Kursverksamheten återupptas

Den 28 augusti återupptar vi kursverksamheten igen efter ett tillfälligt stopp.

Det innebär att det återigen kommer att genomföras kurser för att utbilda specialister till Hemvärnet, förstärkningsresurser för totalförsvaret, prova på kurser som Military Weekend, ungdomskurser, ungdomsverksamhet, totalförsvarsinformation samt olika funktionärsutbildningar.

Utgångspunkten är att Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer ska följas för att minimera smittspridning. Inför varje kurs gör vi därför analyser och vid behov anpassar verksamheten. Anpassningarna kan komma att förändras om Folkhälsomyndigheten förändrar sina råd och rekommendationer. Att vi kan hålla fysisk distansering är av största vikt men det viktigaste är att ingen som har det minsta sjukdomssymtom får komma till en kurs eller delta i ungdomsverksamheten. Uppstår influensaliknande symtom under kurstid ska kontakt tas med 1177 (Vårdguiden) och kurschefen ska informeras. Sjukvårdspersonalens rekommendationer och uppmaningar ska följas.

Följande punkter beaktas inför varje kurs:
 • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel. Det gäller i lektionssalar, på skjutbanor, vid utomhuslektioner och annan verksamhet så största möjliga spridning ges. Det gäller även i matsalar och i utrymmen där kursdeltagare uppehåller sig på fritiden. Markera avstånd på golvet där köer kan bildas
 • Håll en hög nivå på handhygien. Ge möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjud handsprit
 • Använd vid behov befintlig skyddsutrustning, exempelvis skyddsmask, under verksamheten för att kunna genomföra kursverksamhet så effektivt som möjligt med rätt måluppfyllnad. Om det inte är möjligt ska verksamheten anpassas
 • Ingen som har det minsta sjukdomssymtom får komma till en kurs eller delta i ungdomsverksamheten
 • Rekrytering till kurser ska i första hand ske regionalt för att minska behovet av resor
 • Kurschefen uppmuntras att i dialogen med kursdeltagarna inför kursen att beskriva vilka åtgärder som kommer att vidtas. Kansliet ansvarar för att uppdatera informationen på webben om vilka åtgärder vi vidtar.
Tillfälliga åtgärder
 • Försvarsutbildarna har beslutat att tillåta att kursdeltagare tills vidare åker egen bil till kurser för att förhindra smittspridning
 • Där det är möjligt ska boendet anpassas så att det är 1,5 – 2 meter mellan sängar. Om det inte är möjligt ska enkelrum erbjudas. Det gäller på kursgårdar och hotell. Verksamhet på militära förband och i fält anpassas utifrån dialog med stödjande organisationsenhet
 • Personer i riskgrupper eller som är 70 år eller äldre antas inte till kurser. De hänvisas till kurser som genomförs om och när Folkhälsomyndigheten har ändrat sina råd och rekommendationer
 • Kurschefen fattar i samråd med regional utbildningsledare beslut om antalet kursdeltagare på en kurs behöver reduceras för att upprätthålla en god fysisk distansering
 • Uppstår influensaliknande symtom hos kursdeltagare eller instruktör/kurschef under kurstid ska kurschef rapportera det till Försvarsutbildarnas kansli. I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) ska inga personuppgifter eller uppgifter om hälsa som kan kopplas till en individ kommuniceras, utan endast antal personer med influensaliknande symptom.

Ett antal kurser som var planerade att genomföras under hösten har ställts in av Försvarsmakten då Försvarsmakten inte bedömt att de kan genomföras av olika anledningar. Det innebär att trycket på utbildningarna kommer att vara hårt och att vi inte kommer att kunna anta alla sökande under hösten 2020. Om du inte kan genomföra den utbildning som är planerad enligt din utbildningsplan uppmanar vi dig att söka motsvarande kurs/kurser 2021. Du behöver inte kontakta ditt förbund eller Försvarsmakten utan väljer själv de tider som passar dig.

Kurserna 2021 kommer att presenteras på webbplatsen i månadsskiftet september – oktober. Datum för ett fåtal kurser kommer inte att finnas då utan kommer att presenteras senare då planeringen för 2021 inte är helt klar ännu.

 

Med vänliga hälsningar

Bengt Sandström, generalsekreterare