Anpassning av kurs- och ungdomsverksamheten

Vi kommer att genomföra kurs- och ungdomsverksamheten från och med den 1 september om inte respektive uppdragsmyndighet fattar annat beslut.

Försvarsutbildarna kommer att genomföra kurs- och ungdomsverksamheten från och med den 1 september om inte respektive uppdragsmyndighet fattar annat beslut. Utgångspunkten är Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer ska följas för att minimera smittspridning. Inför varje kurs ska därför förbund, kurschefer och kursgårdar göra analyser och vid behov anpassa verksamheten. Att vi kan hålla fysisk distansering är av största vikt.

Åtgärderna nedan är viktiga både för att minska smittspridningen men även för att kursdeltagare ska våga delta på våra kurser. Alla åtgärder som beskrivs som kursverksamhet ska även gälla för ungdomsverksamheten. Åtgärderna kan komma att förändras om Folkhälsomyndigheten förändrar sina råd och rekommendationer. Vidare kan ytterligare åtgärder bli aktuella om någon uppdragsgivare ställer särskilda krav.

Följande punkter ska beaktas:
  • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel. Det gäller i lektionssalar, på skjutbanor, vid utomhuslektioner och annan verksamhet så största möjliga spridning ges. Det gäller även i matsalar och i utrymmen där kursdeltagare uppehåller sig på fritiden. Markera avstånd på golvet där köer kan bildas.
  • Håll en hög nivå på handhygien. Ge möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjud handsprit.
  • Använd vid behov befintlig skyddsutrustning, exempelvis skyddsmask, under verksamheten för att kunna genomföra kursverksamhet så effektivt som möjligt med rätt måluppfyllnad. Om det inte är möjligt ska verksamheten anpassas.
  • Ingen som har det minsta sjukdomssymtom får komma till en kurs eller delta i ungdomsverksamheten.
  • Kurschefen uppmuntras att i dialogen med kursdeltagarna inför kursen att beskriva vilka åtgärder som kommer att vidtas. Kansliet ansvarar för att uppdatera informationen på webben om vilka åtgärder vi vidtar.
Tillfälliga åtgärder
  • Försvarsutbildarna har beslutat att tillåta att kursdeltagare tills vidare åker egen bil till kurser för att förhindra smittspridning.
  • Där det är möjligt ska boendet anpassas så att det är 1,5 – 2 meter mellan sängar. Om det inte är möjligt ska enkelrum erbjudas. Det gäller på kursgårdar och hotell. Verksamhet på militära förband och i fält anpassas utifrån dialog med stödjande organisationsenhet.
  • Personer i riskgrupper eller som är 70 år eller äldre antas inte till kurser. De hänvisas till kurser som genomförs om och när Folkhälsomyndigheten har ändrat sina råd och rekommendationer.
  • Kurschefen fattar i samråd med regional utbildningsledare beslut om antalet kursdeltagare i en kurs behöver reduceras för att upprätthålla en god fysisk distansering.

Försvarsutbildarnas kursgårdar ska snarast analysera hur många sängplatser som uppfyller kravet på fysisk distansering och utgå från det i den kommande dialogen för varje kurs. Motsvarande analys ska göras för samtliga lektionssalar och grupprum. Det ska vidare tydligt framgå hur många som får vistas i respektive lokal. Kursgårdarna ska säkerställa att det finns handsprit lättillgängligt, inte bara på toaletter.