VÅRA SKYLDIGHETER OCH VÄRDEGRUND

Kronobergs Försvarsutbildningsförbund är genom förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet skyldig att följa Försvarsmaktens regelverk och instruktioner. Nedan beskrivs hur detta sker i praktiken (ref. H FRIV STÖD 2022). Vår värdegrund kan betraktas som en metod som bidrar både till förbättrad stridsmoral, resursoptimering och motverkan av infiltration.

Våra skyldigheter

Befolkningens engagemang inom de frivilliga försvarsorganisationerna är ett sunt uttryck för landets försvarsvilja och motståndsanda. Frivillighetens bidrag till samhällets motståndskraft är också ett effektivt motmedel mot påverkansoperationer.

Att bidra till det militära försvaret av hemorten kan därför tyckas vara en självklarhet och ett uppdrag som torde engagera det stora flertalet invånare i Kronoberg. Ansvaret för individer som åtar sig en sådan betydelsefull uppgift är också en självklarhet. Annars finns exempelvis risk för infiltration av bl.a. ”nyttiga individer”, som på ett förslaget sätt har för avsikt att inifrån underminera, eller misstänkliggöra verksamheten, genom ett agerande som skadar förtroendet för organisationen hos våra uppdragsgivare, samt allmänheten.

Förbundet vill understryka att det finns inget som heter ”värdegrundstimeout”, med risk för normglidning – förstärkt och påhejad av infiltratörer, med avsikt att skada vårt anseende. Den moraliska kompassen behöver alltid ha en tydlig nålriktning. Antingen följer våra medlemmar denna riktning eller inte, och i det senare fallet är de inte välkomna att delta i vår verksamhet.

Värdegrunden med frivilliga försvarsorganisationer

En frivillig försvarsorganisation som genomför beställning, eller på annat sätt erhåller stöd från Försvarsmakten behöver alltid uppfylla kraven på Försvarsmaktens värdegrund. Frivilliga försvarsorganisationer ansvarar därvid för att så sker vid varje utbildnings- och genomförandetillfälle, till exempel vid rekrytering, utbildning och vid totalförsvarsupplysning. Försvarsmakten äger rätt att genomföra kontroller av verksamheten i detta avseende. Försvarsmaktens värdegrund går att finna på Försvarsmaktens hemsida.

De frivilliga försvarsorganisationerna är en del av Vår militära profession och tillsammans med Försvarsmakten är de med och bidrar till den militära förmågan. Värdegrunden slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Tillsammans med militära professionen är det en riktning för hur vi är och agerar för att nå målen.

Värdegrunden och uppförandekoden måste hela tiden vara levande och behöver ständigt upprätthållas och är en naturlig del i all planering, genomförande och uppföljning av frivillig försvarsverksamhet. Det handlar om hur respekten sker i varje möte mellan människor från Försvarsmakten och de frivilliga försvarsorganisationerna. Utifrån individnivå förs sedan värdegrunden vidare i organisationen.

Ovanstående innebär att all personal som dagligen arbetar inom Försvarsmakten förhåller sig på samma sätt till personal ur frivilliga försvarsorganisationer som till sina dagliga medarbetare. På samma sätt förväntas personal ur de frivilliga försvarsorganisationernas personal agera.

Ö: Öppenhet – Vi är kompetenta och uppriktiga lagspelare.
R: Resultat – Vi är handlingskraftiga och löser våra uppgifter.
A: Ansvar – Vi är pålitliga och omtänksamma.

Försvarsmaktens uppförandekoder

Tillsammans med Försvarsmaktens värdegrund utgör uppförandekoden en beskrivning av de värden och förmågor, samt det uppträdande vi anser vara avgörande för att lösa vårt uppdrag med framgång. Hur vår omgivning uppfattar oss är fundamentalt för lösandet av vår uppgift. Genom att leva och verka i enlighet med vår värdegrund uppfattas vi som kompetenta, handlingskraftiga och pålitliga:

• Jag vårdar det förtroende min befattning innebär.
• Jag visar respekt mot alla i min omgivning.
• Jag bidrar positivt till gruppens förmåga och resultat.
• Jag tar ansvar för mina handlingar.
• Jag har ett ansvar för min egen fysiska och psykiska hälsa.
• Jag agerar när någon i min omgivning bryter mot uppförandekoden.

Jämställdhetsarbete med frivilliga försvarsorganisationer

Försvarsmaktens fortlöpande pågående jämställdhetsarbete präglar även de frivilliga försvarsorganisationerna. Det innebär bland annat att all rekrytering mot befattningar som de frivilliga försvarsorganisationerna har ansvar för kan utföras oavsett kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, eller liknande.

I det stöd som ges till frivilliga försvarsorganisationer behöver Försvarsmakten tillse att stödet är utformade på ett sådant sätt att verksamheten kan genomföras oavsett kön på lika villkor. På samma sätt behöver stödet vara utformat så att personer med olika religion kan ges möjlighet att få utöva sin tro. Inom ramen för lagda beställningar äger Försvarsmakten rätt att kontrollera frivilliga försvarsorganisationers jämställdhetsarbete.

Förfarande vid anmälan om kränkning

Observera! Vid förekomst av kränkning eller annat som bryter mot Försvarsmaktens värdegrund så ska det skyndsamt hanteras i enlighet med gällande rutiner. I de fall då kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier, noteras eller anmäls till Försvarsmakten av personal ur frivillig försvarsorganisation är det stödjande organisationsenhet som har ansvaret för att hantera ärendet. Vid sådana ärenden dialogiseras fallet med funktionen Utredningsstöd Ovälkommet Beteende (UOB) vid FM HRC. Stöd från berörd frivillig försvarsorganisation kan härvid inhämtas.