Instruktörsarvoden

Information om process och tidplan för justering av instruktörsarvoden.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten (FM) har under hösten kommunicerat att de beslutat att höja arvodena för instruktörer i frivillig försvarsverksamhet under 2022. Arvodena för frivilliga instruktörer regleras genom föreskrifter som MSB beslutar om för de uppdrag som MSB fördelar medel till. För uppdrag som Försvarsmakten finansierar beslutar FM om arvodesnivåerna i Försvarsmaktens föreskrifter.

Vad gäller förslaget till nya föreskrifter för MSBs del som skickats för samråd till Försvarsmakten har Försvarsmakten svarat att de inte kan ge besked i samrådsärendet förrän april 2022 eftersom ärendet är under beredning hos den juridiska staben. Med anledning av detta har MSB inte kunna fatta något beslut om nya nivåer för instruktörsarvodet från den 1/1 2022. MSBs plan är nu att göra en tidplan tillsammans med Försvarsmakten så att det fortsatta arbetet är synkat under våren. Målet är att både civila och militära arvoden justeras samtidigt och så snart som möjligt.

Det bör påpekas att det inte är en fråga om arvodena ska höjas vilket är tydligt kommunicerat. Det handlar om en fördröjning från tidigare avsedd tidpunkt av införande för att få alla formella delar på plats. Så fort vi får mer information från Försvarsmakten och MSB kommer vi att kommunicera den.

Hälsningar
Bo Stennabb, generalsekreterare