Verksamhet 2018

På denna sida visas den verksamhet som styrelsen planerat för 2017.

Planerad verksamhet

17 Februar.  
Kl. 18:00
Föreningsstämma. 
Alla medlemmar.

Kallelse föreningsstämma Karlstad Försvarsutbildningsförening Lördagen den 17 februari,

klockan 18,00 Byggnad 51, Infanterigatan 15, 653 40 Karlstad

Stämman avslutas med en enklare förtäring och baren är öppen.
Vi bjuder även på en föreläsning om försvarsutredningen av överstelöjtnant Bengt Fransson

Kom ihåg att stämman är det organ där DIN röst gör skillnad och där just DU kan påverka vad
föreningen ska ha för verksamhet, samt att det är ett utmärkt tillfälle att träffa övriga medlemmar

Eventuella motioner eller förslag skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före stämman, senast 27 januari.

Välkommen

Styrelsen för Karlstad Försvarsutbildarföreningen

 

Medlemsavgift för 2018 är 150kr. Detta sätts in på Försvarsutbildarna Karlstads konto    35459-7

Glöm inte att skriva ditt namn som avsändare. Inbetalning senast 17 februari.

Vi skickar inte längre ut några inbetalningskort men vill ni ändå ha ett så fråga efter det på stämman.

Vad får vi för vår medlemsavgift?

ñ  Vi är försäkrade till, från och under tiden vi är på utbildningar och övningar.

ñ  Vi får ersättningar för resor till och från utbildningar och övningar

ñ  Dagpenning vid utbildningar

ñ  Tidningen Försvarsutbildarna

ñ  Fri tillgång till föreningens medlemsverksamhet

Sista anmälningsdag: 15 februari kl. 18:00.
Anmälan till Eva Lundström via sms. Mobil, 073-5150229.

 

 

Fördragningslista

§ 1  Mötets öppnande

§ 2  Parentation

§ 3  Val av stämmoordförande

§ 4  Val av stämmosekreterare

§ 5  Val av två justeringsmän för stämman

§ 6  Godkännande av föredragningslista

§ 7  Utlysande av stämman

§ 8  Verksamhetsberättelse för 2017, bilaga 1

§ 9  Revisionsberättelse, bilaga 2

§ 10  Fastställande av bokslut, bilaga 3

§ 11  Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017

§ 12  Föreningsbudget för verksamhetsåret 2018, bilaga 4

§ 13  Årsavgift för 2019

§ 14  Val av funktionärer till nästa årsstämma enligt stadgar §22 pkt 12:

        a) ordförande i föreningen, väljes jämna årtal

 b) föreningssekreterare, väljes udda årtal

 c) föreningskassör, tillika firmatecknare väljes jämna årtal

 d) tre (3) ledamöter jämte tre (3) ersättare i föreningsstyrelsen enligt, väljes jämna årtal

 e) tre (3) ledamöter jämte tre (3) ersättare i föreningsstyrelsen enligt, väljes udda årtal

 f) två revisorer jämte två ersättare

§ 15  Val för tiden t o m nästa ordinarie föreningsstämma av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen

§ 16  Val ombud jämte ersättare i Försvarsutbildningsförbundets stämma.

§ 17  Ersättningar till styrelsen samt reseersättningar

§ 18  Motioner hänskjutna till stämman

§ 19  Övriga frågor

§ 20  Stämmans avslutande

 
 

 

 

     
     
   

 

   


 

 

   

 

Sidan publicerad/ändrad 2018-01-21 kl. 18:18 av Ulf Lindén.