Genomförd verksamhet 2023

Brigadens roll i Armén

Chefen P4, Stefan Pettersson, tillika förbundsordförande för Försvarsutbildarna Skaraborg orienterade medlemmar och andra intresserade brigadens roll i armén. Anförandet inleddes med en kort tillbakablick som tog sin utgångspunkt i det kalla kriget och hotbilden från Ryssland mot väst anfört av NATO och med Sverige och ett antal andra länder som alliansfria. På den tiden förfogade Ryssland över 210 divi8sioner anfallsklara mot väst. När Sovjetunionen upplöstes var en samlad bedömning att krigshotet globalt nedtonats och för Sveriges del blev stridsenheterna kompani och bataljon.

Stefan Pettersson redogör för brigadens förbandsproduktion.

Erfarenheterna från kriget i Ukraina visat att behovet av större stridsenheter ökar. Motståndaren är återigen Ryssland som visat vilja och förmåga att genomföra storskaliga invasionsföretag.  Sverige har ansökt om medlemskap i Nato. Tanken är att två svenska brigader ska vara NATO-anpassade och kunna genomföra samordnade stridsuppgifter under en divisionsledning. Tanken är strid på djupet md en brigad och en brigad som löser andra uppgifter. Striden avses samordnas med flygstridskrafter. I brigaden återfinns vidare diverse olika förmågor för inom ramen för samordnad strid på bästa sätt nå resultat. Utöver brigaderna med NATO-förmåga ska efterhand uppsättas två ytterligare brigader.

Engagerade åhörare

Avslutningsvis redogjorde Stefan Pettersson för hur de nya brigaderna ska byggas upp med avseende på bemanning, utrustning och utbildning syftande till högsta förmåga.

Chefen P4, tillika ordförande i Försvarsutbildarna Skaraborg orienterar om brigadens samlade förmåga.

Åhörarnas samlade bedömning vid den efterföljande frågestunden vara att informationen varit givande och lagom detaljerad. Utöver medlemmar i Försvarsutbildarna återfanns såväl inneliggande värnpliktiga som reservofficerare och yrkesofficerare. Föredraget hölls i Soldathemmet vid Skövde Garnison.

Text: Hans Ingbert
Foto: Hans Ingbert och Leif Wetterlid

 

Engagerade deltagare

Skaraborgs försvarsutbildningsförbund har genomfört basutbildningen Tillsammans försvarar vi Sverige för en grupp mycket engagerade deltagare. Momenten försvarsvilja och omvärldsläget tillsammans med beskrivningen av hur Ryssland uppfattar sig självt och omvärlden gav upphov till ett stort antal frågor och diskussioner. Den ständigt aktuella NATO-frågan engagerade också deltagarna. Kvällens informatörer var Leif Wetterlid och Hans Ingbert.

Engagerade deltagare.
En av kvällens informatörer orienterar om upplägget.

Konceptet Tillsammans försvarar vi Sverige är ett uppdrag som ställts till Försvarsutbildarna att genomföra. Skaraborgsförbundet har för 2023 till uppgift att genomföra två tillfällen. Projektet är framtaget inom ramen för Försvarsmaktens Folkförankringsprojekt. Målgruppen är medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna, men även andra intresserade är välkomna att delta. Även inför 2024 avser Skaraborgsförbundet genomföra utbildningen vid två tillfällen. Informatörerna är kvalitetssäkrade efter genomgången informatörsutbildning.

Text: Hans Ingbert
Foto grupp: Hans Ingbert
Foto övrigt: Leif Wetterlid

Förbundsmästerskap luftgevär

Traditionsenligt har 2023 års förbundsmästerskap i luftgevärsskytte avklarats för medlemmar i Försvarsutbildarna Skaraborg. Mästerskapsskjutningen genomfördes med stöd av Axvalls skytteförening. Skytteföreningen förfogar över en lämplig lokal och har tillgång till en modern skjutbana med elektronisk registrering av skotten. Föreningen ställd välvilligt upp med utlåning av vapen.

Skjuthallen med tävlingsledaren Hans Ericsson i förgrunden.
Segrarna fr v. Moa Rosenqvist (Junior), Tobbe Månsson (Senior) och Valter Andersson (Veteran).

Tävlingen genomfördes i form av 30 skott inklusive inskjutning under en maximal tid av 30 minuter. Klassindelning av skyttarna sker i form av junior, senior och veteran. Segrare i de tre klasserna var; junior: Moa Rosenqvist, senior: Tobbe Månsson och veteran: Valter Andersson. Sammanlagt deltog 14 skyttar.

I sammanhanget noteras att förbundets ordförande knep en hedrande tredjeplats i klass seniorer.

Tävlingsdeltagare

Försvarsutbildarnas höstkonferens

Svenska Försvarsutbildningsförbundet har genomfört sin årliga höstkonferens på Höllviksnäs kursgård. Kursgården ägs av Försvarsutbildarna Skåne och är en av fem kursgårdar som drivs i regi försvarsutbildningsförbunden. Konferensen genomfördes under tre intensiva dagar.

Dag ett inleddes med försvarsupplysning om civilt och militärt försvar, följt av erfarenhetssammanställning från under året genomförda kurser och utbildningar samt ett pass om totalförsvar och rekrytering.

Generalsekreterarens inledningsanförande.

Under dag två redogjordes för Försvarsmaktens och Myndighetens för samhällsskydd och beredskap behov och beställningar av Försvarsutbildarna för de närmaste åren. Under det kommande informationspasset redovisades bl.a. årscykeln för planering och genomförande, funktionärsutbildning, administrativa stödsystem, instruktörsförsörjning, ungdomsverksamheten och samarbete med Finlands motsvarighet till Försvarsutbildarna.

Samla kraften är ledorden för verksamheten framåt.

Dag tre ägnades huvudsakligen åt tre workshops, vilka behandlade ämnesområdena intranät/handbok, verksamhetsstyrning samt verksamhetsutveckling och justering av den centrala kansliorganisationen.

