Höstkonferens – framtidsfokus

Årets höstkonferens genomfördes 12-14 oktober med cirka 70 deltagare vid kursgården Camp Ånn.

Generalsekreteraren (GS) Bengt Sandström angav fokusområdena avtalsrekrytering, regionalisering av verksamheten samt ökad synlighet vilket är tre strategiska områden för Överstyrelsen. Under fjolåret tillkom 4 289 medlemskap, vilket innebär att rörelsen växte med drygt 1 000 medlemmar när avgångarna borträknats. Femton procent av medlemmarna är kvinnor vilket är glädjande siffror.

På frågan om vilka förväntningar utbildningschefen Anders Gustafsson hade på konferensen blev svaret:

 • Regionaliseringens påverkan på utbildningsverksamheten och kopplat till detta förbundskorten – m a o uppdrag och verksamhet i förbunden ligger mig varmt om hjärtat liksom den stora betydelsen av ungdomsverksamhet och rekrytering. Det är också viktigt att utvärdera vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av sommarens storbränder
Generalsekreterare Bengt Sandströms tankar inför framtiden mottogs positivt.

Före uppstart orienterade de rikstäckande förbunden varandra om sin verksamhet. En imponerande aktivitetsbredd, exempelvis Luftvärnsförbundets ungdomsverksamhet och den utbildning som bedrives mot hemvärnsförbanden vad gäller konsekvenserna av lufthotet. Miljö och hälsa är ett litet förbund men har en djup yrkeskompetens som är viktig för totalförsvaret. Criscom har tydligt visat sitt värde under sommarens bränder. Förbundets verksamhet riktar sig såväl mot Försvarsmakten som de civila delarna av totalförsvaret. En mycket uppskattad utbildning är av hemvärnsbataljonernas informationsbefäl.

Viktig samhällsinsats

Christoffer Fransson, som i sex veckor var verksamhetsansvarig för CRISCOM under sommaren bränder, föreläste för samtliga konferensdeltagare. Han berättade att det totala timuttaget för Criscoms insats uppgick till 1268 timmar. Det bevisar insatsvilja och lojalitet mot samhället och är en kvalitetsstämpel över frivilligheten. Behovet av kriskommunikatörer bedöms öka från nuvarande 80 till cirka 120.

Kristoffer Franssons erfarenheter från storbranden intresserade åhörarna.

Att utmaningarna var många liksom att dessa lösts på ett utmärkt sätt framstod klart. De administrativa utmaningarna, inte minst kopplat till ersättningsfrågorna, var betydande efter genomförd insats. Slutsatsen är behovet av färdiga avtal, aktuella personallistor med varje medlems kompetensprofil samt en övad ledningsorganisation med breddkompetens representerande samtliga specialförbund.

Erfarenheterna efter sommarens bränder ger en tydlig fingervisning om att Försvarsutbildarna går ifrån att vara en utbildnings- och avtalsorganisation till att också innefatta insatser och detta till nytta för ett civilt försvar under återuppbyggnad.

Avtalsrekrytering

Försvarsutbildarna har idag 1250 militära och 329 civila avtal. Det visar på vår reella roll att förse krisberedskapssystemet med kvalificerade människor. Att jämföra med året 2011 då dessa var 140 till antalet. De militära behoven är förutom sjukvårdare till Hemvärnet, en utbildningsverksamhet som haft stor framgång, också pionjärer, CBRN specialister, informationsbefäl och fältartister och nu det senaste tillskottet, kockar till Hemvärnets bevakningskompanier . Kockarna ska utbildas vid kursgårdarna i Ånn och Väddö.

 • Allt börjar med en GUF, som GS Bengt Sandström kommenterade rekryteringsfrågan.

GS informerade också om att ÖS beslutat att för varje rekrytering som resulterar i ett frivilligavtal så erhåller aktuellt förbund 2000 kronor.

