Psyopsförbundet

Vi är ett rikstäckande förbund inom Försvarsutbildarna med medlemmar som arbetar inom bland annat Försvarsmakten, relaterade myndigheter och frivilligorganisationer samt andra med ett personligt intresse för psyops.

Syftet med Psyopsförbundet är att vara ett nätverk och en kompetensresurs inom psykologiska operationer samt relaterade intresseområden.

Psykologiska operationer

Psykologiska operationer (psyops) har som mål att påverka beteenden och attityder hos godkända målgrupper.

Informationsmiljön har genomgått omfattande förändringar under de senaste åren. Vikten av global information, den hastighet som information förmedlas och sociala mediers roll i samhället har skapat en situation där inget militärt beslut kan tas utan att befälhavaren överväger hur detta beslut kommer att påverka informationsmiljön eller hur informationsmiljön kommer att påverka beslutet. Informationens trubbiga natur och de potentiellt strategiska konsekvenser av taktiska beslut ökar utmaningarna för den militära befälhavaren. Detta medför att vikten av att koordinera, synkronisera och verkställa informationsaktiviteter som skapar medvetna och eftersträvansvärda effekter i informationsmiljön har blivit allt viktigare.

Psykologiska operationer är ett kraftfullt verktyg för ett påverka informationsmiljön. Innan ett krigsutbrott kan psyops påverka fiendens vilja till strid och efter ett krigsutbrott kan psyops förstärka effekten av de konventionella stridskrafterna. Framgångsrik psyops säkerställer att vi möter en fiende som är osäker på såväl sitt syfte som sin egen förmåga men välinformerad om vår styrka och kapacitet.

Samtida konflikter avgörs inte enbart på slagfältet utan också i sinnet hos befälhavare, soldater och befolkning inom och utom operationsområdet. Därför behöver överbefälhavaren en robust psyopsförmåga som kan agera långt innan stridigheter bryter ut. Militär avskräckning uppnås genom att kombinera egen kapacitet, egen vilja och fiendens uppfattning. Psykologiska operationer slår framför allt mot fiendens uppfattning.

I andra insatser än krig, såsom fredsbevarande operationer, har psyops en viktig roll i att övertyga lokalbefolkningen till att stödja fredsprocessen. Lokalbefolkningen är alltid i fokus och psyops är det verktyg som den militära befälhavaren har för att kommunicera direkt med olika målgrupper; för att försvaga fiendens vilja, understödja attityderna hos vänligt sinnade grupper samt att skapa stöd och samarbete från neutrala grupper. Exempel på önskade beteenden kan vara att personer röstar i ett politiskt val, avbryter stridshandlingar eller överlämnar vapen.

Kontakt

E-post: psyopsforbundet@forsvarsutbildarna.se

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.