Ordförandekonferens, 2009-03-07

Ordförandekonferensen – den första under år 2009, som kommer att följas av minst en under året, – hölls den 7 mars 2009 på Armémuseum med deltagande av representanter för elva föreningar, Chefen för Livgardesgruppen, Förbundsordföranden och tre AU-ledamöter.

Dagordning

 • Vilka uppgifter kommer de frivilliga försvarsorganisationerna att få och hur organiserar de sig
 • Ekonomin, både med tanke på minskande anslag från Försvarsmakten, och våra, förhoppningsvis tillfälligt, minskade kapitalintäkter
 • Lunch i restaurangen i Armémuseum
 • Förbundets arbetsformer för frivilliga funktionärer och anställda
 • Rekrytering av ledamöter i Förbundsstyrelsen och av funktionärer
 • Hur angriper Skåneförbundet samma problem
 • Övriga frågor (anmäls till Förbundssekreteraren senast vid konferensens början)
Efter en inledning av Förbundets ordförande Lars-Olof Nilsson och en redovisning av läget för Hemvärnet av Livgardesgruppens chef Jan Forsberg, användes huvuddelen av ordförandekonferensen för gruppvisa diskussioner och redovisningar. Konferensdeltagarna fick därigenom möjlighet att vara mer aktiva än vid tidigare konferenser som mest innehållit presentationer. Frågorna som grupperna bearbetade var:
 • Hur vill ni att valberedningen skall ta fram förslag till ledamöter i Förbundsstyrelsen?
 • Vilka typer av verksamheter anser ni är förbunds- respektive föreningsverksamheter?
 • Hur ser föreningarna på att vi inriktar oss mer mot civila uppgifter?
 • Vi får allt mindre pengar från Försvarsmakten, vilka nya finansieringsvägar skall vi nu finna?
 • Vilka tre viktigaste förväntningar har ni på den nya Förbundsstyrelsen?
 • Vad kan förbättras inom ungdomsverksamheten?
 • Anser ni att ledamöterna i Förbundsstyrelsen representerar förbundet eller sin respektive förening?

Några viktiga slutsatser från grupparbetena och diskussionerna

 • De närvarande representanterna för föreningarna deltog entusiastiskt och konstruktivt i diskussionerna. De framförde kritik och beröm mot Förbundsstyrelsen.
 • De närvarande representanterna för föreningarna ville ha fler liknande möten per år (det var två förra året).
 • Försvarsutbildarna Sthlm skall ägna sig åt förbättringsarbete, inte bara förändringsarbete.
 • Stillastående är tillbakagång.
 • Frivilligförsvarets uppgift är att bidra till FM varmhållning (ett bättre uttryck än "övervintring").
 • När hemvärnssoldaten nu bara får en tjänstgöringsvecka per år, så borde han/hon få tid och intresse över för utbildning inom förbundet.
 • Viss tveksamhet mot att förbundet söker civila uppdragsgivare, men det påpekades att även själva FM får fler och fler "civila" arbetsuppgifter.
 • Några deltagare höll hårt på att väpnad strid är uppgiften för Försvarsutbildarna Stockholm.
 • Nedläggning av frivilligrörelsen är inte ett alternativ.
 • Finlands FM prioriterar i ordning 1) Försvara Finland, 2) Stöd till det civila samhället, 3) Internationell tjänst. Vi borde prioritera Försvara Sverige!
 • Funktionärsrekryteringen måste bli mer målinriktad, med krav på funktionärerna att bidra till arbetet i förbund och föreningar
 • Föreningarna måste delta i att vaska fram funktionärskandidater för förbundet
 • Förbundsstyrelsen måste hålla aktiv kontakt med föreningarna
 • Förbundsstyrelsens ledamöter representerar i första hand förbundet, men skall bidra med sin erfarenhet från föreningen
 • Minskande finansiering från FM måste kompenseras med andra inkomstkällor - många fantasifulla, bra förslag framfördes (redovisas separat senare)
 • Ungdomsverksamheten måste effektiviseras, marknadsföras, samordnas med vuxenverksamheten, styras bättre från förbundet.
 • Thomas Eckered

Ordförandekonferens 2444 470.jpg
Deltagarna i ordförandekonferensen 2009-03-07. Foto: Thomas Eckered, Försvarsutbildarna Stockholm.

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:42 av System user.