatta, säkra, lyft!
Passage av hinder.

De moment som övades utgjordes av hjärt-lunglivräddning (utan inblåsningar denna gång), stoppa blödningar med tryckförband, olika former av skyddsförband, taktiskt omhändertagande på skadeplats, sjuktransporttjänst och lyft, åtgärder vid luftvägshinder, placering av skadad vid medvetslöshet samt ett enklare självtest på första hjälpen och folkrätt.

Helkroppsundersökning som ett led i fortsatt omhändertagande.
Placering av medvetslös i stabilt sidoläge.

Deltagare utgjordes av hemvärnspersonal (inkl. personal under utbildning) och medlemmar i Försvarsungdom Skaraborg. Kurschef och stationsinstruktörer utgjordes av medlemmar i Skaraborgsförbundet.

Foto: Tobbe Månsson och Sara Hardingz

Kursen med instruktörer samlad under iakttagande av covidavstånd.
De två stiligaste skäggen i förbundsstyrelsen – här i covidsäkrat utförande.

Nya Totalförsvaret, Tylebäck

Den 16-17 oktober genomfördes kursen, Uppbyggnaden av det nya Totalförsvaret på Tylebäcks kursgård. Kursen är ny och var fullbelagd med representanter från Criscom, Reservofficerare (Rosig & Ris), Frivilliga Flygkåren, Hemvärnet, HBR Halland samt Försvarsutbildarna Skaraborg, Halland och Varberg.

Försvarsmakten, Länsstyrelsen för Halland samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) presenterade det försämrade säkerhetsläget, planeringen för det framtida totalförsvaret samt Sveriges och regionens beredskap inför kris, gråzon och krig.


Hallands Försvarsutbildningsförbund ansvarade för kursen, där Johnny Neinhart MRV Försvarsmakten, Niklas Nordgren Länsstyrelsen Halland samt Kristoffer Alm Dahlin MSB var instruktörer.

Kursledningen – Christer Gunnarsson, adjutant samt Bertil Garpland kurschef.
Reportaget hämtat från Försvarsutbildarnas Facebooksida.

Det noteras att Lars Jansson från Skaraborgsförbundet var en av kursdeltagarna.

 

Insats och bevakning

Försvarsungdom Skaraborg har delgivits information från en av insatscheferna vid Insats & bevakning vid Skövde Garnison. Försvarsungdomsdeltagarna fick också en föreläsning om Militärpoliserna uppgifter och utbildning och, inte minst, skyddsvakten uppgifter och befogenheter. Föreläsningarna gav upphov till en mängd frågor. Hela övningskvällen var både uppskattad och välbesökt. Avslutningsvis gavs tillfälle att titta på fordon och utrustning.

Foto: Tobbe Månsson

Marschträning inleder övningen.
Försvarsungdom anländer till kasernvakten P4.
Ungdomarna lyssnar uppmärksamt till föreläsarnas genomgång.
Ett tjänstetecken man bör ha stor respekt för!


Vristulven runt

I helgen hade Försvarsungdom Skaraborg, Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet, sin traditionella övning Vristulven runt. Efter att gemensamt lastat den nödvändiga utrustningen vid förrådet så åkte de tiotalet ungdomarna med sina ledare till byn Århult vid den vackra sjön Vristulven. Innan marschstart gick ledarna genom hur man förbereder sina fötter och deltagarna testade sina kunskaper genom att hjälpa varandra att tejpa sina fötter.

Fotvård är en viktig förberedelse.
Montering av sjukbår 2 är ett ständigt återkommande moment.

Efter att ha noga studerat kartan kunde gruppchefen Edwin Johansson ge order packning på. Efter en dryg timme nådde man badet där lunchen tillagades. Efter lunchen fortsatte marschen med diverse små stopp och genomgångar i form av sjukvård, gradbeteckningar och liknande.

Exercis. Gruppkolonn framåt marsch!
Terrängmarsch.