Samverkan med Göteborgsförbundet under trevlig samvaro.

Skaraborgsförbundets representanter passade på att samverka med närliggande förbund i form av Göteborgsförbundet och Norra Smålandsförbundet. Sammanfattande omdöme vara att konferensen varit givande och på olika sätt bidrar till fortsatt utveckling av stöd och engagemang till totalförsvaret.

Text: Hans Ingbert

 

Skolornas dag

Skaraborgs regemente har anordnat skolornas dag på Heden vid regementet. Försvarsmakten ställde upp med informationspersonal och förevisade ett stort antal fordon och annan materiel. Syftet med skolornas dag är att orientera om Försvarsmakten och dess olika verksamhetsgrenar för elever vid gymnasieskolorna. Cirka 750 elever deltog.

Samling vid Försvarsutbildarnas informationstält.

Från frivilligsidan deltog såväl Hemvärnet som Försvarsutbildarna Skaraborg. Försvarsutbildarnas monter bemannades av två styrelseledamöter och två företrädare för Försvarsungdom. Vid informationsplatsen förevisades också en bandvagn. Utöver informationstältet och bandvagnen hade också rests ett tolvmannaförläggningstält.

Bandvagnen förevisas för intresserade gymnasieelever.
Tilda informerar intresserade gymnasieelever.

Informatörerna från Försvarsutbildarna fick svara på ett stort antal frågor om Försvarsmakten, ungdomsverksamheten, hemvärnet och de 18 frivilliga försvarsorganisationerna. Intresset från elevernas sida bedömdes som stort. Hela arrangemanget skedde i nära samverkan med Försvarsmaktens rekryteringskoordinatorer från P4.

Text: Hans Ingbert
Foto: Emelie Gruffman

 

Repetitionskurs sjukvård

Försvarsutbildarna Skaraborg har genomfört en årlig repetitionsdag i första hjälpen sjukvård. Kursen planlades och genomfördes helt med funktionärer ur Försvarsutbildarna. Sammanlagt deltog 15 personer, varav huvuddelen hade sin hemvist i Hemvärnet. Deltagare fanns också från Försvarsungdom Skaraborg.

Tryckförband vid pulsåderblödning på underben.
Skyddsförband vid sårskada på kind.

Moment som genomgicks och övades utgjordes av åtgärder vid andnings- och cirkulationsstopp, omhändertagande av skadad i väntan på avtransport, luftvägshinder, blodstillande åtgärder, fortsatt omhändertagande samt lyft och bårtjänst. Det hela avslutades med ett teoretiskt test.

Djup koncentration vid teoretiskt test.

Det kan konstateras att deltagarna redan från start hade goda kunskaper inom första hjälpen, men att dessa ytterligare befästs under dagen.

 

Pansardagen 2023

Även detta år hade Försvarsutbildarna Skaraborg möjlighet att medverka med informationstält under Pansardagen vid Skaraborgs regemente. Trots regn och stundtals hård vind var publiktillströmningen god. Regementet svarade för en stor utställning utanför kasernområdet och genomförde även stridsförevisning från olika tidsepoker. Dagen avslutades traditionsenligt med soldaterinran på kaserndagen.

Informatörer på plats. I tältet samsades också representant för Brukshundsklubben.
Fanvakt ur Skaraborgs regemente

Försvarsutbildarna noterade intresse hos allmänheten kring vad den enskilde kan göra för att stärka försvarsförmågan. Et finns flera möjligheter. Ett sätt är att stärka den egna beredskapen i vardagen, ett annat att genomgå utbildning i en frivillig försvarsorganisation syftande till tjänstgöring i kris eller under höjd beredskap hos någon myndighet. Försvarsutbildarna utbildar bl.a. sjukvårdare för tjänstgöring i hemvärnet, men erbjuder också sina medlemmar ett stort utbud av andra aktiviteter.

Hemvärnets musikkår möter Skaraborghs Historiska Infanterie Regemente
Linda från Soldathemmet tillsammans med Bengt Andersson.

Flera ungdomar ställde frågor om verksamheten inom Försvarsungdom Skaraborg. Förhoppningsvis kommer några av de intresserade att ansluta sig till verksamheten för fördjupat engagemang.

Text: Hans Ingbert
Foto: Hans Ingbert

Beredskapsveckan i Skaraborg

Beredskapsveckan i Skövde avslutades med en stor samlad manifestation vid Arena Skövde där inte mindre än tio frivilliga försvarsorganisationer var representerade. Temat för årets beredskapsvecka var öva, något som samtliga organisationer fokuserade kring med utgångspunkt från hur man utbildar sig och övar för att bli bra på de befattningar och åtaganden som respektive organisationer förbundit sig att bemanna i händelse av kris och krig.

Samtliga frivilligorganisationers deltagare vid beredskapsveckan i Skövde.

Under veckan fokuserade Skövde kommun på att informera om de Trygghetspunkter som avses inrättas inom en snar framtid. En tanke är att de till delar ska kunna betjänas med personal ur de frivilliga försvarsorganisationerna.

Förutom Försvarsutbildarna deltog Frivilliga Automobilkåren, Lottorna. Röda Korset, Bilkåren, Civilförsvarsförbundet, Frivilliga radioorganisationen, Blå Stjärnan, Frivilliga Flygkåren, samt Brukshundsklubben.

Försvarsutbildarnas representation vid Arena Skövde under beredskapsveckan.

Hela arrangemanget hade planlagts genom två beredningsmöten sammanhållet genom FOS Skaraborg (Frivilligorganisationernas samarbetskommitté), vars presidie också var representerat.