Regionalisering

En högre aktivitetsnivå kräver ett ökat frivilligengagemang där de som utbildas emot ett avtal genomför denna regionalt. De medlemmar som ej har eller avser att utbilda sig emot ett avtal erbjuds medlemsaktiviteter som också genomförs regionalt. Som konsekvens får de regionala samordningsmötena en ökad betydelse.

GS orienterade om att det pågår en organisationsutveckling inom Försvarsutbildarna som syftar emot att synkroniseras med motsvarande inom Försvarsmakten.

Synlighet

I arbetet med att göra oss synligare har tidskriften Försvarsutbildaren en viktig roll. Vi ska ytterligare lyfta fram bredden i verksamheten och människorna som ser till att hjulen snurrar. Tidskriften sänds också till samtliga länsstyrelser, kommuner och bevakningsansvariga myndigheter och är även ett rekryteringshjälpmedel.

Andra viktiga frågor

Förenklad administration

Ann Lindberg som är administrativ chef presenterade åtgärder för att effektivisera det administrativa stödet och förenkla administrationen för förbunden.

 • Målbilden är en elektronisk hantering av leverantörsfakturor, arvoden, ersättning för förlorad arbetstid liksom dagpenningersättning som ska vara klart 2020, sa hon.

Kommunikation

 • CRM-systemet innehåller fyra moduler. En för vardera ungdom, kurser, event och utskick där behörigheten avgör vad en person har tillgång till.
 • Vi ska digitalisera medlemsansökningarna, vilket ska vara klart i november samt att vi ska digitalisera och automatisera kurshanteringen vilket ska vara klart i januari 2019. Vi ska också ha öppnat en webbshop för förbund och föreningar i november detta år, var tydliga budskap från Kristoffer Bäckström som är chef för avdelningen för Kommunikation och civila uppdrag.

Civila Uppdrag

Kristoffer Bäckström och Anna Torndahl är engagerade i utvecklingen av ett nytt civilt försvar och gjorde reklam för den kurs som handlar om uppbyggnaden av det nya totalförsvaret som genomförs 30 november till 1 december i Höllviken, dit det är väsentligt att förbunden skickar representanter.

Nya uppdrag har föreslagits är en ny grundkurs om det nya totalförsvaret, en CBRN kurs samt en kurs i skogsbrandsbekämpning. Kunskaper som också är användbara vid andra former av samhällskriser.

Utbildningsfrågor

 • Kursutbudet för 2019 är omfattande. Vi har fått fler uppdrag under kommande år och vi ökar medlemsantalet. Det är resultatet av ett bra arbete och att vi är ett starkt varumärke, sa utbildningschefen Anders Gustafsson.
 • Vi genomför ett projekt för att få ett aktuellt instruktörsunderlag samt kombattantutbildning för krigsplacering av anställda i Försvarsmakten. De är bra utbildningar att genomföra för de regionala och rikstäckande förbunden, tillade Ulf Hammarlund, utbildningsledare i syd.

Han var också tydlig med att:

 • Dom här åtgärderna höjer Försvarsmaktens förmåga samtidigt som det tränar våra instruktörer, stärker vårt varumärke och ger positiv energi till rörelsen som helhet.

Ungdomsverksamheten är en viktigt och framtidsinriktad del i vårt arbete. Den stärker inte bara rekryteringen till Försvarsmaktens och frivilligförsvaret rekrytering utan är en samhällsskola som utvecklar individen som samhällsmedborgare.

 • Under höstlovet v.44 genomför vi tre Military camps, en ungdomskurs i försvarsmedicin och en med fokus på luftvärn och teknik samt ungdomsskolan i Falsterbo. Söktrycket är stort och deltagarna kommer från hela riket, sa Björn Svensson, Försvarsutbildarnas ungdomshandläggare.

