2. Sommarmötet, 19-20 juni 1915

De övningar som förbundet först anordnar sker i slutet av det inledande året av första världskriget. Övningarna äger rum i frivillig och kamratlig anda i Västerås närhet. För att få fler intresserade av skytte genomförs en hel del tävlingsskjutningar, där även damer inbjuds att delta.
sommarmötet_1915.jpg
Sommarmötet 1915

Mötesprogrammet ser ut så här:Lördagen den 19 juni:

Kl. 9,30 f. m.
Samling på Fiskartorget under ledning av ordföranden i V. U. med biträde av sekreteraren i V. U. samt, efter avlämning till förbundsordföranden, Landshövding Wersäll, marsch med Kungl. Västmanlands regementes musikkår i täten Köpmangatan-Stora gatan-Allégatan-Stora landsvägen till Nordanby (sammanlagd marschväg omkring 3 km.)

Kl. 10,30 f. m.
Ett kompani ur Kungl. Västmanlands regemente står till förfogande vid Nordanby, där omedelbart en uppvisning vidtager, avseende att åskådliggöra tillvägagångssättet vid patrulls sammanstöt med fienden, utsttande och instruerande m.m. av en fältvakt ävensom förevisande av anfall mot en på kort tid förstärkt ställning. Efter verje moment genomgås övningen i samband med kritik.

Kl. 3,00 e. m.
Samling, varvid även musikkåren infinner sig, till hemmarsch samma väg som utmarschen. Tåget upplöses på Fiskartorget.

Kl. 4,00 e. m.
Middagsrast.

Kl. 6,00 e. m.
Samling till föredrag i Slottsparken. Vid regnig väderlek hålles föredraget i slottets stora sessionssal. Föredragshållare: Kapten Bergöö med ämne "Landstormens organisation och uppgifter i krig m.m."

Kl. 7,15 e. m.
Samling vid hamnen för avfärd till Elba i Västeråsfjärden.

Kl. 7,30 e. m.
Avfärd till Elba. Transporten sker utan kostnad för landstormsmännen.

Kl. 8,00 e. m.
Samling å Elba - stora planen invid dansbanan - där landstormsmännen hälsas i ett anförande av Förbundets ordförande eller vice ordförande. Under aftonen utföres musik av Kungl. Västmanlands regementes musikkår samt torde kunna påräknas sång av en del sångare ur Västmanlands sångarförbund. Dansbanan vid Elba står till förfogande vare sig för dans eller som tillflyktsort i händelse av otjänlig väderlek. Till Elba upprätthålles under e. m. och aftonen f. ö. den ordinarie ångslupstrafiken, varigenom tillfälle är berett dels till tidigare hemresa för deltagande landstormsmän, dels för andra intresserade ävensom landstormsännens damer o. s. v. att närvara å ön. Å tid, som senare bestämmes, serveras supé till ett table-d'hôte-pris (pilsner, pilsnerdricka, sockerdricka eller mjölk däri inberäknat) av kr. 1:50 per person.

Kl. 11,00 e. m.
Allmän hemfärd från Elba utan kostnad för landstormsmännen.

Söndagen den 20. juni.

Kl. 9,00 f. m.
Samling liksom under lördagen å Fiskartorget för avmarsch till regementets gudtjänstplats, den s. k. Kyrklunden, där plats är landstormsmännen och deras damer beredd.

Kl. 10,00 f. m.
Deltagande i regementets söndagsgudstjänst.

Kl. 10,30 f. m.
Avmarsch till regementets skolskjutningsbana.

Kl. 11,00 f. m.
Börja skjuttävlingarna enligt efterföljande skjutprogram. Å skjutbanan är genom regementsmarketenteriets försorg anordnad servering av kaffe, läskedrycker, smörgåsar m. m. Under paus i skjutningarna kommer sannolikt att äga rum en förevisning av för armén fastställd kulstpruta.

