Höstkonferens

Årets höstkonferens genomfördes 25-27 oktober med 76 deltagare vid Tylebäck kursgård.

Årets höstkonferens har haft som syfte att utveckla förutsättningarna för förbundens fortsatta arbete med regionaliseringen och till denna mycket nära kopplade uppdrags- och utbildningsverksamhet. Åtskilliga utbildningsansvariga inom rörelsen var följaktligen på plats vilket visar på att ambitionen att lyckas med regionaliseringen är hög. Överallt i landet är regionaliseringen under genomförande och då handlar det om HUR detta praktiskt ska göras på bästa möjliga sätt. Konferensen fokuserade därför helt logiskt på planering, genomförande och uppföljning av uppdrag samt information om och utbildning på de IT-stöd (CRM-system) som finns tillgängliga för administration av kursverksamheten.

De inledande hälsningsorden av Kaj Rönn från Hallandsförbundet uttryckte optimism och lyfte fram  de möjligheter som finns hos oss försvarsutbildare. Utmaningar finns självfallet här liksom i alla andra verksamheter och från Hallandsförbundets perspektiv gäller det att hantera bland annat åldersstrukturen bland medlemmarna, behovet av att öka andelen kvinnor liksom andelen eldsjälar samt att engagera fler nya svenskar.

Generalsekreteraren Bengt Sandström betonade vid flera tillfällen att vi är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation. Politiken och vårt svenska samhälle kräver att vår verksamhet återspeglar de värderingar som utgör riktmärken i en demokrati som vår och  som vi tagit som vår uppgift att stödja. Det i sin tur har en positiv effekt på totalförsvarets folkförankring och därmed inflödet av kompetens till uppdragsmyndigheterna.

Bengt Sandström karakteriserade försvarsutbildarnas verksamhet som att vi säljer utbildningsuppdrag och kompetens, militärt och civilt. Detta skapar i sin tur stora möjligheter för den enskilde medlemmen avseende kompetensutveckling i en socialt positiv gemenskap. Således är det människan/medlemmen vars förmåga, intresse och utveckling ska stå i centrum. Rekryteringen till avtalsbefattningar liksom till funktionärer och instruktörer är mycket viktig där regionaliseringen skapar större delaktighet, utvecklingspotential samt trovärdighet för vår verksamhet. Denna tydliga satsning på att genomföra regionaliseringen ska bland annat underlättas av CRM systemet, en fjärde utbildningsledare, regionaliserings- och rekryteringspengar samt från 2021 ett nytt administrativt stödsystem.

En översyn görs av antalet timmar för förberedelser och efterarbete för våra instruktörer i samband med kursverksamheten. Detta tillsammans med ett aviserat nytt ersättningssystem ska göra det attraktivare att engagera sig i exempelvis instruktörsrollen. Goda exempel från genomförd regional verksamhet gavs av Bertil Garpland avseende För din säkerhet! och vad gäller CRM och GU-F (grundläggande soldatutbildning för frivilliga) av Christer Nilsson från Hallandsförbundet. Ronny Svensson från Norra Småland talade om utbildningsavtal där nyttan av CRM framhölls vilket även bejakades av Skaraborgsförbundet. Military Weekend behandlades av där det pekades på de stora vakanser som uppstått vid dessa utbildningar men där också det goda exemplet från Blekinge med fyllda kursplatser lyftes fram.

De civila uppdragen var fokus för ett arbete som genomfördes redan under torsdag eftermiddag och kväll. Dessa uppdrag är av stor betydelse nu när ett nytt civilt försvar ska byggas upp och är efterfrågade vilket påvisas av det ökade antalet civila kurser och uppdrag.  Att exempelvis motverka informationspåverkan kommer att ha en avgörande betydelse för det svenska samhällets motståndsförmåga och här har Psyopsförbundet en mycket tydlig roll. Till detta ska läggas de kompetenser som finns inom  Criscom, i Miljö och hälsa, i CBRN-förbundet liksom i Upplands krisstödsförbund. Ett stort arbete pågår för att rekrytera, utbilda och bemanna mot avtal. Ett starkt gehör för våra civila utbildningar visas från uppdragsmyndigheternas sida samtidigt som antalet civila utbildningar i regi av Försvarsutbildarna har ökat starkt.

En orientering från Högkvarteret gav delegaterna en uppdatering om vilka frågor kopplat till frivilligheten som den centrala ledningen arbetar med. Likaledes en orientering från det i Halmstad garnisonerade Luftvärnsregementet handlade om den dynamiska och positiva utveckling som detta truppslag för närvarande genomgår i och med införandet av systemen Patriot och IRIS-T.

Arbetet i work-shops hade en tydlig koppling till förbundens arbete med regionaliseringen. En grupp fick fundera kring frågan om en instruktörsöversyn samt rekryteringen av kurschefer och instruktörer. En annan grupp fick lägga pannorna i djupa veck över de moderna stödsystem som ska underlätta genomförandeverksamheten. En tredje fick uppgiften att diskutera verksamhetssäkerhet och marksäkerhetsordern medan den fjärde och sista arbetsgruppen behandlade frågor som basutbudet, den kombattantutbildning (en del av basutbudet) som Försvarsutbildarna genomför samt våra nya uppdrag. Resultaten av arbetet ska återföras i respektive förbunds verksamhet.

Helt i linje med konferensens fokus på regionaliseringen genomfördes ett avslutande arbete, också detta regionvis arbete som syftade till att ta fram konkreta åtgärder vad gäller uppdrag från Försvarsmakten och MSB samt rekryteringen av nya kurschefer, instruktörer och funktionärer.

Det finns i Försvarsutbildarna en positivism och framtidstro som den nu avslutade höstkonferensen bekräftade.

 

Text: Tommy Jeppsson
Foto: Kristoffer Bäckström