När det började skymma kom man fram till lägerplatsen och då stod tältslagning på programmet. I stormbyarna sattes tältet upp med stora svårigheter. Hela Vristulven blåste in med sina vita gäss och helt plötsligt kom ledarna med överraskning att tältet skulle tas ned och marschen skulle fortsätta i mörkret. Efter ytterligare några kilometrar i mörkret kunde gruppen komma fram till ett hus, där iordningställdes nattlägret.

Tältduken blåser!
Tälttallriken är ett mindre mysterium.

Efter den tidiga frukosten fick ungdomarna ett rejält pass i exercisens grunder och träning på hur man sätter ihop en bår. Vid lunchtiden rullade fordonen tillbaka till Skövde för materielvård och tillagning av den traditionella lunchen i form av köttbullar och makaroner.

De två längsta skäggen i förbundsstyrelsen.

Ledarna hade sedan utvärdering med nöjda men trötta ungdomar som avslutning.

Text: Bengt Andersson
Foto: Sara Hardingz

 

Kombattantutbildning

Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund har genomfört kombattantutbildning för civilanställd personal vid Skövde garnison. Totalt deltog ca 30 elever. Syftet med kursen är att ge deltagarna grundläggande färdigheter i militärt uppträdande och skydd. I kursen som omfattade tre arbetsdagar ingick, försvarsinformation, militärt uppträdande, grundläggande exercis, skydd mot CBRN-stridsmedel samt första hjälpen vid skada.

Rätt klädd och att känna igen gradbeteckningar är grundkunskap.
Rätt tillpassad hjälm är en förutsättning för överlevnad i stridsmiljö.
Lägga första förband demonstreras av furir Sara Hardingz.
Övning ger färdighet.

Kurschef var Peter Stenfeldt, vilken bl.a. biträddes av Sara Hardingz. För Skaraborgsförbundet var detta tredje året i rad som förbundet åtnjöt förtroendet att planera och genomföra uppdraget.

Kurschefen lt Peter Stenfeldt och instruktör fu Sara Hardingz.
Kursen samlad efter väl genomförd vecka!

Kursdeltatagarna utvärdering bekräftade att de var mycket nöjda med kursen.

Text: Hans Ingbert
Foto: Camilla Lyckebäck

 

Regional samordningskonferens

Under fredag-lördag 25-26 september genomfördes regional samordningskonferens höst på Tylebäcks kursgård utanför Halmstad. Försvarsutbildarna Skaraborg representerades av utbildningsledaren tillika förbundssekreteraren Fredrik Holmkvist.

Skaraborgsförbundets utbildningsledare, Fredrik Holmkvist gör covid-19 hälsning på regional utbildningsledare Väst, Lars-Gunnar Ohlsson.

Konferensen behandlade dels avstämning av höstens planerade verksamhet och dels planläggning för genomförande av utbildnings- och rekryteringsuppdrag för 2021.

Vidare fördes diskussioner kring utbildningarna under 2022. Såväl utbildningschefen vid kansliet i Stockholm, Ulf Hammarlund, som den nye utbildningsledare för region väst Lars-Gunnar Ohlsson med flera deltog.

 

Soldatprov

Deltagare ur Hemvärnet Skaraborg, Försvarsutbildarna Skaraborg samt personal från Skaraborgsgruppen vid MR V deltog i det årliga soldatprovet som Försvarsutbildarna ordnar. Sammanlagt deltog 35 personer, vilken får anses vara rekord i nutid.

Kurschefen tillsammans med äldste deltagaren. Båda klarade provet galant.

Kurschefen Bengt Andersson hade lagt en lagom kuperad tremilabana i trakterna av Flämslätt (Lerdala). Utmed banan upprättades fyra kontrollstationer där ev. skavsår kunde behandlas och stärkande förtäring erbjudas. Utspisning skedde covid-19 säkert då det fanns handsprit att tillgå vid varje station.

Samtliga deltagare klarade också av marschen på stipulerad tid. Tiden är dessutom kortare än normalt med hänsyn till att det normalt ingående skjutmomentet inte kan genomföras.

Delar av ungdomspatrullen efter målgång.

Ungdomsavdelningen genomförde samma marsch under benämningen strapatsövning. Ett förslag från ungdomsinstruktören att korta banan några kilometer på sluttampen röstades resolut och mangrant ner av ungdomspatrullen.

