Rikshemvärnschefens försvarsupplysning

070307
Föreläsningsreferat
rhvc.jpg Brigadgeneral Roland Ekenberg föreläste en onsdagskväll på Skövde högskola i ett arrangemang av Försvarsutbildarna Skaraborg. Ett femtiotal intresserade hade noterat inbjudningar och annonser och mött upp i hörsalen.

Inledningsvis talade generalen om den förändring som Försvarsmakten genomgår sedan mitten av nittiotalet - och som kommer att pågå flera år till. En så stor organisation är ungefär lika lättmanövrerad som en oljetanker, enligt hans liknelse.

Det nya värnpliktssystemet samt de internationella insatserna i allmänhet och Nordic Battlegroup i synnerhet var de huvudpunkter som generalen lade tonvikt vid.
I den andra halvan av föredraget gick generalen in på hemvärnets och de avtalsslutande frivilliga försvarsorganisationernas roll.

Roland Ekenberg talade sig varm om den starka drivkraft som frivilligheten innebär. Ett exempel på vad denna kan innebära i praktiken är att hemvärnets personal lämnade stöd till samhället under 2005 med officiellt 53 000 timmar.

Men han sände också ett budskap till de avtalsslutande organisationerna. De bör fokusera på att rekrytera och få sina medlemmar att sluta avtal och uppfylla avtal. I det fall organisationerna inte förmår fylla de ca 10 000 platser som är vikta inom hemvärnets organisation på ca 30 000 soldater år 2008, så kommer detta att göra att deras ställning blir ifrågasatt.

030707_publik.jpg
Många hemvärnssoldater - men även andra - hade kommit för att lyssna.
"Lämna skogen!"
Rikshemvärnschefens paroll är att den moderna hotbilden oftast utspelar sig i en urban miljö. Därför är det också lämpligast att övningsverksamhet i större omfattning sker i den miljön för att chefer och soldater ska vänja sig vid ett nytt tänkande och uppträdande.

En positiv sidoeffekt av detta är att allmänhetens kännedom om hemvärnet och möjligheten till rekrytering ökar.

Rekrytering var också nästa föredragspunkt. Med kommande värnpliktsvolymer om 7-8 000 soldater per år minskar denna rekryteringsbas till hemvärnet. Likväl ställs förbandscheferna idag inför rekryteringsmål av värnpliktiga till såväl utlandsstyrkan som till hemvärnet. Generalen påpekade hur viktigt det är att behålla de soldater som redan tillhör hemvärnsförbanden, men ansåg även att det är självklart att nya behöver rekryteras.

Det har nu gjorts försök med lokal direktutbildning i Falun och Visby. Försöken kommer att fortgå 2007-8 och Rikshemvärnschefen hoppas att det i framtiden ska kunna utbildas 800 soldater per år, samt rekryteras ca 2 000 på " det vanliga" sättet. Det kräver dock ett tillskott i budgeten på ca 50 miljoner kronor, vilket måste tas från någon annan post inom Försvarsmakten.
Avtalsuppfyllnaden har det senaste året blivit bättre - men är fortfarande på en för låg nivå enligt Ekenberg. Han anser att övningsutbudet på många ställen är för stort, vilket gör att förbanden aldrig blir tillräckligt samtränade eller att det sker någon större utveckling av kompetensen. I framtiden ser generalen därför gärna en "hemvärnsvecka" i ett KFÖ-liknande upplägg med en förstegsinryckning för en del personal, en utbildningsfas av förbandet och sedan en längre avslutande förbandsövning. Om andra kan boka in en "fjällvecka" eller "älgjaktsvecka" i kalendern så borde det gå att utveckla en acceptans även för en "hemvärnsvecka".
Avslutande frågestund
030707_rhvch.jpg Efter föredraget svarade Rikshemvärnschefen på frågor från en vetgirig församling. I en stämning som var både lättsam och seriös på samma gång fick publiken svar på sina rågor.

Generalen tyckte inte att det var dags att införa en "hemvärnets fysiska baskrav" för att råda bot på försämrad kondition bland soldaterna, utan att det var mer givande att försöka sprida ett friskvårdsperspektiv.

Han höll med om att det borde gå att få reda på i dataregistren vilka som har erfarenhet från utlandstjänstgöring.

Han var medveten om vilka goda insatser som görs lokalt för att ta fram rekryteringsmaterial men att det knappast är lämpligt att ge RekryC utökade uppgifter för att stödja detta. Deras uppgift är i dag inriktad på att få sökande till Yrkesofficersprogrammet. Hans åsikt är dock att det är lämpligt att profilera sig på internet eftersom det är dit vår målgrupp vänder sig för att hitta information - inte till broschyrer och annat pappersmaterial.

Han meddelade också att arbetet med att ta fram efterträdaren till tgb20-systemet pågår för fullt. Hans förhoppning är att förbandsutprovningar ska kunna inledas redan i höst. Han underströk att det handlar om en nyanskaffning, inte att hemvärnet ska ärva något som övriga försvarsmakten ratat och att kravspecen är att det ska vara enkelt i drift och underhåll, ge en god bild hos allmänheten samt att alla i förbandet ska få plats, inklusive hundekipage.

Avslutningsvis tackade förbundssekreterare Jörgen Öberg rikshemvärnschefen för hans föredrag genom att överlämna Skaraborgs landstormsförbunds minnesskrift med orden att såväl Hemvärnet som Försvarsutbildarna ju spårar sitt historiska arv tillbaka till landsstormsrörelsen.

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.