LystringsgraderFöljande är de lystringsgrader som finns och vad som gäller för respektive lystringsgrad.


givakt_liten.jpg

Givakt

Lystringsgraden ”Givakt” används då fullständig uppmärksamhet och god hållning krävs samt vid hälsning med förband. Fullständig tystnad skall iakttas.
Då givakt kommenderas intas på stället enskild ställning.

Kommando:Givakt!

Även om ”givakt” inte kommenderas intas enskild ställning vid kommando (början av lystringsord) som avser vändning, marschanträde, rättning och förbands upplösande samt vid visitation.Bilden till höger visar en soldat i enskild ställning.


Lystring

Lystringsgraden ”Lystring” används vid parad eller motsvarande då en fullständig uppmärksamhet och enhetlig hållning krävs men enskild ställning inte är nödvändig.
Fullständig tystnad skall iakttas. På stället intas lystringsställning.

Kommando:Lystring – ställ!
manover_liten.jpg

”Lystring” är såväl en lystringsgrad som en ställning.Bilden till höger visar en soldat i lystrings-/manöverställning. (Dessa båda är samma ställning)


Manöver

Lystringsgraden ”Manöver” används i sluten ordning då fullständig uppmärksamhet krävs men enskild ställning inte är nödvändig samt vid grupperat förband under kortare tidsmoment då verksamheten kräver det. För poster och varnare är lystringsgraden alltid manöver.
Tystnad skall iakttas. Samtal som rör tjänsten får föras med låg röst om verksamheten inte störs.

Kommando:Manöver!

Manöver är såväl en lystringsgrad som en ställning.
I sluten ordning på stället står enskild i manöverställning. Under fotmarsch i sluten ordning går den enskilde på sin bestämda plats och i takt.
Vid ett grupperat förband intar personalen en för tjänsten lämplig ställning. I övrigt väljs platsen och ställningen med hänsyn till läget och terrängen. Personlig utrustning medförs lätt tillgänglig. Tidigare ändringar i klädseln behålls om inte annat anges.


Lediga

Lystringsgraden ”Lediga” används då fullständig uppmärksamhet och tystnad inte är nödvändig och hållningen kan vara fri.
Vid lediga skall en för tjänsten nödvändig uppmärksamhet iakttas. Samtal med låg röst får äga rum.

Kommando:Lediga!

Till fots i sluten ordning på stället står enskild i manöverställning. Hållningen är i övrigt fri. Under fotmarsch i sluten ordning går den enskilde på sin bestämda plats och, om inga hinder för detta finns, i takt.

Fältlystring

Lystringsgraden ”Fältlystring” används då verksamheten inte kräver fullständig uppmärksamhet och tystnad.
En för tjänsten lämpligt avvägd samtalsröst får användas. Enskild får utföra nödvändiga personliga behov.

Kommando:Fältlystring!

Under fotmarsch i sluten ordning går den enskilde på sin bestämda plats. Personlig utrustning medförs lätt tillgängliga. Klädseln ordnas med hänsyn till verksamheten och vädret.

Rast

Enskild får avlägsna sig högst 50 m från rastplatsen. Den enskilde får äta och vila m.m. samt efter eget omdöme och med iakttagande av gällande beredskapsgrad ändra sin klädsel. Den enskilde får inte utan tillstånd gå in i byggnader, fordon eller motsvarande. Vägbana och skidspår skall lämnas fria.
Vid ett grupperat förband får den enskilde göra de ändringar i klädseln som är möjliga med hänsyn till strids- och marschberedskapen.
Chefen anger plats och rastens längd.

Kommando:(Vid(t.ex. stenen)) ((T.ex. 15)minuters) Rast!


Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:56 av System user.