Digital dubbelstämma

Riksstämman (RS) 2021 genomfördes med delar av Överstyrelsen i Höllviksnäs den 29 maj. Beroende på pandemin hölls stämman för huvuddelen av ledamöterna digitalt. I och med att fjolårets RS inställdes blev det i år en ”dubbel-stämma”.

Nästan 100 ledamöter och övrigt inbjudna deltog, där huvuddelen var anslutna via Teams. Flertalet av våra regionala och rikstäckande förbund var representerade. Även förbundens medlemmar kunde följa stämman via Teams – ett sätt att skapa delaktighet och engagemang hos våra medlemmar.

Fungerande demokrati

För Försvarsutbildarnas generalsekreterare Bengt Sandström är betydelsen av årets RS uppenbar.
– Viktigast är att den genomförs, vilket är av största betydelse för en fungerande demokratisk process. Vi slår i år ihop två årsstämmor till en. Bland många andra viktiga frågor ska en ny Överstyrelse väljas. Det är verkligt positivt att det inför årets RS inkommit åtta motioner och två propositioner, vilket är fler än normalt och visar på en fungerande demokratiprocess, trots pandemin, säger Bengt Sandström.

Valberedningens ordförande Kjell Mäki har bara lovord.
– Fantastiskt att både en uppskjuten och en ordinarie RS kunde genomföras digitalt vid samma tillfälle. RS genomfördes korrekt, smidigt och snabbt där alla som önskade kunde komma till tals och där ingen del av föreningsdemokratin försummades, säger Kjell Mäki.

Mest positivt

ÖS-ledamoten Johan Nyström betonar digitaliseringen.
– IT-stödet har bidragit till att föra central verksamhet närmare medlemmarna. Sverige har stora avstånd. Via IT kan dessa minskas, utan långa resor och frånvaro från hemmet. IT är ett viktigt komplement till fysiska möten. Det ersätter inte behovet av att mötas, utan ska ses som en möjliggörare för ökad delaktighet i vår demokratiprocess. Vi behöver hela tiden utveckla och anpassa oss till teknikutvecklingen och tillvarata dess fördelar. Under pandemin har Försvarsutbildarna tagit ett stort steg i denna riktning, säger Johan Nyström.

Anders Ahlin, ordförande i Norrbottensförbundet och Emelie Hassel Broo styrelseordförande i Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal var nöjda.

– Att genomföra en digital RS på ett bra sätt, med stort deltagande, visar att vi är inkluderande och att vårt varumärke är att lita på – vi levererar åt totalförsvaret. Vi har löst 60% av våra uppdrag under pandemin. Våra medlemmar ställde inte in – de ställde om. Vår vision och verksamhetsidé är i takt med totalförsvarets utveckling. Nu ska vi öka folkförankringen och fortsätta att bredda vår verksamhet så att vi även kan utveckla de civila delarna av totalförsvaret. Motionsbehandlingen visar även på att vi bör agera tydligare mot statsmakterna i arvodes- och ersättningsfrågorna, säger Anders Ahlin.

– Vissa tekniska detaljer kan förbättras men det var väl förberett och planerat. Det var en mycket intressant och bra inledning med en uppdatering och påminnelse om allt som sker i totalförsvaret som påverkar oss. Den fortsatta bevakningen och påverkan av revideringen av instruktörsarvodena är viktigt. Likaså att se över våra kursgårdar och deras möjligheter att fortsatt finnas kvar. Jag tycker att det var mycket trevligt att genomföra en stämma och åter påminnas om vår verksamhets omfattning och bredd, säger Emelie Hassel Broo.

Här hittar ni information om vilka som nu sitter i Överstyrelsen.

Text: Tommy Jeppsson