Genomförda aktiviteter

Föreningens 99:e ordinarie årsmöte

Onsdagen den 28:e februari 2024 klockan 18:00 genomförde Reservofficersföreningen i Skåne sitt 99:e ordinarie årsmöte. 28 medlemmar hörsammade kallelsen och stadgeenliga ärenden behandlades. Styrelsen framlade en proposition avseende uppdatering av föreningen stadgar i syfte att bereda föreningen möjlighet att utöka medlemsbasen samt ge medlemmarna ökat inflytande. Årsmötet biföll styrelsens förslag och andra beslutat i stadgeändringspropositionen väntas under hösten 2024.

Efter årsmötet hade vi glädjen att välkomna professor, läkare och reservofficeren Stefan Hansson till oss som föredrog sin militära tjänst som läkare i en traumatropp och hur dem arbetar. Väldigt intressant och lärorikt och gav en bra inblick i hur sjukvårdstjänsten och sjukvärdskedjan fungerade. Föredraget avslutades med många frågor och när de tystnade överräckte ordförande en gåva till kvällens föredragshållare Stefan Hansson som tack för ett mycket intressant föredrag.

Efter föredraget väntade en landgång och ett kamratligt umgänge där det fördes livliga diskussioner kring borden.

Styrelsen önskar framför ett stort tack till alla medlemmar för att bra verksamhetsår 2023 och för deltagarna på årsmötet. Vi blickar nu framåt mot 2024 och stundande 100-år jubileet 2026.

Bästa reservofficershälsning
Styrelsen

JULHÄLSNING 2023

Kriget i Ukraina med övlt Joakim Paasikivi, Akademiska föreningen, Lund 2023-03-15

Reservofficersföreningen i Skåne genomför information om kriget i Ukraina med övlt Joakim Paasikivi från Försvarshögskolan på Akademiska förening i Lund i samarbete med LAOS.
Över 145 deltagare hörsammade inbjudan.
Föreningen nyinvesterade beachflaggor kom väl till pass.
Övlt Joakim Paasikivi, Försvarshögskolan
Övlt Joakim Paasikivi, Försvarshögskolan
Över 140 deltagare från Reservofficersföreningen i Skåne, LAOS, SFRO/M samt P7 deltog.
Över 140 deltagare från Reservofficersföreningen i Skåne, LAOS, SFRO/M samt P7 deltog.
Projektledaren från Reservofficersföreningen i Skåne kn Carl Ahlgren tillsammans med kvällens föredragshållare övlt Joakim Paasikivi.
Projektledaren från Reservofficersföreningen i Skåne kn Carl Ahlgren tillsammans med kvällens föredragshållare övlt Joakim Paasikivi.

Styrelsen tackar kn Carl Ahlgren för ett väl genomfört arrangemang.

_______________________________________________________________

Reservofficersföreningen i skånes 98:e ordinarie årsmöte, Höllviksnäs 2023-02-28.

Tisdagen den 28:e februari genomförde föreningen sitt 98:e ordinarie årsmöte med stadgeenliga ärenden. Deltog gjorde 27 medlemmar.
RiS pistolmästerskap 2022 blev Bertil Nilsson guldmedaljör, Kay-Åke Ohlsson silvermedaljör samt Johan K. Persson bronsmedaljör.
Mottagare av RiS förtjänstmedaljer tilldelades Mj Tomas Malm föreningens förtjänstmedalj i silver och kn Henrik Nellestrand föreningens förtjänstmedalj i Guld. Stort grattis och applåder mottog medaljörerna och pistolmästarna.

Efter årsmötet fick vi ett intressant föredrag med forskningsledare på FOI:s avdelning för Försvarsanalys RO/övlt Niklas Granholm.
Forskningsledare Niklas Granholm, Totalförsvarets Forskningsinstitut
När Ryssland förnyade sitt angrepp på Ukraina i februari 2022 påbörjades en marin del av kriget med tydliga operativa och strategiska effekter. Med fokus på kriget i landdomänen, har detta kommit i skymundan, trots att det har större betydelse än många föreställer sig. Hur har förloppet i sjökriget sett ut hittills? Vilka koncept, stridskrafter och tekniska system har använts? Vad kan man säga om utfallet så här långt? Vilka kan implikationerna vara för svensk del?
Ordförande tackade Niklas för ett mycket intressant föredrag och överräckte gåva från föreningen och Skånes Försvarsutbildningsförbund.
Styrelsen tackar alla deltagande medlemmar!