Soldatprovet är att årligen återkommande arrangemang.

Foto: Lars Jansson

Rast, vila!
Omplåstring av skavsår.
Tillgodose vätske- och kaloribehov är en framgångsfaktor!
Kamratstöd – fotvård.
Kapten Sven Lindberg och Chefen Skaraborgsgruppen mj Mats Berg och vätskar upp sig.
Få se nu; vatten eller saft?
Patrull skatar in och tar sikte på rastplats – allt enligt skyltarna.

Överstyrelsen har återupptagit sitt arbete

Helgen 18-20 september återupptog Svenska Försvarutbildningsförbundets Överstyrelse sitt arbete igen. Sedan covid-19 begränsningarna infördes har inte Överstyrelsen varit samlad till fysiskt möte. De viktigaste besluten och löpande frågor har varit delegerade till Överstyrelsens presidie att hantera.

Överstyrelsen ser till att hålla coronaavstånd.

Sju ledamöter var fysiskt på plats och fyra deltog i mötet på distans. Flera viktiga frågor fanns på agendan. Bland annat noteras delredovisning av ag framtids rapport. Temat för deras slutsatser är medlemmen i centrum. I övrigt behandlades uppdragsförslag för 2021, ÖS anvisningar 2021-23, ekonomisk uppföljning inklusive utveckling av värdepapper, samt planeringen inför Höstkonferensen. I höstkonferensen deltar bara en representant per förbund. Skaraborgsförbundet representeras av utbildningsledare/förbundssekreteraren Fredrik Holmkvist.

Noteras att förbundsstyrelsens ordförande ingår i Överstyrelsen och avser i den rollen delta i Höstkonferensen.

Text och foto: Hans Ingbert

 

Årets första Military Weekend i Skövde genomförd

Efter att all försvarsutbildning varit inställd för Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund till och med 31 augusti är nu åter all utbildning i gång enligt plan. Det innebär bl.a. att prova på utbildningen för intresserade av försvarsmakten genomförts enligt plan. Kursen löper över tiden fredag till söndag.

Att rätt bädda sin säng är en konst.
Korridorväggarna kan användas till mycket!

Alla som antagits till kursen inställde sig. Under ledning av kurschefen Paul Urvall och hans instruktörer genomfördes de olika momenten till deltagarnas belåtenhet. Bland momenten noteras fysisk träning, förläggning i logement, prova på skjutning av olika eldhandvapen, brandsläckningsövning och grundläggande sjukvård inklusive bårtjänst.

Efter användande ska båren monteras ihop rätt också.
Stärkande fyspass för magmusklerna.

Utbildningsledaren i Skaraborgsförbundet, Fredrik Holmkvist, var nöjd med utfallet när summerade kursen och konstaterade: – Skaraborgsförbundet har goda förutsättningar att genomföra denna typ kurser tack vare en god samverkan med Försvarsmakten i Skövde.

Text: Hans Ingbert
Foto: Sara Hardingz

 

Skaraborgare nyblivna informatörer

Skaraborg var väl representerat då Försvarsutbildarnas första kurs ”Informatör – introduktionsutbildning för ny medlem” i frivillig försvarsorganisation genomfördes.

Förbundsstyrelseordföranden informerar om det militära försvaret.

Deltagare från flera olika frivilliga försvarsorganisationer lärde sig hur man bör introducera nya medlemmar. Bertil Garpland från Göteborg var kurschef och säkerställde att målsättningarna nåddes. Kursen genomfördes på Tylebäck kursgård i Halmstad.

Engagerade åhörare lyssnar på redovisning.

Från Skaraborg noterades såväl FAK:s rikskårchef, Curt-Ove Jakobsson och Försvarsutbildarnas styrelseordförande, Hans Ingbert. Både två konstaterade att kursen varit givande och att redan under året, eller början av nästa år kommer att implementeras i respektive organisations verksamhetsprogram.

Rikskårchefen vid FAK redovisar frivilligorganisationernas uppdrag för kurschefen Bertil Garpland.