Budskap från workshop

Ann Lindberg, administrativ chef: Förbundskorten innehåller mycket information och relevant sådan där verksamheten och medlen för denna framgår. I tillägg ger korten överblick och struktur.

Kristoffer Bäckström, kommunikationschef: Vi har mycket material som lämpar sig att använda i rekryteringssammanhang. Bland annat tidskriften Försvarsutbildaren, broschyrer, vykort, foldrar och roll-ups. Vi rekryterar mot avtal, kurser, ökat antal medlemmar, föreläsningar, medlemsaktiviteter och försvarsinformation.

 • Kom ihåg att vi ska vara där dom vi vill rekrytera finns, var en tydlig uppmaning från Kristoffer Bäckström.

Anna Torndahl, handläggare civila uppdrag: Tag kontakt med länsstyrelserna! Informera utifrån ett helhetsperspektiv, inte bara vad ditt eget förbund kan göra utan fokusera på vad Försvarsutbildarna som organisation kan göra.

Björn Svensson, ungdomshandläggare: Försvarsungdom är varumärket för Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet. Framtiden kan sannolikt innebära en förbundsnära utbildning i exempelvis tjänstegrenarna förplägnad och sjukvård, inriktning mot en framtid som officer, språk m.m.

Anders Gustafsson, utbildningschef: Genomför medlemsaktiviteter! Kontakta utbildningschefen innan och orientera honom om tänkt verksamhet. Generellt tilldelas en summa om 5000:- per tillfälle, Denna kan vid behov utökas.

 • För att öva hemvärnsförbandens specialister har vi en idé om att sätta samman team, exempelvis under ledning av en representant från Hemvärnsbefälens Riksförbund och med instruktörer från bland andra CBRN (tillpassning av skyddsmask), miljö och hälsa (livsmedels- och fälthygien) CRISCOM (mediakontakter), ledningssystem (stabstjänst, FRO?) och LV- förbundet (utbildning av förbanden på lufthotet). Det här öppnar också upp möjligheterna för samarbete mellan frivilligorganisationer, sa Anders Gustafsson

Bengt Sandström, GS: Pyramiden ska vända och vi går mot en regionalisering av vår verksamhet. Det innebär att vi ska öka ägandet från förbundens sida vad gäller kursverksamheten i den takt som förbunden klarar av detta. I det perspektivet blir det regionala samordningsmötet av central betydelse.

Positivt från Stefan Hallén, chef Prod Friv i Försvarsmakten

 • Försvarsutbildarna gör ett jättebra jobb som är viktigt för utvecklingen av Totalförsvaret. Försvarsmakten och frivilligorganisationerna har ett ömsesidigt beroende av varandra, sa Stefan Hallén som inledning.

Personalförsörjningen är ett nyckelområde. C Prod Friv hade här synen att rekryterad är man när individen har ett utbildningsavtal. Här finns samsyn med Försvarsutbildarna. En flexibel lösning där en medlem kan genomföra utbildning i ett annat förbund liksom i en annan frivilligorganisation betonades

Ett positivt förslag rörande ersättningsfrågorna redovisades. Innebörden är lika ersättning för alla som tjänstgör på en kurs. SGI tas bort och ett dagarvode på 1800:-/ dag införs för veckokurser liksom ett traktamente på 230:- per dag för att täcka måltidskostnaderna. Instruktör som arbetar minst 3 timmar per dag under en veckokurs erhåller fullt dagarvode. Timarvodet höjs till 180:- och gäller för veckoslutskurs där maximalt 10 timmars uttag per dag gäller.

 • Ambitionen är ett införande under 2019, sa Stefan Hallén.

Rikshemvärnschefen vill ha full förbandsuppfyllnad till 2021, vilket ska ses som en inriktning. GS Bengt Sandström tog ett exempel från sjukvårdsutbildningen.

 • Försvarsutbildarna har löst sitt åtagande. Vi ska ställa upp för att vidmakthålla antalet hemvärnssjukvårdare samtidigt som det vilar ett ansvar på Hemvärnet att behålla de sjukvårdssoldater som utbildats, sa han.

