ledare

Hemvärnet i centrum för HBR SYD

HEMVÄRNSBEFÄLETS riksförbund – EN DEL AV Hemvärnet

H B R – H e m v ä r n s b e f ä l e t s R i k s f ö r b u n d grundades 1942 som ett stöd för de nya hemvärnsbefälen. Med andra ord vi firar 80 år nästa år. Det är värt att fira. Hur vill Du fira? Kom med förslag till aktiviteter som ger Dig och Ditt medlemskap utveckling och underhållning. Redan den 27 februari kommer vi i HBR Syd hålla vårt årsmöte. Så boka in dagen för Din  rätt att påverka och Din plikt att medverka i vår organisation.

Vi hoppas också att snart kunna meddela att riksförbundsstyrelsen beslutat att firandet skall fortsätta i annan form. Så håll Dig informerad!

Under 2022 kommer vi att fortsätta med nya utbildningssatsningar. Vad tycker Du att vi skall bli kunnigare om, bättre på..? Delta i det pågående ”Samtal om”.

 • Juridik för Hemvärnsbefäl.
 • Att vara frivillig.
 • Underrättelsetjänst.
 • Fältarbete.

Vad vill Du samtala om?

Ditt förband kanske uppfattar att det behövs en speciell kunskap och eller kompetens, på djupet eller bredden, om ett specifikt område. Hemvärnsbefälets Riksförbund är platsen för att diskutera hur en sådan utbildning kan utformas. HBR har kunskapen och nätverket och vi kan söka finansiering för utbildningarna.

HEMVÄRNSBEFÄLETS riksförbund – en del av Försvarsutbildarna

H B R – H e m v ä r n s b e f ä l e t s R i k s f ö r b u n d är en del av Försvarsutbildarna och gemensamt bidrar aktivt till att stärka totalförsvaret. Som medlem i HBR är Du också medlem i Försvarsutbildarna och kan delta i evenemang och utbildningar.

HEMVÄRNSBEFÄLETS riksförbund – EN DEL AV TOTALFÖRSVARET

H B R – H e m v ä r n s b e f ä l e t s R i k s f ö r b u n d är en del av totalförsvaret och bidrar aktivt till totalförsvarets återuppbyggnad. De allra flesta av oss, som är medlemmar är också aktiva i Hemvärnet och därmed i den militära delen av totalförsvaret.

Men visste du att vi genom Försvarsutbildarna, som HBR är en del av, deltar i utbildningen av FRG – Frivilliga Resursgrupper, civil sjukvård, civil krishantering, bekämpning av skogsbrand, livsmedelshygien, mm!

Så om Du har vänner, bekanta, släkt och arbetskollegor som undrar hur de kan bidra, så är det inte bara genom ett engagemang i ”den gröna” verksamheten utan också i ”den blå” som ökar våra gemensamma möjligheter till överlevnad och framgång.

Vi står inför ett stort evenemang i Malmö. Ursprungligen skulle den Nationella totalförsvarsdagen hållas i samband med Totalförsvarsövning 2020. Men på grund av pandemin sköts den på framtiden. Nu är planerna i full gång för att genomföra den i Malmö lördagen den 18 juni 2022.

Vill Du engagera dig. – Stå i tältet, vara volontär, vara en synlig del av totalförsvaret? – Hör av Dig!

”Målet för det civila försvaret ska vara att ha förmåga att:

 • värna civilbefolkningen,
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,
 • upprätthålla en nödvändig försörjning,
 • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld,
 • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar o bidra till stärkt försvarsviljan,
 • bidra att stärka samhällets förmåga att förebygga o hantera svåra påfrestningar på samhället i fred,

och

 • att med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.”

Utvecklingen av totalförsvaret är ett gemensamt ansvar som berör såväl statliga myndigheter, regioner, kommuner, organisationer och företag som enskild individ.