Text: Hans Ingbert
Foto: Christoffer Olofsson

Totalförsvar Öland

Traditionsenligt genomfördes en totalförsvarsdag på Öland under Ölands Skördefest. Antalet medverkande myndigheter och organisationer uppgick till 34. De representerade såväl den lokala som regionala och nationella nivån i det svenska krisberedskaps- och totalförsvarskonceptet. Uppvisningar i form av flyguppvisning med JAS 39 Gripen, flyguppvisning med Team 50, stridsförevisning försvar av hamn samt förevisade Frivilliga Automobilkåren (FAK) vadning i vatten med bandvagn.

Rikskårchef Curt-Ove Jakobsson och överste Mikael Carlén.

Skaraborg representerade på plats dels av rikskårchefen Curt-Ove Jakobsson som medverkade i presentationen av frivilligorganisationer, dels av brigadchefen vid P4, överste Mikael Carlén, vilken häll ett föredrag om försvarsmaktsövning Aurora.

Folk och Försvars höll seminarium om individens roll i totalförsvaret. Omvärldsläget presenterades av Johan Pekkari, försvarsmakten. Det regionala beredskapsansvaret redovisades av landshövdingarna Ulrica Messing (Blekinge) och Allan Widmalm (Kalmar län). Det lokala perspektivet redovisades av chefen Blekinge Flygflottilj och säkerhetssamordnaren i Borgholms kommun.

En av Försvarsutbildarnas informationsplatser.

Under dagen medverkade med olika utställningar ett stort antal förband inklusive Hemvärnet, civila aktörer och frivilligorganisationer bl.a. FAK, Försvarsutbildarna, Lottakåren, Bilkåren, Röda Korset med flera. Flera tillfrågade aktörer bedömde att dagen bidragit till ökat totalförsvarsintresse och engagemang hos allmänheten, samt hur den enskilde kan stärka sin beredskapsförmåga.  Glädjande nog var Försvarsutbildarna enda organisation som lyckades ha två informationsställen; Södra Möre försvarsutbildningsförbund och Kalmarförbundet.

Text och foto: Hans Ingbert

Samarbete

Samverkan mellan frivilliga försvarsorganisationer formaliseras i Frivilligorganisationernas Samarbetskommitté i Skaraborg (FOS).

FOS samlas till överläggningar fyra gånger per år och om särskilda behov skulle uppstå. I samarbetskommittén ingår för närvarande Försvarsutbildarna, Frivilliga Automobilkåren, Bilkåren, Lottorna, Röda Korset, Civilförsvarsförbundet, Frivilliga Flygkåren. Brukshundsklubben, Frivilliga Motorcykelkåren, Reservofficers-sällskapet Skaraborg.
Vidare medverkar vanligen företrädare för Militärregionen och utbildningsgruppen.

Septembermöte med FOS Skaraborg i Brukshundsklubbens lokaler.

Vid det senaste mötet behandlades höstens gemensamma aktiviteter. Närmst kommer Beredskapsveckan med tyngdpunkt till Skövde och Arena Skövde den 30/9. Viss verksamhets sker också i Hjo. Nästa event utgörs av deltagande vid Pansardagen 14/10 och Skoldagen 27/10 vid Skövde Garnison. Vid dessa aktiviteter informeras allmänheten om organisationerna samhällsnytta och genomförs medlemsrekrytering främst inriktad mot de olika utbildningsuppdrag som handläggs av de olika medlemsorganisationerna.

FOS inte rekryterar inte fysiska medlemmar, utan är ett samverkansforum för de ingående organisationerna. Medlemsrekrytering och genomförande av utbildningsuppdrag och medlemsaktiviteter hanteras enskilt av respektive organisation.

Styrelseutveckling

Försvarsutbildarna Skaraborg har genomfört en styrelseutvecklingsdag på Karstorp Hotell i Skövde. Till dagen hade kallats förbundsstyrelsen jämte förbundets valberedning. Inledningsvis skedde genomgång av de uppdrag som olika offentliga myndigheter ställer till förbundet samt de medlemsaktiviteter som förbundet genomför på årsbasis. Deltagarna gavs möjlighet att parvis reflektera över verksamhetsprogrammet på kort och lång sikt.

Förbundsstyrelsen och valberedningen

Härefter följde en genomgång av hur arbetsuppgifterna fördelas inom förbundsstyrelsen. Redovisningen följdes av en ny uppgift som behandlade fördelning och ansvar av uppgifter inom förbundsstyrelsen. Deltagarna gas också tillfälle att reflektera över sin egen roll i styrelsen.

Nästa steg under dagen utgjordes av utblick mot framtiden med avseende på rekrytering av förbundsstyrelseledamöter. Var kan nya funktionärer hittas och vilken profil bör de ha?

Under dagen framkom vidare kloka synpunkter på såväl verksamhet som förbundsstyrelsens organisation och utveckling. De framkomna synpunkterna kommer att sammanställas av och därefter bli fortsatt föremål för utveckling framåt.

Förbundsstyrelsens ordförande hälsar välkommen och leder dagens arbete.

Slutligen gavs ledamöterna och ersättarna tillfälle att lämna sina tankar kring förbundsstyrelsens sammansättning och lämna förslag på tillförande och avförande av kompetenser i förbundsstyrelsen. Svaren behandlas enskilt av valberedningen.

Styrelseutvecklingsdagen hade planlagts och genomfördes av förbundsstyrelsens ordförande och vice styrelseordförande.

Text och foto: Hans Ingbert

Förberedelser inför beredskapsveckan

Lördagen den 2/9 samlades de frivilliga försvarsorganisationerna vid frivillighuset för att finslipa planerna inför deras medverkan under beredskapsveckan vecka 39. Kraftsamling kommer att ske vid Arena Skövde mellan kl. 09.00-15.00 lördagen den 30/9. Årets tema är öva vilket medför att frivilliga försvarsorganisationernas fokus blir mot hur vi övar för att stärka samhället under kris och krig.

