Frivillig förstärkning till kärnkraftslän

Vi stödjer länsstyrelserna i Halland och Uppsala med förstärkningsorganisationer som stödjer dem vid kärntekniska olyckor. Här behövs olika krafter för att exempelvis upprätta en utrymningsstation med service till polis och räddningspersonal. Du behöver inga särskilda kunskaper för ett avtal.

Frivillig förstärkningsresurs för Hallands län

Syfte och mål

Den frivilliga regionala resursgruppen i Halland (RRG Halland), nedan kallad regional resursgrupp, är en strukturerad form av samarbete mellan frivilligorganisationer och Länsstyrelsen i Hallands län. Syftet är att finna kompetenser inom olika områden som länsstyrelsen efterfrågar och använda dessa när extra resurser krävs. Behovet som den regionala resursgruppen ska täcka är inom områdena information, samband, transporter och epizooti (epizooti är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa). Andra scenarier av händelser kan vara stödja Länsstyrelsen vid statlig räddningstjänst till följd av en olycka på att kärnkraftverk. Eller händelser som faller under lagen 1992:1403 om totalförsvar och höjd beredskap samt lagen 2003:778 om skydd mot olyckor.

Resursgruppens sammansättning

Gruppen är uppdelad i tre nivåer där länsstyrelsen har huvudansvaret. Regionala resursgruppens ledning består i dagsläget av representant från Försvarsutbildarna, Svenska Blå Stjärnan (SBS), Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK), Frivilliga Radioorganisationen (FRO), Frivilliga Flygkåren (FFK) och Svenska Lottakåren. Resursgrupperna delas därunder in i tre grupper.

Resursgruppens olika uppgifter

I den regionala resursgruppen finns olika uppgifter. Dels finns där en ledningsgrupp, som ska ge en samlad bild över frivilligorganisationernas resurser. I de tre grupperna ska gruppchefer m stf utses. Deras ansvar är att vidarebefordra information och uppdrag från den regionala resursgruppens ledning till de frivilliga på fältet. Gruppchefer har även tillsammans med ställföreträdande ansvar för att registrera personal. De rekryterade från frivilligorganisationer ska vid en händelse bli tilldelade uppdrag inom eget expertområde utav gruppcheferna.

Vid händelse

När länsstyrelsen är i behov av extra resurser kallas den regionala resursgruppens ledning. Den person som länsstyrelsen kontaktar ska meddela de övriga och vid angiven tidpunkt infinna sig på länsstyrelsen för att få information. All uppstart och avslut av resursgruppens arbete sker på länsstyrelsen.

Utbildning och kompetensbeskrivning

I första hand genomförs utbildningar för regionala resursgruppens ledning hos Länsstyrelsen. Andra relevanta utbildningar genomförs för alla medlemmar för att de ska känna sig trygga i sin roll.

Är du intresserad av att delta?

Läs mer om de frivilliga försvarsorganisationerna på www.frivilligutbildning.se

Kontakt: Christer Nilsson/Försvarsutbildarna Halland; christer.nilsson@forsvarsutbildarna.se

Här kan du fylla i en intresseanmälan så blir du kontaktad av en handläggare.

Frivillig förstärkningsresurs för Uppsala län

Kärnverksamheten för Upplands krisstödsförbund är att på uppdrag stödja med utbildad och kompetent personal hämtade ur frivilliga organisationer då samhället drabbats av kris och olycka.

Idag har förbundet avtal med Länsstyrelsen i Uppsala län inom tre områden:

  • Stöd vid kärnteknisk olycka
  • Bevakning och eftersläck vid naturvårdsbränning och skogsbrand
  • Vid ”särskild händelse” eller andra påfrestningar som drabbar samhället
Våra befattningar

Här behövs olika resurser för att exempelvis upprätta en utrymningsstation med service till polis och räddningspersonal. Det kan handla om indikering, dosimetrihantering, samband, förplägnad samt värd/informationsuppdrag.

Vad krävs av dig

Förbundet välkomnar intresserade personer, som tycker om att arbeta i grupp och inte räds att möta andra människor.

Din utbildning
  • Grundutbildning krisberedskap – kärnkraft
  • Befattningsutbildningar i dosimetri, avsökning, stabsarbete, förplägnad, information mm
  • Grundkurs krisberedskap

Kontakt: info@krisstodsforbundet.se

Här kan du fylla i en intresseanmälan så blir du kontaktad av en handläggare.