Kl. 3,30 e. m.
Serveras gemensam middag på landstormsförbundets bekostnad ute i det fria invid regementets kammarskjutningsbana eller vid regnig väderlek å dess dansbana (event. i ett större tält). Regementsmusiken medverkar.

Kl. 4,30 e. m.
Samling i regementets soldathem, där chefen för Kungl. Västmanlands regemente, Överste Åkerman, håller ett med scioptikonbilder belyst föredrag över landstormens användning och tjänstgöring i Galizien under det ännu pågående kriget mellan Österrike-Ungern och Ryssland.

Kl. 5,15 e. m.
Solosång av Löjtnant Helge Werner med accompagnemang av Musikdirektör R. Wesslén.

Kl. 5,30 e. m.
Utdelning av under skjutningarna erövrade priser och sommarmötets avslutning, varefter de, som så önska, äro i tillfälle att deltaga i dansen å regementets dansbana.


Det var ett stort deltagande vid 1915 års sommarmöte som troligen bidrog till de generösa bidrag som senare strömmade in till förbundet.

Precis innan det korum som hölls på morgonen den 19:e juni överlämnar V. U:s ordförande Uddén en sidenfana till landstormsmannen Carl Fredrik von Hofsten. En skribent i en ortstidning skriver: "Högtidligheten på Fiskartorget åskådades av stora folkskaror och var av synnerligen gripande och högtidlig art och man såg många ögon som tårades."

Under de kommande åren deltar förbundet i bland annat Rikslandstormstävlingar och genomför kulsprutekurser, föredrag och upplysningsverksamhet samt befälsutbildning i samverkan med Västmanlands regemente.

Landstormssång

I samband med Rikslandstormstävlingarna i Göteborg, 1920, föredras denna landstormssång, författad av Axel R Romdahl:

Vem är det som först skall ut, om det gäller
Att vakta för hem och för härd?
Vem är det som sista styrkorna ställer,
När de andras kraft är förtärd?

Vem strävar i fredslugn med spaden och plogen
Och bärgar i ro vad han sått?
Vem smider vårt stål med seniga knogen
Så huggvasst och skinande blått?

Vem är fastast och tyngst bland svenska soldater,
Vem vet ej av glitter och prål?
Vem talar ej mycket om sina mandater,
Men siktar stilla sitt mål?

Vem är det kamarater? Vi alla må svara:
Det är icke du eller jag.
Det är landstormens hela gråklädda skara;
Så vilja vi se den i dag.

En var av oss känner själv vad oss felas
Av övning, av vana och skick.
Men vi tro, att med tiden ock det kunde helas
Ock tåla en prövande blick.

Blott ut ur lojhetens innötta vana!
Gå med, när landstormen går!
Hör muntra signaler från skyttarnes bana,
Följ patrullen i dike och snår!

"Försvaret skall bort, det är icke på modet"
Så ljuder en fredsäll fanfar.
Men ligger försvar kanske icke i blodet,
Hos en som vill kallas för karl?

Bli vargar ej lamm och spaka och tama,
Kan kriget än resa sitt hot.
Och ve den, som kortsynt vill kraften förlama,
Att träda en ovan emot!

Men huru de välvise än må votera
Och minska och minska vår här,
Vår vilja, kamrater, får ej resignera
- landstormen, den blir vad den är.

Ty sveke ock vi, vem skall då icke svika
Och falla för tillfällets kast?
Vi styra mot vinden och ge icke vika,
Och vinden kan kantra i hast.

Nu lär väl ej någon oss kunna beskylla
För längtan till örlog och strid?
När Sverige, vårt land, vi älska och hylla,
Vi önska det äring och frid.

Men äring och frid uti styrka och ära,
Som det höves ett friboret folk,
Där blågula färger fanorna bära
Och svenskan är svenskheten.
Sidan publicerad/ändrad 2016-07-06 kl. 13:13 av Jan Lindam.