Bli förstärkningsresurs inom civil krisberedskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ser ett stort behov av frivilliga förstärkningsresurser till stöd för samhällets krisberedskap. Det gäller många olika förmågor som kan stödja kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter. Vi inom Försvarsutbildarna stödjer främst på regional och central nivå.

På regional nivå har i dagsläget Uppsala länsstyrelse och Hallands länsstyrelse avtal med medlemmar inom Försvarsutbildarna. Det gäller såväl kommunikation som stabsledning och stöd vid utrymning vid kärnteknisk olycka.

På central nivå stödjer Försvarsutbildarna med kompetens både inom CRBNE och kriskommunikation. Bl a är det MSB själva som har en grupp kriskommunikatörer från Criscom knutna till sin verksamhet samt Trafikverket som har utbildningsstöd och stabsstöd från CBRN-förbundets medlemmar.

Blir du en frivillig förstärkningsresurs till stöd för det civila krisberedskapssystemet så skall du vara medlem i en frivillig försvarsorganisation samt delta i vissa utbildningar och övningar. Dessutom behöver du vara beredd på att delta när en skarp insats genomförs.


 

Kriskommunikation

Den basorganisation som Criscom hanterar är bemannad med ca 50 kommunikatörer som har till uppgift att stödja länsstyrelser och centrala myndigheter så de har en större uthållighet vid större krishändelser i samhället. Man stödjer med omvärldsbevakning, frågor- och svar, informationssamordning, webbpublicering, mediarelationer och mycket annat som hör till kommunikationsområdet vid en kris.
Vill du bli del av basorganisationen kan du bli medlem i Criscom och söka till basorganisationen. Börja med att bli medlem i Criscom http://criscom.se/


 

CBRNE

CBRNE står för kemiska, biologiska, nukleära och explosiva ämnen, allmänt kallat farliga ämnen. CBRN-förbundet arbetar för att stödja med kunskap vid CBRNE-händelser och därigenom bidra till en högre uthållighet i t ex krisledningsstaber hos länsstyrelser eller centrala myndigheter vid olyckor och kriser.
Vill du bli del av CBRNE-stödet kan du medlem i CBRN-förbundet (går bara inte att hänvisa till deras webb, den är så otroligt dåligt uppdaterad)


 

Miljö- och hälsa

Om du är miljö- och hälsoinspektör eller liknande kan det vara av intresse för dig att bli medlem i förbundet Miljö- och hälsa. De kommer framöver rikta in sig på att bygga ett stöd till den civila krisberedskapen för att där kunna agera som förstärkningsresurs.
Vill du bidra inom området miljö- och hälsa så börja gärna med att bli medlem.
http://www.forsvarsutbildarna.se/miljoochhalsa

 

Uppsala län – Krisstödsförbundet

Länsstyrelsen Uppsala har gett i uppdrag till Krisstödsförbundet som finns regionalt i Uppland att stödja vid kärnteknisk olycka. Förbundet rekryterar medlemmar från många olika frivilliga försvarsorganisationerna i Uppland.
Vill du bli en del av det regionala frivilliga resursgruppen i Uppland kan du söka medlemskap i Krisstödsförbundet.
http://www.krisstodsforbundet.se/

 

Hallands län – Hallandsförbundet

Den frivilliga regionala resursgruppen (RRG) i Halland är ett samarbete mellan frivilligorganisationerna och Länsstyrelsen i Hallands län. Här ingår t ex Svenska Blåstjärnan, Civilförsvarsförbundet, FAK tillsammans med Försvarsutbildarna. Organisationen stödjer länsstyrelsen vid t ex en kärnteknisk olycka.
(Osäkert på var vi ska hänvisa, kanske Per vet. Men jag har mejlat Lennart och frågat)

 

Sidan publicerad/ändrad 2015-05-04 kl. 13:27 av Anna Karlsson.