Piloter ur Frivilliga flygkåren går igenom manus med FOS-ordföranden inför filmning.
Mio från Lottakåren filmar representant ur Försvarsutbildarna.
Representanter från Frivilliga Automobilkåren

FOS-organisationerna ska, utöver egen presentation, även betjäna en trygghetspunkt. Skövde kommun avser att kunna upprätta sådana punkter i händelse av en samhällskris.

FOS-ordföranden flankerad av representant för Bilkåren respektive Försvarsutbildarna.
Magnus från Frivilliga Radioorganisationen
FOS funktionärer

Under lördagen genomfördes också inspelning av korta filmstycken där de deltagande organisationerna kort presenterar sina uppdrag och förmågor samt hur de övar. Deltagande frivilliga försvarsorganisationerna utgörs bl.a. av Försvarsutbildarna, Lottorna, Bilkåren Frivilliga Automobilkåren, Frivilliga radioorganisationen, Brukshundsklubben och Frivilliga Flygkåren.

Text och foto: Hans Ingbert

Eendaagse Vristulven

Som en del av träningen inför Nijmegenmarschen genomfördes lördagen den 1 juli ”Eendaagse Vristulven” (en blinkning till Vierdaagse (fyra dagars) i Nijmegen) i den natursköna omgivningen runt sjön Vristulven som är full av fina vikar och öar.En stor del av vandringen gick i Natura 2000-område med stor variation. Höga tallar och granar varvas med fallna träd som får ligga kvar och bilda grogrund för den biologiska mångfalden. Längst strandens finns det både fina badstränder och klippor passande för rast och fika. Djurlivet är rikt med bl.a. abborre, gädda, brax och mört. Flera fåglar som ex. storlom, fiskjuse och lärkfalk är en vanlig syn.Vädret var gynnsamt, halvklart och 15-20 grader. Perfekt vandringsväder. Efter vandringen bjöds det på välbehövligt bad innan det höggs in på korv och hamburgare.Som vanligt var det en härlig kamratlig eftermiddag med många skratt och stor förväntan inför resan till Nederländerna vecka 29. Flera av deltagarna är veteraner i sammanhanget. Tillsammans har vi genomfört drygt 70 marscher i Nijmegen.

Text och foto: Magnus Ingvarsson

Fler bilder finns på vår Facebooksida

Frivilligas medverkan i krishanteringen

Krishanteringsrådet Skaraborg har varit samlat till första halvårets möte. I krishanteringsrådet ingår företrädare för kommunerna i Skaraborg (främst säkerhetssamordnare), men också ett stort antal andra representanter för krisledande aktörer. Bland dessa märks exempelvis Västra Götalands Regionen, Försvarsmakten, Polismyndigheten, olika kommunalförbund samt de frivilliga försvarsorganisationer som verkar i Skaraborg.Vid första halvårets möte deltog Försvarsutbildarna, Röda Korset, Civilförsvarsföreningen, Lottorna, Frivilliga Automobilkåren samt presidiet för FOS Skaraborg. FOS (Frivillig Organisationerna Samarbetskommitté) Skaraborg är en sammanslutning för hantering av gemensamma frågeställningar för samtliga frivilliga försvarsorganisationer i Skaraborg. FOS möts fyra gånger om året och verksamheten dessemellan hanteras av ett presidie. FOS kan inte fatta beslut på medlemsorganisationernas vägnar, utan allt arbete bygger på överenskommelser.

Delar av frivilligrepresentationen. Försvarsutbildarna bakom kameran!

Vid mötet med krishanteringsrådet orienterades om en ny lag rörande kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. Vidare presenterade Röda Korset sin verksamhet och vad de kan stödja främst lokalsamhället med under en kris. Slutligen presenterades en rapport kring storskalig utrymning och inkvartering samt erfarenheter krig information och övningar.

Röda Korsets bidrag med vid en kris.
Presentation av projekt storskalig utrymning

Sammanfattningsvis kan konstateras att förekomsten av ett aktivt FOS och fördelen med att frivilligorganisationerna medverkar i Krishanteringsrådet Skaraborg borgar för att frivilligt engagemang och vilja att bidra i och inför en kris också blir omhändertaget. Det kan noteras att såväl FOS som frivilligas medverkan i krishanteringsrådet fungerat under flertalet år.

Text: Hans Ingbert
Foto: Hans Ingbert

 

Riksstämma

Svenska Försvarsutbildningsförbundet har genomfört sin riksstämma vid Hallandsförbundets kursgård Tylebäck. Inledningsvis hälsade Kai Rönn från Hallandsförbundet stämmodeltagarna välkomna till Tylebäck.

Kai Rönn

Därefter vidtog öppningsanförande från Svenska Försvarsutbildningsförbundets ordförande Mats Ström. Han betonade rörelsens betydelse för försvaret av Sveriges grundläggande värden som demokrati, oberoende och motståndskraft.Härefter följde ett anförande av civilförsvarsminister Karl-Oskar Bohlin. Han betonade de frivilliga försvarsorganisationernas viktiga roll i totalförsvaret mot bakgrund av att nationen nu befinner sig i det sämsta säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Kriget i Ukraina visar entydigt att samhällets funktionalitet måste fungera för att motståndskraften ska kunna vidmakthållas. I sammanhanget konstateras att samhället som helhet måste bli bättre på att ta hand om frivilliga, exempelvis i form av frivilliga resursgrupper. Frivilliga försvarsorganisationers betydelsefulla roll betonades ytterligare då medlemmar i dessa inte deltog i den organiserade timeouten, utan fortsatte att bedriva sin verksamhet i olika former. Ett bra sätt att påbörja arbetet här och nu sammanfattades i formuleringen gräv där du står här och nu.

