Mobbing- och drogpolicyAllmän förklaring om mänskliga rättigheter.
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.
De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla
gentemot varandra i en anda av broderskap.


Mobbing


Alla har en rätt att mötas av respekt. Det gäller såväl i familjen, som på våra övningar och under fritiden. Försvarsutbildarna är en opolitisk organisation där rasism eller mobbning ej tolereras.

Vårt mål är att bygga upp en kamratanda inom avdelningen och att alla ska känna sig välkomna och trakasserier av olika slag skall förebyggas och motarbetas.

Vad är mobbing?
  • Mobbing är det när en eller flera personer utsätter någon för negativa handlingar upprepade gånger och under en viss tid.
  • En negativ handling är det när någon tillfogar en annan person skada eller obehag.
  • Sådana handlingar kan utföras verbalt, vid fysisk kontakt, genom att skada någons personliga egendom eller genom utfrysning och isolering.
Ytterst är det den som utsätts för mobbing som värderar om handlingen är negativ eller inte.

Om du tycker du blivit behandlad på ett felaktigt sätt tar du kontakt med ungdomsledaren eller närmaste befäl.


Droger


Med droger avses tobak, alkohol, narkotika, lugnande medel/sömnmedel som är narkotikaklassade, medel som används vid sniffning samt dopingmedel

Målen med denna policy är:
• att förhindra missbruk
• att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor.
• att motverka konflikter och utslagning på grund av drogmissbruk.


Detta gäller i vår förening

Tobaksrökning
Rökning är förbjuden i våra lokaler. Skall du röka frågar du din gruppchef altenativt instruktör var du kan göra detta utomhus. Märk väl att lägsta ålder för inköp av tobak är 18 år.

Snusning
Snusning är tillåten så länge du sköter det snyggt och inte spottar snus där det ser illa ut eller där det stör andra. Märk väl att lägsta ålder för inköp av tobak är 18 år.

Alkohol
Ungdomar får inte förvara/förtära alkoholhaltiga drycker eller uppträda alkoholpåverkade i samband med vår verksamhet eller i verksamheter som sker i övriga Försvarsutbildarnas regi (t.ex. centrala kurser).

Narkotika
All hantering av narkotika är förbjuden. Allt bruk av narkotika, dopingmedel och icke ordinerade medicinska preparat är missbruk.

Handlingsplan
Ungdomar som deltar i föreningens ungdomsverksamhet ska få information om föreningens drogpolicy.

• När det är uppenbart att en ungdom ertappas med att inneha, langa eller sälja narkotika polisanmäls detta omedelbart av ungdomsledaren.

• När det är uppenbart att en ungdom är drogpåverkad alt alkoholpåverkad under övning, avvisas eleven sedan föräldrar/anhörig kontaktats. Socialtjänsten informeras.


Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:56 av System user.