Förbereder återstart av verksamheten

Vi förbereder för att från och med andra kvartalet i år återstarta Försvarsutbildarnas frivilligverksamhet.

Försvarsutbildarna förbereder för att återstarta den fysiska kursverksamheten, medlemsaktiviteter, lokal försvarsungdoms- och övrig ungdomsverksamhet. Nätbaserad kursverksamhet och föreläsningar har pågått hela året och fortsätter.

Just nu finns inga formella begränsningar som gör att exempelvis samhällsviktiga utbildningar inte skulle kunna genomföras. Vi har däremot beslutat att inte genomföra några fysiska kurser under perioden januari – mars för att hjälpa till att begränsa smittspridningen.

Om inga nya restriktioner införs kommer den fysiska kurs- och ungdomsverksamheten att återupptas kring månadsskiftet mars – april. Det innebär att kursledningar, förbund och kansliet fortsätter planeringen och förberedelser inför en återstart. Det kan beroende på hur pandemin utvecklas samt vilka restriktioner och råd som regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelar innebära att viss kursverksamhet får vänta på återstart. Lokala restriktioner givna av Försvarsmakten kan också komma att påverka. Information om Försvarsutbildarnas uppdragsutbildningar kommer att finnas på vår hemsida och på Facebook. Kurscheferna i sin tur kommer att informera de som antas till de olika kurserna.

Verksamhet som genomförs i hyrda lokaler, exempelvis föreläsningen För din säkerhet!, genomförs inte nu då nuvarande regelverk endast medger att åtta personer samlas. Verksamheten återstartar när de nuvarande restriktionerna ändras. I väntan på detta hänvisar vi till olika digitala lösningar.

Utgångspunkten för vår verksamhet och återstart är Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Inför varje kurs gör vi risk- och verksamhetsanalyser för att vid behov anpassar verksamheten. Anpassningarna kan komma att förändras om Folkhälsomyndigheten förändrar sina råd och rekommendationer. Att vi kan hålla fysisk distansering är av största vikt men det viktigaste är att ingen som har det minsta sjukdomssymtom får komma till en kurs, informationstillfälle, annan försvarsutbildaraktivitet eller delta i ungdomsverksamheten. Uppstår influensaliknande symtom under kurstid ska kontakt tas med 1177 (Vårdguiden) och kurschefen ska informeras. Sjukvårdspersonalens rekommendationer och uppmaningar ska följas.

Följande punkter beaktas inför varje kurs:

  • Möblering sker för att skapa utrymme och för att undvika trängsel. Det gäller i lektionssalar, på skjutbanor, vid utomhuslektioner och annan verksamhet så största möjliga spridning ges. Det gäller även i matsalar och i utrymmen där kursdeltagare uppehåller sig på fritiden. Markera avstånd på golvet där köer kan bildas.
  • Håll en hög nivå på handhygien. Ge möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjud handsprit.
  • Använd vid behov befintlig skyddsutrustning, exempelvis skyddsmask, under verksamheten för att kunna genomföra kursverksamhet så effektivt som möjligt med rätt måluppfyllnad. Om trängsel riskerar att uppstå kan munskydd bäras. Om det inte är möjligt ska verksamheten anpassas.
  • Ingen som har det minsta sjukdomssymtom får komma till en kurs eller delta i ungdomsverksamheten.
  • Rekrytering till kurser ska utgå från närområdesprincipen.

Tillfälliga åtgärder

  • Försvarsutbildarna har beslutat att tillåta att kursdeltagare tills vidare åker egen bil till kurser för att förhindra smittspridning.
  • Där det är möjligt ska boendet anpassas så att det är 1,5-2 meter mellan sängar. Om det inte är möjligt ska enkelrum erbjudas. Det gäller på kursgårdar och hotell. Verksamhet på militära förband och i fält anpassas utifrån dialog med stödjande organisationsenhet.
  • Kurschefen fattar i samråd med regional utbildningsledare beslut om antalet kursdeltagare på en kurs behöver reduceras för att upprätthålla en god fysisk distansering.

Uppstår influensaliknande symtom hos kursdeltagare eller instruktör/kurschef under kurstid ska kurschef rapportera det till Försvarsutbildarnas kansli. I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) ska inga personuppgifter eller uppgifter om hälsa som kan kopplas till en individ kommuniceras, utan endast antal personer med influensaliknande symptom.

Hälsningar
Bengt Sandström, generalsekreterare