Kursens syfte är att genomföra informationstillfällen för nya medlemmar vid två till fyra tillfällen per verksamhetsår. Innehållet står på fyra ben; vilka värden försvarar vi, information om Försvarsmakten, information om det civila försvaret samt information om de 18 frivilligorganisationerna.

Kurserna kommer att genomföras som ett tvåtimmarspass ungefär.

Text och foto: Hans Ingbert

 

Förbundsmästerskap Pistolskytte 2020

Lördagen den 12 september genomfördes förbundsmästerskap i pistol, duell- och fältskytte. Arbetsgruppen Falköping fick i uppdrag av förbundet att anordna denna tävling som skulle ha genomförts under maj månad. Coronapandemin gjorde att tävlingen sköts på framtiden.

Fullt fokus på målet

I september meddelade AG Falköping att det var möjligt att genomföra tävlingen på ett säkert sätt ur smittskyddssynpunkt. De tog kontakt med Falköpings sportskytteklubb, som åtog sig att leda detta. Ansvarig skjutledare var Bengt Larsson. Ansvarig från förbundet var Magnus Ingvarsson.

Poängen räknas ihop och hålen täcks över inför nästa runda

AG Falköping bistod med två medhjälpare att sätta upp mål, föra skjutprotokoll m.m. Tävlingen genomfördes i två skjutlag med sammanlagt nio skyttar.

Glada tävlande och funktionärer. Måltavlorna verkar dock mindre nöjda över den omilda behandling de fick utstå av skarpögda skyttar.

Duellskjutning
Seniorer
1. Tobbe Månsson
2. Magnus Ingvarsson
55+
1. Lars Jansson
70+
1. Karl-Erik Hansson
2. Valter Andersson
3. Göran Helmersson
80+
1. Solweig Lundquist
2. Uno Carlsson
3. Harry Brandqvist

Fälttävlan
Seniorer
1. Magnus Ingvarsson
2. Tobbe Månsson
55+
1. Lars Jansson
70+
1. Valter Andersson
2. Karl-Erik Hansson
3. Göran Helmersson
80+
1. Solweig Lundquist

Text: Göran Helmersson
Foto: Magnus Ingvarsson

Förbundsstyrelsen har återupptagit sitt arbete

Tisdagen den 1 september återupptog förbundsstyrelsen sitt arbete efter att ha tagit en paus från början av april, till följd av den pågående pandemin covid-19.

Bland de första besluten blev att godkänna de beslut och åtgärder som delegerats till presidiet under perioden. Förbundsstyrelsen belsutade att godkänna presidiets åtgärder (presidiet utgörs av förbundsstyrelseordförande, vice förbundsstyrelseordförande, förbundskassör och förbundssekreterare).

Bland övriga ärenden under förbundsstyrelsemötet noteras:

 1. Redovisning av planeringsarbetet med att Soldatprov, Sjukvårdskursen, Lufthot och motåtgärder samt Psykologiska operationer.
 2. Överläggningar och planering för 2021 års verksamheter. Avsikten är att nästa års program ska fastställas vid förbundsstyrelsens novembermöte.
 3. Inför höstens försvarsupplysningar ska erforderliga kontakter tas. Preliminära teman är marinens sjukvårdsorganisation, Markstridsskolans uppgifter och verksamhet samt information från Västra Militärregionen.
 4. Redovisning av planeringsläget inför armékurs ungdom.
 5. Planering för genomförande av informationskvällar För Din Säkerhet
 6. Plan för covid-19 anpassad sjukvårdsdagen ska utarbetas.
 7. Förbundsmästerskapen i pistolskytte 22 long och luftgevär kommer att genomföras med covid-19 anpassningar.

  Covidanpassat förbundsstyrelse med iakttagande av avstånd. Platsen är Soldathemmet i Skövde.
  Foto Fredrik Holmkvist

Eindaagse Vristulven

Som så många andra evenemang ställdes även årets upplaga av Nijmegenmarschen in. Dock består marschlusten så Bengt Andersson och undertecknad tog initiativet och bjöd in våra marschvänner i Skaraborg till Eindaagse Vristulven (en vinkning till Vierdaagse Nijmegen, fyradagars Nijmegen) – en vildmarkstur i den vackra omgivningen runt sjön Vristulven, med start och målgång vid Århult.


