Ekonomi

Rutiner för intern redovisning

Aktiviteter från förbundskortet med eget aktivitetsnummer skall redovisas till förbundskassören inom en vecka efter genomförd aktivitet.
Förbundskortet skall också uppdateras löpande av ansvariga funktionärer

Instruktörsarvode och milersättning redovisas på den Excelmall som bifogas denna rutin, den summerar per automatiskt beloppen. Excelfilen sparas med ditt namn samt aktivitetsnummer som filnamn och mejlas till kassören.
 Saknas information på blanketten kommer den att returneras och ingen ersättning utbetalas förrän komplettering gjorts.

Ungdomsaktiviteter utan aktivitetsnummer skall istället namnges med vårt eget löpnummer. dessa skall redovisas senast två veckor efter aktivitetsslut.

Vid användning av förbundets kundkredit hos ICA skall kvittot fotograferas och mejlas till kassören märkt med aktivitets- eller löpnummer. För alla andra inköp skall redovisningsblankett för detta ändamål användas.
(har du köpt för egna pengar kontakta kassören hur redovisning skall ske.)

För redovisning av enbart kilometer görs detta på hemsidan under ”mina sidor”

Enbart de nya blanketterna (finns för nedladdning här nedan) skall användas i verksamhet inom vårt förbund.
Om ni fyller i och skickar in blanketterna digitalt behöver attestfälten inte fyllas i.
Annars skall attest ske enligt följande:
Ungdomsfunktionärer attesteras av Utbildningsansvarig ungdom
Funktionärer utbildning/event attesteras av kurschef
Funktionärer interna utbildningar attesteras av utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig ungdom attesteras av Styrelseordförande
Utbildningsansvarig attesteras av Styrelseordförande
Slutattest görs av Kassör
utom för kassörens resor/utlägg där slutattest görs av Styrelseordförande

Vid eventuella oklarheter gällande denna rutin kontakta förbundskassören.
erik.alvius@forsvarsutbildarna.se