Hans Wallmark

Från Försvarsberedningen medverkade Hans Wallmark. Även han konstaterade att världsläget är oroligt och att Europa måste agera. I närområdet är det största hotet Ryssland. Mot bakgrund av att USA även hanterar hotbilden i Stilla havet (Kina) krävs att Europa behöver kraftsamla sin försvarsförmåga. Fokusområden i närtid sammanfattas med följande ledord: inflationen, pandemin, krig i Europa samt pågående stöd till Ukraina. Av yttersta betydelse är att fortlöpande ta vara på erfarenheterna ta vara på erfarenheterna från Ukrainakonflikten, vilka i princip innehåller krigsföring längs tidskalan från första världskriget med skyttegravskrig till 2023 och cyberkrigsföring.

Det tredje anförandet utgjordes av en presentation av Riks-FÖS genom dess ordförande Helene Rådemar. Hon konstaterade att samverkan och samsyn är ledord för de frivilliga försvarsorganisationerna i arbetet med att stärka såväl landet militära försvar som dess civila.

Helene Rådemar

Riksstämman i övrigt flöt enligt plan med utskottsarbete kring Överstyrelsen propositioner. Två v dessa rörande finansieringsstöd till kursgårdar och frågan kring central hantering av medlemsavgifterna återförvisades till Överstyrelsen och kansliet att arbeta vidare med. Utskotten behandlade också delredovisningen av ag framtids rapport. Rapporten inne håller tankar om Försvarsutbildarnas verksamhet i såväl närtid som de närmast kommande försvarsbesluten. Synpunkter från riksstämman kommer att beaktas i det fortsatta framtidsarbetet.

Valberedningens ordförande Roger Johansson föredrar valberedningens förslag till val.

I övrigt kan noteras att Skaraborgsförbundets styrelseordförande, Hans Ingbert, omvaldes för ytterligare en mandatperiod i Överstyrelsen samt att Skaraborgsförbundet representerade av Fredrik Holmkvist och Karin Sandén.

Text:                   Hans Ingbert
Foto:                  Fredrik Holmkvist

Skaraborgare på marsch i Småland

Fyra medlemmar från Skaraborg reste söderut mot Skillingaryd för att delta i marschprov inför Nijmegenmarschen senare i sommar. Arrangör var Försvarsutbildarna Norra Småland. Platsen vi bodde på och utgick från var Skillingaryds skjutfält med anor från 1600-talet.

Vi anlände under fredagskvällen och mötte flera vänner från tidigare marscher. Ledning, administration och sjukvårdare från den svenska delegationen i Nijmegen ledde marschprovet vilket borgade för att det skulle bli ett kul och professionellt evenemang.

Uppställning inför marschstart.

Man kunde gå både som deltagare i marschgrupp och som enskild gångare. Grupperna inackorderades på logement och enskilda fick rum i befälspaviljongen.

Sträckan gick i naturskönt område. Det var intressant att se skillnaderna mellan den småländska landsbygden och vår. Sträckan var delvis kuperad – långt från det platta Nederländerna – vilket kändes i benen. Totala sträckan var 81km (43+38).

Gullmar i täten följd av Marschgrupp Stockholm och enskilda gångare.

Efter första marschdagen bjöds det på grillat med potatisgratäng och sallad.
Ett mycket uppskattat inslag. Kvällen fortsatte med samkväm i den fint inredda mässen.
Rastplatserna var välorganiserade och erbjöd förfriskningar i form av vatten, saft, jordnötter, läsk och varm korv. Utöver detta fanns även kompetent sjukvård för de som behövde se över sina fötter.

Personalen på rastplatserna erbjöd förutom förplägnad även viss sjukvård.

Professionellt arrangerat, glada deltagare och fantastiskt väder gjorde helgen till en fröjd. Klarar man detta marschprov står man väl förberedd inför Nijmegenmarschen i juli.

Gullmar och undertecknad.

Text och foto: Magnus Ingvarsson

Fler bilder finns på vår Facebooksida

Nationaldagsfirande i Skövde

Även detta år deltog flera frivilliga försvarsorganisationer med Försvarsutbildarna i spetsen i det fantåg som inledde firandet i Skövde. Utöver Försvarsutbildarnas fana syntes Hemvärnet, Lottakåren, Civilförsvarsförbundet, Röda Korset samt presidiet för FOS Skaraborg. Bland övriga organisationer syntes Svenska Kyrkan med flera. Försvarsutbildarnas styrelseordförande ansvarade för organiseringen av fantåget.

Fanbärare ur Hemvärnet och Försvarsutbildarna.

Nytt för året var ny plats Kulturhustorget och en ny marschrutt genom stans centrala delar. Paradorkestern från Skövde spelade. På torget hissades svenska flaggorna under spel. Flagghissare detta är utgick ur presidiet för FOS Skaraborg. Högtidstal hölls av kommunstyrelsens ordförande. De ceremoniella delarna avslutade med nationalsång och marschen Under blågul fana.

I täten Skövde kommunalråd. Försvarsutbildarnas fanor fördes av förbundssekreteraren och vice styrelseordförande.

Fler bilder finns på vår Facebooksida

Soldatprov 2023

Försvarsutbildarna Skaraborg kallade medlemmar i Försvarsutbildarna, hemvärnet och övriga frivillig försvarsorganisationer till det årliga soldatprovet. Sammanlagt genomfördes soldatprovet av 44 deltagare och då är inräknat åtta deltagare ur Försvarsungdom Skaraborg. Provet genomfördes som en tre mil lång fotmarsch på tid och för yngre deltagare även med stridspackning.
Terrängen var omväxlande och kuperad. Start och mål utgick från Flämslätts kursgård. Inga behövde bryta marschen och inte heller några skador i form av skoskav inrapporterades.

Vackra fanor vid målgången

Utöver hemvärnspersonal och frivilliga deltog av även några anställda vid de Skaraborgska regementena.

Övningen planlades och genomfördes av Försvarsutbildarna Skaraborg med Bengt Andersson som kurschef. Härutöver medverkade fem funktionärer ytterligare för att bemanna mat- och vätskekontroller.

Försvarsungdom Skaraborg med kurschefen Bengt Andersson.