Efter samling och fika åkte ryggsäckar och kängor på. Underlaget var varierande, grusväg, asfalt men till största delen naturstigar längst sjökanten. Bengt var ett underhållande guide som hade en rolig anekdot om de flesta ställen vi passerade.

Två ärrade Nijmegenveteraner med tvåsiffrigt deltagande samt undertecknad som ännu ”bara” kommit upp i fyra.

Efter målgång fanns möjlighet att kyla ner sig med ett dopp i sjön medan vi väntade på att kolen i grillen skulle bli bra. Resten av dagen hade vi trevligt samkväm med gillad korv och hamburgare samt många skratt och en och annan rövarhistoria.

När sällskapet bröt upp vid skymningen var det med en förhoppning att detta blir ett återkommande inslag under nästa års träningssäsong

Vid pennan: Magnus Ingvarsson

Presidiet under arbete i covid-19 tider

Förbundsstyrelsens presidie har under veckan haft ett arbetsmöte på förbundskansliet.

Aktuella frågor som behandlades var bl.a. Överstyrelsens förslag att Riksstämman 20, vilken skulle genomförts på kursgården på Fårö är inställd med hänvisning till pandemin och föreslås genomföras samordnat med Riksstämman 21 i Höllviksnäs. Presidiet uppdrog åt vice förbundsordföranden att tillstyrka ÖS förslag. I sammanhanget noteras att Försvarsutbildarnas revisorer tillstyrkt att verksamhets- och kassaberättelse godkänns samt att resultat- och balansräkning fastställs och därmed att ÖS ges ansvarsfrihet. Det formella beslutet fattas dock 2021.

Vidare diskuterade presidiet formerna för hantering av en ev. framställan från Västra Götalandsregionen om bistånd med sjukvårdare (lägst genomgången Gk1), vilka i så fall kommer att anställas av regionen. Som kontaktperson i förbundet kommer vice styrelseordföranden att tjänstgöra. Förbundssekreteraren har tagit fram medlemslistor över medlemmar som är sjukvårdare. Kontakt tas med medlemmarna när ytterligare information från centrala kansliet kommer, vilket också förutsätter en formell begäran från region. Avsikten är att en sådan framställan görs till samtliga fyra förbund i Västra Götalands län.

Förbundets presidie under arbetsmöte i förbundskansliet.

Då all kurs- och ungdomsverksamhet är inställd för närvarande till och med juni månads utgång påverkar det inte förbundets utbildningsuppdrag, men kan innebära, i en förlängning, att armékurs ungdom kan behöva flyttas. Preliminärt förslag är att titta på möjligheterna att förlägga den till höstlovsveckan. Slutligt beslut fordrar dock samverkan med stödjande militär myndighet.

I övrigt kan höstens kurser påverkas i det att det kan bli aktuellt med att genomföra ytterligare Military Weekend som stöd till andra förbund i regionen. Förhoppningsvis genomförs krusen militär insatschef planenligt. Liksom kombattantuppdraget till P4. Alltjämt oklart om det blir något kombattantuppdrag för hemvärnsmusikkåren i Skaraborg. Förbundet är dock berett att genomföra sådant uppdrag.

De egna förbundsuppdragen som var inplanerade under första halvåret kommer förhoppningsvis att kunna genomföras under hösten (soldatprov och FM pistol 22 long). Ungdomsverksamheten inriktas också mot återtagande under hösten. Oklart i dagsläget med HvSS-tävlingen. Förbundets försvarsupplysningar inplaneras under hösten.

De avslutande punkterna från årets förbundsstämma kommer att genomföras i samband med förbundsstämman 2021.

Hans Ingbert
Förbundsstyrelseordförande

Medaljerade efter förtjänst

I anslutning Skaraborgs Försvarsutbildningsförbunds årsstämma tilldelades förtjänta medlemmar och representanter för samverkande organisationer förbundets förtjänstmedalj.

Förbundsordföranden medaljeras av vice förbundsordföranden.

