Anpassning av verksamheten

För att bidra till en begränsad smittspridning förlänger vi våra tillfälliga åtgärder.

Smittspridningen skiljer mellan olika delar av landet så därför kommer hanteringen av verksamheten att skilja sig åt. För oss är att värna liv och hälsa prioriterat. Vi har därför beslutat följande:

 • Kurser beställda av MSB genomförs på ett smittsäkert sätt. För kurser som är beställda av Försvarsmakten genomförs en dialog med militärregionen om förutsättningarna om kursen kan genomföras smittsäkert eller inte.
 • Ungdomsverksamhet genomförs under förutsättning att Folkhälsomyndighetens och regionala smittskyddsläkares rekommendationer följs och att verksamhet som behöver stöd från Försvarsmakten följer stödjande organisationsenheters riktlinjer.
 • Inför varje kurs eller ungdomsverksamhet ska en risk- och verksamhetsanalys göras och vid behov ska verksamheten anpassas. Anpassningarna kan komma att förändras om Folkhälsomyndigheten eller, i förekommande fall, Försvarsmakten förändrar sina råd och rekommendationer. Att vi kan hålla fysisk distansering är av största vikt men det viktigaste är att ingen som har det minsta sjukdomssymtom får komma till en kurs eller delta i ungdomsverksamheten. Uppstår influensaliknande symtom under kurstid ska kontakt tas med 1177 (Vårdguiden) och kurschefen ska informeras. Sjukvårdspersonalens rekommendationer och uppmaningar ska följas.
 • För kurser som flyttas finns alla kursansökningar kvar och man behöver alltså inte söka till kursen på nytt. De som redan har blivit antagna till en kurs behåller sin plats. Så fort nytt datum är fastställt för kursen kommer kurschefen att skicka ut meddelande till berörda kursdeltagare. Har man förhinder och inte kan delta på kursen är det viktigt att logga in via Mina sidor och lämna återbud.

Följande punkter beaktas inför varje kurs:

 • Möblering sker för att skapa utrymme och för att undvika trängsel. Det gäller i lektionssalar, på skjutbanor, vid utomhuslektioner och annan verksamhet så största möjliga spridning ges. Det gäller även i matsalar och i utrymmen där kursdeltagare uppehåller sig på fritiden. Markera avstånd på golvet där köer kan bildas.
 • Håll en hög nivå på handhygien. Ge möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjud handsprit.
 • Använd vid behov befintlig skyddsutrustning, exempelvis skyddsmask, under verksamheten för att kunna genomföra kursverksamhet så effektivt som möjligt med rätt måluppfyllnad. Om trängsel riskerar att uppstå kan munskydd bäras. Om det inte är möjligt ska verksamheten anpassas.
 • Ingen som har det minsta sjukdomssymtom får komma till en kurs eller delta i ungdomsverksamheten.
 • Rekrytering till kurser ska utgå från närområdesprincipen.

Tillfälliga åtgärder:

 • Försvarsutbildarna har beslutat att tillåta att kursdeltagare tills vidare åker egen bil till kurser för att förhindra smittspridning. Beslutet gäller t.o.m. då myndigheterna bedömer att samtliga personer över 18 har erbjudits minst en vaccinationsspruta.
 • På kurser som genomförs fram till sista juli erbjuds enkelrum om det är möjligt. Det gäller på kursgårdar och hotell. Verksamhet på militära förband och i fält anpassas utifrån dialog med stödjande organisationsenhet.
 • Kurschefen fattar i samråd med regional utbildningsledare beslut om antalet kursdeltagare på en kurs behöver reduceras för att upprätthålla en god fysisk distansering.
 • Uppstår influensaliknande symtom hos kursdeltagare eller instruktör/kurschef under kurstid ska kurschef rapportera det till Försvarsutbildarnas kansli. I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) ska inga personuppgifter eller uppgifter om hälsa som kan kopplas till en individ kommuniceras, utan endast antal personer med influensaliknande symptom.

 

Med vänlig hälsning
Bengt Sandström, generalsekreterare