Text och foto: Hans Ingbert

Fler bilder finns på vår Facebooksida

 

Tillsammans försvarar vi Sverige

Svenska Försvarsutbildningsförbundet har fått ett uppdrag från Försvarsmakten att stärka folkförsvarstanken. Detta sker bl.a. genom regionalt genomförda föreläsningar om tre timmar. Försvarsutbildarna Skaraborg har genomfört en sådan föreläsning under ledning av förbundets två informatörer Leif Wetterlid och Hans Ingbert. Deltagare utgjordes denna gång till huvuddelen av medlemmar i Försvarsutbildarna och övriga frivilliga försvarsorganisationer.

Informatören Leif Wetterlid summerar ett av sina delblock.

Utbildningen tar i huvudsak fasta på följande delar:
Omvärldsläget

  • Försvarsvilja
  • Lagstiftning
  • Krishanteringssystemet
  • Civilt försvar
  • Militärt försvar

Syftet är att ge en djupare förståelse för behovet att bygga upp ett nytt totalförsvar i Sverige. Föreläsningen beskriver utifrån omvärldsläget vilka krav som ställs på svenskt totalförsvar. Genomförandet föranleder aktivitet från deltagarna och frågeställningarna som uppkom föranledde intressanta diskussioner. Avsikten är att föreläsningen ska återkomma även under hösten.

Text och foto: Hans Ingbert

GU-F Skövde 25 mars – 7 april 2023

Fredag och lördag vecka 12 ryckte 25 förväntansfulla elever för genomförande av Grundläggande utbildning för Frivilliga (GU-F). Eleverna kom från olika platser i Sverige, Älvsbyn i norr till Lund i söder, 9 kvinnor och 16 män. Åldersskillnaden varierade från 28 till 55 år.

Träning av muskler i vila.
Utspisning i det fira.

Kursen inleddes som alltid med ett rejält sjukvårdspaket för att sedan fortsätta med vapenutbildningen. Under vapenutbildningen lämnade tyvärr två elever kursen av olika skäl.

Halvvägs in i kursen fortsatte utbildningen med bl.a. CBRN (Kemiska, Biologiska, Radiologiska och Nukleära) ämnen. Inklusive utprovning av skyddsmask i tårgasmiljö.

CBRN-tjänst med tät klädsel och skyddsmask.
Skjutmoment under vinterförhållanden.

Därefter inleddes slutövningen med många korta moment för att testa elevernas kunskaper. I slutövningen ingick också två fältdygn.

Kursen avslutades med att Chefen Skaraborgsgruppen läste soldaterinran och Garnisonspastorn (som också deltog som elev på GU-F) genomförde Korum. Som inramning fanns med en trumpetare från Utbildningsgruppen som spelade igenkänningssignal för utbildningsgruppen samt en psalm.

Gruppfoto efter utförd maskering.
Slutuppställning med korum inför utryckning.

Text och foto: mj Christer Nilsson, kurschef

 

Förbundsmästerskap pistol 2023

Årets upplaga av förbundsmästerskapen i pistol long lockade en liten men tapper skara deltagare. Tävlingen genomfördes i nära samarbete med P4 IF Pistol. Tävlingen omfattade utöver inskjutning grenarna duellskytte och fältskytte. Följande resultat noterades:

Inskjutning mot precisionstavla

Duellskytte junior
1. Max Ekänge 76p

Fältskytte junior
1. Max Ekänge 17 träff (40p)

Duell skytte veteran 65+
1. Hans Ingbert 180p

Fältskytte veteran 65+
1. Hans Ingbert 29 träff (58p)

Senior Duell:
1. Henrik Öberg 243p
2. Tobbe Månsson 223p
3. Fredrik Holmkvist 192p

Senior Fält:
1. Tobbe Månsson 34 träff (75p)
2. Fredrik Holmkvist 28 träff (38p)
3. Henrik Öberg 26 träff (49p)

Tävlingen hade planlagts och organiserades genom P4 IF Pistolskytte försorg. Duellskyttet skedde mot ringad tavla som visades i fem sekunder. Fältskyttet hade varierande målspel där skytten omväxlande fick skjuta med enhandsfattning eller skjuta med stödhand. Skjutställningarna stående respektive sittande förekom. Alla skjutningar genomfördes på godkänd skjutbana och med iakttagande av samtliga säkerhetsregler.

Förbundsungdomsledaren under inskjutning.

Foto: Fredrik Holmkvist
Text: Hans Ingbert

Försvarsupplysning AURORA 2023 MARK

I samband med förbundsstämman 2023 orienterade Tony Peterson, övningsledare AURORA 2023 Mark, om upplägg och innehåll i övningen, vilken är en av de största i Sverige på länge.

Tony Peterson orienterar om övningsupplägget.

Det kan konstateras Mek B 4 återuppstår (mekaniserad brigad uppsatt vid P4). Ett antal utländska förband deltar i övningen med representation från bl.a. USA och Finland. Övningen syftar till öva brigadförmåga. Övningen börjar i Skövde under vecka 17 och flyttar sig i början av maj till annan plats i södra Sverige. Inledningsvis intas utgångsgruppering syftande till att bestrida en motståndare under skede två. Grundscenariot är att en motståndare angriper Sverige i syfte att överta landet.

Upplägget bygger på den fastslagna ansatsen att Sverige inte ska förlora ensamt och segra tillsammans. Det är grundförutsättningen fa övningens senare del där motståndaren tänks nedkämpas av svenska förband tillsammans med internationella partners. Under övningen kommer också första divisionsledningen att övas (division leder brigader). En brigad deltar fysiskt, övriga är spelade funktioner. På olika sätt kommer flera förband att medverka under övningen.

 

Förbundsstämman 2023

Förbundsstämman 2023 genomfördes i Soldathemmet vid Skövde garnison den 23 mars i närvaro av dryga trettiotalet medlemmar.