Årets medaljörer var förbundssekreterare Fredrik Holmkvist förbundets guldmedalj, förbundsordförande Bengt Alexandersson förbundets silvermedalj, hemvärnsdirigent Martin Lindor förbundets silvermedalj och Johan Lindberg Frivilliga Automobilkåren förbundets förtjänstmedalj.

Fr.v. Bengt Alexandersson, Fredrik Holmkvist, Johan Lindberg och Martin Lindor.

Vid förbundsstämman godkändes förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse. Förbundet kan se tillbaka på ett aktivt 2019, där samtliga uppställda verksamhetsmål befanns uppfyllda. Skaraborgsförbundet är ett litet förbund ställt i relation till antalet aktiva funktionärer, men lyckas ändå genomföra ett antal statliga uppdrag som fyra Military Weekend och kombattantutbildning av Försvarsmaktens civilanställda personal. Härutöver har genomförts ett antal kvalificerade försvarsupplysningar, information till den enskilde om hur man kan klarar en kris samt soldatprov, sjukvårdsdag, barn-HLR och pistolskytte. Ungdomsavdelningen har också varit aktiv och flera aktiviteter har genomförts tillsammans med Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund.

Förbundsstyrelseordföranden redogör för förbundets verksamhet 2019.

Förbundets funktionärer utgörs efter förbundsstämman av förbundsordförande Bengt Alexandersson, förbundskassör Leif Wetterlid, förbundssekreterare Fredrik Holmkvist, förbundsstyrelseordförande Hans Ingbert, ledamöter Magnus Ingvarsson, Bengt Andersson, Karin Sandén, Sara Hardingz, ersättare Mats Gustavsson, Tobbe Månsson, Madeleine Fatala och Magnus Lundell.

Ett stort antal medaljer i förbundets tävlingsverksamhet utdelades också.

Marschträning

Årets första marschträning i förbundets regi genomfördes under helgen.
Sex stycken försvarsutbildare trotsade kuling och regn som föregick stormen Ciara. Starten var vid Soldathemmet i Skövde och med taktfasta steg gick färden via Skultorp mot Frivillighuset i Klagstorp.

Med erfarenhet från 20 marscher i Holland finns mycket lärdom att överföra till en förväntansfull debutant.

Då blåsten bet i kinderna var det skönt att komma in i värmen i Frivillighuset för fika. Därefter åter mot Soldathemmet. Väl framme konstaterades det att det var skönt att äntligen komma igång efter en lång och mörk höst och vinter – även om det kommer att kännas lite i vaderna nästa dag.

Fyra glada Nijmegenveteraner och två minst lika glada som förväntansfulla debutanter.

Blott en kvart efter gruppens uppbrott för dagen började regnet ösa ner – i bland ska man ha tur. Tur är även något som samtliga av dagens deltagare hoppas på när de eftertraktade platserna till Nijmegenmarschen släpps i slutet av februari.

Läs mer under rubriken: Marschträning (t.v.) där även ett reportage från fjolårets Nijmegenmarsch hittas.

 

Lärde sig behandla hjärtstopp med defibrillator

Medlemmar ut Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund har haft utbildning i hjärt-lunglivräddning med stöd defibrillator. Utbildningen genomfördes under ledning av ambulanssjuksköterskan Lars Carlsson.

Teoretisk genomgång före de praktiska momenten.

Kurskvällen inleddes med repetition av HLR (hjärt-lung-livräddning med hjärtkompressioner och inblåsningar) för att därefter fortsätta med uppkoppling av defibrillator, avläsning av läget och därefter vid behov utföra defibrillering. Med defibrillering avses elstötar som syftar till att starta hjärtverksamheten igen.

Tekniken för hjärtkompressioner intränas.
Konstgjord andning med mun till mun metoden.
Instruktör Lars Carlsson går igenom elektrodernas placering.

Det har varit ett återkommande önskemål att få genomgå kursen och sju medlemmar ur vuxenavdelningen och fem ur ungdomsavdelningen hade hörsammat inbjudan.

– Bra uppslutning och mycket bra kurs med kunnig instruktör sammanfattar vice förbundsstyrelseordföranden, Bengt Andersson, kvällen.

Foto: Lars Jansson