Kasernområdena Frösunda och Almnäs

Äldre föreningsmedlemmar har sina minnesbilder förknippade med Frösundavik och Lilla Frösunda. Verksamheten inom föreningen gynnades under dessa tidiga år av kårens, sedemera regementets belägenhet i Stockholms omedelbara närhet. Man kunde både snabbt cykla dit och åka spårvagn.

När Signalregementet S 1 flyttade till Uppsala 1957 fick ING 1 överta kasernområdet väster om Uppsalavägen. Det blev ett kraftigt tillskott vad gäller lektionssalar, förläggningsutrymmen, övningslokaler och idrottsplan, mm. För Ingenjörbefälsföreningen Pontoniererna blev förhållandena nära nog ideala med lättillgängliga lokaler för befäls- och ungdomsutbildning, sammanträden och kamratlig samvaro.


Flyttningen till Almnäs var naturligtvis en stor händelse i regementets historia, så ock för Ingenjörbefälsföreningen Pontoniererna. Verksamheten i Frösunda avvecklades successivt. Under mars-april 1970 flyttades förråden. Den 6 april flyttade regementsledningen. Att bygga nytt för ett regemente och att flytta låter enkelt, i själva verket var det ett stort och mycket välskött projekt lett av Överstelöjtnant Carl Montgomery under regementschefen Överste Kåre Svanfeldt.
Kursverksamheten blev därigenom mycket omfattande och intensiv, med ett stort tillskott av elever.

Ingenjörbefälsföreningen Pontoniererna har sedan begynnelsen haft förmånen av ett nära samarbete med regementet. Detta betyder nära till instruktörer, nära till materielen och god tillgång till lokaler och övningsområden. Flyttningen till Almnäs innebar i detta avseende ett stort avbräck och medförde en kraftig nedgång i frivilligutbildningen. Denna nedgång har blivit än större i samband med nedläggningen Regementet ING 1 vid Almnäs.
Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:00 av System user.