Historik

 
ksd_logo.gif Föreningens historia
Grundad 1912

Landstormen

I Sverige har sedan urminnes tider varje vapenför man varit skyldig att, då fienden hotade landet, på Konungens kallelse gripa till vapen och delta i rikets försvar.

Efter att man under slutet av 1800-talet strävade efter att lägga om den svenska härordningen på värnpliktens grund uppstod behovet av en landstormsorganisation. Denna skulle omfatta alla vapenföra män mellan 20 och 50 år, vilka inte ingick i armén eller beväringen.

De värnpliktiga som tillhörde landstormen var under första världskrigets tid skyldiga att fullgöra 5 dagars utbildning.

 
fbu8.jpg
Efter 1925 års försvarsordning omfattade landstormen de 8 äldsta årsklasserna (35-42 år) och någon utbildning i fredstid ägde inte rum. Landstormen utgjorde lokalförsvarsförband och fick inte föras utanför eller angränsande inskrivningsområde.

Enligt 1936 års försvarsordning utökades landstormen att omfatta de 11 äldsta årsklasserna (35-45 år). Utbildningen i fredstid omfattade en landstormsrepetitions-utbildning om 5 dagar samt omedelbart före denna 7 dagars övning för befälen.

Bestämmelsen att landstormen inte fick föras utanför eget inskrivningsområde upphävdes och landstormen fick utökade uppgifter. Den skulle sålunda betjäna det territoriella luftvärnet och ombesörja luftbevakningen. Vidare skulle kustartilleriets infanteribesättningar utgöras av landstorm och vissa ingenjör- och underhållsförband organiseras.

Efter 1941 års värnpliktslag upphävdes de värnpliktigas indelning i beväring och landstorm.

Befälet till landstormsförbanden rekryterades huvudsakligen på frivillighetens väg.
Den första frivilliga befälsutbildningen anordnades i Stockholm 1903. För att leda den alltmer omfattande frivilliga befälsutbildningen bildades 1912 Sveriges landstormsföreningars centralförbund. uppgiften var främst att tillgodose landstormsförbandens behov av befäl vid mobilisering.
Sedan 1943 omhändertas verksamheten av Centralförbundet för befälsutbildning, och då värnpliktigt befäl nu kom att utbildas i samband med 1. värnpliktstjänstgöringen, kom det nya FBU att syssla med fortbildning av värnpliktigt befäl, reservofficerare och hemvärnsbefäl.

Ungdomsutbildningen tillkom 1915 och avsåg att vara en förberedelse för värnpliktstjänstgöringen.


 

Karlstads Befälsutbildningsförening

Karlstads Landstormsförening bildades den 20 december 1912. Interimsstyrelsen utgjordes av överste A E Uggla ordf, överstelöjtnant G M Tisell v.ordf, kapten C Kajser sekr och kassör samt initiativtagarna apotekare S Gullström och läroverksadjunkt A Zachrison. Föreningen räknade vid starten 17 medlemmar.

Året därpå valdes överstelöjtnant Tisell till ordf och kvarstod till 1922, då han efterträddes av grosshandlare A Hanes. Även han förde klubban i 10 år till 1932, då länsjägmästare E Darle övertog ordförandeskapet. Han avgick 1944. Under sin tid som ledare fick han uppleva 1930-talets växande intresse för utbildning av befäl men även krigsårens bekymmer och ta ansvaret för omorganisationen 1943. Konsul Boo Nyström valdes till ordförande 1945.

Föreningen arbetade ivrigt för att få till stånd bättre ekonomiska förhållanden i alla Värmlands landstormsområden. den gjorde även en stor insats då det gällde att samla in pengar till rörelsen.

 

Första fältövningen

Till en början gick utbildningsarbetet trögt. Den första fältövningen, som var förlagd till Skåre, samlade endast 6 deltagare. Det var 1913. Efter krigsutbrottet 1914 blev det bättre fart. En storövning i Kilstrakten samlade inte mindre än 110 deltagare. Efter fredsslutet 1918 pekade kurvan nedåt för att åter stiga under slutet av 1930-talet.

En källa till glädje och inspiration blev den ungdomsavdelning U 22, som bildades 1927 och som fanns kvar till 1946.

Idrotten omhuldades inom föreningen. Uppmärksammade insatser gjorde på sin tid F O Björk, landstormskapten Lindén och landstormslöjtnant E Sunesson.
Ett evenemang som lyckades väl var de familjedagar, som föreningen anordnade i propagandasyfte och som bar frukt i rekryteringen. En sådan dag 1949 samlade över 1000 deltagare. Samma år fick föreningen egen lokal vid Värmlands regementes korthållsbana genom hovjuvelerare Erik V Johansson.

 
fbu7.jpg
Sin största medlemsanslutning hade föreningen 1942 med 712 medlemmar. Sen dalade det helt naturligt efter fredsslutet 1945. De långa inkallelserna under andra världskriget och allmän krigströtthet var främsta orsaken. År 1951 var medlemsantalet något över 500. Man lägger märke till att här liksom i de andra föreningarna var medlemskadern sammansatt av aktiva och passiva, stödjande medlemmar.
Från 1 januari 2006 heter föreningen Karlstads Försvarsutbildningsförening.

Föreningens ordförande efter 1945 har varit:

Boo Nyström 1945-54
Erik V Johansson 1955-63
Sten Hanes 1963-67
Sven H Nilsson 1967-73
Evert Modin 1973-
K E Gunnarsson
Thomas Kennerstad
Johan Bengtsson 1995-98
Tony Larsen 1998-2002
Jan-Erik Westman 2002- 


 

Sidan publicerad/ändrad 2013-12-29 kl. 19:03 av Ulf Lindén.