Förbundsstyrelsen kunde se tillbaka på ett verksamhetsår med väl genomförda uppdrag i form av ungdomsverksamhet, förbandsmedelsuppdag, medlemsaktiviteter och försvarsupplysning. Detta trots att verksamhetsåret inleddes under pandemirestriktioner. Under året har medlemstillströmningen varit god, sannolikt beroende på ökad försvarsvilja till följd av kriget i Ukraina. Även deltagandet i centrala och regional utbildningar har ökat gentemot föregående år.

Förbundsstyrelsens ordförande Hans Ingbert redovisar styrelsens verksamhetsberättelse för 2022 för presidiet och övriga stämmodeltagare. På podiet syns från vänster förbundskassören Magnus Ingvarsson, Förbundsordföranden Stefan Pettersson och förbundssekreterare Fredrik Holmkvist.

Försvarsutbildarna som ursprungligen hade en inriktning mot värnpliktiga i försvarsmakten har numera också uppdrag med det civila samhället. För Försvarsmakten rekryteras och utbildas bl.a. sjukvårdare till hemvärnsförbanden och på den civila sidan bl.a. sjukvårdsförstärkningspersonal till Västra Götalandsregionen. Härutöver har förbundet ett uppdrag att bedriva totalförsvarsupplysning mot allmänheten samt bidra till att stärka den enskildes förmåga under kris och krig.

I sin sammanfattning av verksamhetsåret gör förbundsstyrelsen bedömningen att för att även i framtiden kunna hålla aktiviteterna på samma höga nivå som under 2022 behöver rekryteras nya funktionärer i form av ungdomsledare, instruktörer och kurschefer samt förbundsstyrelseledamöter.

Uppvaktning

I samband med utdelning av utmärkelser uppmärksammades förbundets hedersordförande, Bengt Ohlsson som nått den aktningsvärda åldern av 90 år. Bengt Ohlsson deltar alltjämt aktivt vid förbundsstyrelsens möten.

Bengt Ohlsson uppvaktas av förbundets ordförande.

Mottagare av utmärkelser var:

Bengt Alexandersson, förbundets förutvarande ordförande, Försvarsutbildarnas förtjänsttecken i guld.
Curt-Ove Jakobsson, FAK rikskårsordförande, för stort samverkan engagemang inom den frivilliga försvarsrörelsen., förbundets guldmedalj
Tobbe Månsson för förtjänstfullt arbete som förbundsungdomsledare, Försvarsutbildarnas landstormsgubbe.
Karin Sandén för förtjänstfullt arbete som förbundets rekryteringsansvarige, Försvarsutbildarnas landstormsgubbe.

Årets mottagare av utmärkelser

Segrare i förbundsmästerskapen var:

Pistol duell seniorer                  Tobbe Månsson
Pistol fält seniorer                     Tobbe Månsson
Pistol duell 55+                            Hans Ingbert
Pistol fält 55+                               Lars Jansson
Pistol duell 70+                            Valter Andersson
Pistol fält 70+                               Valter Andersson
Pistol duell 80+                            Harry Brandqvist
Pistol fält 80 +                              Harry Brandqvist

Årets pristagare i förbundsmästerskapen.
Bordet med utmärkelser och priser i förbundsmästerskapen.

Förbundets ledning och funktionärer efter stämman

Förbundsordförande                   Stefan Pettersson
Vice förbundsordförande           Hans Ingbert
Förbundsstyrelseordförande     Hans Ingbert
Förbundssekreterare                   Fredrik Holmkvist
Förbundskassör                           Magnus Ingvarsson
Ledamöter                                    Leif Wetterlid
Mats Gustafsson
Tobbe Månsson
Karin Sandén
Ersättare                                       Magnus Lundell
Bengt Andersson
Carina Kilström
Tilda Rosenqvist

Ledamöter i Riksstämman är Karin Sandén och Fredrik Holmkvist med Magnus Ingvarsson och Bengt Andersson som ersättare.

Bland revisorerna blev det omval och Carl-Erik Hjelm och Claes-Göran Johnson med ersättarna Pia Pilbro Hakala och Jens Söder.

Valberedningen inför stämman 2024 utgörs av Bengt Andersson ordförande, Erik Larsson och Edgar Stensson.

Årets mottagare av utmärkelser f.v. Bengt Alexandersson Försvarsutbildarnas förtjänsttecken i guld förbundsordföranden Stefan Pettersson, Curt-Ove Jakobsson förbundets guldmedalj samt Hans Ingbert vice förbundsordförande.

 

Stämmohandlingar förbundsstämman 2023

Verksamhetsberättelse för 2022

Försvarsinformation

Chefen första divisionen, brigadgeneral Rickard Johansson, höll information om divisionsledningen och Markstridsskolan för Försvarsutbildarna Skaraborg och andra intresserade. Rickard Johansson inledde med att vi lever i en orolig tid och att det är på största allvar nu, givet den rådande omvärldssituationen med krig i Europa. Enligt gällande försvarsbeslut (2020-2025) ska armén växa från nuvarande två brigader till fyra samt en stridsgrupp.  Den utmaningen arbetar stora delar av Försvarsmakten med.

Omvärldsanalysen ger för handen det för närvarande pågår 32 konflikter i världen. Nationalstaterna är på väg tillbaka, vilket i sin tur leder till en ökad polarisering mellan stater. Stormakterna balanserar på gränsen till nuvarande världsordning och då inte bara genom konflikten i Ukraina, utan beträffande relationen Kina-USA. Härtill kommer den ekonomiska situationen i form av en lågkonjunktur. En strävan efter makt, påverkan och ekonomisk styrka bedöms möjliggöra geopolitiska framgångar.

