Försvarsutbildarna – en aktiv rörelse

Försvarsutbildarnas Skaraborgs ordförande, Bengt Alexandersson, kunde i samband med årets förbundsstämma se tillbaka på ett mycket aktivt verksamhetsår. I huvudsak har förbundsstyrelsens samtliga mål för 2017 uppfyllts. Förbundsordföranden kunde i sitt inledningsanförande konstatera att ytterligare hemvärnssjukvårdare behöver rekryteras för att fylla vakanser i de Skaraborgska hemvärnsbataljonerna.

Verksamhet

Under 2017 har förbundet genomfört flera statliga utbildningsuppdrag, varvid kan nämnas fyra Military Weekend (prova på helger för vuxna som är intresserade av en framtid i Försvarsmakten), kombattantutbildning (en vecka) av civilanställd personal vid Försvarsmakten, samt i samverkan med regementena genomfört en central veckokurs benämnd Armékurs ungdom. Härutöver noteras heldagsövningar i skytte, sjukvård och soldatprov. Tre kvalificerade försvarsupplysningsaktiviteter har också genomförts. Medlemmar har genomgått centrala veckokurser av karaktären grundläggande utbildning för frivillig i Försvarsmakten, grundkurs sjukvård samt ett antal instruktörs- och kompletteringsutbildningar.

Förhandlingarna

Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse godkändes och stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Valen följde valberedningens förslag.

100-årsjubileum

Försvarsutbildarna Skaraborg firar under 2018 sin 100-åriga tillvaro. Firandet manifesteras under året, men har sin kulmen med en jubileumsmiddag. Försvarsutbildarna har sitt ursprung i Landstormsrörelsen (de äldre värnpliktsåldersklasserna). Under andra världskriget ombildades Landstormen och den Frivilliga Befälsutbildningen vidtog. I och med att värnpliktsutbildningen lades i malpåse ändrades förbundets inriktning så att man numera utbildar sjukvårdare, fältkockar, och andra specialister till hemvärnet. Försvarsupplysning är alltjämt en viktig uppgift för Försvarsutbildarna. På den civila sidan har bl.a. tillkommit uppdraget För din säkerhet, som väder sig till allmänheten med syftet att stärka den enskildes krisberedskapsförmåga.

Utmärkelser

I samband med stämman tilldelades Fredrik Ståhlberg, Eleonora Ingmarsson och Leif Wetterlid Svenska Försvarsutbildningsförbundets förtjänsttecken i guld samt Magnus Lundell förbundets guldmedalj för sina insatser och förtjänster om Försvarsutbildarna.

Priser utdelades också i förbundets olika skyttemästerskap.

Försvarsupplysning

Efter förhandlingarna höll överste Bengt Alexandersson försvarsupplysning i vilken han belyste de pågående förändringarna i totalförsvaret med särskild inriktning mot Skaraborg. Han konstaterade att det kommer att ta tid att bygga upp förlorad förmåga inom såväl Försvarsmakten som de civila delarna av totalförsvaret. Flera olika framtidsstudier har genomförts och genomförs syftande till stärkt försvarsförmåga. Ambitionerna kommer att genomföras i den takt som statens ekonomitilldelning medger. Härefter tog chefen Skaraborgsgruppen till orda och redogjorde för den framtida inriktningen för hemvärnet. En nyligen genomförd hemvärnsstudie pekar mot ambitionsförändringar som kan innebära såväl fler hemvärnssoldater som delvis förändrade uppgifter och utökade förmågor.  Även här kommer förändringen att vara beroende av statens tillskjutande av medel. Några slutliga förslag till utformning är i dagsläget inte fastställda.

Förbundsstyrelsen

Förbundets ledning och styrelse erhöll följande sammansättning: Bengt Alexandersson förbundsordförande, Hans Ingbert förbundsstyrelseordförande, Lars Westerström förbundskassör, Fredrik Holmkvist förbundssekreterare och som ledamöter och suppleanter Leif Wetterlid, Bengt Andersson, Sara Hardingz, Eleonora Ingmarsson, Mats Gustafsson, Mikael Ingvarsson, Jörgen Öberg och Magnus Lundell.

 

Stämma 1 
Presidiet lyssnar uppmärksamt på förbundsstyrelsens redogörelse för det gångna året.

Stämma 2 
Medaljörer: f.v. Förbundsordförande Bengt Alexandersson, Magnus Lundell, Leif Wetterlid och Eleonora Ingmarsson

Stämma 3 
Eleonora Ingmarssons meritlista föredras av förbundsstyrelsens ordförande.

Stämma 4 
Chefen skaraborgsgruppen, Nils-Erik Nilsson redogör för hemvärnets framtid.

Stämma 5 
Valberedningens avgående ordförande Mats Gustafsson. Mats är numera förbundsstyrelseledamot.

Stämma 6 
Årets utmärkelse- och prisbord.

Foto: Sara Hardingz

Sidan publicerad/ändrad 2018-03-29 kl. 20:25 av Leif Wetterlid.