Psyopsförbundet

Psyopsförbundet är ett rikstäckande förbund inom Försvarsutbildarna. Sedan 2016 har Psyopsförbundet fått en allt mer civil inriktning. Våra medlemmar jobbar inom såväl privat- som offentlig sektor. Ofta med kommunikation, marknadsföring och eller andra närliggande områden. Mycket av förbundets verksamhet går ut på kunskapsspridning, det genom föreläsningar, olika studiebesök och förbundets nyhetsbrev.

Syftet med Psyopsförbundet är att vara ett nätverk och en kompetensresurs inom psykologiska operationer samt relaterade intresseområden.

Psykologiska operationer

Psykologiska operationer (psyops) har som mål att påverka beteenden och attityder hos godkända målgrupper.

Informationsmiljön har genomgått omfattande förändringar under de senaste åren. Vikten av global information, den hastighet som information förmedlas och sociala mediers roll i samhället har skapat en situation där inget militärt beslut kan tas utan att befälhavaren överväger hur detta beslut kommer att påverka informationsmiljön eller hur informationsmiljön kommer att påverka beslutet. Informationens trubbiga natur och de potentiellt strategiska konsekvenser av taktiska beslut ökar utmaningarna för den militära befälhavaren. Detta medför att vikten av att koordinera, synkronisera och verkställa informationsaktiviteter som skapar medvetna och eftersträvansvärda effekter i informationsmiljön har blivit allt viktigare.

Psykologiska operationer är ett kraftfullt verktyg för ett påverka informationsmiljön. Innan ett krigsutbrott kan psyops påverka fiendens vilja till strid och efter ett krigsutbrott kan psyops förstärka effekten av de konventionella stridskrafterna. Framgångsrik psyops säkerställer att vi möter en fiende som är osäker på såväl sitt syfte som sin egen förmåga men välinformerad om vår styrka och kapacitet.

Samtida konflikter avgörs inte enbart på slagfältet utan också i sinnet hos befälhavare, soldater och befolkning inom och utom operationsområdet. Därför behöver överbefälhavaren en robust psyopsförmåga som kan agera långt innan stridigheter bryter ut. Militär avskräckning uppnås genom att kombinera egen kapacitet, egen vilja och fiendens uppfattning. Psykologiska operationer slår framför allt mot fiendens uppfattning.

I andra insatser än krig, såsom fredsbevarande operationer, har psyops en viktig roll i att övertyga lokalbefolkningen till att stödja fredsprocessen. Lokalbefolkningen är alltid i fokus och psyops är det verktyg som den militära befälhavaren har för att kommunicera direkt med olika målgrupper; för att försvaga fiendens vilja, understödja attityderna hos vänligt sinnade grupper samt att skapa stöd och samarbete från neutrala grupper. Exempel på önskade beteenden kan vara att personer röstar i ett politiskt val, avbryter stridshandlingar eller överlämnar vapen.

PÅGÅENDE VERKSAMHET

Försvarsutbildarna driver genom Psyopsförbundet ett projekt Försvarsupplysning Informationspåverkan på uppdraga av MSB. I projekt ingår bl.a genomförandet av informatörsutbildningar, föreläsningar, seminarier och film. Projektet komplettera MSB:s egen verksamhet inom området och målgrupperna för projektets arbete är allmänheten, frivilligorganisationer, samt förtroendevalda och tjänstemän inom kommun- och landsting.

Kontakt

E-post: psyopsforbundet@forsvarsutbildarna.se