Nijmegenmarschen 2019

Framgångsrikt deltagande i årets fyradagars marsch i Nijmegen.

Den 103:e fyradagars-marschen i Nijmegen är avslutad. På fredagen den 19 juli gick 41 235 marschdeltagare från 77 nationer i mål efter att ha gått 40 km per dag under fyra dagar i följd. Av dessa var 336 svensk militär personal. Försvarsmakten deltog i marschen för första gången år 1967. Det svenska deltagande har arrangerats på olika sätt under de gångna åren. Numera är det Försvarsutbildarna som har Försvarsmaktens uppdrag att förbereda, samordna och genomföra det svenska militära deltagandet.

Marschledaren uppmuntrar under vägen.

Att gå marschen är ett kraftprov som kräver ingående förberedelse av varje deltagare och av den stab som Försvarsutbildarna sätter upp på plats i Nijmegen. I årets marsch startade 344 svensk militär personal varav 150 fast anställda gruppbefäl, soldater och sjömän, 64 hemvärnsoldater, 44 yrkesofficerare, 15 yrkesofficersaspiranter. Övriga är reservofficerare, civilanställda i Försvarsmakten eller medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer. I det svenska deltagandet ingick även Hemvärnets musikkår i Gävleborg som genomförde sin KFÖ  genom att spela vid utmarschen tidigt på mornarna, start kl. 03.30, konsertera under marschvägen samt genomförande av Arméns stora tapto inom den militära förläggningsplatsen, Camp Heumensoord.

Marschgruop Cygnus på väg.

Marschen genomförs i grupper om minst elva personer varav en är chef som ansvarar för att gruppen kommer i mål med så högt bibehållet fysiskt stridvärde som möjligt. Marschen kan också genomföras enskilt om man fyllt 26 år.

Även våra nordiska grannar, Danmark, Norge och Finland deltar med marschgrupper och med funktionärer som stödjer dessa. De fyra nordiska länder samarbetar tätt kring rastplatsverksamhet och sjukvård. Frukt och dryck samt sjukvårdare finns att tillgå på de rastplaster som sätts upp efter marschvägen. Därutöver finns för de fyra nordiska länderna en gemensam mottagning där skav- och trycksår samt andra biverkningar av marschen behandlas. Sjukvårdarna har alla en god medicinsk grundutbildning och är särskilt tränade i behandlingen av skav- och trycksår, blåsor m m. Mottagningen har 22 bord där den skadade ligger och får hjälp av  sjukvårdare. Efter varje marschdag behandlas cirka 400 personer för de skador som de åtdragit sig under marschen. I sjukvårdsgruppen igår även en fysioterapeut som kan åtgärda skador på muskler och leder.

Konteramiralen Thomas Engevall

En av dem som genomförde marschen för första gången var konteramiralen Thomas Engevall.

– Marschen är en upplevelse utöver det vanliga med alla som hejar på när man passerar genom de olika byarna och städerna. Det kan behövas då marschen är klart ansträngande, såväl fysiskt som psykiskt. Jag hade förberett mig under vintern och våren och genomfört det marschprov som Försvarsutbildarna anordnat före avresan hit”, säger Thomas Engevall.

-”Man kan också konstarea att de svenska deltagarna totalt sett förberett sig väl då det bara var åtta av de 344 svenska deltagarna som tvingades avbryta, vilket är en mycket bra siffra när vi jämför oss med andra nationer”, avslutar han.

Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg

Rikshemvärnschefen, generalmajor Stefan Sandborg besökte den svenska delegationen. Han har tidigare gått marschen själv och har ett klart minne av hur ansträngande det är även om det är drygt 20 år sedan. Att genomföra marschen är en bra värdemätare på det fysiska stridsvärdet. Det går inte att fullfölja marschen utan goda förberedelser. 16 mil på fyra dagar är utmanande såväl fysiskt som psykiskt. Marschen är utmärkt tillfälle att utöva praktiskt ledarskap, att samverka med kollegor från andra förband och nationer, att lära känna sin egen och sina kamraters förmåga genom att tillsammans sträva mot ett gemensamt mål som kräver stor ansträngning att nå menar Rikshemvärnschefen.

Under marschen övervakas och kontrolleras deltagarna fortlöpande. Vid flera tillfällen sker avprickning av marschdeltagarna genom skanning av det deltagararmband som skall bäras under hela arrangemanget. Manlig militär personal under 50 år skall dessutom bära minst 10 kilos packning under hela marschen. Det innebär att om t ex dryck ingår i ”startvikten” måste denna ersättas under hand på något sätt så att minimivikten aldrig underskrids under marschen. Vikten på packningen kontrolleras fortlöpande av arrangörens personal. Undervikt medför omedelbar diskvalificering.

Rastplats

Fyradagarsmarschen är ett arrangemang av kolossala dimensioner medöver 40 000 deltagare totalt. Den militära personalen, i år cirka 7 500 personer förläggs i ett tillfälligt läger Camp Heumensoord för vilket den nederlänska försvarsmakten ansvarar. Lägret är inhägnat och in- och utpassage sker på bestämda, övervakade platser. Ingen släpps in utan att ha visat upp ett särskilt passerkort. Det är väl sörjt för god ordning och säkerhet. Den nederländska polisen upprättar en ”tillfällig station” inom lägerområdet och en särskild brandstyrka finns ständigt på plats. Beväpnad vaktpersonal ur den nederländska försvarsmakten patrullerar området och dess omgivningar. Några av de deltagande nationerna medför egen militärpolis för att säkra att god ordning råder inom det egna förbandet. Marschen tilldrar sig ett stort allmänt intresse. Nederländska myndigheter beräknar att cirka 1 miljon intresserade följer marschen under de fyra dagar den pågår. När marschvägen går genom samhällen kantas gatorna av människor som med glada tillrop och genom att bjuda på förfriskningar hjälper marschdeltagarna framåt.

Christian Rexfalk och Hans Klingvall hedrar de fallna tyskarna.

Området där marschen går rymmer mycket militärhistoria. Marschen går bland annat över bron över floden Waal i Nijmegen, en av de broar som operation Market Garden i september 1944 syftade till att säkra för de allierades användning vid ett kommande anfall mot Ruhrområdet i västra Tyskland.

Deltagarna påminns också om krigshistorien när de under marschen passerar den kanadensiska krigskyrkogården i Groesbeek. Där vilar 2 619 fallna allierade soldater vilka stupat under andra världskriget. De begravda är i huvudsak kanadensare men även soldater från andra allierade nationer som Belgien, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien och Polen vilar här.

I Ysselsteyn finns en tysk krigskyrkogård där 31 585 fallna tyska soldater har sin sista vila på det 30 hektar stora området. I samband med marschen anordnar Bundeswehr en minnesceremoni med kransnedläggning till vilken representanter för de olika nationerna inbjuds att delta. Svenska representanter var major Christian Rexvall (HKV) och kapten Hans Klingvall (den svenska delegationens chef).

Förutom militär personal från de flesta av de västeuropeiska länderna deltar även personal från andra uniformsyrken. Bland deltagarna fanns t ex poliser från Nederländerna, Danmark och Storbritannien, tulltjänstemän från Nederländerna, brandmän från Frankrike. Att ha som mål att kunna genomföra en 4 dagars marsch är säkert en bra motivationsfaktor i friskvårdsarbetet, att upprätthålla tillräcklig fysisk förmåga för att kunna klara en fysiskt krävande tjänst.

Text och foto: Urban Fasth

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.