Återstart av verksamhet

Vi anpassar återstarten av verksamheten för att bidra till en begränsad smittspridning eftersom läget inte är så gynnsamt som vi hoppats på.

Då smittspridningen skiljer mellan olika delar av landet kommer hanteringen av verksamheten att skilja sig åt. För oss är att värna liv och hälsa prioriterat. Vi har därför beslutat följande:

Huvuddelen av alla kurser som planerades genomföras i april har eller kommer att flyttas till senare tidpunkter, de flesta tidigast i augusti eller senare. Undantag har gjorts för ett fåtal kurser som bedöms som viktiga för samhället på kort sikt. För kurser som är planerade att genomföras i maj – juni kommer beslut att fattas för respektive kurs minst 4 veckor före kursstart.

Ungdomsverksamhet får återstartas från och med den 1 april under förutsättning att Folkhälsomyndighetens och regionala smittskyddsläkares rekommendationer följs och att verksamhet som behöver stöd från Försvarsmakten följer stödjande organisationsenheters riktlinjer. Fysisk aktivitet som genomförs utomhus på ett smittsäkert sätt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för idrott får genomföras redan från och med nu.

Inför varje kurs eller ungdomsverksamhet ska en risk- och verksamhetsanalyser göras och vid behov ska verksamheten anpassas. Anpassningarna kan komma att förändras om Folkhälsomyndigheten eller, i förekommande fall, Försvarsmakten förändrar sina råd och rekommendationer. Att vi kan hålla fysisk distansering är av största vikt men det viktigaste är att ingen som har det minsta sjukdomssymtom får komma till en kurs eller delta i ungdomsverksamheten. Uppstår influensaliknande symtom under kurstid ska kontakt tas med 1177 (Vårdguiden) och kurschefen ska informeras. Sjukvårdspersonalens rekommendationer och uppmaningar ska följas.

För kurser som flyttas finns alla kursansökningar kvar och man behöver alltså inte söka till kursen på nytt. De som redan har blivit antagna till en kurs behåller sin plats. Så fort nytt datum är fastställt för kursen är klart kommer kurschefen att skicka ut meddelande till berörda kursdeltagare. Har man förhinder och inte kan delta på kursen är det viktigt att logga in via Mina sidor och lämna återbud.

Följande punkter beaktas inför varje kurs:

  • Möblering sker för att skapa utrymme och för att undvika trängsel. Det gäller i lektionssalar, på skjutbanor, vid utomhuslektioner och annan verksamhet så största möjliga spridning ges. Det gäller även i matsalar och i utrymmen där kursdeltagare uppehåller sig på fritiden. Markera avstånd på golvet där köer kan bildas.
  • Håll en hög nivå på handhygien. Ge möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjud handsprit.
  • Använd vid behov befintlig skyddsutrustning, exempelvis skyddsmask, under verksamheten för att kunna genomföra kursverksamhet så effektivt som möjligt med rätt måluppfyllnad. Om trängsel riskerar att uppstå kan munskydd bäras. Om det inte är möjligt ska verksamheten anpassas.
  • Ingen som har det minsta sjukdomssymtom får komma till en kurs eller delta i ungdomsverksamheten.
  • Rekrytering till kurser ska utgå från närområdesprincipen.

Tillfälliga åtgärder:

  • Försvarsutbildarna har beslutat att tillåta att kursdeltagare tills vidare åker egen bil till kurser för att förhindra smittspridning.
  • På kurser som genomförs under april och maj erbjuds enkelrum om det är möjligt. Det gäller på kursgårdar och hotell. Verksamhet på militära förband och i fält anpassas utifrån dialog med stödjande organisationsenhet. För kurser som är planerade i juni och juli ska boendet anpassas så att det är 1,5-2 meter mellan sängar. Om det inte är möjligt ska enkelrum erbjudas.
  • Kurschefen fattar i samråd med regional utbildningsledare beslut om antalet kursdeltagare på en kurs behöver reduceras för att upprätthålla en god fysisk distansering.
  • Uppstår influensaliknande symtom hos kursdeltagare eller instruktör/kurschef under kurstid ska kurschef rapportera det till Försvarsutbildarnas kansli. I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) ska inga personuppgifter eller uppgifter om hälsa som kan kopplas till en individ kommuniceras, utan endast antal personer med influensaliknande symptom.

 

Med vänlig hälsning
Bengt Sandström, generalsekreterare