Konstruktivt grupparbete

Under avslutningsdagen genomfördes ett grupparbete som behandlade olika aspekter av regionaliseringen. Här följer ett utdrag av det som redovisades, uppdelat i ledning, utbildning, administrativt stöd samt övrigt:

Ledning

 • De regionala samordningsmötena i utvecklad form får en nyckelroll.
 • Aktiva styrelser liksom aktiva valberedningar kommer att krävas för att få rätt personer till de olika styrelseposterna.
 • Det krävs en behovsanalys efter en framställan om stöd, oavsett om den kommer från Försvarsmakten eller en länsstyrelse. Således vad har Hemvärnsbataljonen och/ eller länsstyrelsen för behov? Öronmärk personer ur styrelsen som har Försvarsmakten respektive länsstyrelsen som samverkanspartner. Det skapar relationer och personliga relationer är avgörande för att nå bra resultat. Styrelsemedlemmarna bör ges ansvar kopplat till de olika aktiviteter som förbundet är involverat i.
 • Arbetsprocesser och roller blir viktiga att konkretisera.
 • Samarbete med näraliggande förbund ska eftersträvas för att förstärka de resultat vi vill uppnå.

Utbildning

 • Nära samarbete med de regionala utbildningsledarna kommer fortsatt att ha största betydelse.
 • Se till att skaffa och vidmakthåll en aktuell instruktörssammanställning.
 • Inventera kompetenser hos medlemmarna liksom hos de medlemmar som är instruktörer och håll denna information aktuell.
 • Eftersträva ett mentorskap för nya instruktörer där de äldre och erfarna stöttar de som är nya i instruktörsrollen.
 • Förbunden tar en mer aktiv roll i rekrytering till kurserna. Kursledningarna fokuserar på planering och genomförande. Kurschefen ska ha mandat att utse sina instruktörer.
 • Prioritera kärnverksamheten, således det vi fått i uppdrag att göra.

Administrativt stöd

 • Enkla administrativa system är en nödvändighet!
 • Viktigt att ha någon IT kunnig som kan hantera de administrativa systemen liksom att det finns personer som kan stödja med administrativt arbete.

Övrigt

 • Regionaliseringen kommer att återspeglas i ett större engagemang inom hela rörelsen.
 • Förbunden får större påverkansmöjligheter.
 • Regionaliseringen bedöms påverka avtalsrekryteringen i positiv riktning.
 • Vi är en personberoende organisation. Eldsjälarna är viktiga!

Genomgående var uppfattningarna positiv till ambitionerna med regionaliseringen.

Röster från höstkonferensen

Anna Heim, kassör i CRISCOM: Värdefullt att få träffa alla och få en inblick i hur GS med flera ser på vår framtid samt att få tankar och idéer från andra förbund.

Anders Eklund, utbildningsansvarig Norrbottensförbundet: Välorganiserat och mycket värdefullt.

Ann Lindberg, chef administrativa avdelningen på kansliet: Konstruktivt! Viktigt för organisationen, ett steg framåt i regionaliseringen. Bra information från C Prod Friv,

David Pekkala, styrelseledamot Norrbottensförbundet: Bra att få träffa andra förbund och diskutera organisationens utveckling. Inspirerande att nätverka med de andra konferensdeltagarna.

Benny Nord, styrelseledamot i Hallandsförbundet: Mycket bra dagar. Behåll höstkonferensen som är ett bra forum för förbundsfrågor och information på bredden av vår verksamhet.

Arasteh Heinemann, förbundsstyrelseordförande CBRN förbundet: Intensiv och givande konferens. Mycket nytänkande och information om nya verktyg som förenklar verksamheten.

 

Text: Tommy Jeppsson
Foto: Anna Torndahl och Anna Karlsson

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.