För Sveriges (och västvärldens del) noterar Rickard Johansson ett antal pågående trender. Bland dessa nämns en tydlig fokusändring från internationella tjänstgöringar till inriktning mot att återta tidigare innehavda förmågor och utveckla dessa. Som exempel nämns att nygamla arméstrukturer återskapas i form av upprättande av brigader, divisioner och till och med armékårer (ej Sverige för närvarande). Hänsyn måste i dessa sammanhang tas till den pågående teknikutvecklingen. När det gäller stridens grunder gäller att kunna behärska minor, pansarvärn och nyttjande av indirekt eld. Samordning mellan stridskrafterna prioriteras. Till detta kopplas ett svenskt medlemskap i NATO, vilket innebär att NATO samlat kommer att tala om vad Sverige ska leverera för förmågor.Sammanfattningsvis innebär det stor påverkan Sveriges Försvarsmakt i form av pågående brigaduppbyggnad, anpassning till NATO-strukturen, stöd till Ukraina, samt det faktum att stora delar av världens försvarsmakter nu höjer sina förmågor, vilket innebär att tiden från beställning av system och materiel till leverans är lång. Det sistnämnda kan komma att innebära att alla tillväxtmål för Sverige till 2025 kanske inte kan uppfyllas fullt ut. Ytterligare en omställningsprocess ligger i avsikten att Sveriges förband från och med 2024-01-01 ska kunna ingå i NATO-strukturen. Att ingå i NATO-strukturen ställer kräver färdiga förband som omedelbart ska kunna sändas till angiven plats. Vidare kommer kravet att varje nation ska kunna försvara sig självt, vilket i sin tur ställer krav på ny försvarsplanering.

Avslutningsvis konstateras att när Sverige går med i NATO kommer det att påverka ett stort antal myndigheter. Det är Sverige som går med i NATO – inte Försvarsmakten.

Text: Hans Ingbert
Foto: Leif Wetterlid

……packat och klart

Delar av förbundets funktionärer har nu packat årets verksamhetsprogram inklusive avi avseende medlemsavgiften för 2023 samt kallelse till förbundsstämman.

Förbundsfunktionärer packar verksamhetsprogram 2023 till samtliga medlemmar.

Det är angeläget att medlemsavgiften snarast betalas. Vidare noteras att de medlemmar som missade att betala för 2022 har fått en samlad faktura för både 2022 och 2023.

Förbundsstyrelsen hälsa alla medlemmar välkomna till årets aktiviteter!

Foto: Fredrik Holmkvist

Livräddande terminsstart för Försvarsutbildarna

Försvarsutbildarna Skaraborg startade årets övningsverksamhet med att inbjuda medlemmarna till en D-HLR kurs (D= Defibrillator). Kursen lockade totalt tolv deltagare och genomfördes under eldning av en föreningsmedlem som till vardags är ambulanssjuksköterska.

Förväntansfulla deltagare.

Inledningsvis gav instruktören ett teoretiskt kunskapspass, vilket följdes av praktiska övningar i Hjärt-lung-livräddning med och utan stöd av defibrillator. Olika frågeställningar togs upp kring handhavandet av defibrillatorn som är helautomatisk. Hjälparen behöver egentligen inte fundera så mycket för datorn i defibrillatorn ger kontinuerligt instruktioner och kan också läsa av när det är lämpligt att genomföra defibrillering.

Övning i HLR.

Kursdeltagarnas bedömning är utbildning varit bra och givande, men konstaterar samtidigt att repetition av kunskapen med lämpliga mellanrum är bra.

Text och foto: Hans Ingbert

Försvarsupplysning med två teman

Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund har genomfört årets första kvalificerade försvarsupplysning. Försvarsupplysningen hölls av förbundets tidigare ordförande generalmajor Fredrik Ståhlberg, ställföreträdande chef Operationsledningen. Inledningsvis gjordes en utblick mot den pågående konflikten i Ukraina med slutsatsen att alla delar (enheter) i en Försvarsmakt alltjämt behövs. Vidare noteras att ytterligare en framgångsfaktor utgörs av att framgång nås av den som kan kombinera gammal och ny teknik.

Fredrik Ståhlberg flankerad av förbundsstyrelsens ordförande och vice ordförande.

Härefter gjordes en kort orientering om Sveriges geografiska läge kopplat till ett ev. godkänt NATO-medlemskap. Ett NATO medlemskap för Sveriges del innebär ett förändrat läge i det att landet måste vara berett att både ta emot stöd i händelse av en konflikt, men också att lämna stöd vid en konflikt i annan geografisk del av Europa. Flera olika händelser, som åtminstone delvis varit av överraskningskaraktär, har inträffat under de senaste åren. En slutsats av detta är det angelägna i att fortsatt bygga en robusthet och beredskapsförmåga inom samtliga delar av totalförsvaret. Tiden till en kommande överraskningssituation bör användas till förberedelser mentalt, personellt och materiellt. Den förmåga som byggs upp behöver fokusera mot lösningar som är flexibla för att möte olika former av hot och störningar.

Generalmajor Fredrik Ståhlberg redogör för ett antal kris- och konflikter som kommit överraskande.

Föredragets andra del avsåg Försvarsmaktens personalförsörjning. Ett NATO-medlemskap kommer att innebära en förändrad syn på utbildningen. Bakgrunden är kravet att kunna försvara och verka tillsammans med andra. Det kan dock konstateras att för Försvarsmaktens del är stora delar av utbildningen redan NATO-anpassad. Den militärpolitiska förändringen som ett NATO-medlemskap innebär betyder med all sannolikt att Sverige kommer att vara inblandad i konflikter såväl öster som väster om landet.

Intresserade åhörare lyssnar!

Slutligen gör Fredrik Ståhlberg ett försiktigt antagande att den över tid ökade mängden krigsplacerade värnpliktiga på sikt också kan komma att medföra ytterligare uppdrag för Försvarsutbildarna avseende kompletterande och varmhållande utbildningsuppdrag för denna målgrupp.

Text: Hans Ingbert
Foto: Leif Wetterlid