Vi fortsätter att göra det vi är bra på

Läs generalsekreterare Bo Stennabbs ledare i senaste numret av Försvarsutbildaren.

Efter lång väntan blev så Sverige till slut medlemmar i försvarsalliansen Nato och på Regeringskansliets hemsida kan vi läsa att: ”Regeringen gör den största omläggningen av Sveriges säkerhets- och försvarspolitik i modern tid genom att framgångsrikt integrera Sverige i Nato.”

Vi medverkar till Natos kollektiva försvar

Medlemskapet innebär en stor omställning för Sverige, men vad innebär det för oss i Försvarsutbildarna?
Försvarsberedningens rapport Kraftsamling från förra året slår fast att: ”Genom att möjliggöra ett tidigt agerande redan i fredstid kan Sverige bidra till att stärka Natos kollektiva försvar och därmed den samlade avskräckningen.”

Med andra ord ska vi i huvudsak fortsätta på samma spår som hittills, genom att rekrytera och utbilda avtalspersonal till totalförsvaret och bidra med totalförsvarsinformation redan i fredstid. Visst kan det vara frestande att söka nya områden som en följd av Nato-medlemskapet och allt nytt som det för med sig, men det bästa vi kan göra är förmodligen att leverera mer av det vi gör redan idag. Vi vet ju att efterfrågan är hög på det vi levererar idag och att det samtidigt tar tid och resurser att utveckla nya områden, utbildningar och kurser.

I Sverige är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som har i uppdrag att samordna landets civila beredskapsarbete inom ramen för Natosamarbetet. På MSB:s webbplats finns därför mängder med matnyttig
information för den vetgirige, bland annat en beskrivning av hur det civila beredskapsarbetet inom Nato ser ut och hur Sveriges samarbete med Nato har sett ut hittills och hur det kommer att se ut framåt. Dessutom finns det en webbutbildning och en bra sida med frågor och svar. Adressen är msb.se.

MED MER PENGAR FÖLJER HÖGRE KRAV

Redan innan Nato-medlemskapet var det tydligt att våra politiker var villiga att satsa betydligt mer på totalförsvaret än vad som varit fallet tidigare. För bara några månader sedan beslutade regeringen att skjuta till ytterligare 55 miljoner
kronor till de frivilliga försvarsorganisationerna under 2024. Sedan 2018 har den samlade finansiering till de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet höjts från 280 miljoner kronor till dagens 423 miljoner kronor. Höjningen har resulterat i fler avtal, fler utbildningar och fler föreläsningar som tillsammans stärker totalförsvaret. Men med ökad finansiering följer högre krav, eftersom man naturligtvis vill säkerställa att avdelade medel kommer till maximal nytta. Alla satsningar måste ju alltid vägas mot andra viktiga områden i samhället, såsom rättsväsende, vård och infrastruktur. Detta måste vi självklart förhålla oss till och vi måste säkerställa att vi hanterar de pengar som tilldelas oss med omsorg och
respekt för gällande regelverk.

VÄGEN FRAMÅT

Den 26 april lämnar Försvarsberedningen sin slutliga rapport och först då kommer vi att kunna se exakt vad den innehåller, men sannolikt följer man den redan inslagna linjen med fortsatta satsningar på uppbyggnad av totalförsvaret. Det slutliga beskedet om framtiden kommer i det nya totalförsvarsbeslutet i höst. Till dess fortsätter vi i Försvarsutbildarna med vårt viktiga arbete – för att parafrasera ministern för civilt försvar vid Folk och Försvars Rikskonferens där han uppmanade de som ännu inte börjat arbeta med sin beredskap med ett ”Sätt i gång!”… Vi slutade aldrig – vi har alltid varit i gång!

Bo Stennabb, generalsekreterare

Här kan du läsa hela tidningen.